Pension udenfor Europa

Kontakt forfatteren af dette andragende

Indsamling til retssag mod Den Danske Stat for forskelsbehandling.

2020-05-24 03:55:08

Det er muligt at komme igang med en retssag som


ANDERKENDELSESSØGSMÅL,


med færre midler end først antaget.


Har man ikke lyst til at melde sig ind i foreningen.:::


"Pensionstillæg uden for Europa" CVR. NR.: 40018093

Hjemmeside https://pensionstillaeg.info

kan man støtte sagen ved frivilligt bidrag her på Caremaker.dk.


Blot tryk på linket og følg anvisningen.


Hvis mange af de 1000 medlemmer fra vores FB side indbetaler 50 Dkr. kan vi hurtigt komme igang med en retssag.


Hvis vi taber sådan en sag, er pengene ikke spildt, idet det åbner mulighed for at søge fri proces ved


MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLEN


Under alle omstændigheder vil en retssag mod Staten give noget medieomtale udenfor vores Face Book gruppe, som vi i allerhøjeste grad har brug for, og pt. har lidt svært ved at opnå.


https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/pensionstillaeg_udenfor_europa/?fbclid=IwAR0D16zXoiPA4SCB_YcujAnxM5oMcabXZDN_gPZ8M9gsyGPaAiN5glh5Fkc


kurt rosenberg rasmussen

Indsamling til en retssag mod Den Danske Stat for forskelsbehandling

2020-05-24 03:34:26

Herligt at se der stadig kommer nye medlemmer til på vores Face Book side, så vi nu er over 1000 medlemmer


Det ville også være rart at se medlemstallet stige i vores forening af samme navn.:::


"Pensionstillæg uden for Europa" CVR. NR.: 40018093


Men det går det desværre lidt trægt med, selv om kontingentet kun er 100 Dkr.


Det ville også være rart at se nogle svar fra folketingsmedlemmerne, og lidt interesse fra medierne. Men det går det lige så trægt med.


Det har fået mig til at rette henvendelse til vores advokat, for at undersøge muligheden for at starte en retssag mod Staten, med mindre midler end først antaget, som


ANDERKENDELSESSØGSMÅL,


og det viser sig faktisk som en mulighed.


Derfor retter jeg nu en meget stor appel til alle, om at melde sig ind i foreningen eller støtte sagen via en frivillig indbetaling, så vi kan komme igang med en retssag.


Selv om vi ikke vinder en retssag, åbner det mulighed for fri proces ved


MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLEN,


Det vil under alle omstændigheder give noget mediedækning, som vi i aller højeste grad har brug for og pt. har meget svært ved at opnå.


Man kan melde sig ind i foreningen eller sende frivilligt bidrag via vores hjemmeside.::


https://pensionstillaeg.info


eller Caremaker.dk Pensionstillæg udenfor europa.:: https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/pensionstillaeg_udenfor_europa/?fbclid=IwAR39d0ivHOBBIzArA24uZPeTbnvfF7adNxzLpl1LwgcCvyburbZomKstCdY


 

kurt rosenberg rasmussen

ALT AT VINDE, LIDT AT TABE

2019-03-25 06:30:52

 

Medlemstallet er stigende i foreningen "Pensionstillæg udenfor Europa " CVR NR.: 40018093, og medlemstallet er stort nok til et gruppesøgsmål mod staten, for ulovligt at tilbageholde pensions tillægget, hvis en Borger vælger at udrejse permanent udenfor Europa.

Det kræver dog økonomiske muskler at starte et gruppesøgsmål mod Staten, og midlerne til det, er ikke til stede endnu.

Med over 2500 tilhængere som ønsker en ændring af reglen, vil sagen kunne startes med det samme, hvis blot halvdelen kunne undvære en lille hundredelap.

Hvis man ikke ønsker at melde sig ind i foreningen, kan man være med til at få ændret reglerne hurtigt ved at indbetale et frivilligt bidrag til foreningens konto i Jydske Bank .:

Reg. Nr.: 5033 Konto nr. 0001196456 Indbetaling fra udland tillige.: Iban.: DK07 5033 0001 1964 56. Swift/Bic Code.: JYBADKKK.

Husk at oplyse sagsnr. 132788 og oplysning om indbetaling til foreningens sekretær Emilie Kjersner E-mail.: ekj@les.dk


Eller til vores advokat Michael Møller Nielsen via Mobil Pay.: 40514949, med oplysning om sagsnr. : 132788, Dit navn og e-mail.

Man kan også simpelt med sit kreditkort indbetale via CAREMAKER.DK

Linket til Caremaker.dk findes på vores FB hjemmeside "Pensionstillæg udenfor Europa"

TILBAGEBETALING AF IKKE BRUGTE MIDLER.:

Hvis vi vinder sagen, eller der ikke rejses penge nok til at starte sagen, er der ingen sagsomkostninger og foreningens medlemmer får tilbagebetaling i henhold til lovene.

Frivillige indbetalinger via Caremaker.dk tilbagebetales ved lodtrækning mellem indbetalerne.

Taber vi sagen, kan vi søge fri proces ved EU domstolene.

Del venligst denne side vidt og bredt. 
Den kan deles fra vores FB side.:
"Pensionstillæg udenfor Europa"nyt_logo1.jpg


kurt rosenberg rasmussen

Foreningen "Pensionstillæg uden for Europa"

2018-12-27 13:50:06

Kære medunderskrivere.

Da der tilsyneladende ikke er politisk vilje til at ændre reglerne for Førtids- og Folkepensionisters ret til pensionstillæg udenfor Europa, har vi dannet en forening med det formål, på vegne af foreningens medlemmer, at foretage en retlig prøvelse i form af et gruppesøgsmål ved domstolene af spørgsmålet om, hvorvidt det er i strid med den ejendomsretlige beskyttelse i art. 1 i første tillægsprotokol til den.:
Europæiske Menneskerettighedskonvention (”EMRK”) og diskriminationsforbuddet i EMRK art. 14, at nægte folke- eller førtidspensionister ret til pensionstillæg i henhold til lov om social pension § 3, stk. 5, med den begrundelse, at den pågældende er bosat uden for EU/EØS eller Schweiz.
 
Man kan læse lidt mere om foreningen, og hvordan man bliver medlem her på vores FB side.:
 
"Pensionstillæg udenfor Europa".
 
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, i håbet om mange vil støtte op om denne sag.
 
Det vil ikke kun gavne livskvaliteten for en del ældre, som kun har få midler. Men også gavne Danmarks økonomi til gavn for hele Det Danske Samfund. Der er mange der allered har meldt sig ind. Men vi kan ikke starte sagen førend der er økonomi til det.
 
 
Her kommer foreningens vedtægter:

Vedtægter for Foreningen
"Pensionstillæg uden for Europa"
CVR. NR. 40018093

1 NAVN
1.1 Foreningens navn er Pensionstillæg uden for Europa.

2 HJEMSTED
2.1 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune, c/o Lund Elmer Sandager advokatpartnerselskab, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.

3 FORMÅL
3.1 Foreningens formål er på vegne af foreningens medlemmer (”Medlemmer” som defineret nedenfor) og ved varetagelse af medlemmernes økonomiske og ideelle interesse i medlemmernes egenskab af danske statsborgere med ret til folke- eller førtidspension, men bosiddende uden for EU at foretage en retlig prøvelse i form af et gruppesøgsmål ved domstolene af spørgsmålet om, hvorvidt det er i strid med den ejendomsretlige beskyttelse i art. 1 i første tillægsprotokol til den Europæiske Menneskerettighedskonvention (”EMRK”) og diskriminationsforbuddet i EMRK art. 14 at nægte folke- eller førtidspensionister ret til pensionstillæg i henhold til lov om social pension § 3, stk. 5, med den begrundelse, at den pågældende er bosat uden for EU/EØS eller Schweiz.

4 KONTINGENT
4.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til årligt at betale 400 kr. i kontingent eller 100 kr. pr. kvartal. Indmeldelsesgebyret er 50 kr., og kontingentet forfalder herefter kvartalsvist første gang 1. januar 2019 for første kvartal 2019. Opkrævning af kontingent vil for nyindmeldte ske fra førstkommende kvartals start efter indmeldelse.

5 LEDELSE
5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 2 medlemmer, der udpeges af stifterne af foreningen. 
5.2 Ledelsen i form af bestyrelsen udpeger selv supplerende bestyrelsesrepræsentanter eller udpeger nye bestyrelsesmedlemmer ved behov.
5.3 Bestyrelsen driver Foreningens facebookside ”Pensionstillæg uden for Europa” og er ansvarlig for jævnligt at uploade statusopdateringer og offentliggøre regnskaber på Foreningens facebookside.

6 MEDLEMMER
6.1 Det er en betingelse for at blive medlem af foreningen, at vedkommende er folke- eller førtidspensionist bosiddende uden for EU/EØS eller Schweiz (”Medlem”) og som følge heraf bliver nægtet pensionstillæg. Det er også muligt at blive optaget som Medlem, hvis en person med ret til folke- eller førtidspension, der på indmeldelsestidspunktet bor i et geografisk område, der berettiger til pensionstillægget, men ønsker at flytte uden for EU/EØS eller Schweiz, er hindret i at foretage sådan flytning, fordi Medlemmet risikerer at miste pensionstillægget. 
6.2 Andre kan uden at være Medlem støtte foreningens formål økonomisk. Sådanne personer er passive medlemmer (”Passive Medlemmer”).

7 HÆFTELSE, ØKONOMISKE MIDLER OG TEGNINGSREGEL
7.1 Foreningen hæfter alene med sin formue.
7.2 Foreningen hæfter alene for de forpligtelser, som bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne pådrager foreningen.
7.3 Der påhviler ikke nogen af foreningens Medlemmer eller Passive Medlemmer at hæfte personligt for påtagne forpligtelser.
7.4 Foreningens bankkonto og foreningens økonomiske midler bliver ført på en klientkonto i Jyske Bank tilhørende Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab.
7.5 Foreningen tegnes af et bestyrelsesmedlem, der skal være stifter.
8 OPLØSNING
8.1 Ved opløsning tildeles den eventuelle overskydende kapital, dvs. kapital med fradrag af omkostninger til Foreningens stiftelse, drift og formål, forholdsmæssigt til foreningens Medlemmer på baggrund af indbetalt kontingent. På samme måde sker der forholdsmæssig tilbagebetaling til Passive Medlemmer jf. pkt. 6.2.
---oo0oo--

Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling afholdt den 13. november 2018
Stifter og bestyrelsesmedlem: Stifter og bestyrelsesmedlem:
Kurt Rasmussen og Michael Møller Nielsen

Her kommer der en vejledning i hvordan man betaler og melder sig ind:

 

HER ER LIGE ET EKSEMPEL PÅ EN INDBETALING.

Her kommer lige for en ordens skyld konto nummer og e-mail til sekretæren. Kopi fra advokatens skrivelse, som findes under meddelelser.:
_________________________________________________

Overførsel med de anførte oplysninger kan ske fra Dags Dato 25-09-2018 til Lund Elmer Sandagers konto i Jyske Bank med:

Reg. nr. 5033 og konto nr. 000 1196 456, IBAN DK07 5033 0001 1964 56, Swift/bic code: JYBADKKK og at der ved overførsel skal ske henvisning til ”Sag nr. 132788”.

Desuden skal der oplyses navn, personnummer, adresse, E-mail, samt oplysning om man er med i gruppesøgsmålet (Det er hvis man har mistet eller står til at miste pensionstillægget).
eller man betaler for at støtte sagen.

Man kan også sende kvittering og oplysninger til ekj@les.dk,
hvor medarbejder Emilie Kjersner vil koordinere tilmeldingerne

TILBAGEBETALING AF INDSKUD:

Hej Kurt
Hvis vi ikke får rejst kapital nok til at føre sagen, så får indskyderne deres penge tilbage med fradrag af evt. omkostninger forbundet med overførslen af penge mellem bankerne.
Med venlig hilsen/Best regards
Michael Møller Nielsen
Partner, advokat (L)/Partner, Attorney (L)
_________________________________________________

Jeg har betalt via netbank til Jydske Bank Reg. nr. 5033 konto nr. 0001196456 og skrevet sagsnummeret i meddelsesfeltet på indbetalingen, sammen med de første 6 numre i mit cpr nummer.

Derefter har jeg sendt en E-mail til Emilie Kjersner på E-mail.: ekj@les.dk med en kopi af min indbetaling, samt oplysning om navn, person nummer, adresse, tlf nummer, E-mail og at jeg deltager som gruppesøgsmål.

Her er en kopi af min E-mail: 
_________________________________________________

Pensionstillæg uden for europa sags nr. 132788

Kære Emilie Kjersner.

Hermed vedhæftet fil: Kvittering for indmeldelses gebyr 50,00 kr. og 1. års kontingent 400,00 kr. i foreningen Pensionstillæg uden for Europa for:

Kurt Rasmussen.
CPR nr. 040450 xxxx
Adresse: xxxxxxxxx 
provins: Ubon Ratchathani 
land: Thailand. 
Tlf nr.: 0854105807
E-mail: krswigs@gmail.com
Jeg deltager som gruppesøgsmål.
Med venlig hilsen
Kurt Rasmussen.
Kopi af min indbetaling. (Men skjult her for offentligheden af hensyn til mit kontonummer).Er der nogen der har spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at kontakte undertegnede på e-mail krswigs@gmail.com

Med venlig hilsen

Kurt Rasmussennyt_logo.jpg


kurt rosenberg rasmussen

Foreningen Pensionstillæg uden for Europa

2018-09-25 15:36:53

Ud fra budgettet, og den tilslutning der har været til at danne en forening, vil det kunne finansieres ved et indmeldelsesgebyr på 50,00 Dkr. 
og et kontingent på 100,00 Dkr. pr. kvartal.

Foreningen hedder:
"Foreningen Pensionstillæg uden for Europa"

Kontingentet kan indbetales for et år på en gang sammen med indmeldelsesgebyret, eller man kan indbetale indmeldelsesgebyret straks og derefter kontingentet kvartalsvis.

Overførsel med de anførte oplysninger kan ske til Lund Elmer Sandagers konto i Jyske Bank med:

Reg. nr. 5033 og konto nr. 000 1196 456, IBAN DK07 5033 0001 1964 56, Swift/bic code: JYBADKKK og at der ved overførsel skal ske henvisning til ”Sag nr. 132788”.

Desuden skal der oplyses navn, personnummer, adresse, samt oplysning om man er med i gruppesøgsmålet eller man betaler for at støtte sagen.

Man kan også sende kvittering og oplysninger til ekj@les.dk,
hvor medarbejder Emilie Kjersner vil koordinere tilmeldingerne

 

Her er en lille skrivelse fra Advokaten:

Hej Kurt

 

Jeg har ikke noget problem med differentierede kontingenter, eller kontingenter, der bliver betalt over et vidst tidsrum, blot er det vigtigt, at alle har betalt samme beløb, når vi på et tidspunkt skal i retten med sagen – så alle gruppens medlemmer og de, der tilslutter sig søgsmålet, bliver behandlet ens og så at sige rent økonomisk har det samme på spil.

 

Det betyder, at vi på et eller andet tidspunkt skal fastsætte en skæringsdato for, hvornår det fulde kontingent for at være med i retssagen skal være betalt.

 

Hvis du gerne vil have processen i gang, så foreslår jeg, at jeg opretter en sag for ”Foreningen Folkepensionstillæg uden for Europa” og sender kontonr. til vores klientkonto.

 

Så skal folk i forbindelse med indbetalingen enten sende deres adresseoplysninger til en mail, jeg angiver, med bekræftelse på deres navn, CPR nr. og adresse og bekræftelse på betalingen eller angive samme i forbindelse med bankoverførslen.

 

Samtidig bør de anføre, om de betaler for at være med i gruppesøgsmålet eller om de betaler for at støtte foreningens formål.

 

Så vil de senere blive spurgt om, hvorvidt de opfylder betingelserne for at deltage i gruppesøgsmålet, så vi kan meddele retten, hvem i foreningen, der opfylder kravene til at deltage i gruppesøgsmålet – og søge om fri proces til foreningen.

 

Jeg forestiller mig, at vi skal pege på dig som foreningens grupperepræsentant.

 

Skal vi gøre det på den måde, for så vil jeg i morgen oprette sagen og sende kontonr., som du kan poste på FB?

 

Løseligt forestiller jeg mig følgende indledende budget.

 

Oprettelse af foreningen – 8 – 10.000 kr.

 

Udarbejdelse af stævning 50 – 70.000 kr.

 

Retsafgift – formentlig 75.000 kr., som er den maksimale retsafgift. Der skal betales en tilsvarende afgift, før vi skal i retten.

 

Kravet om afgift bortfalder, hvis foreningen får fri proces til at føre sagen.

 

Ser frem til at høre fra dig.

 

Med venlig hilsen/Best regards

Michael Møller Nielsen
Partner, advokat (L)/Partner, Attorney (L)

http://lundelmersandager.server003.b14cms.dk/…/logo-mail-si…

Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer, himmel, ocean, skumring, sko, friluftsliv og natur

kurt rosenberg rasmussen

Pensionstillæg udenfor Europa

2018-09-21 05:35:57

Kære medunderskrivere

Tak for jeres deltagelse i underskriftsindsamlingen.

Efter at folketinget ikke ønsker at regulere reglerne om pensionstillæg udenfor Europa, forsøger vi at stifte en forening, der kan rejse sagen ved De Danske Domstole. 

Jeg har startet en meningsmåling på vores FB side "Pensionstllæg udenfor Europa" hvor man kan læse mere om forslaget.

Man kan også tilslutte sig forslaget ved at sende  en mail til.: krswigs@gmail.com

med teksten:

Jeg tilslutter mig forslaget om at starte en forening.

Med venlig hilsen

Kurt Rasmussen


kurt rosenberg rasmussen

Kommende retssag ved menneskerettighedskommisionen

2018-08-30 11:32:54

Efter at have været i kontakt med den ansvarlige minister på området , nemlig Troels Poulsen vores beskæftigelsesminister og fremlagt alle underskrifterne, har han meddelt at der ikke er planer om at ændre på folkepensionen for udrejsende. Derfor har vi lavet en face book gruppe for at smle personer der vil være med til at rejse en sag. En juridisk vurdering har konkluderet at det er i strid med menneskerettighedskonventionen at indefryse pensionstillægget ved udrejse. FB siden hedder Pensionstillæg udenfor Europa. Man kan også tilslutte sig ved at sende en e-mail til.: krswigs@gmail.com med teksen pensionstillæg udenfor europa, ja tak med oplysning om dit navn.

med venlig hilsen

Kurt Rasmussen

Vedhæftet svar fra ministeren og Advokatensvar_fra_ministeren_nov_2017.jpg[Page-1]_Gmail_-_SV__This_is_the_subject_svar_fra_advokat._.pdf_.jpg


kurt rosenberg rasmussen

gruppesøgsmål

2017-08-03 05:33:23

Tak til alle for underskrifterne. Vi fortsætter stadig underskriftsindsamlingen. Et familiemedlem kan også skrive under med samme E-mail adress.

 

 

Med venlig hilsen

Kurt Rasmussen


kurt rosenberg rasmussen

Pension udenfor Europa

2017-07-21 05:38:34

Hej og tak for jeres underskrifter.

Jeg vil gerne oplyse at flere familiemedlemmer kan underskrive fra den samme E-mail adresse, så jeg opfordrer jer til at bede jeres eventuelt bofæller om at skrive under også.

Jeg har opfordret folketinget og Beskæftigelsesministeren til at ændre reglerne.

Med venlig hilsen

Kurt Rasmussen


kurt rosenberg rasmussenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...