#Menneskerettigheder. Et værdigt liv. Støt inkorporeringen af FN's #Handicapkonvention i dansk lov og ret! - Syge og handicappede #diskrimineres i det danske samfund.

Formål:

Denne underskriftsindsamling skal sikre fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret.

En fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret vil gøre det umuligt for landets politikere at fortsætte med eller indføre reformer, love, regler og praksis, der strammer og begrænser menneskerettighederne for mennesker med funktionsnedsættelser (herunder sygdomme) og handicap.

Med fuld inkorporering af konventionen vil fx stramningerne i førtidspensionslovgivningen skulle ophæves, og der skal rettes op på manglende og utilstrækkelige rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap i ikke blot sociallovgivningen,  men også i al anden dansk lovgivning, fx i universitetslovgivningen.

Bemærk venligst i denne forbindelse, at regeringens nyligt fremsatte forslag til lov om forbud mod diskrimination pga. handicap ikke indeholder noget krav om handicapkompenserende tilpasning —  til trods for, at dette krav er et helt afgørende element i FN's Handicapkonvention (CRPD).

FN har kritiseret DK for ikke at leve op til konventionen, som DK ellers underskrev i 2006 og ratificerede i 2009.

Centralt i FN's kritik af DK er — ud over det manglende diskriminationsforbud — den manglende inkorporering af konventionen i dansk lov og ret (og et forbud gør det ikke alene!) samt det manglende krav om handicapkompenserende tilpasning (nægtelse eller undladelse af handicapkompenserende tilpasning skal ifølge konventionen også opfattes som diskrimination pga. handicap, og enhver form for diskrimination pga. handicap skal ifølge konventionen være forbudt).

Med fuld inkorporering vil danske borgere med funktionsnedsættelser (inkl. sygdomme) og handicap være sikret retten til et værdigt liv.

 

 

NB! Med 50.000 underskrifter kan vi få forslaget fremsat i Folketinget! 

Del derfor linket til underskriftsindsamlingen, så flest mulige mennesker skriver under!

Link: https://www.skrivunder.net/inkorporering_nu_af_fns_handicapkonvention_i_dansk_lovgivning

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSK! Din underskrift er først gyldig, når du har klikket på det link, som du modtager i din bekræftelsesmail!

 

#diskrimination #handicap #forbud #menneskeret #dkpol #etværdigtliv 

#uddpol #Handicapkonvention #CRPD

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uddybning - til dig, der vil vide mere:

 

Går du ind for, at menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker -  også for mennesker med handicap og funktionsnedsættelser?

Så skriv under og del gerne!

 

Hvad er handicap?

 

Handicap er ikke kun fysiske funktionsnedsættelser!  

FN's Handicapkonvention bygger på det såkaldte samfundsrelaterede handicapbegreb, hvor fokus flyttes fra individet til samfundets indretning. Handicap opstår i mødet mellem en funktionsnedsættelse og forskellige barrierer.

Funktionsnedsættelsen er det objektivt konstaterbare hos personen, f.eks. et nedsat syn eller en psykisk lidelse. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk. Alle former for funktionsnedsættelser er således omfattet af konventionen.

For at håndhæve et forbud mod diskrimination på grund af handicap også uden for arbejdsmarkedet bør der oprettes et administrativt klageorgan med den rette handicapviden og med beføjelser til at træffe bindende afgørelser.

 

Uddrag af FN's Handicapkonvention (konvention om rettigheder for personer med handicap):

"Artikel 4 (Forpligtelser):

1. Deltagerstaterne forpligter sig til at sikre og fremme den fuldstændige virkeliggørelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle personer med handicap uden nogen form for diskrimination på grund af handicap. Med henblik herpå forpligter deltagerstaterne sig til:

a) at vedtage alle passende lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til gennemførelse af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention,

b) at træffe alle passende foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe eksisterende love, regler, sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af personer med handicap,

c) at tage hensyn til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for personer med handicap i alle politikker og ordninger,

d) at afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig med denne konvention, og at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med denne konvention,

e) at træffe alle passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination på grund af handicap fra enhver persons, organisations og privat virksomheds side"

 

 

 

FN's Handicapkonvention (konvention om rettigheder for personer med handicap) bliver ikke en del af dansk lov, før konventionen inkorporeres (implementeres) i dansk lovgivning.

Danmark har i 2009 ratificeret FN's Handicapkonvention, men uden at inkorporere konventionen i dansk lovgivning. Derfor overtrædes konventionen  til stadighed  i Danmark  - uden konsekvenser for den, der overtræder konventionen, men ofte med voldsomme konsekvenser for den forurettede.

Folketinget har taget initiativ til at igangsætte et arbejde med at få indført et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap.  Det skal vi støtte, men samtidig lægge pres på politikerne, så konventionen bliver en reel del af den danske lovgivning - jo hurtigere, jo bedre. Tak for din støtte!

Link til Folketingets enstemmige vedtagelse af V 40 Om diskrimination af personer med handicap:
 
NB! Manglende krav om tilpasning i forslag til lov om forbud mod diskrimination af mennesker med handicap:
 
 

NB!  Kravet om rimelig tilpasning er et helt afgørende krav i FN's Handicapkonvention. Det indgår ikke i den lov om generelt forbud mod diskrimination pga. handicap, der p.t. er på tegnebrættet. Diskriminationsforbuddet kan ikke stå alene!

For at sikre målgruppens rettigheder er det tvingende nødvendigt, at FN's Handicapkonvention bliver inkorporeret i dansk lovgivning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Links om konventionen og om nødvendigheden af at synliggøre rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser og handicap i dansk lovgivning (ved inkorporering af konventionen i dansk lovgivning):

 

http://www.dch.dk/content/mere-om-konventionen

https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/nyheder/forslag_til_lov_om_forbud_mod_diskrimination_af_personer_paa_grund_af_handicap.pdf

http://politiken.dk/indland/samfund/ECE2415762/fn-kritiserer-danmarks-handicap-indsats/

http://universitetsavisen.dk/uddannelse/fremdriftsreformen-kan-presse-studerende-med-handicap-ud

https://uniavisen.dk/juraprofessor-ku-og-minister-er-paa-kant-med-handicapkonvention/

http://universitetsavisen.dk/debat/handicappede-studerende-har-retskrav-pa-ligebehandling 

 
 
 

https://www.skrivunder.net/forum/71987/start/325

http://www.avisen.dk/handicappede-studerende-presses-af-krav-om-at-afslut_452309.aspx

https://www.information.dk/indland/2017/07/studerende-handicap-maa-opgive-studierne?lst_artfrnt

http://politiken.dk/indland/ECE3148550/forslag-det-skal-vaere-strafbart-at-diskriminere-handikappede/

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/respekter-handicappedes-rettigheder

http://menneskeret.dk/nyheder/diskriminationsforbud-danmark-halter-nordiske-naboer

http://politiken.dk/5942821

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9763771/studerende-med-handicap-presses-ud-af-studiet/-

https://www.avisen.dk/blogger-sagsbehandling-goer-borgerne-endnu-mere-syge_456128.aspx

http://politiken.dk/indland/samfund/art5544941/FN-kritiserer-Danmarks-handicap-indsats

http://politiken.dk/debat/kroniken/art5463800/Regeringen-svigter-de-handikappede

http://politiken.dk/debat/analyse/art5404336/Handikappede-h%C3%A6gtes-af-jobmarked

http://politiken.dk/indland/art5618558/Forslag-Det-skal-v%C3%A6re-strafbart-at-diskriminere-handikappede

http://politiken.dk/indland/art5618657/%C2%BBS%C3%A5-snart-jeg-tr%C3%A6der-ud-i-samfundet-bliver-jeg-mindet-om-at-jeg-er-anderledes%C2%AB

http://politiken.dk/indland/art5619323/Flertal-af-partier-vil-stoppe-lovlig-diskrimination-af-handikappede

http://multimedia.pol.dk/archive/01018/Forslag_til_lov_om_1018632a.pdf

http://politiken.dk/debat/kroniken/art5449961/Hvor-meget-skal-mennesker-med-handikap-t%C3%A5le-

https://muskelsvindfonden.dk/handicappolitisk-indlaeg/bortfald-af-handicapkompensation-indbringes-for-domstolene/

http://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE9811525/handicappede-aeldre-sagsoeger-staten-for-diskrimination/

https://www.b.dk/nationalt/handicappede-studerende-presses-af-krav-om-at-afslutte-hurtigt

https://uniavisen.dk/efter-fremdriftsreformen-studerende-med-handicap-dropper-ud/

http://www.avisen.dk/preben-brandt-hjemloese-er-konkurrencesamfundets-ta_423503.aspx

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/187/index.htm

https://www.avisen.dk/blogger-sagsbehandling-goer-borgerne-endnu-mere-syge_456128.aspx

https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/dom-i-diskriminationssag-afsiges-21-september/

http://magisterbladet.dk/news/2017/august/undersoegelseunderviseretagerikkehensyntilhandicappede

http://www.altinget.dk/social/artikel/centerchef-uddannelsessteder-har-akut-behov-for-handicappolitik 

https://www.folkeskolen.dk/615680/fortrinsret-til-ingenting

http://stiften.dk/laeserbrev/Hvorfor-oedelaegge-velfaerdssamfundet-paa-et-splitsekund/artikel/474916

https://www.avisen.dk/blogger-om-jobcentre-her-bliver-folk-idoemt-forvarin_463113.aspx

https://www.avisen.dk/laege-forgaeves-kamp-for-foertidspension-drev-min-pa_465248.aspx

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/kommentar/medandreord/ECE9891482/hverdagsvanvid-har-sendt-velfaerdssamfundet-i-knae-der-er-dog-haab-om-bedring

 https://www.mm.dk/artikel/fra-udenforskab-til-faellesskab?utm_content=bufferd2eb1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

http://sn.dk/Sjaelland/Psykisk-sygdom-er-stoerste-aarsag-til-tab-af-erhvervsevne/artikel/689251

http://politiken.dk/debat/klummer/art6150527/De-sygeste-er-dømt-til-tidsubestemt-sagsbehandling-i-Københavns-Kommune

https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/hoeringssvar/hoeringssvar_vedr._forslag_til_lov_om_forbud_mod_forskelsbeha.pdf

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

DH: Lovforslag om forskelsbehandling er en ommer

http://www.altinget.dk/social/artikel/dh-lovforslag-om-forskelsbehandling-er-en-ommer#

 

Debat: Forbud mod handicap-diskrimination er et slag i luften

http://www.altinget.dk/social/artikel/institut-for-menneskerettigheder-handicappede-diskrimineres-forsat#

 

Debat: Kampen for et liv med lige muligheder

http://www.fyens.dk/debatfaa/Debat-Kampen-for-et-liv-med-lige-muligheder/artikel/3186168

 

 

Rimelig tilpasning = hensyntagen (video fra Institut for Menneskerettigheder):

https://www.facebook.com/menneskeret/videos/1491424774257699/?hc_location=ufi

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

FN's Handicapkomité er bl.a. betænkelig ved

 • at FN's Handicapkonvention ikke er udtrykkeligt inkorporeret i lovgivningen i Danmark
 • at Danmark mangler en generel anti-diskriminationslovgivning, der ville give beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

 

 

FN's Handicapkomité anbefaler bl.a.

 • at Danmark sikrer, at FN's Handicapkonvention inkorporeres i den nationale lovgivning, og træffer foranstaltninger til at fremme domstolenes og myndighedernes direkte anvendelse af konventionen
 • at Danmark vedtager en ny generel, tværgående lovgivning mod diskrimination,som udvider beskyttelsen til at gælde uden for arbejdsmarkedet 
 • at Danmark bekræfter, at manglende rimelig tilpasning er at betragte som en form for diskrimination på grund af handicap
 • at Danmark tager skridt til at sikre, at rimelig tilpasning tilvejebringes inden for alle samfundets områder uden undtagelse
 • at Danmark sikrer effektive retsmidler til personer med handicap, herunder mulighed for at indgive klager over diskrimination på grund af handicap til Ligebehandlingsnævnet
 • at Danmark fremmer bedre kendskab til konventionen blandt rettighedshaverne
 • at Danmark træffer foranstalt­ninger til at øge mulighederne for tilstrækkelig uddannelse og beskæftigelse for kvinder og piger med handicap.

 

 

Institut for Menneskerettigheder har uddybet diskriminationsbegrebet:

 

*Direkte diskrimination/ Direkte forskelsbehandling:

Der skal være forbud mod direkte forskelsbehandling på grund af handicap, jf. FN's Handicapkonvention. Det betyder, at det skal være forbudt at stille nogen ringere end en anden i en tilsvarende situation, alene på grund af dennes handicap.

*Indirekte diskrimination/ Indirekte forskelsbehandling:

Der sker indirekte forskelsbehandling på grund af handicap, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, som tilsyneladende er neutral, stiller en person med handicap ringere end andre. Indirekte forskelsbehandling på grund af handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.

*Instruktion til diskrimination pga. handicap finder sted, når en person giver instrukser til en anden part om at diskriminere nogen på grund af handicap. Instruktion til diskrimination pga. handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.

*Chikane (grov mobning) pga. handicap forekommer, når en person vedvarende og bevidst generer en anden person og derved krænker denne persons værdighed og således skaber et truende, nedværdigende eller ubehageligt klima for den udsatte. Chikane pga. handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.

*Fordomme er negative forudfattede holdninger, som hverken er baseret på viden eller rationel tankegang, og som kan føre til ulovlig forskelsbehandling. Danmark har ratificeret FN's Handicapkonvention og forpligter sig dermed til at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap (jf. Konventionens artikel 8).

*Stigmatisering. At blive stigmatiseret betyder at blive stemplet. Mennesker, som anses for at være anderledes i samfundet, kan blive stigmatiseret og føle sig stemplede af samfundet. Dette kan medføre, at de føler sig og bliver endnu mere adskilte fra det øvrige samfund. Stigmatisering kan dermed sammenholdes med følgende begreb:

*Eksklusion:

Eksklusion betyder udelukkelse og handler direkte eller indirekte om at afvise og fratage nogen deres ret til at deltage. Ofte henvises der til en udelukkelse fra et majoritetsfællesskab. Den eller de, der ekskluderer, bestemmer, at der er nogen, der ’må være med til noget’, mens der er andre, der ikke må være med til dette ’noget’. Eksklusion pga. handicap er forbudt i henhold til FN's Handicapkonvention, artikel 2.

 

 

NB!

 • Vær opmærksom på, at alle funktionsnedsættelser - herunder psykiske lidelser og nedsat syn - er omfattet af konventionen.
 • Indtil videre er danske borgere med funktionsnedsættelser og handicap kun beskyttet mod diskrimination pga. handicap inden for arbejdsmarkedet.
 • På alle andre områder er det i Danmark faktisk lovligt at diskriminere pga. funktionsnedsættelser og handicap. Det skal stoppes - og derfor skal konventionen inkorporeres i dansk lov og ret!
 • Vær opmærksom på, hvilke rettigheder konventionen sikrer dig. Som funktionsnedsat borger i Danmark vil du først kunne påberåbe dig disse rettigheder, når konventionen er blevet inkorporeret i dansk ret. 

 

 

Diskriminationsforbud i andre lande 

I flere af de lande, som Danmark normalt sammenligner sig selv med, eksisterer et generelt forbud mod diskrimination allerede, således fx i Storbritannien og i Tyskland, der i 1994 i sin grundlov indførte et forbud mod diskrimination pga. handicap. Det er heller ikke uden grund, at Frankrigs motto er frihed, lighed og broderskab (liberté, égalité, fraternité). Der er således også i fransk lovgivning indført et generelt diskriminationsforbud, og i 2005 fik handicappede i Frankrig ekstra beskyttelse og sikring af deres rettigheder i form af en særlov. 

 

 

FN's Handicapkonvention i sin helhed:

http://handicapkonventionen.dk/konventionen-i-sin-helhed

 

 
 

 

 

 

 

Flere af Danmarks love skal ændres eller afskaffes ved inkorporering af konventionen.

 

En væsentlig årsag til, at mange danske politikere er tilbageholdende med at inkorporere konventionen i dansk ret, er, at meget af den nuværende danske lovgivning er i strid med konventionen.

Eksempler:

 • universitetslovgivningen (hvor rettigheder for gruppen af studerende med svære funktionsnedsættelser er blevet usynliggjort, hvilket medfører væsentlige rettighedstab for de berørte studerende). Fremdriftsreformen og reglerne om dimensionering og standardspecialekontrakter er også i strid med konventionen. De handicapkompenserende tiltag i uni-lovgivningen er utilstrækkelige og mangler retsvirkning m/ tilbagevirkende kraft. Der er brug for mere rummelige universitetsuddannelser.
 • sociallovgivningen, hvor ikke mindst de nye regler for tilkendelse af førtidspension medfører, at mange svært syge borgere tvinges ud i ressourceforløb og sengepraktik og nærmest skal være døden nær, førend der tilkendes førtidspension. Der har endda været flere eksempler på, at meget syge borgere undervejs i et ressourceforløb er afgået ved døden før pensionstilkendelse - enten fordi deres helbred er blevet forværret pga. dette aktiveringscirkus - eller for egen hånd, fordi livet blev for smertefuldt som følge af den nuværende sociallovgivning
 • arbejdsmarkedslovgivning - det eneste område, hvor funktionsnedsatte danske borgere burde være sikret imod diskrimination pga. handicap. Men faktisk er vores arbejdsmarked slet ikke rummeligt nok, og denne praksis er indirekte diskrimination over for mennesker med funktionsnedsættelser, der til trods for deres handicap gerne vil prøve kræfter med arbejdsmarkedet (fx i form af skånejob).
 • lovgivning for bolig og byggeri, hvor regeringen p.t. overvejer at ændre i lovgivningen, så især fysisk og sensorisk handicappede reelt bliver udelukket fra at få adgang til eget hjem eller andre bygninger.

 

Der kan utvivlsomt findes mange flere eksempler på dansk lovgivning, der skal ændres radikalt for at overholde FN's Handicapkonvention.

Derfor er det så vigtigt at få inkorporeret konventionen i dansk lovgivning.

Med inkorporering af konventionen  i dansk lovgivning skal alle love, regler, sædvaner og praksis, der er i strid med konventionen, ændres eller helt afskaffes.

 

Med konventionen inkorporeret i dansk ret får bl.a. følgende borgergrupper bedre retsbeskyttelse, når de bliver udsat for diskrimination pga. handicap:

- borgere med fysiske funktionsnedsættelser (fx spastisk lammelse eller lammelse pga. ulykke, gangbesvær, diabetes, forskellige kræftlidelser, hypofyseinsufficiens, hjertelidelser, udtalte smerter i bevægeapparatet, m.fl.) 

- borgere med psykiske funktionsnedsættelser (fx voldsom angst og depression. skizofreni, psykoser, neuroser, anorexia nervosa, m.fl.). Dette er en særligt sårbar gruppe, for borgere med psykiske funktionsnedsættelser får sjældent anerkendelse og forståelse for deres lidelse og udsættes ikke blot for direkte og indirekte diskrimination, men også for fordomme, stigmatisering og eksklusion. Måske er det derfor, at der er blevet sparet så meget på psykiatrien og psykiatriske sengepladser? Måske er det derfor, at vi har fået flere danske hjemløse med svære stofproblemer inden for ganske få år? Måske er det derfor, at universiteterne navnlig ikke tager hensyn til studerende med svære psykiske funktionsnedsættelser?

- borgere med hjernesygdomme, der kan påvirke de kognitive og intellektuelle evner (f.eks. borgere, der er født med eller senere har erhvervet sig en hjerneskade. Det kan fx være borgere født med Downs syndrom, børn og voksne med epilepsi (epilepsi kan opstå i alle aldre), voksne med demens og senildemens, m.fl.).

- borgere med sensoriske funktionsnedsættelser, dvs. typisk borgere med stærkt nedsat syn eller blindhed og borgere med stærkt nedsat hørelse eller døvhed.

 

Mange borgere kan have flere funktionsnedsættelser samtidig.

 

Jeg prøver at finde andre eksempler på overtrædelser af konventionen i danske love, betænkninger, bekendtgørelser, m.m.

Jeg er sikker på, at der fx udøves meget mere indirekte diskrimination, end offentligheden er klar over.

Hvis du selv finder eksempler på overtrædelse af konventionen, må du gerne kontakte mig.

 

 

Vi skal være langt flere til at protestere mod den diskrimination, som mange danske medborgere med funktionsnedsættelser udsættes for, og vi skal lægge massivt pres på politikerne for at få dem til at inkorporere konventionen i dansk lovgivning - helst med tilbagevirkende kraft, dvs. til august 2009, hvor Danmark ratificerede FN's Handicapkonvention.

 

 

NB! ALLE - ikke blot personer med funktionsnedsættelser og handicap (der er et begreb under udvikling og favner bredt) - opfordres til at underskrive og støtte dette initiativ - gerne ved at dele linket  til underskriftsindsamlingen.

 

 

 

 

Links om menneskerettigheder:

 https://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder

 https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fns_9_konventioner/crpd.pdf

 

 

 

 

 Går du ind for, at menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker -  også for mennesker med handicap og funktionsnedsættelser?

Så skriv under og del gerne!

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

NB!  Kravet om rimelig tilpasning er et helt afgørende krav i FN's Handicapkonvention.

Det krav indgår ikke i den lov om generelt forbud mod diskrimination pga. handicap, der p.t. er på tegnebrættet:

http://dch.dk/formanden_mener/vi-må-tage-den-svære-diskussion-om-tilpasning-og-tilgængelighed

Diskriminationsforbuddet kan ikke stå alene!

For at sikre målgruppens rettigheder er det tvingende nødvendigt, at FN's Handicapkonvention bliver inkorporeret i dansk lovgivning.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Udlægning på fransk af FN's Handicapkonvention - med ekstra links:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Convention relative aux droits des personnes handicapées

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées compte 50 articles et définit plusieurs principes directeurs. En particulier, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées inclut le refus d’aménagement raisonnable dans sa définition de la discrimination.

Définition du handicap :

Un apport très important de la Convention est de définir la notion de handicap(Article 1er). 

La Convention s’exprime en ces termes :

« Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

Article 5, paragraphe 2 : « Les Etats parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. »

La discrimination comprend les discriminations multiples et toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable.

On peut distinguer deux types fondamentaux de discrimination :

La discrimination directe : c'est le fait de traiter moins favorablement une personne qu'une autre dans une situation comparable (ex : refus d’embauche pour cause de handicap)

La discrimination indirecte : c'est le fait qu'un critère « neutre » entraîne un désavantage particulier pour des personnes en situation de handicap. Le fait de refuser un aménagement raisonnable est une forme de discrimination indirecte.

Le harcèlement est une troisième forme de discrimination. Le comportement non désiré peut prendre différentes formes allant de réflexions orales ou écrites à des gestes ou à un comportement et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L’article 4 reprend les obligations générales des Etats qui ratifient la Convention :

Les « Etats parties » sont obligés de prendre des mesures pour promouvoir les droits des personnes handicapées et lutter contre les discriminations. Concrètement, cela signifie qu’ils introduisent de nouvelles lois dans ce sens, mais aussi qu’ils modifient des lois existantes. Les Etats doivent aussi prendre en compte les intérêts des personnes handicapées dans tous les programmes et projets politiques. Enfin, ils doivent veiller à ce que leurs pouvoirs publics et leurs institutions soient aussi conformes aux idées de la Convention.

Le saviez-vous ?

La plupart des Etats membres de l'Union européenne ont déjà mis en place des stratégies destinées à lutter contre les discriminations à l'égard des personnes handicapées en dehors du contexte de l’emploi.

Mais pour le Danemark, le contrôle légal de la non-discrimination des personnes handicapées en dehors du contexte de l’emploi est assez faible. En effet, au Danemark, le handicap est l’un des motifs de discrimination les moins protégés.

 

Liens consultés et à consulter sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées :

Texte intégral de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Site du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies

Site des Nations unies sur la collection des traités

Le Comité des droits des personnes handicapées a clos les travaux de sa douzième session

Observations finales concernant le rapport initial du Danemark (document en anglais)

Rapport final du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées

Dates des signatures et des ratifications de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Site internet du réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination

 

Liste de points concernant le rapport initial du Danemark

The Danish Institute for Human Rights. Parallel Report to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Le Comité des droits des personnes handicapées examine le rapport initial du Danemark

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

#uddpol #handicap #Handicapkonvention #menneskeret #dkpol #CRPD

#diskrimination #forbud #etværdigtliv 

 

Institut for Menneskerettigheder:

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1491424774257699&id=507352715998248&__tn__=C-R

 

 

 

NB! Din underskrift er først gyldig, når du har klikket på det link, som du modtager i din bekræftelsesmail.

Selv om det er frivilligt at opgive sin e-mail-adresse, kræver skrivunder.net, at du anfører din e-mail-adresse for at kunne sende dig det et bekræftelseslink. Hvis du ikke ønsker, at din e-mail-adresse skal vises offentligt, kan du markere, at din underskrift skal være anonym på internettet.


Lisbeth Søndergaard Raun    Kontakt forfatteren af dette andragende


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. Tjek din indbakke (og spam-mappe).
Facebook