Silkeborgvej

Sænk Farten På Silkeborgvej ønsker at gøre Silkeborgvej samt sidevejene til denne til et sikrere sted at færdes for borgerne i Åbyhøj ved Århus og at sikre bedre nattesøvn og helbred igennem reduktion af trafikstøjen i området.

 

 

Trafiksikkerhed:

Vi ønsker at gøre Silkeborgvej samt sidevejene til denne til et sikre sted at færdes for Åbyhøjs borgere og brugere af disse.

Dette ønske udspringer af, at der på bilistadfærdsområdet er sket en markant ændring. Denne ændring ses først og fremmest udtrykt i det antal af almindelige personbiler/motorcykler, hvis førere lader sig lokke af den lange og brede strækning til at køre med en hastighed som oftest er et godt stykke over 100 km/t.

 

Dernæst er der dagligt bilister der ikke respekterer det røde lys og som ufortrødent - uden hensyn til de øvrige trafikanter – passerer igennem lyssignalet med uændret hastighed, hvorved farlige situationer for den øvrige trafik opstår. Ligeledes hører til problematikken, at venstresvingsbanen oftere bruges som en ekstra ligeudbane, i stedet for dens oprindelige formål, da det således er muligt at overhale de trafikanter, som holder for rødt.

 

Først og fremmest er formålet at få nedsat hastigheden på Silkeborgvej. Vi bemærker, at man fx på strækningen på Søren Frichs Vej, hvor der jo primært er tale om industrimæssig bebyggelse har valgt at sætte hastigheden til 50 km/t. Vi finder det derfor bemærkelsesværdigt,  at man på omtalte strækning på Silkeborgvej har tilladt en hastighed på 60 km/t, når strækningen er beliggende i et villakvarter.

 

Dernæst tænker vi at der også skal sættes ind med fysiske foranstaltninger - som gjort på Åbyhøj torv. Ikke chikaner på den måde at man skal køre i zigzag, da dette vil give nogle uhensigtsmæssige bivirkninger, men således at det ikke fysisk kan lade sig gøre at køre ræs.

 

Dernæst har vi problematikken på de tilstødende sideveje. For de nordligt beliggende veje, er der efter åbning af den gamle busvej opstået den problematik, at vejene nu bruges som en smutvej/genvej, hvilket har betydet en fordobling af trafikken på strækningen, samt at der på de veje, hvor der ikke er opsat chikaner køres med rigtig høj fart, og her sker ofte uheld og desværre med alvorlige konsekvenser for de implicerede.

Der er tale om en skolevej, hvorfor det virker helt forkert, at der ikke på denne strækning er gjort noget for at sikre dette bedre.

 

Løsninger på dette kan være, at man ligesom man har gjort ned mod Søren Frichs vej lukker nogle af vejene, el. man laver ensrettede veje i området, eller man får lavet hele området til lege-/opholdsområde, hvilket vil betyde at max tilladte hastighed i området er 30 km/t.

 

 

Støjreduktion:

Det fremgår af Støjhandlingsplan 2013, at Århus Kommune vil

”Fortsætte arbejdet med at koncentrere trafikken på det overordnede vejnet for derved at fredeliggøre mindre og ikke så miljørobuste veje.” idet en fordobling af trafikmængden vurderes ikke at være hørbar (1, s. 18).

I følge Støjhandlingsplanen har man imidlertid fundet det relevant at kortlægge støjen fra veje med mere end 500 køretøjer i døgnet (1, s. 5). Således er trafikmængden på Silkeborgvej med mere end 17.000 køretøjer i døgnet ikke blot fordoblet, men næsten 35 gange højere end på de mindst trafikerede veje, hvor kommunen har fundet en kortlægning af støjen nødvendig (2).

 

Miljøministeriet noterer i en rapport om trafikstøj:

 

”Ifølge WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdom, hormonelle påvirkninger, stress og søvnbesvær. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Støj har således sundhedsskadelige virkninger på mennesker.

Søvnforstyrrelser omfatter både fysiologiske effekter som ændring af søvnmønstret og mere subjective effekter som problemer med at falde i søvn, oplevelse af at søvnkvaliteten forringes og eftervirkninger som hovedpine og træthed. Laboratorieforsøg viser, at støj ændrer søvnmønstret og påvirker søvnen i retning af flere opvågninger og mindre andel af dyb søvn.

Børn og støj er et område, der ikke er forsket særlig meget i. I barndommen sker den grundlæggende sprogudvikling og indlæring, og selv ved udsættelse for lav støj er der risiko for at børns cognitive udvikling bliver forringet eller forsinket. Støj kan have negativ virkning på børns læring, motivation og koncentration, kan fremprovokere stressreaktioner og forringe børns søvn, som er vigtig for regenerering af krop og hjerne.”

 

Støjkortene vidner om støjniveauer på den berørte strækning på 78 dB og derover (1, s. 9). Her er vel at mærke tale om årsdøgnmiddelværdier beregnet på facader i 1,5 m højde, hvilket vil sige, at støjniveauet om dagen kan være endnu højere.

 

Værdierne ligger 20 dB over grænseværdien for vejstøj fastsat af Miljøstyrelsen, og nærmer sig et niveau (80 dB), hvor Arbejdstilsynet – hvis der var tale om en arbejdsplads – ville anbefale høreværn. I følge Arbejdstilsynet er konstante støjbelastninger over 75 dB nemlig forbundet med risiko for høreskader.

 

Arbejdstilsynet skriver videre:

 

”Støj kan bl.a. ændre åndedrætsrytmen og give forhøjet blodtryk. Det kan belaste og skade organismen over længere tid. ... Svag støj kan forstyrre arbejdsfunktioner, der kræver koncentration, fx undervisning og kontrolrumsarbejde. Selv svag støj kan være psykisk belastende.” (4)

 

I dette miljø færdes og opholder Silkeborgvejs borgere sig. Vi finder det derfor tvingende nødvendigt, at Århus Kommunes strategi om at koncentrere trafikken på hovedvejnettet ledsages af en massiv indsats for at reducere trafikstøj.

 

Udover de tiltag, der er omtalt under trafiksikkerhed, ønsker vi derfor, at der afsættes midler til støjreducerende belægninger, støjskærme, støjpartnerskaber mv.

 

 

Tak for din støtte!

 

Sænk farten på Silkeborgvej

 

 

Kilder:

  1. Støjhandlingsplan 2013, Trafik og Veje, Århus Kommune
  2. Trafiktal, Århus Kommune
  3. Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj ‐ Delrapport 3. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 54 2003. COWI, 2003
  4. AT-vejledning D.6.1, Arbejdstilsynet, juli 2007