PROTEST mod diskrimination af flygtninge i regeringens lovgivning

Den 3. juli 2015 fremsatte regeringen tre lovforslag:  

L2, Indførelse af integrationsydelse
L3, "Harmonisering" af optjeningsreglerne for folkepension
L7, Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud, børne- og ungeydelse for flygtninge  

Lovforslagene er 26. august ophøjet til lov, med virkning pr. 1. september. Regeringen har i medierne bebudet yderligere forringelser for flygtninge.

Vi opfordrer til, at lovforslagene trækkes tilbage!  

Integrationsydelsen udgør 50-60 % af normal kontanthjælp. Der er reelt tale om genindførelse af ”Starthjælpen” fra 2002 med det erklærede formål 1) At gøre det mindre attraktivt for mennesker på flugt at søge om asyl i Danmark 2) At skabe større tilskyndelse for flygtninge til at søge arbejde og integrere sig i det danske samfund. Flere rapporter om starthjælpen viser, at den er fattigdomsskabende og overtræder  

FN´s Verdenserklæring om Menneskerettighederne
Artikel 26:

”Alle mennesker er lige for loven og er berettigede til lovens ligelige beskyttelse uden nogen forskelsbehandling. I denne henseende skal loven forbyde enhver forskelsbehandling og sikre alle ligelig og effektiv beskyttelse imod forskelsbehandling af nogen grund, herunder race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst…”  

Rapport fra Amnesty International 2007 om starthjælpen konkluderede, at ydelsen var diskriminerende, og at modtagerne endte i fattigdom. Integrationsydelsen bliver dermed en ”eksklusionsydelse” med modsat effekt af regeringens erklærede formål: En vellykket integration. - Integration erstattes dermed af eksklusion!    

Lovforslagene er til 2. behandling d. 21. august og 3. behandling d. 26. august.  

Underskrifterne afleveres til Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.   
   

Anbefalet af:

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Aktionsgruppe-mod-diskrimination-af-flygtninge-ilovgivningen/434352520082660?fref=ts 

 

Med venlig hilsen


Aktionsgruppe mod diskrimination af flygtninge i lovgivningen    Kontakt forfatteren af dette andragende