SIG NEJ TIL TVANGSBEHANDLING I SUNDHEDSVÆSENET

 

Et nyt lovforslag, L 185, bliver netop nu behandlet i Sundheds- og Ældreudvalget.

Det vil radikalt indskrænke patienters ret til selv at kunne bestemme, om de vil indgå i en behandling, som lægen mener, de bør have.

Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile,” eller ”Tvangsbehandlingsloven” som loven også kaldes, er den hidtil alvorligste trussel mod borgernes ret til selvbestemmelse i sundhedsvæsenet.

Lovforslaget vil nemlig indføre psykiatriens regler om ”tvangsindlæggelse og tvangsbehandling” overalt i det somatiske sundhedsvæsen. Såkaldt inhabile patienter som demente, hjerneskadede og udviklingshæmmede skal kunne tvangsbehandles på hospitaler, plejehjem, i lægepraksis og på offentlige og private klinikker.

I flere år har det været diskuteret, om sundhedspersonale skulle have lov til at bruge tvang overfor inhabile patienter, fordi de undertiden nægter "nødvendig" behandling på hospitaler. Det omtales som et stort problem, selv om en undersøgelse i 2011 viste, at der kun havde været tre tilfælde på hospitalsafdelinger inden for de sidste to år, hvor f. eks. en dement blev bange og ikke ville opereres som aftalt.  

Nu i 2017 er regeringspartierne blevet enige om, at man vil ”beskytte” demente og andre inhabile patienter ved at tage retten til frit samtykke fra dem og tvinge dem til behandling, også selv om patienten nægter!  

Tvangsbehandlingsloven går endda så vidt, at den tillader, at fysisk syge, såkaldt inhabile patienter, fra 15 år og opefter, kan blive tvangsindlagt og frihedsberøvet i op til et halvt år, hvis lægen mener, at det er nødvendigt for at kunne behandle patientens fysiske sygdom!* 

Og ikke nok med det. Loven giver også mulighed for, at inhabile kan bruges til forsøgsbehandling. For eksempel behandling med en ny medicin. Men selv om en forskningslæge mener at en behandling vil være til fordel for patienten, behøver det jo ikke nødvendigvis være rigtigt. 

Internationale menneskerettighedslove kræver, at en person skal give samtykke, før han/hun modtager enhver form for medicinsk behandling. Dette grundprincip om samtykke skal aldrig ændres, ligegyldigt hvor belejligt det måtte synes for myndighederne eller industrien.   

Vær med til at stoppe loven, som truer os alle, når vi bliver gamle og måske demente.

Skriv under nu, da loven skal 1. behandles i Folketinget d. 26. april 2017 ! 

 

Venlig hilsen

Oplysningsforbundet May Day www.mayday-info.dk

Forebyggelses- og Patientrådet. FPR www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk

 

* § 4, stk. 3 i Tvangsbehandlingsloven lyder: ”Beslutninger om tvangsbehandling efter stk. 1 skal vedrøre en konkret og aktuel behandling. Beslutninger er gyldige i den periode, der er nødvendig for behandlingen, dog højst i seks måneder.”

Link til Tvangsbehandlingsloven:

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L185/20161_L185_som_fremsat.pdf  


Oplysningsforbundet May Day    Kontakt forfatteren af dette andragende