NEJ TIL HAVBRUG

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen NEJ TIL HAVBRUG.


Anonymous

#1

2016-11-03 14:16

Jeg skrev under på denne underskriftsindsamling fordi det vil får store miljømæssige konsekvenser, hvis der bliver udledt flere næringsstoffer i det sårbare marine miljø ud for Djurslands østkyst.

Gæst

#2

2016-11-03 15:24

Det er en tåbelig ide, at placere dambrug til havs. De skal på land, så man kan håndtere spildevand.

Gæst

#3

2016-11-03 15:53

Farvel til blå flag, rent badevand og den skønne uforstyrrede udsigt over havet fra kysterne mellem Grenå og Elsegårde. En industri til havs med enorme forureningsgener vil sætte alt dette over styr.

Gæst

#4

2016-11-03 16:02

Jeg går ind for naturskånsomt fiskeri i netop dette område. Jeg synes også området egner sig til tangopdræt og måske et par økologiske fiskeanlæg. Jeg er modstander af konventionelt havbrug i området da jeg er ret sikker på at det vil skade mere end det vil gavne.

Gæst

#5

2016-11-03 18:12

ønsker ikke miljøbelastende virksomheder i naturen

Gæst

#6

2016-11-03 18:34

Vi har simpelhen ikke miljøressourcer, til at forurene havet på den måde man gør i havbrugene

Gæst

#7

2016-11-03 20:44

Fiskene skider i vandet. Det er fiskegylle, der ender direkte i havet.
Hvis de 2 havbrug udleder 300 tons kvælstof svarer det til at en 25 kubikmeter gyllevogn bliver tømt i havet. Hver dag. 10 gange dagligt. Året rundt.
Når vestenvinden skubber overfladevandet udad, og bundvandet indad, ender alt det fiskegylle på stranden inde på Djursland. Det bliver SÅ lækkert at bade derude. Føj for satan.

Knud Hansen

#8

2016-11-03 21:23

 Nu skal man Ikke overdrive det, men dambrug skal placeres på land i et lukket system, så der er styr på spillvand og genetisk forurening af lokale laks og havørred stammer.


Gæst

#9

2016-11-03 22:12

Afføring svarende til 100.00 menneskers, havdybets bund, foderrester med strømmen, forsuring af havvandet, skibstrafik, alt for mange fisk i fangenskab, storforurening, miljø, mediciner, privatøkonomiske interesser, sygdomme i havmiljøet, smittefare, ikke økologi, ikke et holistisk fællesprojekt men privat drift.

Gæst

#10

2016-11-03 22:44

Havmiljøet er i forvejen rigeligt belastet med næringssalte fra landbrug og rensningsanlæg. Det ses på tangen langs kysten, og på de store forekomster af fedtemøg. Tangen bliver angrebet af epifytter også kaldet trådalger. Det sker kun når vandet er varmt om sommeren og hvis der er mange næringssalte i havet.


Gæst

#11

2016-11-03 23:29

Fordi der er tale om dyre- og miljømishandling.

Gæst

#12

2016-11-04 06:19

Fordi forurening må holde op og erstattes af økologiske fisk
Jesper

#13

2016-11-04 07:10

Ikke lige det vi har brug for i Ebeltoft og omegn. Det vil få store konsekvenser for turismen...

Dråby og boeslum strand er de mest besøgte strande i badesæsonen..

 

Få nu dambrug i kontrollerede forhold og ikke på åbent hav.


Gæst

#14

2016-11-04 07:16

Fordi jeg er bekymret over de store mængder fæde, ørrederne i havdambrug skal have, spildet derved og de store mængder gødning, der udledes. Er desuden bekymret over evt medicin.

Gæst

#15 Havbrug

2016-11-04 08:49

Man burde selvfølgelig bare helt lade være at starte den slags forældet svinende produktion.

Men ellers - hvis man ikke kan lade være - bør man da som minimum stille som vilkår at producenten sørger for at udtage tilsvarende udledning fra konkrete landbrugsarealer i det oplandsområde, som udleder til det havområde man vil belaste. Og lade dem bekoste de uforudsete gener på strandene inkl. beregnede tabte turistindtægter og lign. der måtte opstå i form af lugt, alger og tang, beregnet nedgang i fiskeri som følge af øget iltsvind mv.

Stillet overfor de krav er der sikkert slet ikke nogen forretning i det!

Hvordan er det nu man siger:

"Når mønterne i kisten klinger, sjælen fra skærsilden springer"


Gæst

#16

2016-11-04 09:29

Er generelt mod havbrug, og især i områder, der er så relativt isolerede som Kattegat helt op mod Djurslands kyst.

Gæst

#17

2016-11-04 11:06

Fordi havbrug hører til på land hvor kvælstofudledningen til havmøljøet minimeres.
Marianne Munck
Gæst

#18

2016-11-04 12:17

Havbrug skader det naturlige miljø og øger risiko for faunaforurening og smitsomme sygdomme i den naturlige fiskebestand. I stedet bør vi anlægge mange flere stenrev, som tangskove kan gro på. Det vil både mindske kysterosionen, gavne havmiljøet og skabe livsgrundlag for mange flere fisk, krebsdyr og muslinger. Der kan være 10 gange så mange fisk over stenrev som over sandbund. Selv om man i kystdirektoratet mener at stenrev ikke gør hverken fra eller til mht. kysterosion pga. læsideerosion, kan de være fundament for de store tangplanter / makroalger.  Når bølgerne får tangen til at give efter og strække sig, bliver bølgeenergien omsat til energi i tangen som får den til at trække sig tilbage igen og tage imod energi fra næste bølge. Bølgerne bliver dæmpet kraftigt så de ikke slår nær så hårdt mod kysten. Det får mere sand til at sedimentere i området uden der opstå læsideerosion. Det er en lidt anden snak, men det kan være det giver os endnu et argument for at fremme naturlige stenrev med stor naturrigdom og undgå havbrug der forurener.


Gæst

#19

2016-11-04 12:33

Jeg er meget bekymret for miljøet, naturen, klimaet og vores fremtid i det hele taget. Især er jeg bange for den kedelige udvikling der er sket i den senere tid. Det er som et mareridt der ingen ende tager. Regeringen og EU gør flere og flere frygtelige ting. Jeg havde ikke ventet noget godt af denne regering og EU, men at det blev så grelt havde jeg ikke forestillet mig. Det virker som om det er kapitalistiske psykopater, der har taget magten.

Gæst

#20

2016-11-04 13:21

Af bekymring for havmiljøet. De norske lakseopdræt med antibiotika for skæl lus er ikke just et eksempel til efterfølgelse!
Miljøbelastningen vil påvirke alle led i fødekæde/ fødenettet.
De danske farvande spiller desuden en stor rolle for miljøet i hele Østersøen ...

Gæst

#21

2016-11-04 14:28

Jeg giver min underskrift. Fordi at det er ganske unødvendigt med dambrugsdrift i DK. Fisk kan laves andre steder i verden.
Den forurening der høre med til sådan en drift.Holder vores havmiljø ikke til.

Gæst

#22

2016-11-04 14:53

Fordi havbrugene generelt er en rigtigt dårlig ide for havmiljøet og dermed det marine liv.

Gæst

#23

2016-11-04 16:38

Dambrug hører ikke til i vores sårbare havmiljø. På land med dem, så de kan kontrolleres, både mht rensning af spildevand og så der ikke sker udslip, som dem vi ser fra havdambrugene.
Måske der kunne findes anvendelse af affaldet fra rensningen af vandet ?

Gæst

#24

2016-11-04 18:48

Dambrug belaster farvandende. Man bør etablere dem inde på land i lukkede systemer.

Gæst

#25

2016-11-04 20:06

Fordi vores have er truet - og vi ved aldrig, hvornår en ny belastning tipper balancen.