#Forbud mod #diskrimination pga. #handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i #universitetslovgivningen

NB! Mercados forslag indeholder intet krav om handicapkompenserende tilpasning!

Se mere hér:

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/bilag/326/1782916.pdf

og hér:

https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/09_september_17/hoeringssvar_vedr._forslag_til_lov_om_forbud_mod_forskelsbehandling_paa_grund_af_handicap.pdf

 

Institut for Menneskerettigheder skriver bl.a. i sit høringssvar:

"Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at regeringen vil indføre et forbud mod handicapdiskrimination uden for arbejdsmarkedet. Forbuddet udgør et vigtigt skridt i retningen af at sikre personer med handicaps ret til ligebehandling.
Samtidig finder instituttet det kritisabelt, at udkastet til lovforslag undtager særdeles væsentlige elementer af diskriminationsforbuddet, herunder særligt pligten til rimelig tilpasning. Hvis udkastet gennemføres uændret, er der efter instituttets opfattelse en væsentlig risiko for, at forbuddet ikke vil være et effektivt middel i forhold til at sikre ligebehandling af personer med handicap.
Danmark er i medfør af FN's Handicapkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) retligt forpligtet til at forhindre, at der sker diskrimination af personer med handicap, herunder den diskrimination som består i nægtelse af rimelig tilpasning. Forpligtelsen til at yde tilpasning i rimeligt omfang udgør en del af kernen af beskyttelsen mod diskrimination på grund af handicap, fordi det ofte er i form af manglende rimelig tilpasning, at personer med handicap bliver forskelsbehandlet.
Efter instituttets opfattelse bør pligten til rimelig tilpasning som minimum indføres på skole-og uddannelsesområdet, fordi dette område er særligt vigtigt for personer med handicaps deltagelse i samfundslivet og mulighed for at opnå beskæftigelse. Endvidere finder instituttet, at den pligt, som offentlige myndigheder i kraft af forpligtelsen til at efterleve handicapkonventionen og EMRK er underlagt til at foretage rimelig tilpasning, bør sikres effektiv håndhævelse ved at lade pligten til rimelig tilpasning indgå i diskriminationsforbuddet.
Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor:
*At den kommende lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap kommer til at omfatte en forpligtelse til at yde tilpasning i rimeligt omfang, som minimum gældende for offentlige myndigheder og generelt på skole- og uddannelsesområdet."

 

Alle - også du - kan rammes af handicap og invaliderende sygdom! Vær med til at fortælle Folketinget, at det nye diskriminationsforbud skal indeholde et krav om rimelig tilpasning i universitetslovgivningen, og at FN's Handicapkonvention skal inkorporeres overalt i dansk lovgivning!

 

Formål med denne underskriftsindsamling:

Sikring af tilstrækkelig handicapkompenserende tilpasning i universitetslovgivningen (også ved specialeskrivning og -vejledning) og dermed afhjælpning af manglerne i universitetslovgivningen i forhold til studerende med funktionsnedsættelser.

Uddybning:

Der skal i universitetsloven indføres lovpligtig handicapkompenserende tilpasning, herunder fritagelse fra studietidsmodellen, UDEN AT universiteterne straffes økonomisk for dette. Tilpasningen skal — for at  hjælpe studerende, der er kommet i klemme pga.  funktionsnedsættelser  — have retsvirkning med tilbagevirkende kraft, dvs. til 2009, da Danmark ratificerede FN's Handicapkonvention. 

De nuværende »kan«-bestemmelser om handicapkompenserende tilpasning i 
Uddannelses- og Eksamensbekendtgørelsen skal ændres til  »skal«-bestemmelser, således at universiteterne ikke længere kan nægte eller undlade den fornødne handicapkompenserende tilpasning til studerende med funktionsnedsættelser.

Fremover skal funktionsnedsatte studerende ikke indgive dispensationsansøgninger og konstant dokumentere funktionsnedsættelsen for at opnå en reel mulighed for studiegennemførelse. Dokumentation for førtidspension bevilget i løbet af uddannelsen, revalideringsydelse, SU-handicaptillæg eller specialpædagogisk støtte skal være nok til at dokumentere den studerendes funktionsnedsættelse.

Reglerne for (gen-)indskrivning er i strid med FN's Handicapkonvention, da reglerne muliggør tvangsudmeldelse pga. funktionsnedsættelser samt nægtelse af genindskrivning pga. funktionsnedsættelser.

Reglerne for Vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale er i strid med FN's Handicapkonvention, da reglerne (Lov nr. 570 af 06/06/2007) ikke indeholder noget krav om specialekontrakter på handicapkompenserende vilkår.
 

Uddannelsesbekendtgørelsen, Eksamensbekendtgørelsen og Kandidatadgangsbekendtgørelsen samt Lov nr. 570 af 06/06/2007 skal ændres i overensstemmelse hermed. 

 

 

 

 Se også denne underskriftsindsamling:

https://www.skrivunder.net/inkorporering_nu_af_fns_handicapkonvention_i_dansk_lovgivning

samt

ny dansk oversættelse af FN’s Handicapkonvention på
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=194338

 

 

 NB!

Jeg vil gerne understrege, at Danske Universiteter, Danske Rektorer og Danske Handicaporganisationer har anbefalet, at studerende med svære funktionsnedsættelser skal fritages for studietidsmodellen, uden at universiteterne straffes økonomisk for dette.

Link: https://uniavisen.dk/rektorkollegiets-formand-reelt-behov-lette-presset-paa-studerende-handicap/

 

Vær opmærksom på, at det IKKE er nok at afskaffe fremdriftsreformen, da også ændrede specialeregler indført i 2007 har medført store forhindringer for studerende med funktionsnedsættelser.

Eksempler på de i 2007 ændrede specialeregler, der spænder ben for studerende med funktionsnedsættelser, og som derfor forhindrer denne gruppe studerende i at færdiggøre uddannelsen:

- regler om standardspecialekontrakter uden mulighed for fleksible studieordninger og uden mulighed for dispensation pga. varige handicap, sygdom og funktionsnedsættelser
- tvangstilmelding til specialet, herunder max. 6 mdr. til 1. forsøg, uanset sygdom, handicap og dødsfald i familien, og herefter automatisk tvangstilmelding til 2., henholdsvis 3. forsøg, hvortil der kun er afsat max. 3 mdr. (uden garanti for vejledning, der på mange fag er blevet sparet væk)
- manglende mulighed for specialeafmelding
- manglende mulighed for sygeorlov under specialeskrivning samt
- fravær af specialekontrakter på handicapkompenserende vilkår.

 

 

Se også høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder:

https://menneskeret.dk/hoeringssvar/forbud-forskelsbehandling-paa-grund-handicap

 

Du er hjerteligt velkommen til at dele linket til denne underskriftsindsamling, således at så mange som muligt skriver under!

 

Definition: Hvad er handicap og funktionsnedsættelser?

FN's Handicapkonvention bygger på det såkaldte samfundsrelaterede handicapbegreb, hvor fokus flyttes fra individet til samfundets indretning. Handicap opstår i mødet mellem en funktionsnedsættelse og forskellige samfundsskabte barrierer.

Funktionsnedsættelsen er det objektivt konstaterbare hos personen, f.eks. et nedsat syn eller en psykisk lidelse. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk, psykisk, intellektuel (kognitiv) eller sensorisk. Alle former for funktionsnedsættelser er således omfattet af konventionen.

 

Eksempler på funktionsnedsættelser/handicap:

- fysiske funktionsnedsættelser,
fx spastisk lammelse eller lammelse pga. ulykke, gangbesvær, diabetes, forskellige kræftlidelser, hypofyseinsufficiens, hjertelidelser, udtalte smerter i bevægeapparatet, m.fl.

- psykiske funktionsnedsættelser, fx voldsom angst, depression. skizofreni, psykoser, neuroser, anorexia nervosa, m.fl.

- kognitive funktionsnedsættelser, fx epilepsi, autisme, ADHD, m.fl.

- sensoriske funktionsnedsættelser, fx stærkt nedsat syn eller blindhed og stærkt nedsat hørelse eller døvhed.

 

Dette er kun eksempler, der findes mange forskellige funktionsnedsættelser, og en borger kan have flere funktionsnedsættelser samtidig. Se evt. mere herom på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

 

Andre links til uddybning:

Se også
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/forbud-forskelsbehandling-paa-grund-handicap

https://uniavisen.dk/handicappede-studerende-har-retskrav-paa-ligebehandling/

https://uniavisen.dk/juraprofessorku-handicapstrategi-naar-ikke-i-maal/

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ufu/bilag/9/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/115/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/140/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/107/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/107/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/85/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/121/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/187/index.htm

https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTI0NDg3MTA5MjMxMjE3MToxMTUwNjUxMTg1MDY3NDg2

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6152265/Universiteterne-straffes-med-dummeb%C3%B8der-n%C3%A5r-de-optager-studerende-med-handikap

https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark#

https://uniavisen.dk/juraprofessor-ku-og-minister-er-paa-kant-med-handicapkonvention

https://www.information.dk/indland/2017/07/studerende-handicap-maa-opgive-studierne?lst_artfrnt

http://politiken.dk/indland/art5618558/Forslag-Det-skal-være-strafbart-at-diskriminere-handikappede

https://menneskeret.dk/nyheder/diskriminationsforbud-danmark-halter-nordiske-naboer

https://uniavisen.dk/efter-fremdriftsreformen-studerende-med-handicap-dropper-ud/

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9763771/studerende-med-handicap-presses-ud-af-studiet/

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/187/index.htm

https://www.altinget.dk/social/artikel/centerchef-uddannelsessteder-har-akut-behov-for-handicappolitik

https://www.altinget.dk/social/artikel/dh-lovforslag-om-forskelsbehandling-er-en-ommer

https://www.altinget.dk/social/artikel/institut-for-menneskerettigheder-handicappede-diskrimineres-forsat

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6176418/Regeringen-bør-gøre-mere-for-at-beskytte-handikappede-mod-diskrimination

 

 

 

HUSK! Din underskrift er først gyldig, når du har klikket på det link, som du modtager i din bekræftelsesmail!

Hvis du ikke modtager en e-mail, kan du have registreret dig med en e-mail-adresse, der ikke er gyldig (du kan have skrevet adressen forkert). I så fald må du gerne prøve at underskrive igen med en gyldig e-mail-adresse.

 

 

#diskrimination #handicap #forbud #menneskeret #dkpol #etværdigtliv #dkpol

#uddpol #Handicapkonvention #CRPD #dkudd #tilpasning #menneskeret #konvention #diskriminationsforbud

 

 

 

 

 

Der er tale om handicapkompenserende tilpasning, jf. krav i henhold til FN's Handicapkonvention, som skal gives til funktionsnedsatte studerende, der ellers risikerer at komme på - eller forblive på - førtidspension. Der ville være en langt større samfundsmæssig gevinst i at hjælpe disse studerende til at blive selvforsørgende end ved at lade dem sejle deres egen sø.

Dette er fx især gavnligt i forhold til studerende, der kun mangler specialet (Hvorfor bruge en masse penge på den øvrige uddannelse for derefter at forhindre den studerende i at komme i mål?). Både menneskeligt og samfundsøkonomisk ville det være hul i hovedet ikke at hjælpe dem færdige med uddannelsen.

Se fx https://www.information.dk/indland/2017/07/studerende-handicap-maa-opgive-studierne :

"Formand for DH, Thorkild Olesen, mener, at undersøgelsen peger på, at man med det øgede aktivitetskrav »ikke presser de handicappede hurtigere igennem studierne, men helt ud af uddannelsessystemet«. Og det er ikke kun urimeligt, det er også en dårlig forretning for samfundet, vurderer han. For få uger siden udgav SFI en rapport, der konkluderer, at uddannelse er endnu vigtigere for handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet, end det er tilfældet for den øvrige befolkning. »Vi ved, at for mange handicappede er alternativet til at få en uddannelse langvarig offentlig forsørgelse. Det kan simpelthen ikke svare sig for samfundet. Hverken menneskeligt eller økonomisk,« siger Thorkild Olesen."

 

 

 

 

 

 


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. Tjek din indbakke (og spam-mappe).
Facebook