Menneskerettigheder. Støt inkorporeringen af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret! - Handicappede diskrimineres i det danske samfund.

 

 Går du ind for, at menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker?

Så skriv under og del gerne!

 

Hvad er handicap?

  

FN's Handicapkonvention bygger på det såkaldte samfundsrelaterede handicapbegreb, hvor fokus flyttes fra individet til samfundets indretning. Handicap opstår i mødet mellem en funktionsnedsættelse og forskellige barrierer.

Funktionsnedsættelsen er det objektivt konstaterbare hos personen, f.eks. et nedsat syn eller en psykisk lidelse. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk. Alle former for funktionsnedsættelser er således omfattet af konventionen.

For at håndhæve et forbud mod diskrimination på grund af handicap også uden for arbejdsmarkedet bør der oprettes et administrativt klageorgan med den rette handicapviden og med beføjelser til at træffe bindende afgørelser.

 

Uddrag af FN's Handicapkonvention (konvention om rettigheder for personer med handicap):

"Artikel 4 (Forpligtelser):

1. Deltagerstaterne forpligter sig til at sikre og fremme den fuldstændige virkeliggørelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle personer med handicap uden nogen form for diskrimination på grund af handicap. Med henblik herpå forpligter deltagerstaterne sig til:

a) at vedtage alle passende lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til gennemførelse af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention,

b) at træffe alle passende foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe eksisterende love, regler, sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af personer med handicap,

c) at tage hensyn til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for personer med handicap i alle politikker og ordninger,

d) at afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig med denne konvention, og at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med denne konvention,

e) at træffe alle passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination på grund af handicap fra enhver persons, organisations og privat virksomheds side"

 

 

 

FN's Handicapkonvention (konvention om rettigheder for personer med handicap) bliver ikke en del af dansk lov, før konventionen inkorporeres (implementeres) i dansk lovgivning.

Danmark har i 2009 ratificeret FN's Handicapkonvention, men uden at inkorporere konventionen i dansk lovgivning. Derfor overtrædes konventionen  til stadighed  i Danmark  - uden konsekvenser for den, der overtræder konventionen, men ofte med voldsomme konsekvenser for den forurettede.

Folketinget har taget initiativ til at igangsætte et arbejde med at få indført et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap.  Det skal vi støtte, men samtidig lægge pres på politikerne, så konventionen bliver en reel del af den danske lovgivning - jo hurtigere, jo bedre. Tak for din støtte!

Link til Folketingets enstemmige vedtagelse af V 40 Om diskrimination af personer med handicap:
 

 

Links om konventionen og om nødvendigheden af at synliggøre rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser og handicap i dansk lovgivning (ved inkorporering af konventionen i dansk lovgivning):

http://www.dch.dk/content/mere-om-konventionen

https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/nyheder/forslag_til_lov_om_forbud_mod_diskrimination_af_personer_paa_grund_af_handicap.pdf

http://politiken.dk/indland/samfund/ECE2415762/fn-kritiserer-danmarks-handicap-indsats/

http://universitetsavisen.dk/uddannelse/fremdriftsreformen-kan-presse-studerende-med-handicap-ud

https://uniavisen.dk/juraprofessor-ku-og-minister-er-paa-kant-med-handicapkonvention/

http://universitetsavisen.dk/debat/handicappede-studerende-har-retskrav-pa-ligebehandling 

 
 
 

https://www.skrivunder.net/forum/71987/start/325

http://www.avisen.dk/handicappede-studerende-presses-af-krav-om-at-afslut_452309.aspx

https://www.information.dk/indland/2017/07/studerende-handicap-maa-opgive-studierne?lst_artfrnt

http://politiken.dk/indland/ECE3148550/forslag-det-skal-vaere-strafbart-at-diskriminere-handikappede/

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/respekter-handicappedes-rettigheder

http://menneskeret.dk/nyheder/diskriminationsforbud-danmark-halter-nordiske-naboer

http://politiken.dk/5942821

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9763771/studerende-med-handicap-presses-ud-af-studiet/-

https://www.avisen.dk/blogger-sagsbehandling-goer-borgerne-endnu-mere-syge_456128.aspx

http://politiken.dk/indland/samfund/art5544941/FN-kritiserer-Danmarks-handicap-indsats

http://politiken.dk/debat/kroniken/art5463800/Regeringen-svigter-de-handikappede

http://politiken.dk/debat/analyse/art5404336/Handikappede-h%C3%A6gtes-af-jobmarked

http://politiken.dk/indland/art5618558/Forslag-Det-skal-v%C3%A6re-strafbart-at-diskriminere-handikappede

http://politiken.dk/indland/art5618657/%C2%BBS%C3%A5-snart-jeg-tr%C3%A6der-ud-i-samfundet-bliver-jeg-mindet-om-at-jeg-er-anderledes%C2%AB

http://politiken.dk/indland/art5619323/Flertal-af-partier-vil-stoppe-lovlig-diskrimination-af-handikappede

http://multimedia.pol.dk/archive/01018/Forslag_til_lov_om_1018632a.pdf

http://politiken.dk/debat/kroniken/art5449961/Hvor-meget-skal-mennesker-med-handikap-t%C3%A5le-

https://www.b.dk/nationalt/handicappede-studerende-presses-af-krav-om-at-afslutte-hurtigt

https://uniavisen.dk/efter-fremdriftsreformen-studerende-med-handicap-dropper-ud/

http://www.avisen.dk/preben-brandt-hjemloese-er-konkurrencesamfundets-ta_423503.aspx

 

 

 

FN's Handicapkomité er bl.a. betænkelig ved

 • at FN's Handicapkonvention ikke er udtrykkeligt inkorporeret i lovgivningen i Danmark
 • at Danmark mangler en generel anti-diskriminationslovgivning, der ville give beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

 

 

FN's Handicapkomité anbefaler bl.a.

 • at Danmark sikrer, at FN's Handicapkonvention inkorporeres i den nationale lovgivning, og træffer foranstaltninger til at fremme domstolenes og myndighedernes direkte anvendelse af konventionen
 • at Danmark vedtager en ny generel, tværgående lovgivning mod diskrimination,som udvider beskyttelsen til at gælde uden for arbejdsmarkedet 
 • at Danmark bekræfter, at manglende rimelig tilpasning er at betragte som en form for diskrimination på grund af handicap
 • at Danmark tager skridt til at sikre, at rimelig tilpasning tilvejebringes inden for alle samfundets områder uden undtagelse
 • at Danmark sikrer effektive retsmidler til personer med handicap, herunder mulighed for at indgive klager over diskrimination på grund af handicap til Ligebehandlingsnævnet
 • at Danmark fremmer bedre kendskab til konventionen blandt rettighedshaverne
 • at Danmark træffer foranstalt­ninger til at øge mulighederne for tilstrækkelig uddannelse og beskæftigelse for kvinder og piger med handicap.

 

 

Institut for Menneskerettigheder har uddybet diskriminationsbegrebet:

 

*Direkte diskrimination/ Direkte forskelsbehandling:

Der skal være forbud mod direkte forskelsbehandling på grund af handicap, jf. FN's Handicapkonvention. Det betyder, at det skal være forbudt at stille nogen ringere end en anden i en tilsvarende situation, alene på grund af dennes handicap.

*Indirekte diskrimination/ Indirekte forskelsbehandling:

Der sker indirekte forskelsbehandling på grund af handicap, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, som tilsyneladende er neutral, stiller en person med handicap ringere end andre. Indirekte forskelsbehandling på grund af handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.

*Instruktion til diskrimination pga. handicap finder sted, når en person giver instrukser til en anden part om at diskriminere nogen på grund af handicap. Instruktion til diskrimination pga. handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.

*Chikane (grov mobning) pga. handicap forekommer, når en person vedvarende og bevidst generer en anden person og derved krænker denne persons værdighed og således skaber et truende, nedværdigende eller ubehageligt klima for den udsatte. Chikane pga. handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.

*Fordomme er negative forudfattede holdninger, som hverken er baseret på viden eller rationel tankegang, og som kan føre til ulovlig forskelsbehandling. Danmark har ratificeret FN's Handicapkonvention og forpligter sig dermed til at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap (jf. Konventionens artikel 8).

*Stigmatisering. At blive stigmatiseret betyder at blive stemplet. Mennesker, som anses for at være anderledes i samfundet, kan blive stigmatiseret og føle sig stemplede af samfundet. Dette kan medføre, at de føler sig og bliver endnu mere adskilte fra det øvrige samfund. Stigmatisering kan dermed sammenholdes med følgende begreb:

*Eksklusion:

Eksklusion betyder udelukkelse og handler direkte eller indirekte om at afvise og fratage nogen deres ret til at deltage. Ofte henvises der til en udelukkelse fra et majoritetsfællesskab. Den eller de, der ekskluderer, bestemmer, at der er nogen, der ’må være med til noget’, mens der er andre, der ikke må være med til dette ’noget’. Eksklusion pga. handicap er forbudt i henhold til FN's Handicapkonvention, artikel 2.

 

 

NB!

 • Vær opmærksom på, at alle funktionsnedsættelser - herunder psykiske lidelser og nedsat syn - er omfattet af konventionen.
 • Indtil videre er danske borgere med funktionsnedsættelser og handicap kun beskyttet mod diskrimination pga. handicap inden for arbejdsmarkedet.
 • På alle andre områder er det i Danmark faktisk lovligt at diskriminere pga. funktionsnedsættelser og handicap. Det skal stoppes - og derfor skal konventionen inkorporeres i dansk lov og ret!
 • Vær opmærksom på, hvilke rettigheder konventionen sikrer dig. Som funktionsnedsat borger i Danmark vil du først kunne påberåbe dig disse rettigheder, når konventionen er blevet inkorporeret i dansk ret. 

 

Diskriminationsforbud i andre lande 

I flere af de lande, som Danmark normalt sammenligner sig selv med, eksisterer et generelt forbud mod diskrimination allerede, således fx i Storbritannien og i Tyskland, der i 1994 i sin grundlov indførte et forbud mod diskrimination pga. handicap. Det er heller ikke uden grund, at Frankrigs motto er frihed, lighed og broderskab (liberté, égalité, fraternité). Der er således også i fransk lovgivning indført et generelt diskriminationsforbud, og i 2005 fik handicappede i Frankrig ekstra beskyttelse og sikring af deres rettigheder i form af en særlov. 

 

 

FN's Handicapkonvention i sin helhed:

http://handicapkonventionen.dk/konventionen-i-sin-helhed

 

 
 

 

 

 

 

Flere af Danmarks love skal ændres eller afskaffes ved inkorporering af konventionen.

 

En væsentlig årsag til, at mange danske politikere er tilbageholdende med at inkorporere konventionen i dansk ret, er, at meget af den nuværende danske lovgivning er i strid med konventionen.

Eksempler:

 • universitetslovgivningen (hvor rettigheder for gruppen af studerende med svære funktionsnedsættelser er blevet usynliggjort, hvilket medfører væsentlige rettighedstab for de berørte studerende). Fremdriftsreformen og reglerne om dimensionering og standardspecialekontrakter er også i strid med konventionen. Der er brug for mere rummelige universitetsuddannelser.
 • sociallovgivningen, hvor ikke mindst de nye regler for tilkendelse af førtidspension medfører, at mange svært syge borgere tvinges ud i ressourceforløb og sengepraktik og nærmest skal være døden nær, førend der tilkendes førtidspension. Der har endda været flere eksempler på, at meget syge borgere undervejs i et ressourceforløb er afgået ved døden før pensionstilkendelse - enten fordi deres helbred er blevet forværret pga. dette aktiveringscirkus - eller for egen hånd, fordi livet blev for smertefuldt som følge af den nuværende sociallovgivning
 • arbejdsmarkedslovgivning - det eneste område, hvor funktionsnedsatte danske borgere burde være sikret imod diskrimination pga. handicap. Men faktisk er vores arbejdsmarked slet ikke rummeligt nok, og denne praksis er indirekte diskrimination over for mennesker med funktionsnedsættelser, der til trods for deres handicap gerne vil prøve kræfter med arbejdsmarkedet (fx i form af skånejob).
 • lovgivning for bolig og byggeri, hvor regeringen p.t. overvejer at ændre i lovgivningen, så især fysisk og sensorisk handicappede reelt bliver udelukket fra at få adgang til eget hjem eller andre bygninger.

 

Der kan utvivlsomt findes mange flere eksempler på dansk lovgivning, der skal ændres radikalt for at overholde FN's Handicapkonvention.

Derfor er det så vigtigt at få inkorporeret konventionen i dansk lovgivning.

Med inkorporering af konventionen  i dansk lovgivning skal alle love, regler, sædvaner og praksis, der er i strid med konventionen, ændres eller helt afskaffes.

 

Med konventionen inkorporeret i dansk ret får bl.a. følgende borgergrupper bedre retsbeskyttelse, når de bliver udsat for diskrimination pga. handicap:

- borgere med fysiske funktionsnedsættelser (fx spastisk lammelse eller lammelse pga. ulykke, gangbesvær, diabetes, forskellige kræftlidelser, hypofyseinsufficiens, hjertelidelser, udtalte smerter i bevægeapparatet, m.fl.) 

- borgere med psykiske funktionsnedsættelser (fx voldsom angst og depression. skizofreni, psykoser, neuroser, anorexia nervosa, m.fl.). Dette er en særligt sårbar gruppe, for borgere med psykiske funktionsnedsættelser får sjældent anerkendelse og forståelse for deres lidelse og udsættes ikke blot for direkte og indirekte diskrimination, men også for fordomme, stigmatisering og eksklusion. Måske er det derfor, at der er blevet sparet så meget på psykiatrien og psykiatriske sengepladser? Måske er det derfor, at vi har fået flere danske hjemløse med svære stofproblemer inden for ganske få år? Måske er det derfor, at universiteterne navnlig ikke tager hensyn til studerende med svære psykiske funktionsnedsættelser?

- borgere med hjernesygdomme, der kan påvirke de kognitive og intellektuelle evner (f.eks. borgere, der er født med eller senere har erhvervet sig en hjerneskade. Det kan fx være borgere født med Downs syndrom, børn og voksne med epilepsi (epilepsi kan opstå i alle aldre), voksne med demens og senildemens, m.fl.).

- borgere med sensoriske funktionsnedsættelser, dvs. typisk borgere med stærkt nedsat syn eller blindhed og borgere med stærkt nedsat hørelse eller døvhed.

 

Mange borgere kan have flere funktionsnedsættelser samtidig.

 

Jeg prøver at finde andre eksempler på overtrædelser af konventionen i danske love, betænkninger, bekendtgørelser, m.m.

Jeg er sikker på, at der fx udøves meget mere indirekte diskrimination, end offentligheden er klar over.

Hvis du selv finder eksempler på overtrædelse af konventionen, må du gerne kontakte mig.

 

 

Vi skal være langt flere til at protestere mod den diskrimination, som mange danske medborgere med funktionsnedsættelser udsættes for, og vi skal lægge massivt pres på politikerne for at få dem til at inkorporere konventionen i dansk lovgivning - helst med tilbagevirkende kraft, dvs. til august 2009, hvor Danmark ratificerede FN's Handicapkonvention.

 

 

NB! ALLE - ikke blot personer med funktionsnedsættelser og handicap (der er et begreb under udvikling og favner bredt) - opfordres til at underskrive og støtte dette initiativ - gerne ved at dele linket  til underskriftsindsamlingen.

 

 

 

 

Links om menneskerettigheder:

 https://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder

 https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fns_9_konventioner/crpd.pdf

 

 

 

Går du ind for, at menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker?

Så skriv under og del gerne!


Lisbeth Søndergaard Raun    Kontakt forfatteren af dette andragende


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. Tjek din indbakke (og spam-mappe).
Facebook