Nej til kæmpemøller ved Øster Hassing Kær

NEJ! til Kæmpevindmøllerne ved Øster Hassing Kær

 

Du bliver snart nabo til en park med gigantiske vindkræftværker….

….Hvis ikke du gør noget nu!

At bo i en radius af 2 km fra en park med kæmpevindmøller med en højde på 150 meter, har   enorme konsekvenser for dig og din familie.

Gør dig selv en tjeneste. Søg på Google og stilhed.eu og sæt dig ind i de konsekvenser kæmpevindmøller har for deres naboer - helt op til 3 km fra møllerne, har befolkningen gener.Hele Gandrup, Øster Hassing og Holtet ligger Inden for 2 km af mindst én af møllerne!

Kom til borgermøde: Der er borgermøde d. 2. september kl 19.00 på Gandrup Kro kom og giv din mening til kende (Åben for alle) 

Naboer til kæmpevindmøller skal døje med: * Lavfrekvent støj og støj * Skyggekast og reflekstioner. * Faldende huspriser * Sundhedsmæssige konsekvenser

Kongeørnen, flagermusene og landskabet I vores område vil blive truet, hvis møllerne opstilles

 

Her kan du læse den fulde indsigelse mod opførelsen, som sendes til Aalborg Kommune 25. september. (NB indsigelsen revideres evt. i takt med at vi bliver klogere. såfremt indsigelsen revideres vil du modtage en email, således at du kan tage stilling til om din underskrift fortsat skal fremgå af indsigelsen)

Aalborg kommune

Stigsborg Brygge 9000 Aalborg

Att: Plan og miljø,

Gandrup d. 15 september 2015                                                 

Indsigelse mod etablering af Kæmpevindmøller ved Øster Hassing Kær. Nedenstående består af dels spørgsmål som ønskes besvaret, dels anmodninger om udsætteler, dels anmodning om uvildig revision af redegørelsen, og dels indsigelser mod projektforslaget.

Vi ønsker hermed at gøre indsigelse mod etablering af vindmøllepark ved Øster Hassing Kær og har nedenstående bemærkninger i tilknytning til indsigelsen:

Landskab:

Hvordan kan det konkluderes at området er velegnet til opstilling af kæmpevindmøller, set fra et landskabeligt perspektiv, når kæmpevindmøllerne kan ses fra Egense? Side 19.

Vi skal anmode om at der laves landskabelige illustrationssnit gennem byerne Holtet, Gandrup, Øster Hassing og Ulsted, indtil snittet rammer møllerne, således at befolkningen, lettere kan forholde sig til møllernes faktiske størrelse i lokalområder.

Hvordan kan man bruge som argument at den eksisterende bevoksning vil skærme for indblik mod Møllerne, nå bevoksningen let kan ændre sig fra 1 år til et andet, og desuden ikke er markant i vinterhalvåret og i området generelt? kapitel. 2.4.

Vi mener at konklusionerne i vvm redegørelsen, vedr. landskab er ukorrekte og fejlagtige. Vi mener også at illustrationerne der ligger til grund for dele af argumentation, ikke i tilstrækkelig grad illustrere vindmøllernes egentlige dominans i området, da man ikke i tilstrækkelig grad fornemmer dybden i visualiseringerne.

Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.

Møllerne er i strid med beskyttelseszonen for Ulsted Kirke. Påtænker man at ophæve denne zone eller dele heraf? (Side 16 vvm redegørelse).

Vi mener at vi skal værne om vores kirkelige symboler og kulturarv og ikke mindst de beskyttelseszoner, som er oprettet af en årsag.

På baggrund af overtrædelse i Ulsted kirkes beskyttelseszone, gøres der hermed indsigt.

Generering af lokal vækst og arbejdspladser:

På hvilket forudsætningsgrundlag, ligger kommunen til grund, at møllerne vil generer lokale arbejdspladser?

Et projekt af den størrelse vurderes udbudt som begrænset udbud evt. med forhandling. Wind estate a/s Servicere selv deres vindmøller eller anvender Micon A/S som underentreprenør for drift og vedligehold af møllerne: Wind Estate: Vi har vindmøller af mange forskellige fabrikater i porteføljen. De er samtidig placeret over et stort geografisk område. Derfor har vi delt serviceopgaverne på vores vindmøller mellem to enheder. Den ene er vores egen serviceafdeling, som primært servicerer vindmøller af fabrikaterne NEG Micon og Vestas. Alle andre fabrikater serviceres af eksterne serviceudbydere, der ligesom vores egen serviceafdeling er certificerede til at servicere vores vindmøller efter ISO 9001.”

Vi mener analyserne i vvm redegørelsen vedr. lokal vækst og lokale arbejdspladser er fejlagtige. Vi mener derfor at denne del af vvm redegørelsen er ugyldig, og anmoder om, at tekst vedr. dette tages ud af vvm rapporten.

Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse grundet falske oplysninger i VVM redegørelsen.

Grønne regnskaber:

Under afsnittet for socioøkonomiske forhold beskrives en el produktionsomkostning på 32 øre pr. Kwh. Hvorfor er betragtning vedr. Den ulovlige (EU traktatstridige) PSO afgift, statsstøtte til vedvarende energi ikke medregnet eller beskrevet i afsnittet?

Den el vindmøllerne producerer kan ikke klare sig på markedsvilkår.  Derfor skal vindmøllerne have statstilskud, og dette milliardstore tilskud opkræves hos forbrugerne af el under navnet PSO-afgiften.

Hvor påregner kommunen at genopstille de i øvrigt fuldt funktionsdygtige møller. Hvis ikke der er en plan for dette bør deres effekt pilles ud af regnskabet for den projekterende parks effekt. Dvs 6 møller af 3 MW =18 MW bør i stedet hedder 6 møller a 3 MW minus 8 møller af 0,6 MW = 13,2MW. Derved skal konklusionerne i redegørelsen vedr. bidrag til produktion af grøn energi, socioøkonomiske konsekvenser m.v. revideres.

I forudsætter i projektforslaget at møllerne tages ned og genanvendes et andet sted. Forudsætningen kan ikke anvendes, før der forelægger konkrete forslag i redegørelsen, til hvor møllerne skal genopstilles. Hvor påtænker AAK at genopstille møllerne?

Med ovenstående falske forudsætninger i vvm redegørelen anmodes om revision af redegørelsen af uvildig part.

På baggrund af ovenstående fejlagtige forudsætninger, som danner grundlag for positive konklusioner i vvm redegørelsen, gøres hermed indsigelse.

Skyggekast:

Agter kommunen at følge Miljøministeriets anbefaling, om maksimalt 10 timers skyggekast per. År? Eller er kommunen ligeglad med statens anbefalinger og vejledninger på dette område?

Skyggekast og refleksioner, vurderes at blive meget generende og vindmølleparken lever ikke op til miljøministeriets anbefalinger

Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.

Ikke uvildig redegørelse:

I en VVM vurdering skal skribenten/udarbejderen være nøgtern og uvildig og ikke have en forudgående interesse for at projektet fremmes eller forkastes.

Hvordan ser Aalborg kommune PlanEnergi, i denne henseende? På PlanEnergi’s virksomhedsprofil ses det at red: ”PlanEnergi er den oplagte partner overalt, hvor I ønsker at etablere en bæredygtig energiforsyning, og vi arbejder såvel i Danmark som internationalt.”

VVM redegørelsen anses generelt for meget positiv overfor vindmølleparken og bagatellisere de negative konsekvenser.

Ligeledes bedes AAK svare på om denne har et økonomisk incitament, til at møllerne fremmes? Og i givet fald hvor stort et tilskud vil kommunen få igennem tilskudsordningen i VE-loven, såfremt møllerne fremmes?

Vindmølleejeren køber sig med mafia metoder til tavshed i Gandrup[1]. Flere husejere er blevet tilbudt 150.000 kr. plus 5% af deres grundværdi for imod, at skrive under på en tavshedserklæring. Hvordan kan forvaltningen og de folkevalgte politikere overhovet overveje, at fremme et projekt, hvor en projektejer agere på denne måde?

I redegørelsen skriver Planenergi at 1 ejendom nedlægges ifm. Med opførelsen af vindmølleparken. Eksproprieres denne ejendom af kommunen, eller er denne blevet opkøbt på forhånd af vindmølleejeren?

Med baggrund i ovenstående anmodes om, at redegørelsen underlægges revision af uvildig part.

Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.

Konsekvenser for sundheden i 1150 hustande:

I flere og flere lande og i stadig flere sager bliver naboer til kæmpevindmøller syge. Selv i Danmark frygter sundhedsstyrelsen for de negative konsekvenser og derfor er Kræftens bekæmpelse i 2013 gået i gang med en undersøgelse der skal kortlægge evt. negative konsekvenser af vindmøllestøj.

Der anmodes om udsættelse af beslutning om VVM tilladelse, til sundhedsundersøgelsen fra Kræftens bekæmpelse foreligger (bestilt af miljøministeriet på baggrund af en konkret frygt for vindmøllers helbredsmæssige konsekvenser).

Ligeledes anmodes om udsættelse af indsigelsesfrist, indtil undersøgelsen forelægger.

Svenske undersøgelser viser at infralyd og lavfrekvent støj gør folk syge[2]. Kan i med den viden, der hver dag bliver mere og mere bekræftende, se jer selv i øjnene hvis i sætter 1150 hustandes sundhed på spil for lidt grøn energi?[3]

Sundhedsstyrelsen konkludere, at der er fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgener.[4]

I skriver at der ikke er fundet signifikante sammenhænge mellem støj og kroniske lidelser, diabetes, hjertekarsygdomme. Hvad vurdere i som signifikant? og på hvilken baggrund siger i at der ikke er fundet en sammenhæng?

I henviser til, (side25) at sundhedsstyrelsen i 2011, har udgivet litteratur studie, hvori det konkluderes, at der på det foreliggende studie ikke er påvist direkte helbredseffekter pga. vindmøllestøj. Men dette er vel heller ikke modbevist? og det er vel netop derfor at miljøministeriet har igangsat en helbredsundersøgelse i 2013.?

Mener kommunen at tvivlen skal komme industrien eller borgere til gode?

Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.

Med baggrund i ovenstående anmodes om udskydelse af indsigelsesfrist  

Lavfrekvent støj og støj, beregninger og forudsætninger har intet med virkeligheden at gøre:

Der anmodes om at beslutningsansvarlige politikere og forvaltningsmedarebejder, bruger en halv time på Google, for at se hvor stor usikkerhed der er, i den nuværende støjbekendtgørelse. Så mange naboer til kæmpevindmøller kan da ikke tage fejl?

Det er vindmølleindustrien selv der har fastsat grænserne for hvor de tror støj fra vindmøller er skadelig. Er dette rimeligt?

Hvorfor præciseres det ikke under afsnit for støjpåvirkninger, at en forøgelse af ca. 7 Db opfattes for lytteren, som en fordobling af lydstyrken?

Hvorfor har i valgt at definere naboerne til møllerne, som dem der ligger inden for zonerne til støjgrænserne og ikke som miljøministeriet fastsætter bl.a. i deres helbredsundersøgelse til 2km?

Vi skal anmode om at redegørelsen bliver mere omfattende i det der ønskes, at flere lokaliteter undersøges inden for en radius af 2 kilometer. Dette gælder både visualiseringer, støjpåvirkning og forøgelse af den lavfrekvente støj. Også selvom støjen ligger under grænseværdierne, med argumentation i at støjgrænserne bevisligt ikke har noget med faktiske målinger at gøre[5].

På støjkortet bør i indtegne grænsen for 35 Dba, da dette niveau fra vindmøllestøj vil føles stærk generende for ca. 10% af naboerne. Ligeledes bør i indtegne 2 til 3 km zonen, da dette ca. vil være grænsen for hvor naboer kan opleve lavfrekvent støj[6].

Kommunen skriver flere steder i redegørelsen, at denne agter at måle værdierne for støj, efter møllerne er idriftsat. Vil dette omfatte støjmåling i de støjbelastede boliger eller en meget usikker beregning på de støjbelastede boliger?

I bagatellisere generelt støjpåvirkningen. Man kan ikke skrive at 45 Db svarer til sagte tale og derved henfører til at dette er vil svare til påvirkningen 45 Db fra en mølle, da dette niveau af møllestøj er stærkt generende for ca. 50 % af dem som oplever den.

I redegørelsen åbner kommunen op for at der kan stilles krav, i en VVM tilladelse, til bl.a. overholdelse støjkrav i form af støjmålinger. I tilfælde af at der mod forventning skulle gives en vvm tilladelse anmodes der om at dette også gælder faktiske målinger på ejendomme og i bygninger og ikke kun en måling ved selve møllen.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen har ytret ønske om at støjbekendtgørelsen ændres således at den grænseværdier skal holde sig inden for den faktisk målte støjniveau.[7] Derfor er miljøminister Eva Kjær Hansen gået ind i sagen. Det anmodes om at Beslutning om at en evt. vvm tilladelse udskydes. Ligeledes anmodes om at indsigelsesfristen 5. oktober udskydes indtil der afklaring om hvorvidt beregningsforudsætningerne for beregning af vindmøllestøj skal revideres.

Såfremt der gives vvm tilladelse, skal der hermed anmodes om klausul i tilladelse vedr. måling af støj på ejendomme og i bygninger i en radius af 2 km for de borgere der føler sig plaget af den støj der evt. måtte opstå på deres ejendom. Den målte støj skal ved disse målinger være under grænseværdierne i støjbekendtgørelsen. Det anmodes om at målingerne ikke udføres af DELTA, da dette firma er dybt involveret i vindmølleindustriens lobbyistiske tentakler. Lad den sunde fornuft sejre og lad virkelighedens målinger, lægge til grund for retfærdigheden og tilværelsen, i flere hundrede hjem.

Vedlagt udtalelse fra Aalborg universitet: ”Uden særligt kendskab til akustik kan det være vanskeligt at forstå, hvor kraftig 20 dB(A) 10-160 Hz støj er, men grænsen er den samme som for industristøj i Danmark, og den er i samme størrelsesorden som grænserne i de fleste andre lande, som har regler for lavfrekvent støj (grænsen kan defineres på helt forskellige måder). De fleste kan høre støj ved dette niveau, og nogle vil finde den irriterende, især hvis den bliver ved døgnet rundt. Ved lave frekvenser stiger den subjektive styrke stejlere over høretærsklen end ved højere frekvenser. Det betyder, at konsekvenserne er mere alvorlige, når niveauet er nogle decibel over 20 dB grænsen, end hvis en grænse for højere frekvenser overskrides med det samme antal decibel. De færreste vil nok acceptere 25 dB(A) i deres hjem om natten, og næppe nogen vil acceptere 30 dB(A). Derfor skal målingerne være nøjagtige. I den nye danske bekendtgørelse om støj fra vindmøller, skal støjen ikke måles men beregnes. Dette behøver ikke at være et problem, hvis beregningerne er korrekte. Men det er de ikke. Hovedproblemet er den lydisolation, der anvendes til at opnå de indendørs niveauer. Bekendtgørelsen giver værdier, der skal anvendes i beregningen, og disse værdier er baseret på målinger i 26 danske huse. Desværre er målingerne ikke foretaget korrekt. Lyd ved lave frekvenser varierer meget i et rum, og ifølge de danske regler for industristøj bør niveauet – kort fortalt – måles der, hvor klageren finder det højest. Lydisolationen skal måles på samme måde, for at kunne bruges til beregning af indendørs niveauer på baggrund af det udendørs niveau. Men det blev den ikke. De indendørs målepositioner blev simpelthen udvalgt tilfældigt, og ikke ud fra hvor der fandtes høje niveauer. Derfor er de opnåede værdier af lydisolation flere decibel for høje. Desuden blev værdierne for lydisolationen valgt (fra de forkerte data) på baggrund af statistik, således at 33% af husene har dårligere lydisolering, svarende til at grænsen må overskrides i 33% af tilfældene. Og endelig må de beregnede værdier overskride støjgrænsen med 2 dB pga. usikkerhed. For industristøj tillades det ikke, at målte støjniveauer overskrider støjgrænsen. Alle disse fejl summerer til formentlig ikke langt fra 10 dB, hvilket betyder at grænsen pludselig ikke er 20 men snarere tættere på 30 dB(A). Men reglerne hævdes at give den samme beskyttelse som for industrielle kilder, hvilket simpelthen ikke er rigtigt.[8]

Med baggrund i ovenstående gøres hermed indsigelse.

Alternativ placering:

Vi mener generelt at møller i denne størrelse skal placeres på vand. Men set i lyset af at vindmøller generelt er en dårlig forretning, specielt på vand fremsættes forslag om placering af 6 vindmøller i tilknytning af og i nærheden af Nordjylladsværket.

Landskabet her er i forvejen meget industripræget og der vil være langt færre naboer i en radius af 2-3 km, hvor kæmpemøller bevisligt har indflydelse på deres naboer.

Aalborg forsyning overtager til december 2015 Nordjyllandsværket og én af de 6 eksisterende vindmøller.

Med baggrund i ovenstående anmodes om at alternativ placering ved Nordjylladsværket, indarbejdes i vvm redegørelsen, således at dette forslag kan vægtes mod dels, projektforslaget, dels 0-aternativet.

Vi er overbeviste om at denne placering er mere fordelagtig, set fra de emner, som behandles i en vvm redegørelse.

Med baggrund i ovenstående anmodes om udsættelse af indsigelsesfrist indtil forslaget er udarbejdet.

Fald i ejendomspriser: Ejedomspriser falder med 15-25 procent for dem der ligger 600-2000 meter fra kæmpevindmøller[9]. Dog vil ejendommene herefter følge samme prisudvikling som øvrige ejendomme(i følge vindmølleindustrien selv).

Vi mener ikke at der ydes tilstrækkelig erstatning i vindmøllesager, set i forhold til hvor meget priserne faktisk falder.Derfor gøres der med baggrund i dette indsigelse mod opførelsen

 

Underskriftindsamling er vedlagt som bilag til denne indsigelse,

 

Kilder;

 

[1] http://www.tv2nord.dk/artikel/322018:Regionale-nyheder--Wind-Estate-kOeber-sig-til-tavshed-i-Gandrup

[2] https://www.youtube.com/watch?v=B8XWCGTQDxs

[3] http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7339237/Naboer+flygter+fra+lavfrekvent++st%C3%B8j+fra+k%C3%A6mpevindm%C3%B8ller/

[4] http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/epu/bilag/227/987243.pdf

[5] http://vbn.aau.dk/files/52554719/Moeller_og_Pedersen_Lavfrekvent_stoej_fra_store_vindmoeller.pdf

[6] Person 2004 og Jysk analyse 2012

[7] https://www.dr.dk/nyheder/miljoeminister-ind-i-vindmoelle-stoejsag

[8] http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/press/nye-danske-regler-for-stoej-fra-vindmoeller/hvorfor-de-nye-danske-regler-ikke-er-tilstraekkelige/

[9] http://politiken.dk/indland/ECE1807071/vindmoellenaboer-vores-huse-er-usaelgelige/

http://ing.dk/artikel/vindmoellestoej-faar-nabo-huspriserne-til-falde-med-15-procent-172203

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1878226/vindmoellerne-oedelaegger-livet-for-200000-danskere-paa-n-gang/

http://ifro.ku.dk/aktuelt/boligpriser_vindmoeller/