Ja tak til linje A for Bering-Beder Vejen

Høringssvar om Bering-Beder Vejen.
Indsamlingen af underskrifter afsluttes 27. februar 2015.

Ja tak til linje A med tilslutning til Obstrupvej

Undertegnede støtter linjeføring A med tilslutning til Obstrupvej.

Tilslutning af den nye vej til både Tandervej og Obstrupvej vil give to fordele for borgerne i Mårslet.

Dels vil en stor del af byens trafikanter få kortere og lettere adgang til Bering-Beder Vejen end hvis der kun laves forbindelse til Mårslet via Tandervej.

Og dels vil to tilslutninger give en bedre fordeling af den interne trafik i Mårslet. Hvis borgerne i Mårslet derimod kun kan komme til Bering-Beder Vejen via Tandervej, må der forventes en større stigning af trafikken her, til gene for bløde trafikanter og beboere i den sydlige del af Mårslet og i særdeleshed for beboerne på Tandervej

Vi ser frem til etableringen af Bering-Beder Vejen, og vi mener at den bør bygges snarest muligt. Den nye vej vil gøre det lettere at komme fra Mårslet mod vest, og den vil aflaste Mårslet for en god del af den gennemkørende trafik byen oplever i dag.

Vi vil dog samtidig opfordre til at det i det videre arbejde med planlægning af vejen undersøges om påvirkningerne af landskab og naboer kan minimeres i forhold til det linje A forslag der er sendt i høring. Især finder vi det betænkeligt at den nye vej skal føres over Giber Å på en mere end 700 meter lang dæmning. Den lange dæmning vil virke unaturlig i landskabet, og formentlig vil trafikken på den kunne høres langt væk.

Det bør derfor undersøges om dæmningen kan gøres kortere; f.eks. ved at lægge vejen i afgravning over længere strækninger end i det foreliggende forslag.

Med venlig hilsen


Mårslettere for linje A    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook