Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke

 

Sig nej til at udlevere dine private helbredsdata uden samtykke

 

Nu må det være nok! Vi vil ikke have vores private patientoplysninger ud i det offentlige rum. Hvis persondata fra lægen skal udleveres, må det ske efter informeret samtykke.

 

Vi ønsker ikke at have staten med til lægen. Vi ønsker ikke at gøres til forskningsobjekter mod vores vilje. Nu må nogen sige stop. Staten gør det ikke, så vi må selv gøre det. Vi bliver alle patienter på et tidspunkt, og nu må vi hjælpe hinanden!

 

Staten høster data som aldrig før. Ny lovgivning tillader videresendelse af data fra patienter med bestemte diagnoser, uden at patienterne spørges først.*

   Senest er vi blevet gjort bekendt med ulovlig datahøst igennem flere år af ikke kun nogle få diagnoser, men af ALT hvad patienterne betror lægen – selv de mest personlige data – fra de praktiserende lægers database (DAMD). Statens Seruminstitut har slået fast, at det har været ulovligt. Alligevel bliver oplysningerne ikke slettet. Rigsarkivet har krævet en kopi med den begrundelse, at de er bevaringsværdige – og Rigsarkivet kan alle få adgang til!

 

Argumentet for indhøstning og bevarelse af data er forskning! Men forskning kræver samtykke fra patienterne. Ifølge Helsinki Deklarationen er det ikke tilladt at forske på folk uden deres specifikke samtykke. Citat:

 

25. Deltagelse af enkeltpersoner, som er i stand til at give informeret samtykke som forsøgspersoner i medicinsk forskning, skal være frivillig. Selv om det kan være hensigtsmæssigt at konsultere familiemedlemmer eller ledere, kan intet individ, som er i stand til at give informeret samtykke, indskrives i en forskningsundersøgelse, medmindre han eller hun samtykker af egen fri vilje.

 

9. Det er en pligt for læger, der er involveret i medicinsk forskning, at beskytte forsøgspersonernes liv, helbred, værdighed, integritet, ret til selvbestemmelse, privatlivets fred og fortrolighed af deres personlige oplysninger. Ansvaret for beskyttelse af forsøgspersoner skal altid ligge hos lægen eller andet sundhedspersonale og aldrig hos forsøgspersoner, selv om de har givet samtykke.

 (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/)

 

Hvordan skal en læge kunne oppebære dette ansvar og desuden bevare fortrolighed, ærlighed og tillid mellem sig og sine patienter i et rum, som invaderes af fremmede fra staten/big business?

 

Der må være grænser for statens indtrængen i vores privatliv. Vi ønsker ikke at have staten eller andre med til lægen. Vi ønsker ikke at gøres til forskningsobjekter mod vores vilje. Sig nej til videregivelse af dine data uden samtykke.

 

* https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164610

 Læs mere her: Ugeskrift for læger

 

Underskrifterne vil blive anvendt i vores bestræbelser på at overbevise politikerne om, at patientens ret til frit samtykke og lægens tavshedspligt skal genetableres i loven. Underskrifterne vil blive afleveret til de berørte politikere/ministerier og vil ikke blive brugt på anden vis. Når kampagnen slutter, vil alle underskrifter blive slettet.

 

Venlig hilsen

Oplysningsforbundet May Day www.mayday-info.dk

Forebyggelses- og Patientrådet. FPR www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk