Stop fyringerne på DPU! /Stop the layoffs at the Danish School of Education, Aarhus University!

ENGLISH BELOW

Endnu en fyringsrunde har ramt forskere på et dansk universitet, men denne gang er det alligevel lidt ud over det sædvanlige. For det første pålægger et velpolstret universitet et enkelt lille institut at skaffe sig af med mere end 20 ansatte – som det eneste sted på universitetet. For det andet tillader universitetet, at kritikere af den lokale ledelse udgør mindst halvdelen af de fyringsvarslede på det pågældende institut.

På Århus Universitet (AU) valgte man således tidligere i år at kræve af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), at de skal beskære det langsigtede budget med ca. 15 mio. kr., hvilket svarer til, at omkr. 22 medarbejdere ud af ca. 150 skulle miste deres stillinger det kommende år. Efter såkaldt frivillige fratrædelser var der dog kun en manko på ca. 5 mio. kr. tilbage. Alligevel valgte AU, at seks af det videnskabelige personale (VIP) skulle varsles fyret.

Det specielle er først, at AUs rektor og universitetsdirektør samtidigt melder om en robust universitetsøkonomi inden for en omsætning på omk. 8 mia. Dernæst, at tre af de seks udvalgte inden varslingen havde deltaget i en kritisk mailudveksling om fyringsprocessen med rektor, dekan og institutleder. Og til denne mailudveksling bidrog kun fem af DPUs ansatte ud over ledelsen. Mindst halvdelen af de fyringsvarslede er altså fundet blandt meget få, der har vovet at kritisere AUs ledelse i processen op til fyringsvarslingen.

En af de udvalgte til fyring er lektor i pædagogisk filosofi på DPU, Thomas Aastrup Rømer, som er en imponerende produktiv og overordentlig selvstændig forsker, nationalt såvel som internationalt. Han har i det seneste årti markeret sig som en fremtrædende pædagogisk filosof og offentlig debattør, og ikke mindst som kritiker af ideologi og ledelse på netop AU og DPU. Senest har han med sin omfangsrige monografi Skolens formål (Aarhus: Klim, 2022) netop leveret en omfattende og veldokumenteret kritisk analyse af den ideologiske dekonstruktion af den danske pædagogiske tradition, som DPU fra sin grundlæggelse i år 2000 har leveret den forskningsmæssige opbakning til, og hvor den nuværende ledelse af DPU fortsat spiller en aktiv rolle.

Rømer er således både forskningsmæssigt og i den offentlige debat en væsentlig stemme for DPU som pædagogisk universitetsinstitut. At denne angiveligt saglige fyringsproces kan ende med at pege på netop Rømer som en af de seks VIP’ere, man bedst kan undvære, ud af DPUs over hundrede forskere, forekommer os helt uforståeligt.

Uforståeligt er også, at AU overhovedet tør udsætte sig for mistanken om, at DPU fyrer en af sine mest markante kritikere under dække af økonomi. Når det ovenikøbet viser sig, at de præmisser, som angiveligt er lagt til grund for ledelsens saglige udvælgelse, ikke er konklusive, så stiger mistanken. Men: En sådan mistanke kan et fint og hæderkronet universitet som AU simpelthen ikke leve med.

Et universitet er hjemsted for den videnskabelige stræben efter sandhed på højeste niveau, og uden kritik ingen sandhed. Universitetets ledelse skal beskytte videnskaben og dermed også muligheden for saglig kritik. Et kritisk budskab må ikke mødes med repressalier over for budbringeren. Internationalt regnes tryghed i ansættelsen – tenure – som en vigtig forudsætning for akademisk frihed. Forskere skal kunne udtrykke sig frit både om forskningsresultater og universitetsledelse uden at frygte repressalier. Mistanken mod de varslede fyringer kan kun forstærke et frygtregime, der allerede findes på danske universiteter.

Vi vil derfor opfordre AU til straks at kortslutte varslings- og fyringsprocessen på DPU, dvs. trække alle de seks fyringsvarsler tilbage.

Skriv venligst under senest den 12/12, da fristen for partshøring er 13/12.

English:

Another round of layoffs has hit researchers at a Danish university, but this time it's a little out of the ordinary. First, a well-padded university requires a single small department to get rid of more than 20 employees - as the only place in the university. Secondly, the university allows critics of the local management to make up at least half of those notified of dismissal at the department in question.

At Aarhus University (AU), it was decided earlier this year to demand from the Danish School of Education (which in Danish becomes the abbreviation ‘DPU’) to cut the long-term budget by approx. 2 mill. Euro, which corresponds to around 22 out of around 150 employees losing their positions in the coming year. However, after so-called voluntary resignations, there was only a shortfall of approx. 650.000 Euro left. Nevertheless, AU chose that six faculty members should be notified of their dismissal.

The first extraordinary thing is that AU's rector and university director simultaneously report a robust university economy within a turnover of around one billion Euro. Next, that three of the six selected for notification had taken part in a critical email exchange about the dismissal process with the rector, the dean, and the head of the school. And only five of DPU's employees contributed to this email exchange, in addition to the management. At least half of those notified of dismissal are found to be among the very few who have dared to criticize AU's leadership in the process leading up to the notification of dismissal.

One of those who criticized university management and now selected for dismissal is associate professor in philosophy of education at DPU, Thomas Aastrup Rømer, who is an impressively productive and extremely independent researcher, nationally as well as internationally. In the past decade, he has distinguished himself as a prominent philosopher of education and public debater, and not least as a critic of ideology and management at DPU and AU.

Most recently, with his voluminous monograph in Danish, Skolens formål [The Purpose of the School] (Aarhus: Klim, 2022), he has delivered a comprehensive and well-documented critical analysis of the ideological deconstruction of the Danish educational tradition, for which DPU has provided the research support since its foundation in 2000, and where the current management of DPU continues to play an active role.

Rømer is thus an important voice for DPU as a pedagogical university institute, both in terms of research and in the public debate. That this allegedly objective firing process could end up pointing to Rømer as one of the six faculty members that DPU best can do without, out of DPU's over a hundred researchers, seems completely incomprehensible to us. Incomprehensible is also that AU even dares to expose itself to the suspicion that the DPU fires one of its most prominent critics under the guise of finances.

When, on top of that, it turns out that the premises, which are allegedly used as the basis for the management's objective selection, are not conclusive, then suspicion increases. However, a distinguished and honored university like AU simply cannot live with such suspicion. A university is the home of the scientific pursuit of truth at the highest level, and without critique there is no truth. The university's management must protect science and scholarship and thus also the possibility of critique.

A critical message must not be met with reprisals against the messenger(s). Internationally, security in employment – tenure – is considered an important prerequisite for academic freedom. Researchers must be able to express themselves freely both about research results and university management without fear of reprisals. The announced layoffs, and the suspicion they raise, will only reinforce the regime of fear that already exists in Danish universities. Therefore, we urge AU to immediately cancel the layoff process at DPU and to withdraw all the six dismissal notices. Please sign the petition before December 12th since this is the deadline for the official hearing of the dismissals.

Gruppen for akademisk frihed på DPU / The group for academic freedom at the Danish School of Education:

Heine Andersen, professor emeritus, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Svend Brinkmann, professor, Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet

Stig Broström, professor emeritus, DPU Aarhus Universitet

Mikael Busch, lektor, Kolding Gymnasium

Jakob Egholm Feldt, professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC

Niels Jakob Pasgaard, lektor, VIA University College

Jan Jaap Rothuizen, docent, VIA University College

Asger Sørensen, lektor, DPU, Aarhus Universitet

Bent Meier Sørensen, professor, Institut for ledelse, politik og Filosofi, Copenhagen Business School.

Ole Wæver, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet


Gruppen for akademisk frihed på DPU    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Gruppen for akademisk frihed på DPU vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...