NEJ TAK TIL HØJHUSBYGGERI I LØGTEN VED MIDTPUNKT

Vedr. Debatoplæg - udvikling af bymidten i Løgten
NEJ TAK TIL HØJHUSBYGGERI I LØGTEN VED MIDTPUNKT
Aarhus kommune har udbedt sig høringssvar i forbindelse med udviklingen af en plan for bymidten
af Løgten.
Det er grundlæggende meget positivt at der er ønske om at modernisere denne strækning, som i
dag er præget af ældre utidssvarende bygninger, og vi er glade for den grundlæggende tilgang hos
såvel arkitekter som byggefirma, at et nyt område på den strækning skal møde og tilfredsstille lokale
behov og ønsker.
Bygherren ønsker at opføre erhvervslokaler og beboelse, hvor erhverv placeres i gadeplan med
boliger derover, således at området bidrager til at skabe en fortættet centerstruktur omkring
Grenåvej nær letbanestoppet, Løgten. Projektudvikleren har en vision om at opføre et etagebyggeri
som trækonstruktion, og ønsket var i første omgang at opføre bebyggelse i op til 4-8 etager, hvilket,
som vi forstår, nu er modereret til 3-6 etager. Det fremgik blandt andet på mødet at man ønsker at
skabe en ”fyrtårn” for træbyggeri placeret i Løgten.
Et byggeri i 6 etager i dette centrale område vil imidlertid have en række meget negative
implikationer for de nuværende beboere i såvel nærområdet som de tilgrænsende boligområder.
Underskriverne af dette høringssvar tager således skarpt afstand fra et byggeri af denne størrelse,
og tilskynder på det kraftigste til at en lokalplan undlader at åbne op for højhusbyggeri centralt i
Løgten.
Udsigtsforringelse, indkigsgener og skyggedannelse
Det relevante område er placeret helt centralt i Løgten imellem to store beboelsesområder mod
både øst og vest med Manbjergparken og Segalt mod vest og Hjelmagerkvarteret mod øst. Disse
områder omfatter flere hundreder boliger. Derudover ligger området klods op af en række
almindelige villaer langs Grenåvej. Et højt byggeri over dette større område vil derfor give
skyggegener for især de tilstødende boliger og afhængig af højden på byggeriet også
skyggepåvirke de nærtliggende boligområder.
På samme måde vil områdets beboere generes af indkig til private haver og boliger fra lejligheder i
mere end tredje sals højde.
Et etagebyggeri vil desuden berøve eller forstyrre udsigten mod Aarhus Bugt og Mols Bjerge for
beboere i øvre Løgten og Segalt i boligområderne omkring Manbjergvej, Segaltvej, Vorrevej, og
Landlyst. På baggrund af den højdekurve det planlagte byggeri ligger i, vil bygninger allerede fra 3
etagers højde forstyrre og forringe udsigten for beboerne i disse berørte områder.
For mange boligejere i området er netop udsigten mod Aarhus Bugt en af de primære grunde til at
have bosat sig i området. Udsigt mod Aarhus Bugt og Mols er i det hele taget en af områdets helt
særlige markører og et enestående aktiv for Løgten og Skødstrup, hvor man fra mange af byens
boliger, men også offentligt tilgængelige arealer, mødes af den smukkeste udsigt mod Aarhus Bugt
og Mols.
Udsigt mod havet eller havkig har en markant indflydelse på en boligs værdi, og boligejere i Løgten
og Segalt må således imødese et markant værditab i deres boligværdier, såfremt et byggeri
realiseres med mere end 3 etager.
Et højt centralt placeret byggeri som blokerer eller forstyrrer udsigten mod Aarhus Bugt og Mols vil
således fratage øvre Løgten generelt et af områdets betydeligste aktiver, forringe livskvaliteten for
beboere i de nærlæggende boligområder, berøve en lang række boliger den betydelige
herlighedsværdi, der knytter sig til udsigten, samt markant udhule ejendomsværdien for en lang
række beboere i de tilstødende boligområder.
At byen og Aarhus kommune værner om den herlighedsværdi der ligger i at bevare og beskytte
byens udsigt mod Aarhus Bugt og Mols bekræftes i øvrigt af at Aarhus kommune for nylig måtte
fjerne en række træer plantet i arealet mellem Letbanen og Grenåvej i området fra
jernbaneoverskæringen og op mod Løgten, i erkendelse af at træerne var plantet i strid mod en
tinglyst klausul, som netop har til formål at værne om udsigten mod havet.
Vi mener, at man også i den fremadrettede byplanlægning skal tage dette særlige karaktertræk ved
byen alvorligt og værne om udsynet mod havet og Mols ved at afvise at give lods for
etagebyggerier, som rækker over tre etager i højden.
Byggeriets relation til den omkringliggende bebyggelse
På borgermødet fremvistes eksempler på arkitekturen af en række af de eksisterende boliger på
Grenåvej i Løgten. Byggerierne langs Grenåvej består således nærmest udelukkende af ældre
bygninger i højst to etager. Opførelse af et højt byggeri i op til 6 etager vil således bryde markant
med den eksisterende arkitektur og skabe et betydeligt visuelt misforhold mellem de eksisterende
boliger og disse nye boligkarréer.
Vi anerkender fuldt ud at der er behov for byfornyelse på den strækning, hvor byggeriet er planlagt,
og vi glæder os til at se hvordan dette projekt kan udfolde sig. Men et nyt byggeri bør tilpasses
områdets eksisterende karakter, og placering af et meget højt byggeri klods op af almindelige villaer
i et snævert område langs byens centrale handelsgade vil efter vores opfattelse bryde for voldsomt
med områdets karakter.
Projektudvikler henviser til højhuset, Siloetten, og synes at mene, at når der i forvejen findes ét
meget stort byggeri i Løgten, så er vejen banet for yderligere byggerier i højden. Det er vi helt
uenige i. Opførelsen af Siloetten var et helt unikt projekt, hvor lejlighederne blev placeret omkring en
eksisterende kornsilo, som har stået i mange år, og før de fleste af de omkringliggende boliger blev
bygget. Ombygningen af en enkelt eksisterende kornsilo til beboelse berettiger således ikke i sig
selv til at området herefter kan omdannes til etagebyggeri generelt, og at byens borgere skal tåle de
negative afledte effekter der er af endnu et højhusbyggeri. Især ikke når dette ønskes opført endnu
mere centralt langs byens centrale handelsgade og over et betydeligt større areal.
Vi afviser dermed at man med rimelighed kan henvise til Siloetten med henblik på at retfærdiggøre
en etagebyggeri i op til 6 etager, som bryder så markant med områdets øvrige generelle byggerier,
og som samtidig har de tidligere nævnte negative implikationer for området i almindelighed og en
lang række af områdets eksisterende beboere i særdeleshed.
Grenåvej som fortætningspunkt
Endelig henviser projektudvikler til kommuneplanens udpegning af Løgten som et
"fortætningspunkt" i stationsnært område, og påpeger i den forbindelse at man ved at tilbyde et
etagebyggeri med over 100 nye boliger netop vil bidrage til at skabe en fortættet beboelse i
centerområdet nær letbanestoppet, Løgten.
Her må vi dog igen pege på de negative følgevirkninger af et højt etagebyggeri og vil i al
stilfærdighed pege på, at der findes rigelige arealer i de nærtliggende områder, hvor der kan
projekteres fortættet byggeri, uden at det er nødvendig at bygge meget høje huse. Udvikling af
disse områder med tæt lav bebyggelse kan i langt bedre udstrækning bidrage til at skabe et
fortætningspunkt indenfor ganske kort afstand af letbanestoppet, uden at det er nødvendigt at
bygge i højden.
Vi hilser et nyt byggeri som finder en passende balance mellem behovet for byfornyelse og respekt
for områdets nuværende beboere og byens og områdets herlighedsværdier i øvrigt. I den
forbindelse er højden på byggeriet i helt afgørende parameter, og ethvert byggeri, som rækker
udover 3 etager i højden vil som det er beskrevet herover have betydelige negative implikationen for
byen i almindelighed og områdets nuværende beboere i særdeleshed.
Vi opfordrer derfor indtrængende til at en kommende lokalplan ikke tillader etagebyggeri, som
rækker udover 3 etager.