Bevar Almegårds Kaserne

Quoted post


Gæst

#1

2013-02-22 20:23

Vigtigt for det bornholmske samfund at bibeholde Almegårds Kaserne

Svar

Martin Sten Jørgensen, 1.suppleant til Folketinget, Venstre

#12 Re: Almegårds Kaserne giver unik militæruddannelse

2013-02-23 12:04:30

#1: - Bornholms unikke natur, men stort set alle danske naturforhold samlet på eet mindre og klart afgrænset område har over tid givet grobund for en fantastisk militær uddannelse; hertænkes især på spejder, opklaring- og finskytte, samt kampvogn. Dete r en væsentlig forudsætning for at Danmark har kunnet påtage sig seriøse internationale forpligtigelser og et helt grundlæggende ansvar for sikring af fred og overvågning af spirende demokratier rundt om i verden; derfor burde det - af udelukkende militærfaglige, udenrigs- såvel som indenrigspolitiske grunde, ikke komme dertil at lukke en så vigtig militær uddannelsesinstitution.

Hertil kommer at den vigtige kaserne på Bornholm har en vis militærstrategisk betydning, beliggende midt i Østersøen - en fremskudt bastion mod Østlandene, hvor demokratiet langt fra altid har de bedste vilkår og hvor Danmark dermed varetager en væsentlig Natofunktion som "vagthund", såfremt uro og brud på menneskerettigheder der igen kommer på dagsordenen

Endelig mener jeg, at man udfra  indenrigs- og regionalpolitiske rimelighedbetragtninger på ingen måde fra Christiansborg med en rettepen, bør kunne fjerne en meget væsentlig,samt en af de meget (alt for!) få, statslige arbejdspladser på Bornholm, som der  findes ubetinget socio-økonomisk bevis for, der spiller en meget stor rolle for et yderregionalt område af det Danske Rige!

 

Godt råd

#35

2013-02-23 20:43:09

Det vil være en god ide at I retter stavefejlen på jeres hjemmeside...

Gæst

#117 Re:

2013-02-27 00:49:44

#1: -

Organisationen Folk&Sikkerhed - Bornholm.

Vi i Folk&Sikkerhed - Bornholm ( Tidligere benævnt Folk&Forsvar ) Finder tiltaget her omkring den iværksatte underskriftindsamling helt centralt for vores ø og håber meget inden underskrift indsamlingen er slut, at rigtige mange bornholmer støtter op om denne for vores ø - så vigtige sag.

Folk&Sikkerhed finder det helt afgørende for det bornholmske samfund, at vi også i årerne frem har en velfunggerende kaserne, ikke kun set i relation til det militære virke , men ikke mindst ud fra en bred samfundsmæssig betragtning. Med vores beliggenhed afsondret for den øvrige del af landet er det ikke muligt, blot ved at køre et X antal kilometer længere hvorved man får mulighed for at opnå den "nabo"-lokale synergiefekt for et samlet lokalt/regionalt samfund m.v. for såvel virksomheder , som den offentlige sektor m.m.

Samme synergiefekt - mulighed er ikke til stede på vores ø, idet hvis et element først er fjernet er det ikke muligt, at opsøge det mistede i f.eks. nabokommune/region m.v. Derfor finder vi i Folk&Sikkerhed det helt centralt, at der ikke allene tages afsæt i en ren faglig militær vurdering, men som omtalt ovenfor en mere samlet samfundsbetragtning for hele øen, som medvirker til at styrke rammerne for det samlede bornholmske samfund etc.

Når det er sagt skal det samtidig understreges, at øen absolut fortsat også har en vigtig militær og beredskabsmæssig funktion m.m. Her skal kort henledes opmærksomheden på vores udsendte pressemeddelelse - primo december 2012 - med overskriften - Bornholm som Værnepligts - Ø. Hvor vi b.la. redegjorde for de oplagte muligheder for, at Bornholm blev omdrejningspunktet herfor med afsæt i alle de faciliteter som øen har til rådighed, samt ikke mindst prægning af værdier og holdninger, som er med til, at forme de unge til virkeligheden af, ikke kun at have rettigheder men også pligter, som en del af det, at være en god samfundsborger og hermed til, at bidrage til fællesskabet og sammenhængskraften som ambasadører i samfundet generelt.

Dette miljø er på alle måder til stede/rådighed på vores ø. Hertil kommer at skulle man - et kort øje blik synes at - " alt går en imod " m.v. ja så kan man ikke bare starte "transportmidlet" op og tage bort. Denne betydning af sammenhold på sigt og sammen med andre løse det der pt. måske synes som uoverskueligt kan ikke vægtes nok. Her igen har øen en stærk sammenhængskraft.

 

Afslutningsvis kan det derfor ikke gøres nok for at alle gode kræfter på vores ø samles om denne her vigtige sag = Bevaring af vores kaserne ikke bare for kasernen - forsvarets egen interesse men for øen som helhed.

Sidst men ikke mindst skal lyde en VARM og STOR TAK for initiativtagerne til denne her underskriftindsamling, som vi alle i Folk&Samfund stærkt ønsker må give sig udslag i et positivt resultat til gavn for alle på vores dejlige ø.

 

Johnny G. Larsen

Formand

Folk&Sikkerhed - Bornholm. 26.feb.2013.

(Det tidligere Folk&Forsvar)