Nu er nok, nok - Nu siger folket stop!!!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Nu er nok, nok - Nu siger folket stop!!!.


Gæst

#101

2015-08-05 15:57

Denne min underskrift ændrer ikke på, at august 2015 er for mig måneden, hvor jeg starter min rapport om, at Danmark ikke overholder Menneskerettighederne, og jeg sender denne rapport til respektive instans.
Endvidere er der i Danmark ikke retsbeskyttelse af borgerne – delvis egne oplevelser, delvis oplevelser ud fra dagspressen. Dette resulterer i at jeg fremstiller en rapport om dette tema, og sender denne til rette instans.
Og ”nej” – disse rapporter sendes ikke til de korrupte instanser i Danmark.

Gæst

#102

2015-08-05 16:22

Jeg har mistet troen :(

Gæst

#103

2015-08-05 20:33

Politikerne er blevet en selvstændig befolkningsgruppe på vores regning og er derned blevet farlige for vores samfund.

Gæst

#104 Fra socialhjælp til socialkontrol

2015-08-06 15:11

Den bevægelse fra at være til hjælp til borgerne er blevet til kontrol og styring. Når der er opstået dét dogme og tabu, at sætte tankestopklodser op skyldes det offentlig fortrængning af ubekvemme tanker, vi har etableret tanke rum vi aldrig åbner. Når jeg siger at tryghed er en borgerrettighed forstås det ikke for der er for få der offentlig tænker den tanke, at staten finder sin rolle i at styre borgerne med frygt, de skal stå tilrådighed for slavemarkedet. Den fremstilling rykker allerede på smilebåndet hos nogen fordi de har en ubekvem anelse om hvor den tanke bærer hen. Vi kan ikke kalde noget for et samfund, hvis vi lader én eneste tilbage. Men i dette samfund gemmes de ubekvemme menneskeskæbner væk. Alene bare den tankerække at forholde sig til mit brug af ordet slavemarked er udløbet af begrebet pligten til at stå tilrådighed og vil du ikke tage et anvist arbejde eller deltage i en aktivitet som det offentlige socialesystem siger du skal, smækkes kasse i og du kan ikke få hjælp.

Vivi

#105

2015-08-07 10:32

Borgere, der har fået tilkendt folkepension eller førtidspension, og som ikke har boet i Danmark så længe, som loven kræver det, må klare sig for en nedsat pension, også kaldet en brøkpension, og det betyder, at de udsættes for en helt urimelig forskelsbehandling. Sådan lyder det fra socialrådgiver Lena Madsen, der har arbejdet på et pensionskontor de seneste 12 år.
Brøkpensionen, der blev indfør...t i januar 1973 i forbindelse med Danmarks indtræden i EU, rammer familiesammenførte borgere, borgere med humanitær opholdstilladelse samt danskere, der har opholdt sig i udlandet i længere perioder, og således ikke har “optjent” fuld pensionsret. Reglen gælder både førtids- og folkepensionister.
For at få fuld pension skal man have boet i Danmark i 40 år. Ellers modtager man brøkpensionen som beregnes efter, hvor mange år man har boet i Danmark, fra man er 15 til 65 år. Har man for eksempel kun boet i landet i 10 år, får man en kvart pension udbetalt, og så fremdeles. Og får man tildelt førtidspension som brøkpensionist, vil der ikke blive lavet et nyt regnestykke, når man bliver 65 år og overgår til folkepension.

Låst fast på et lavt beløb
- På den måde har vi en stor gruppe borgere, der får en nedsat pension, fordi de har været i landet i begrænset tid den dag, de tilkendes pension. Og det er helt urimeligt. For enten er man berettiget til pension, eller også er man ikke, og det er jo ikke billigere at leve, fordi man har boet i landet i kortere tid, siger Lena Madsen og fortsætter:
- Jeg har for eksempel en borger, som kun fik beregnet 12 bopælsår, da hun blev tilkendt forhøjet almindelig førtidspension. Hun får så 12/40 af en fuld pension, hvilket svarer til lige godt en fjerdedel af den almindelige pension. For hende er det brutto 4.126 kroner om måneden. Havde hun fået fuld pension, ville hun have modtaget brutto 13.756 kroner.
Folk, der modtager en brøkpension, har mulighed for at søge supplerede hjælp, men kun hvis de efter en kontanthjælpsberegning vil være berettiget til et supplement. I den kommune, hvor Lena Madsen arbejder, kan rådighedsbeløbet således maksimalt suppleres op til 3.500 kroner månedligt.
I ovennævnte eksempel er borgeren ikke berettiget til et supplement, fordi hun bor sammen med sin voksne søn og derfor efter reglerne kun kan få godkendt halvdelen af sine faste udgifter.
- Problemet med de her sager er, at det er en svag gruppe, som kan have svært ved at gøre opmærksom på sig selv, og som vil være fattige resten af deres liv. Og mange af dem ser vi måske aldrig, fordi de slet ikke ved, at de kan søge et supplement, siger hun.
Socialrådgiveren nr. 4, 25. februar. Af Birgitte Rørdam
Fakta om brøkpensionen
•Folkepensionister skal have boet i landet i 40 år efter det fyldte 15. år for at få fuld pension
•Førtidspensionister skal have boet i landet i 40 år efter det fyldte 15. år eller 4/5 af de mulige år efter det 15 år for at få fuld pension.
•Ifølge tal fra Indenrigs- og Socialministeriet er der i dag 20.300 folkepensionister og 8.700 førtidspensionister, der modtager den nedsatte brøkpension
Vivi

#106

2015-08-07 10:34

Hvordan kan det være muligt at en dansk førtidspension beregnes fra de fylde 15 år til den dag man bliver tilkendt pensionen med en beregning sats af mindst 4/5 af tiden ? Hvis man skal være 18 år, - for at søge og tildeles dansk førtidspension. Man kan også læse i den danske lovgivning, - at man er barn hvis man er under 18 år, - og børn er automatisk umyndige (forældre har pligt til at forsørge ...børn til barnet er fyldt 18 år) . Den, som har forældremyndigheden, er automatisk din værge. Indtil du fylder 18 år, derfor kan dine forældre i en række sager bestemme over dine handlinger.

Link til , I Danmark bliver du myndig, når du fylder 18 år. https://www.borger.dk/Sider/Myndig---umyndig.aspx

Da, forældrene som har forældremyndigheden over barnet som er under 18 år har barnet ingen mulighed for at opfylde kravet om 15 års reglen i optjening førtidspension i Bekendtgørelse af lov om social pension . Eftersom barn/børn som er under 18 år følger forældrenes udrejse fra Danmark . Kan barnet ikke opfylde statens krav samtidig. Hvis folk har boet i udlandet i et stykke tid og flyttet til Danmark og haft et rigtigt arbejde idanmark i god tro, og kunnet forsørge sig på sin indtægt, men muligvis rammes af sygedom før folkepensions alderen, så bliver folk tildelt en meget lav brøkpension på grund af Optjening § 6. og Stk .2. Ret til fuld pension for personer under folkepensionsalderen er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Optjening § 6. af førtidspension. se link: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=158074

§ 6. Ret til fuld pension for personer under folkepensionsalderen er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Den beregnede del af fuld pension nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension.

- Hvorfor stiller den danske fortids pensionslov sådanne urimelige krav fra de fylde 15 år mindst 4/5 af tiden , eftersom man først er myndig når man fylder 18 år ?

Beregningen af brøk førtidspension skulle starte fra det fylde attende år, og ikke fra det femtende år . Da dette ville ændre væsentligt på mange pensions beregninger. På mine egne veje, ville jeg efter en attenårsregel få lidt højere førtidspension. Jeg har trods alt arbejde en del år i Danmark .

 
Viv

#107

2015-08-07 10:35

De fleste Brøk førtidspensionister og Brøk folkepensionister er i panik hele tiden, hvad skal vi stille op med ?? Brøkpensionister lever af fattigdoms ydelse Brøkpension, hvad med os ?? Det er under al kritik , - at brøk førtidspensionister som har været i arbejde i Danmark og betalt fuld dansk skat, før tildelning af dansk pension, og til og med bliver tildeles samme brøk pension i folke pension. På grund af at vi er kommet i en ugunstig situation og blevet kroniske syge, - før tildelning af dansk folkepension.
Velfærdsstaten Danmark. Der er da noget der lige skal revurderes.

Gæst

#108

2015-08-08 05:43

Fordi der alt for mange mennesker som får en dårlig behandling i systemet.

Gæst

#109

2015-08-08 06:23

Vi kæmper for vores rettigheder til et ordentlig liv selv om vi er syge alle har ret til at leve nok er nok vi siger stop

Gæst

#110 Danskerne er lullet i søvn

2015-08-08 09:55

Politikerne kan tillade sig hvad som helst, fordi størstedelen danskerne er lullet i søvn. Danskerne orker ikke at protestere, og det ved politikerne.     


Gæst

#111

2015-08-08 22:34

Alle som har en berøring af det offentlige system, det være sig: sygdom/oplysning/rettigheder/administrative processer, ja stort set alt hvad den offentlige sektor har til opgave at hjælpe med, sejler der ud af, det skyldes ikke de ansattes uduelighed, som nogen siger, men at vores system, står stille, men udvikler ikke, men skærer ned på alt, uden at have tanke på at med færre hænder, kræves der at dem som sidder tilbage, kræver nogle nye effektive arbejdsgange. Det er den forkerte vej vores politikere arbejder, de sparer først og udvikler senere, det kan man ikke uden at det går galt.

Gæst

#112

2015-08-09 01:03

Jeg skrev under fordi jeg har kæmpet med kommunen i mange år ...jeg er syg men de vil ikke høre og rette sig efter hvad eksperter siger om min sygdom...nemlig at jeg skal have min pension..jeg skal igennem den ene prøvelse efter den anden hele tiden ..og føler at jeg ingen rettigheder har..

Gæst

#113

2015-08-10 02:04

Fordi jeg selv er syg og hænger fast i nytteløst ressourceforløb

Gæst

#114

2015-08-10 06:22

Man jagter de svageste og de skulle skamme sig, når de selv summer fløden .

Gæst

#115

2015-08-10 07:30

Kommunerne må alt uden de bliver gjort til ansvar for deres handlinger.....

Gæst

#116

2015-08-10 11:41

præcis fordi `` nok er nok !!!

Gæst

#117

2015-08-10 13:45

Jeg er og gennem flere år været på "sidelinien" og fulgt adskillige bekendte, familie og andre borgeres op - og nedture. Set ønsket om arbejde, oplevet mennesker, som stor set iikke holde deres liv ud og blive meget dårligere når de skal revurderes gang på gang. Vi har politikere, som mener, at pres, dårlig økonomi gør andres liv bedre. ????

Gæst

#118

2015-08-11 14:44

Regeringen går direkte efter de svage i samfundet, de ældre og de handicappede, og skaberklassesamfundet Liberalisme er lig med egoisme

Gæst

#119

2015-08-14 05:48

Fordi det er vigtigt at råbe de folkevalgte op. De gør jo som det passer dem, og vi vil gøre dem opmærksom på, at der er mange af landets borgere der lider og de må tage sig af det. De skulle skamme sig som de skærer ned på syge menneskers muligheder.

Gæst

#120 Jeg væmmes

2015-08-15 08:42

Uligheden stiger i Danmark. Vi er på vej tilbage til middelalderlige tilstande. Elitens argument er, at det er folks egen skyld, hvis de ikke kan klare konkurrencen i konkurrencestaten Danmark. Og når det er folks egen skyld, så er det legalt at pege fingre af dem i stedet for at hjælpe dem. Jeg væmmes.


Gæst

#121

2015-08-15 08:59

Fordi jeg er chokeret over hvor dårligt mage kronisk syge står i dag med læger der ved for lidt om deres kroniske sygdom og med manglende mulighed for at få fat i en ordentlig specialist på området. Her tænker jeg på stofskiftesyge.

Gæst

#122

2015-08-15 09:03

Endokrinologer interesserer sig kun for diabetes og rigtig mange stofskiftesyge må betale sig for at komme til en læge som har forstand på lavt/højt stofskifte. Det er skræmmende når man tænker på hvor mange følgesygdomme disse sygdomme har.

Gæst

#123

2015-08-15 12:17

På tide at folk vågner op, dette har stået på i 20+ år og bliver kun værre. Det burde være muligt at tænke på andre end sig selv, også selv om man ikke selv er ramt. Alle har et ansvar! Især politikerne som har så vældig ondt et vist sted over de almisser syge m.fl. er henvist til at overleve på, mens de selv rager til sig. Det utålelige had skal stoppes. Vi har prøvet det før, hvis nogen skulle have glemt det!

Gæst

#124

2015-08-15 13:21

Fordi det er for vigtigt til at lade være.

Gæst

#125

2015-08-16 12:49

Politikkerne laver regler for dem selv om at kunne skovle penge ind til sig selv, alt imens de laver forfærdelige regler for os almindelige skatteydere så vi intet kan få.
Kommuner skærer ned på ældreplejen og overholder ikke optegnings lister til boliger fordi de skal huse bekvæmmeligheds flygtninge. JA, NOK ER NOK.