klage vedrørende fastholdelse af fysisk eksamen E20 Medicin SDU.

Kære medstuderende, ved at underskrive denne indsamling støtter du nedenstående klagebrev til SUND, Juridisk kontor samt studienævn for medicin.


Kære Sundhedsfaglige fakultet, Juridisk kontor og Studienævn for medicin.

 

Det fremgår i umiddelbar forlængelse af studienævnsmøde d. 17/12, af den på blackboard skrevne information, at i har valgt at fastholde fysisk fremmøde på alle de skriftlige eksaminer på medicin. 

Derfor ønsker vi svar på 2 punkter:

1) I argumentet for dette fremgår det, at i vil sikre jer det faglige indhold, herunder forstået minimering af snyd. 
Vi som studerende finder det kritisabelt at man under en pandemi vælger at fastholde dette, når Århus Universitet har omlagt alle eksaminer til digitale eksaminer (Corona og vintereksamen 20/21 (au.dk)). Ligeledes har Aalborg universitet og Københavns universitet også omlagt en del eksaminer på medicin bachelor og kandidat til digitale eksaminer (Medicin – Københavns Universitet (ku.dk) og medicin/medis e2020 (aau.dk))

Dette leder til spørgsmålet hvorfor at SDU som åbenlys de eneste som mener at de ikke kan sikre det faglige indhold og have ekstern validitet ved digital eksamen?

 

2) Ved kontakt fra underskriftsindsamler til Ministeriet for undervisning og forskning, svarer de i mail d.23/12;
"Du beder i din henvendelse om en uddybning af de bestemmelser for afvikling af eksamen m.v., der er gældende til og med 3. januar 2021, særligt hvad angår formuleringen ”praktisk muligt”. Denne formulering findes i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 2053 af 18. december 2020 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19, § 9, stk. 3.   

Formuleringen dækker over de eksaminer, der kræver særlige hjælpemidler/materialer og/eller lokaler for at blive afviklet. Hertil kommer andre helt særlige tilfælde, hvor institutionen vurderer, at fysisk fremmøde er nødvendigt. Det kan eksempelvis være for at forebygge eksamenssnyd, som du nævner. Dette kan forklare forskellen til praksis i forårets digitale undervisning, hvor institutionerne ikke havde mange forudgående erfaringer med afvikling af eksamen digitalt og eksamenssnyd i den forbindelse.

 Hvis institutionerne beslutter at gennemføre eksamen med fysisk fremmøde, så skal de sikre, at der er skærpet opmærksomhed på smitteforebyggelse. Det vil sige, at den enkelte institution skal træffe ekstra foranstaltninger, så ingen møder op med symptomer på sygdom samt sikre håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og brug af mundbind m.v. i fællesarealer. Dette fremgår af § 9, stk.4, i den bekendtgørelse, jeg linkede til ovenfor."

Udfra dette ønsker vi at vide hvilke ekstra foranstaltninger SUND har foretaget sig for at sikre at ingen møder op med tegn på symptomer? 

Efter den fysiske eksamen ”B4 Biostatistisk”  fredag d. 11 December blev der konstateret tilfælde af smitte med Coronavirus, COVID-19, i lokale WP 19.07.
Dette meddeler SDU Health til de studerende d. 13 December.
Under denne eksamen, blev der ifølge SDU, opretholdt afstandskrav på 1 meter ligesom at de studerende  forinden var blevet opfordret via informationsbreve, Corona-FAQ og SST til at blive hjemme ved symptomer. Det skal også noteres om hvorledes SDU kan forsikre de studerende om at pressede studerende med symptomer alligevel deltager til en fysisk eksamen på trods af opfordringer og anbefalinger, grundet angst og stress for at komme bagud i studieforløbet.  På baggrund af dette mener vi, at et informationsbrev der beder de studerende om ikke at møde op i tilfælde af symptomer, ikke anses som en ekstra foranstaltning.

Vi håber derfor at man vil genoverveje situation for at minimere risikoen for smitte blandt de studerende.

 
 Note: Til underskrivere - denne klage indsendes til juridisk kontor, det sundhedsfaglige fakultet samt studienævnet d.30/12 kl.10:00


Mohammed Mahmoud Daoud    Kontakt forfatteren af dette andragende