Nej til kæmpe transformerstation i den grønne kile

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Nej til kæmpe transformerstation i den grønne kile.

Ingeniøren

#26 Læs dette hvorledes at energinet tromler alt ned

2013-06-04 08:40


Velkommen til

Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission


STÆVNING

Energiklagenævnet er den 27. februar 2013 stævnet ved KBH's byret til at anerkende, at tilladelsen til etablering af et nyt ilandføringsanlæg til Anholt Havvindmøllepark (til ca. 1,6 mia. kr) er ulovlig og ugyldig.

Duoen

Energistyrelsen og Energinet.dk har den 9. august 2012 fremkommet med yderligere oplysninger til Energiklagenævnet. Advokat Helle Carlsen (H) har frist til den 15. august 2012 kl. 15:00 at komme med bemækninger. Det er glædeligt, at Energiklagenævnet endelig spørger ind til benet; det holder hårdt med Energinet.dk.

Partshøring igen, igen...

1. klageinstans efter Lov om Energinet.dk er Energiklagenævnet.
Klima- og Energiministeriet har afleveret deres høringssvar den 13. april 2012.
Energinet.dk har afleveret deres høringssvar den 16. april 2012.
Høringssvar fra lodsejer Ejner Bomholt den 10. maj 2012.
Høringssvar fra adv Helle Carlsen den 22. maj 2012.
Høringssvar fra Klima- og Energiministeriet den 15. juni 2012.
Høringssvar ved tvangseksproprierede Sigrid Bluhme den 18. juni 2012.
Høringssvar fra adv. Helle Carlsen (H) den 20. juni 2012.
Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 26. juni 2012 kl. 15:00
Energiklagenævnet afsiger kendelse den 29. juni 2012.
Høringssvar fra advokatfirmatet Bech-Bruun den 5. juli 2012
Høringssvar ved Ejner Bomholt den 15. juli 2012
Indlæg ved Adv. Helle Carlsen (H) den 26. juli 2012
Endnu en partshøring med deadline
23. juli kl. 15:00
Energiklagenævnet forventer at drøfte og afgøre sagen
den 22. august 2012


SYV ulovlige ekspropriationer på én dag

Kommissarius har den 27. marts 2012 gennemført 7 ekspropriationer til Energinet.dks projekt, der alene har vurderet almenvellet af deres eget projekt. Statsmonpolet Energinet.dk er dokumenterbar inhabil.
Kommissarius har eksproprieret til et 220 kV landkabel vel vidende, at Energinet.dk ikke har indkøbt et 220 kV landkabel, men et 245 kV ledningsanlæg med betydelig overkapacitet. Kommissarius ønsker ikke at dokumentere behovet for en ny transitforbindelse fordi Transportministeriet siger god for ekspropriationen. Kommissarius vil heller ikke lytte til lodsejerne der forsøger at dokumentere, at det intet behov er for flere transitforbindelser.Energiklagenævnet har med 1 års forsinkelse, ved Kammeradvokatens mellemkomst, genoptaget lodsejerklagerne over den ulovlige transitforbindelse. Lodsejerne nægter at modtage almisse-erstatninger for et ulovligt projekt. Vi vil have rettens ord for, at ekspropriationerne er ulovlige.
Vi vil have rettens ord for, at Energiministeriets definition af almenvellet er ugyldig.
Er Danmark et retssamfund, når ekspropriationerne gennemføres FØR Energiklagenævnet har gjort sit arbejde færdigt og Klima- og Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet inden der eksproprieres løs?
Magteliten kerer sig ikke om danskerne og Grundlovens § 73. Lyt og læs P4 Østjyllands radio kl. 7:15, onsdag den 28. marts 2012. Ekspropriationerne var bestemt længe før ekspropriationsdagen. Derfor kan Kommissarius ikke være fri og uafhængig, men må være en del af den danske el-mafia.


Energiklagenævnet genoptager lodsejerklager

Energiklagenævnet har i en kendelse af 22. marts 2012 givet klagerne ret i at være klageberettigede. Det betyder, at Energiklagenævnet nu realitetsbehandler lodejerklagerne over Klima- og Energiministeriets definition af almenvellet som en vurdering og ikke en beregning (Grundlovens § 73). Stævningen mod Energiklagenævnet og Ministeriet er sat i bero.
Energiklagenævnet forventer at afsige kendelse i juni 2012.


Partshøring igen, igen

I forbindelse med genoptagelse af klagesagen i Energiklagenævnet, foranlediget af ønske fra Kammeradvokaten, er det meddelt lodsejerne partshøring med deadline senest torsdag den 1. marts 2012. Energinet.dk har fået forlænget partshøringen med 7 dage til den 8. marts 2012. Energiklagenævnet forventes at afgøre spørgsmålet om klageberettigelse den 19. marts 2012.


Retssikkerhed eksisterer ikke inden for elområdet

Energiklagenævnet har i skrivelse af
9. februar 2012 meddelt, at lodsejernes sag om klageberettigelse genoptages. Sagen har ikke opsættende virkning, så derfor giver det IKKE mening at genoptage sagen, men er udelukkende en taktisk genistreg for at udsætte retssagen mod Energiministeriet for deres ulovlige tilladelse af 19. januar 2011.
Danmark er ikke et retssamfund.


Spørgsmål til ministeren

Den 17. februar 2012 stillede energiordfører Mikkel Dencker spørgsmål ang. nødvendigheden af et nyt landkabel til Anholt Havvindmøllepark og om det ikke er muligt at opgradere eksisterende infrastuktur?


Foretræde for Folketingets Energiudvalg

Sikkerhedsstyrelsens ulovlige ekspropriation til et 245 kV landkabel med en kapacitet på 498 MW. Energiministeriets tilladelse gives til et 220 kV landkabel med en effekt på 400 MW -ikke mere.
Dato: Den 12. januar 2012 kl. 14:00


Retssag

Energiklagenævnet og Klima- og Energiministeriet er sagsøgt af foreningen m.fl. i sagen om det overflødige 245 kV kabel til Anholt Havmøllepark.
Den 5. december 2011.


Endnu en partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har bedt om endnu en bemærkning til det ulovlige 245 kV kabel, som Energinet.dk har indkøbt i strid med tilladelsen.
Deadline den 9. december 2011


Fornyet partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har videresendt Energinet.dk's mail af 26/10-2011, Energistyrelsens mail af 27/10-2011, telefonnotat af 27/10-2011 til kabelramte lodsejere. Pointen er, at Energinet.dk vil påstå, at der et fedt, om der indkøbes et 220 kV kabel eller et 245 kV landkabel og det er lige meget, hvad der står i tilladelsen!?!?
Energinet.dk's argumentation er noget forbistret sludder.
Deadline for bemærkninger er den
9. november 2011


Partshøring om evt. ekspropriation

Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden til Energiklagenævnet, men denne instans vil ikke behandle klagen og afviser den med, at lodsejerne ikke er klageberettigede!
Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden, fordi Ministeriet ikke har patent på om Lov om Energinet.dk og Grundloven overholdes, men Energiklagenævnet har åbenlyst valgt at ignorere loven.
Når Energiklagenævnet har valgt at ignorere klagen fra advokaten, så er spørgsmålet om almenvellet ikke afklaret. Sikkerhedsstyrelsen kan derfor ikke andet end afvise ansøgningen fra Energinet.dk med bl.a. den begrundelse, at Energiklagenævnet ikke har villet behandle klagen fra advokat Helle Carlsen om almenvellet.
Tilladelsen til et 220 kV landkabel er ulovlig.
Deadline for partshøring er den 26. oktober 2011.


Ilandføringskablet

til Anholt Havmøllepark er ifølge tilladelsen et uspecificeret 220 kV kabel. MEN Energinet.dk har indkøbt et 245 kV specialfremstillet ledningsanlæg,der ikke er et landkabel med de miljøfordele som kablerne giver, i Frankrig med en betydelig overkapacitet, der ifølge kabelproducenten er på 498 MW. Lederne ligger med en indbyrdes afstand på 400 mm og det betyder, at magnetfelterne er lige så kraftige som var lederne hængt op i ca. 38 meter høje master! Prisen for det ulovlige eksperimentkabel til 1,3 mia. kr. påvirker samtlige elforbrugeres regning med ca. 350 kr.


Civilstyrelsen

har den 11. august 2011 modtaget anmodning om fri proces af en stribe lodsejere i sagen om en overflødig transitforbindelse fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige (det overordnede 400 kV net). Advokat Helle Carlsen (H) har udarbejdet stævning mod Klima- og Energiministeriet for at have udstedt en ulovlig tilladelse som indebærer, at Grundlovens § 73, stk 1 (ekspropriationsparagraffen) overtrædes, da behovet for endnu en transitforbindelse IKKE er dokumenteret. Endvidere er stævningen også rettet mod Energiklagenævnet, der ikke har behandlet klagerne over det ulovlige kabel.


Endnu en udsættelse af endelig afgørelse af ilandføringskablet til Anholt Havmøllepark

Kære lodsejere: Ingen aftaler med Energinet.dk!!!!
Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk kan komme med endelige bemærkninger omkring klageberettigelse samt beskrive, hvordan hver enkelt klager bliver berørt af deres 245 kV kablet, som er 25% kraftigere end krævet! Derfor må Energinet.dk under ingen omstændigheder få nogen aftaler med lodsejerne. Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk påtager sig en betydelig økonomisk risiko med at skulle fjerne alle kabler m.m. fra landskabet ved at lægge et kabel ud uden at have fået lodsejernes accept. Energinet.dk er desperate for at få aftalerne i hus, og det må ikke lykkes. Endelig afgørelse af Energiklagenævnet ventes omkring medio juli 2011.
Forberedelserne til en domstolsafgørelse er igang. Advokat Helle Carlsen (H) vil føre sagen for forurettede Sigrid Bluhme m.fl. Retssagen skal føres mod den totalt ubrugelig tilladelse, som Klima- og Energiministeriet er ansvarlig for. Ministeriet ønsker ikke at foretage beregninger på, hvad det koster at bruge en fuldstændig ubenyttet 2x170 kV transitforbindelse på Djursland. Desuden indeholder tilladelsen ikke en beskrivelse af designerkablet, som Energinet.dk udruller ulovligt og uden en gyldig aftale med de berørte lodsejere. "Ikke en tomme jord til det projekt"


Hvis en tillalelse

har som konsekvens, at en borger bliver væsentligt, individuelt berørt heraf, vil denne borger have klageadgang, uanset om borgernes interesser generelt eller konkret indgår i de hensyn, som Klima- og Energiministeriet skal varetage i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.
Denne klageadgang skal Energinet.dk respektere og derfor bør arbejdet med at indgå såkaldte frivillige aftaler stoppes straks.


Energinet.dk

stævnes af Regulerkraftværkerne og samtidig klages til EU over konkurrence- forvridende udvikling. Foreningen BRD ved Bjarne V. Averhoff mener deres investering på 400 mill. kr. er tabt. Markedslukning på Sjælland.25/3-2011


Opsættende virkning

medfører, at etablering af et projekt sættes i bero, indtil der er truffet en afgørelse af ankeinstansen. Opsættende virkning skal søges af advokat.
Der er søgt om opsættende virkning i sagen om den ulovlige tilladelse til 220 kV kablel-forbindelsen til Anholt havvindmøllerne.


Foretræde

for Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 17. marts 2011 ved Sigrid Bluhme. Mødt var 5 medlemmer af udvalget, heraf to politikere, der er valgt på Djursland. Læs indlægget af samme dato.


Dansk Energi

ytrede på et foretræde d. 24/2-2011 for Det energipolitiske Udvalg ønske om en omdefinering af 132/150 kV-nettet, så det fremover kan opfylde kravene til et distributionsnet.
Kommissionen slår fast, at der skal være en klar ejermæssig adskillelse af de regionale transmissionsselskaber.
L 87 UDLØSER IKKE AUTOMATISK ET KRAV OM AFSTÅELSE AF TRANSMISSIONSNETTET TIL ENERGINET.DK, SOM DANSK ENERGI GAV UDTRYK FOR PÅ FORETRÆDET, understregede Lykke Friis.


Ekspropriation og erstatning

Energinet.dk påstår, at der kan eksproprieres til et ulovligt projekt med henvisning til § 18 i Stærkstrømsloven. Den hedder:

"§ 18. Når almenvellet kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges."


Energiklagenævnet

har den 15. februar 2011 fået tilsendt en klage over Klima- og Energiministeriets meddelelse af tilladelse til bygning af ilandføringsanlæg for Anholt Havmøllepark af 19. januar 2011.
Medierne og de politiske ordførere er samtidig gjort opmærksom på klageskriftet.Uvildig dokumentation

En af landets højeste ekspertiser inden for stærkstrøm udtaler sig om de ubenyttede kabler på Djursland.
170 kV transitkablerne på Østdjursland har ved middelværdi en strømbelastbarhed på 778 A og dermed en udregnet belastbarhed på 448 MW . Siden år 2000 har denne kapacitet ikke været udnyttet. Lodsejerne vil gå rettens vej, hvis ikke Energistyrelsens godkendelse ophæves.
Energinet.dk og N1's påstande lyder på en varig belastning på kun 445 A og en overføringsevne på 240 MW og dermed er der for lidt kapacitet i højspændings-kablerne.
I Energinet.dks anlægsplan 2006 er et sammenligneligt kabel-anlæg med en opgivet strømkapacitet på 750 A. Poul Erik Pedersen, Energinet.dk, skriver for El-QA møde d. 10.03.2008, at der kalkuleres med strømme på 775 A - 885 A ved brug af 170 kV kabler.
I Energinet.dk's præsentation (2008) omkring åben og sluttet skærm kan kapaciteten øges med ikke mindre end 10- 20 % ved at lave en såkaldt Crossbonding.
NKT's produktkatalog omtaler selv strømme ved varig belastning i jord baseret på en nedgravningsdybde på 0,7 meter på 745 -810 A afhængig af skærmkobling
Selvfølgelig har NKT i samarbejde med ejerne Midtjyske Net A/S lagt 170 kV-kablerne på Djursland sådan, at de udnyttes bedst muligt.
Selvfølgelig er kablerne indkørt til at levere den kapacitet, de er indkøbt til. Energinet.dks påstand om, at kablerne ikke virker, er helt uvirkelig.
Det her er manipulation og misinformation af offentligheden, politikerne, embedsværket og lodsejerne.
Det er en sag, der lugter langt væk!


Sort dag for demokratiet og retssikkerheden

Den 19. januar 2011 godkendte Klima- og Energiministeriet et 85 km langt 220 kV transtit vekselstrømskabel fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige. Godkendelsen mangler alle de nødvendige beregninger for dokumentation af behovet ligesom det bare "skønnes" at alternativer ikke er samfundsøkonomiske ansvarlige. Et skøn og en beregning er ikke sammenlignelig, der skal beregninger til i begge tilfælde. Desværre for demokratiet, så har Energinet.dk sikret sig mod en hurtig domstolsbehandling, idet sagen først skal rundt om Energiklagenævnet. Styrelserne har totalt overtaget godkendelserne fra politikerne, fordi sagerne er for komplicerede til at poltikerne kan sætte sig ind i tidskrævende gennemlæsninger af ansøgninger og godkendelser.


Retssag

burde kunne indledes mod Klima- og Energiministeriet, når Energistyrelsen har godkendt Energinet.dks ilandføringsprojekt fra Anholt Havmøllepark til Trige. Men for at minimere retssikkerheden, kan retssagen først indledes, når Energiklagenævnet har udtalt sig. Klagebehandlingstiden i Energiklagenævnet er ikke under 4 måneder.


Inhabil

AKTINDSIGT afslører, at Energinet.dk ønsker at få transmissionsbevilling til
150 kV nettet. Energinet.dk har opfordret Energistyrelsen til at ændre lovgrundlaget til bevillingsretten til 150 kV-forbindelserne med det formål at få store transitindtægter i forbindelse med havmølleparken Horns Rev 2.
Det er et forhold, som Klima- og Energimisteren og Energistyrelsen har kendt til siden februar 2008.
Energnet.dk er INHABIL, når selskabet peger på en løsning, der fremover vil give selskabet store transitindtægter fra Anholt Havmøllepark.
Energistyrelsens praksis er godkendelse af ALLE ansøgninger fra Energinet.dk/de systemansvarlige, og her er det underordnet om behovet er dokumenteret som en ellers ufravigelig forudsætning for et kabel- eller et luftledningsprojekt.
SKYLDEN peger først og fremmest på politikerne og de ministerier, der blåstempler alle disse unødvendige investeringer.


Foretræde for

Det energipolitiske Udvalg tirsdag den 9. november 2010 med advokat Helle Carlsen (H) som leder og med kabelramte Sigrid Bluhme som bisidder. Af udvalgets i alt 15 medlemmer var mødt 12, idet et medlem kom for sent og var mest optaget af at sende SMS'er og tale med et andet fremmødt medlem i stedet for at lytte til Helle Carlsens gennemgang af monopolet Energinet.dk's tilsidesættelse af grundlaget for at føre transit-strømmen i land fra Anholt offshore møllerne.


Foretræde for

Miljø- og Planlægningsudvalget onsdag den 21. april 2010 med Sigrid Bluhme som leder med bisidder. Formålet med foretrædet er at få landspolitikernes hjælp til at sikre, at eksisterende transitkabler bliver brugt i stedet for et helt nyt anlæg, der strider mod folketingsbeslutningen om, at Anholt Havmøllepark skal være "samfundsøkonomisk billigst" og "placeringen ikke kræver egentlige netforstærkninger på land."


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 15. april 2010 med Poul Erik Morthensen som leder samt Brian Guldager Iversen og Sigrid Bluhme. Ellen Trane Nørby (V) spurgte flere gange ind til fremtidens jævnstrøms-teknologi, HVDC VSC, som i vore nabolande anvendes til ilandføring af el fra havmølleparken Borkum 2 og som bruges til transport af el over lange afstande.


Tjele - Kassø

Energinet.dk skal dokumentere med tørre tal, at den nye luftlinje er nødvendig af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og IKKE nødvendig af hensyn til eksporten af vindel. Sådan en dokumentation foreligger ikke. Derfor er linjeføringen en grov overtrædelse af dansk lov. Hvem kommer til at mangle strøm, såfremt masterne IKKE bygges?


Tjele - Kassø

Vejen Kommune er den første kommune i Danmark, der på sine borgeres vegne forlanger, at Energinet.dk skal dokumentere, at Den Midtjyske Elmotorvej er begrundet i et forsyningsmæssigt behov. Dette er en milepæl, som forhåbentligt vil få flere kommuner til at forlange en dokumentation for behovet, inden der sættes ind med kommuneplantillæg m.m.
Haderslev Kommune er den anden kommune, der også siger NEJ til kæmpemasterne.


Formål

Påvirke myndighederne, så al el-transmission i Danmark foregår således, at befolkningens sundhed tilgodeses på bedst mulig måde. (jævnstrømskabler)
Beskytte miljøet mod skæmmende elmaster og andre unødvendige installationer.
Arbejde mod det mål, at al el-transmission skal foregå i jordkabler. Transitstrøm skal fremføres via jævnstrømskabler.


ALLE BORGERE,

der føler et overgreb/ urimeligheder fra elbranchen, har mulighed for at komme til orde på denne hjemmeside. Skriv til: anneboesen36@yahoo.dk eller sigrid.bluhme@nrdn.dk


Anholt Havmøllepark

I ARKIV under linket 'Anholt Havmøller' findes dokumenter vedr. lovgrundlag, ansøgninger, godkendelser, tekniske data, behov m.m. Advokat Helle Carlsen (H) er sat på sagen fra dag ét med henblik på at få omgjort projektet eller at rejse en sag ved domstolen mod Klima- og Energiministeriet/Energistyrelsen og Energinet.dk. Norddjurs Kommune behandler Energinet.dks ønsker, som om alle godkendelser er på plads. Energinet.dk har, selvom selskabet indkøber både søkabel og et nyt landkabel mens VVM-redegørelsen er i offentlig høring, end ikke indsendt en ansøgning til de mange indkøb. Norddjurs Kommunes behandling af sagen om et kommuneplanstillæg stærkt kritisabelt, fordi Kommunen ikke vil interessere sig for andre oplysninger end bygherrens.
Norddjurs Kommune ønsker ingen dokumentation for behovet af et nyt projekt til 1,3 mia. kr. vel vidende, at der kun er ét projekt der undersøges, bygherrens, og som Energinet.dk vil få de fremtidige transitindtægter fra!!!!!!
Hvem sagde, at Energinet.dk er inhabil?


Magnetfelter

Udbredelsen af magnetfelter er unaturlige for den menneskelige organisme. Derfor er det som udgangspunkt farligt, indtil andet er bevist. I USA forsvinder bierne af uforklarlige grunde, men for biavleren ligger svaret selvfølgelig i udbredelsen af den udsendte stråling fra vekselstrøm bl.a.
Vore nabolande har grænseværdier på 0,4 mikrotesla for vekselstrøms-forbindelser og det er en begyndende erkendelse af, at elektromagnetisk stråling fra højspændingsforbindelser er FARLIGT for den menneskelige organisme.
Læs om baggrundsviden i denne grundige hjemmesiden:
http://helbredssikker-telekommunikation.dk/
Epidemiolog Samuel Milham har skrevet bogen: Dirty Electricity. Den giver videnskabelig baseret baggrundsviden om, hvordan vekselstrøms elforsyning kan være skyld i mange af vor tids "livstils-sygdomme".
Den forklarer, hvilke kneb myndighederne bruger for at dække over problemerne.


Møde i Allingåbro

den 9. december 2009 om ilandføringsanlægget fra Anholt Havmøllepark. Til stede var Helen Rosager og Mette Behrmann fra Norddjurs Kommune og Marian Kaagh og Jens Christian Hygebjerg fra Energinet.dk samt Sigrid Bluhme (kabelramt af nyt 220 kV kabel få meter fra stuehuset) med bisidder.
Norddjurs Kommune skriver i deres beslutningsreferat d.14/12-2009:
"Konkret lovede Jens Christian Hygebjerg at undersøge de eksisterende kablers overføringsevne". Det betyder, at Energinet.dk's top kræver et nyt kabel til 1,3 mia. kr. uden at undersøge eksisterende kablers kapacitets muligheder.!!!!Ja, og elforbrugerne betaler til monopolet uden nogen form for dokumentation for behovet for et nyt kabel.


BOGPROJEKT

I ARKIV findes 26 link til lodsejernes mening om HØJSPÆNDING


Sag 525/2007

Dom afsagt den 26. juni 2009
Energinet.dk
taber erstatningssag i Højesteret.
Erstatning
for "Naboretslige gener"på 3,8 mio. kr. (strålingsfare og visuelle gener)


Møde

på Varde Rådhus
mandag den 21. sep. 2009
med Hans Chr. Thoning MF


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg
torsdag den 16. april 2009Nyttige links

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/kontakt-os.aspx
www.global-alarm.dk
www.ehsfri.dk
Politikerlede med indlæg resort@ofir.dk
Uafhængig advokatfirma:
David Rubin (H)
MAQS LAW FIRM
Pilestræde 58
DK-1112 København
www.maqs.com

Gæst

#27 Energinet.dks metoder

2013-06-04 11:00

Det er artig læsestof ...

www.elijorden.dk

Gæst

#28 lov om energinet.dk

2013-06-04 11:58

tilsidesætter vores éllers grundlovssikrede rettigheder. Vi kan roligt være bange

Gæst

#29

2013-06-04 12:41

Jeg ved ikke, hvem der har fået den fjollede idé at placere en el-station af den størrelse i det smukke område. Det er i hvert fald en ommer. Der må da være masser af plads i Avedøre Holme, som vores Borgmester Ole Bjørstorp har foreslået.
Ingeniøren

#30 Energinet tilsidesætter grundlov

2013-06-04 13:04

Energinet.dk har fået til opgave at stå for ilandføringsanlægget fra havmøllerne mellem Djursland og Anholt.
Der har været afholdt et borgermøde i marts i år og den 16. december 2009 var sidste frist for indlevering af forslag og ideer til ilandføringsanlægget.
Energinet.dk, ved Jens Christian Hygebjerg, ønsker ikke at benytte det allerede nedgravede tracé med 2x170 kV kabler fra år 2000 mellem Åstrup og Mesballe med begrundelsen, 'men af hensyn til eventuelle graveskader mv. vil det være en for stor risiko at have kablerne til at løbe parallelt på denne strækning'. I stedet ønskes at etablere et helt nyt og længere tracé få kilometer nordligere end tracéet fra år 2000. Det skal bemærkes, at Grenaas forsyningssikkerhed alene klares med 3x60 kV. Grenaas behov er 33 MW.
Da Energinet.dk ikke har villet/kunnet komme med dokumenterede tal på, at der er behov for endnu et nyt kabel og fordi miljøreglerne tilsidesættes ved at etablere endnu et transitvekselstrømstracé i en unik og uberørt natur, har jeg tillige med naboer og genboer meddelt Energinet.dk, at de ingen adgang har til vore matrikler, hvilket Jens Christian Hygebjerg ikke vil respektere ud fra følgende antagelse: At ''Energinet.dk har hjemmel i loven til at ekspropriere til de aktuelle anlæg''.
Anbefalingerne fra EA Energianalyse om at bruge HVDC til ilandføring af havmøllestrøm ønsker Jens Christian Hygebjerg heller ikke at efterleve.
Miljø- og Energiministeren besvarede den 2. juni 1998 spørgsmål, der blev stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg:
Spørgsmål 126
”Kan et distributionsselskab ekspropriere til nye linjeføringer uden at kunne dokumentere et reelt behov?”
Svar:
”Nej. Ifølge Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel kan boligministeren, når almenvellet kræver det, tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet.”
Christine Hvidberg

#31 Transformatorstationen skal til Avedøre Holme

2013-06-04 15:56

Den foreslåede transformatorstation er en enorm fabrikshal, og sådan en bygning hører hjemne i et industriområde, ikke i det åbne landskab, og samtidig tæt på beboelse og rekreative områder. Avedøre Holme er den mest oplagte placering, da det i forvejen er et industriområde, og en kæmpe hal ikke vil genere nogen.

Man kan regne ud, hvor meget den naturlige placering på Avedøre Holme vil fordyre projektet, men man kan ikke regne det tab ud, som placeringen i Ishøj vil medføre for alle os, der færdes og bor i nærområdet. Hvad er sundhedsproblemerne, værdien af en udsigt eller af cykelture langs Winthersmindevej til Ishøj Dyrepark? Det udsendte materiale omtaler området sådan her: "...i landbrugslandskab med marker og spredt bebyggelse præget af motorvej, lysmaster og luftledninger." Man glemmer lige at nævne beboelseskvarterer i Taastrup, rekreative områder med stisystemer og de hundredevis af mennesker, der hver dag nyder det åbne landskab på vej til og fra arbejde.

Lokalplaner er til for at sikre en fornuftig udvikling af områderne, og en transformatorstation vil være første skridt i retning af at ødelægge de grønne områder langs motorvejene fra Ishøj strand til Ledøje. HVAD BLIVER NÆSTE SKRIDT? Mere industri? Når der først er begyndt at komme industrilignende bebyggelse i et område, viser al erfaring at det fører til mere udbygning.

Placeringen af kæmpehallen i Ishøj er forfejlet, og transformatorstationen skal flyttes!


Gæst

#32

2013-06-05 08:56

Den må flyttes ud til f.eks. Advedører

Gæst

#33

2013-06-05 11:39

At man overhovedet overvejer at placere så stort og larmende et byggeri i skønne naturomgivelser og i tæt beboet område er mig en gåde!!!!!!!!!!

Gæst

#34

2013-06-06 16:52

Kunne transformatoren ikke graves ned ??

Gæst

#35

2013-06-07 08:03

STOP med at ødelægge de små grønne og skønne steder der er tilbage......

Gæst

#38

2013-06-12 10:17

Hvad er reakreative områder:
kort sagt et sted mand finder ro og har noget kønt at se på.
så få steder med disse områder, skal bevares så funger vi også bedre som mennesker.
foreslag: læg den der hvor der alligevel står en masse tomt "industrikvarter".
ja tak til godt miljø.
Ingeniøren

#39 Skriv nu

2013-06-12 18:05

Husk nu at klage til naturstyrelsen senest den 20 juni - skriv hvorledes denne kæmpe bygning med sine nye master ødelægger alt

Gæst

#40 Ideer og forslag til Naturstyrelsen - husk sidste frist den 20.6

2013-06-13 03:27

Man kan helt enkelt skrive til Naturstyrelsen, at man foreslår placering Avedøre - det er jo en idefase - man behøver ikke rode sig ud i store forkromede forklaringer. Hvis tilpas mange blot peger på Avedøre, er de nødsaget til at tage det i betragtning. Vi skal ikke endnu engang lægge jord til et rædselsbyggeri.

Gæst

#41

2013-06-13 07:25

Vi er enige med vores borgmester at det er en øjenbæ ved at placere en så stor bygning i dette område.

Gæst

#42

2013-06-13 07:42

Super godt med nogle stærke, initiativrige, handlekraftige personer. Tak

Gæst

#43

2013-06-13 11:34

Opfør den på Avedøre Holme i stedet for.

Gæst

#44

2013-06-13 13:20

Vi vil ikke finde os i at blive løbet over ende af en mastodont som elselskabet er. Den usandsynlig grimme kolos skal IKKE stå i den grønne kile. Den grønne kile skal være fredet for sådanne uhyrer .
Ingeniøren og Allan

#45 VIGTIG LÆS DETTE OM ENERGINET.DK

2013-06-13 14:33

Sune Gabelgård
13. juni 15:54


Jeg undrer mig over, hvorfor man ikke trækker strømmen den korteste linje nemlig til Vordingborg, hvor der også er en 400kv transformator??? men det skyldes måske, at Bestyrelsesformanden i Energinet.dk hedder Niels Fog.???? samme Niels Fog som sidder i byrådet i Vordingborg??? det er et spørgsmål og ikke en beskyldning, men interessant er det da!!!!

http://energinet.dk/

energinet.dk


Gæst

#46 Mon det er dette projekt Niels Fog ikke vil have til Vordingborg ?

2013-06-13 15:56

Send kopi til nst@nst.dk

#47 Brev til Naturstyrelsen

2013-06-13 17:21

nst@nst.dk
Naturstyrelsen Tværgående Planlægning
Haraldsgade 23
2100 København Ø Ishøj den 13 juni 2013Ideer og forslag vedrørende VVM for Kriegers Flak

Placeringen i den grønne kile er helt uacceptabel og i modstrid til Fingerplan 2013. Naturstyrelsens tilsidesætter sin forpligtelser til at varetage de grønne kilers tarv ved at give tilladelse til opførelse af permanente bygningsværker.

Den billigste og korteste ilandføring af søkabel fra Kriegers flak er kyststrækningen fra Møn over Stevns til Køge.

Kommunerne i de nævnte områder stiller gerne havne og kaj-anlæg til rådighed og ønsker gerne arbejdspladser i forbindelse med projektets gennemførelse og fremtidige vedligehold. Kabelstrækning på land til Bjæverskov er kort og giver samtidig adgang til eksisterende el-net både Jævnstrøm og vekselstrøm.

Hvis søkablet skal i land ved region hovedstaden, skal man gøre brug af ledige arealer ved Avedøre Holme, der er reserveret til forsyningsvirksomhed. Arealet giver nem adgang til det eksisterende transmissionsnet fra Avedøreværket. En lokalisering ved Avedøre Holme er den billigste løsning for ilandføring, etablering af transformerstation og opførelse af ekstra elmaster, såfremt ilandføring ikke skal ske ved Stevns.. Energinet.dk opfordres til samarbejde med DONG.

Ved valg af Avedøre Holme undgås dyre underboringer gennem naturområde og overgreb på den grønne
kile. Naturgenopretning er meget dyrt og løber oftest over en årrække.

Energinet.dk vil monopolisere det danske el-net med sine egne ledninger og køre sideløbende med DONG – dette kan dokumenteres ved at se internetsiden elijorden.dk

Økonomiske overslag mellem placeringer afgivet på borgermøder er udokumenteret postulater og savner belæg i virkelighed. Ved placering i Ishøj ER SKADEN UOPRETTELIG. Hovedstadens grønne lunger får cancer.Med venlig hilsen

Beboer
Gade / Vej nr.
Xxxx By
Allan Larsen Lindetoften 7, Taastrup

#48 Nej til transformatorstation

2013-06-13 17:59

Efter at have oplevet Energinet.dks fremturen (jvf. hjemmesiden elijorden.dk) er det skræmmende at læse at Danmark er et af verdens mindst korrupte lande. Deres metoder kunne italienske Cosa Nostre lære meget af. Jeg har nu oplevet de værste sider af det såkaldte danske demokrati.
Ingeniøren

#50 Derfor skal Energinet.dk ikke samarbejde eller tage hensyn

2013-06-14 07:23

Se ovenstående #49 om strømmen kun kan tilsluttes i Bjæverskov
Og hvorledes at Danmark forpligter sig for 1,1 mia til at tilsvine landet
Med elledninger og transformerstationer