Nej tak til vindmøller og solcelleanlæg ved Juellund

Til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge  

Vedr.: Høringskommentarer til Planstrategi 2023 for Køge Kommune  

Der gøres hermed indsigelse mod opstilling af vindmøller – igen – og solcelleanlæg ved Juellund  

I forbindelse med Køge Kommunes afsøgning af muligheder for solcelleanlæg i kommunen har Giesegård Gods (beliggende i Ringsted Kommune), som ejer Juellund – beliggende i Køge kommune, indsendt tilbud. Projektforslaget er udarbejdet af firmaet BeGreen, som udvikler og opfører store solcelleparker, og er ejet af den Norske kapitalfond Equinor tidligere Statoil.

Rundt omkring Juellund, som er den centrale lokalitet i tilbuddet, ligger en række landsbyer og lokalsamfund: mod nord Fløjterup, Ødemark, Druestrup og Lidemark. Mod øst Ringsbjerg. Mod syd Bjerrede og Rødbylund. Mod vest Vollerslev og Gørslev. Derudover er området præget af enkeltliggende gårde og husmandssteder.

I projektforslaget til Køge Kommune foreslår Giesegård Gods:

 1. Opsætning af 340 ha solcelleanlæg på godsets jorde i og omkring Juellunds lokalsamfund.
 2. Opsættelse af 15 stk. 150 meter høje vindmøller, eller 6 stk. 180 meter høje vindmøller ved Juellund og i en linjeføring over mod Gummersmarke.

Således benytter Giesegård Gods den igangværende høring om solcelleanlæg til også at indsnige forslag om opsætning af store vindmøller – igen!  

Baggrundshistorien om vindmøller ved Juellund

For det er ikke første gang, Giesegård Gods fremkommer med forslag om sådanne vindmøller. Det gjorde godset også i 2018 i forbindelse med daværende arbejde med kommuneplanen for Køge Kommune. Uden forudgående dialog med områdets borgere var der indskrevet i kommuneplans-forslaget, 2017, at ”der vil blive åbnet for muligheden for at rejse 2 vindmøller på 150 m. på markerne nord for Juellund og Slimmingevej, men syd for Sølvbækken med en afstand på 600 m. fra beboelser”. Dette er beskrevet i Køge Kommuneplan 2017-29, kapitel 2, s. 110.

Også i 2000 var der ansøgninger til vindmølle samme sted (85m.), men sagen faldt, da det daværende amt i regionsplanen angav, at det ikke måtte rejses møller på stedet.

Protest fra borgerne i lokalsamfundet

I efteråret 2018 – altså for kun fem år siden – samlede borgerne i de berørte lokalsamfund omkring Juellund sig. Der blev afholdt borgermøder, der blev nedsat en arbejdsgruppe, der blev indgået dialog med byrådspolitikerne og der var en aktiv deltagen i den offentlige debat.

Dette arbejde førte til, at der kunne afleveres 223 underskrifter til borgmester Marie Stærke og byrådet med indsigelser MOD opsætning af kæmpe-vindmøller ved Juellund. Der indkom i processen også indsigelse mod kæmpe-vindmøller på land fra borger-grupper andre steder i Køge Kommune.

På baggrund af indsigelserne fra borgerne besluttede Køge Byråd at afstå fra planerne om at give tilladelse til opførelse af vindmøller ved Juellund – således som det tydeligt fremgår af ”Køge Kommuneplan 2017-29”, kapitel 2, s. 110:

”På baggrund af omfattende indsigelser mod udlæg af interesseområder for store vindmøller, har byrådet besluttet, at der ikke skal udlægges interesseområder for store vindmøller i den endeligt vedtagne Kommuneplan 2017”.

Det er selv samme område, som Giesegård Gods nu har afmærket i deres tilbud til Køge Kommune først og fremmest om et 340ha stort solcelleanlæg – og oven i mulighed for rejsning ikke bare af 2 men 15 store vindmøller – et område, som af Køge Kommune er fremhævet som særligt bevaringsværdigt.    

Med dette høringssvar ønsker vi at fastholde Køge Byråd i det løfte, de i 2018 har givet borgerne i lokalsamfundene om at bevare Juellund-området som det fremstår i dag.

Løftet til borgerne er afgivet for kun 5 år siden og indarbejdet i en Kommuneplan, der skulle være gældende frem til 2029, men som nu allerede åbnes for forhandling igen.   

Løftet er endnu mere relevant og vigtigt med ønsket fra Giesegård Gods om massiv opskalering til 15 vindmøller og 340 ha solcelleanlæg.

Et sådant anlæg vil få fatale konsekvenser for borgere, dyr og landskab i de mange lokalområder omkring Juellund.        

Det bevaringsværdige landskab ved Juellund

I Køge Kommunes lokalplan for 2021-2033 er store dele af Juellund-området allerede udpeget som:

 • Kulturhistoriske bevaringsværdier
 • Særligt værdifulde landbrugsområder
 • Værdifulde kulturmiljøer
 • Bevaringsværdige landskaber
 • Oversvømmelse eller Erosion
 • Økologiske forbindelser

Dette var netop også nogle af de argumenter, borgerne i lokalområdet fremførte i deres høringssvar i 2018. Giesegård/BeGreen er meget bevidste om dette, idet de skriver således i deres tilbud på s. 6:

”…Derudover viser screeningskortene, at projektarealerne flere steder overlapper blandt andet et kulturmiljø, økologiske forbindelser samt skovbyggelinjer og bevaringsværdigt landskab. BeGreen ønsker en dialog med kommunen om muligheden for at udvikle et projekt inden for disse arealer,…” 

Nu frygter vi borgere i lokalområdet, at BeGreen og Giesegård Gods vil benytte denne ”dialog” med Køge Kommune til at få kommunen til at se bort fra ovenstående bevaring af området og dermed også se bort fra borgernes hørings-indsigelser fra 2018.

De forhold, der fremhæves nu såvel som i 2018 (og længere tilbage) af områdets borgere er:

 • Et kæmpe areal af solceller og store vindmøller vil skæmme det smukke åbne landskab.
 • Lidemark, Gørslev, Vollerslev, Ødemark og Druestrup er i henhold til planen bevaringsværdige landsbyer, hvor landsbypræget vil være truet af solcelleanlægget og møllernes nærhed og dominans.
 • Køge Museum gjorde i 1999/2000 indsigelse mod et tilsvarende projekt i daværende Skovbo Kommune og henviste til, at området er særligt bevaringsværdigt og sårbart over for udviskning af de mange bevaringsværdige kulturspor. Der er bl.a. gjort store fund af flinteøkser i gravhøje i området. Disse er overdraget til Køge Museum og indgår i dag i museets udstilling. Omlægning af området til f.eks. solcelleindustri vil kræve en nøjere gennemsøgning af området for oldtidsfund.
 • En stor del af ejendommene i området får frit udsyn til et stort område med solceller og møller og vil blive så påvirket af støjgener og lys/skyggekast, at der vil ske en betydelig værdiforringelse af ejendommene og forringelse af salgsmuligheden.
 • Nært naboskab til vindmøller udgør en sundhedsrisiko. For store solcelleanlæg er der stadig ikke så mange års erfaring mht. sundhedsrisiko. Den manglende viden bør komme de nærmeste borgere og deres sundhed til gode.
 • Køge Kommune bør beskytte natur- og kulturhistoriske værdier i området, som kommuneplanforslaget også lægger op til.
 • Køge Kommune bør tilgodese egne borgere, der har valgt at bosætte sig i området med de værdier, som det fremstår med.
 • Området er hjemsted for fredede dyrearter som frøer og flagermus. Både Havørn og rød glente bor i området. Store flokke af vildt passerer gennem landskabet. Trækfugle bruger området som ”mellemstationer” på deres vandring.

Alle disse fremsatte argumenter er helt i tråd med de tre temaer, som Køge Kommune forholder sig til i den nye planstrategi:

 • Natur og landskaber
 • Balanceret boligudvikling
 • Det levede liv

Vi borgere i området ønsker fortsat ikke, at vores liv, hverdag og sundhed forringes, at vores ejendommes værdi forringes, at dyrelivet forringes (herunder også fredede dyrearter), at kulturmiljøet og de historiske landsby- og herregårdsmiljøer ødelægges eller at landbrugsjord, som f.eks. kunne dyrkes økologisk, må lade livet, fordi der hastes beslutninger igennem om solcelle-industri eller vindmøller.

Vi vil meget gerne deltage i en ægte dialog om, hvordan Køge Kommune og samfundet kan blive mere ”grønt” hvad angår energi. Vindmøller og solceller kan etableres langt smartere end som kæmpe industrianlæg i det åbne landskab omkring Lidemark, Druestrup, Ødemark, Fløjterup, Ringsbjerg, Rødbylund, Bjerrede og Vollerslev, som er til så stor glæde og gavn for borgere, dyr og planter hver dag året rundt.

Giesegård Gods/BeGreen skriver, at de vil lave rekreative områder og skabe korridorer for dyrene og fremme biodiversiteten, men det, de foreslår, vil slet ikke kunne måle sig med det, der er nu. For området er jo netop allerede rekreativt for mennesker og dyr – det er bl.a. derfor vi har valgt at bo her – og det kan kun blive forringet, hvis 340 ha åbent landskab grænsende til skov plastres til med sorte flader. Dyr og vildt bevæger sig f.eks. ikke i 5 meter smalle korridorer. De har brug for det åbne landskab til at jage og søge føde. Og for mennesker er det ikke det rekreativt at gå ind i et indhegnet område med betragtelig støj fra drift af solcelleanlægget og/eller vindmøller i modsætning til den stilhed og det frie udsyn, der er virkeligheden i dag – for blot at nævne nogle få af de paradokser, der nemt kan udpeges, hvis man ikke lader sig forblænde af den retoriske fremstilling i tilbuddet men forholder sig konkret og realistisk med blik for de mennesker, der bor i området, for dyrelivet og natur og miljø i det hele taget.

Som beboere i eller i nærheden af de særligt bevaringsværdige kulturmiljøer Herregårdsejerlavet Juellund (Kulturmiljø 29), hovedgården Juellund (Kulturmiljø 7) og Ødemark (Kulturmiljø 22) er vi bekymrede for at få skæmmet vores levesteder af store energianlæg.

Med dette høringssvar vil vi gøre Køge Byråd og kommunens arbejdsgrupper opmærksom på, at vi forventer at:

 • Byrådet i Køge Kommune står ved det, som borgerne i området blev lovet i 2018 – nemlig at der ikke kan opføres vindmøller i området ved Juellund.
 • Når området omkring Juellund ikke kan godkendes til opførelse af to vindmøller, så kan det på ingen måde huse 15 vindmøller og 340 ha solcelleanlæg.
 • Den kommende planstrategi sikrer de allerede udpegede natur- og kulturhistoriske værdier i lokalområdet omkring Juellund.
 • At vi som borgere bliver inddraget i en reel og demokratisk høringsproces om udviklingen af de lokalområder, som vi bor og virker i.  

Nette Schultz, Gruppen Nej tak til vindmøller og solceller ved Juellund    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Nette Schultz, Gruppen Nej tak til vindmøller og solceller ved Juellund tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...