#Forbud mod #diskrimination pga. #handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i #universitetslovgivningen

Formål med denne underskriftsindsamling:

Sikring af tilstrækkelig handicapkompenserende tilpasning i universitetslovgivningen (også ved specialeskrivning og -vejledning) og dermed afhjælpning af manglerne i universitetslovgivningen i forhold til studerende med funktionsnedsættelser - og navnlig studerende med de allersværeste funktionsnedsættelser, som har allermest brug for handicapkompenserende tilpasning.

Uddybning:

Der skal i universitetsloven indføres lovpligtig handicapkompenserende tilpasning, herunder fritagelse fra studietidsmodellen, UDEN AT universiteterne straffes økonomisk for dette. Tilpasningen skal - for at  hjælpe studerende, der er kommet i klemme pga.  funktionsnedsættelser - have retsvirkning med tilbagevirkende kraft, dvs. til 2009, da Danmark ratificerede FN's Handicapkonvention. 

De nuværende »kan«-bestemmelser om handicapkompenserende tilpasning i 
Uddannelses- og Eksamensbekendtgørelsen skal ændres til  »skal«-bestemmelser, således at universiteterne ikke længere kan nægte eller undlade den fornødne handicapkompenserende tilpasning til studerende med funktionsnedsættelser.

Fremover skal funktionsnedsatte studerende ikke indgive dispensationsansøgninger og konstant dokumentere funktionsnedsættelsen for at opnå en reel mulighed for studiegennemførelse. Dokumentation for førtidspension bevilget i løbet af uddannelsen, revalideringsydelse, SU-handicaptillæg eller specialpædagogisk støtte skal være nok til at dokumentere den studerendes funktionsnedsættelse.

Reglerne for (gen-)indskrivning er i strid med FN's Handicapkonvention, da reglerne muliggør tvangsudmeldelse pga. funktionsnedsættelser samt nægtelse af genindskrivning pga. funktionsnedsættelser.

Reglerne for Vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale er i strid med FN's Handicapkonvention, da reglerne (Lov nr. 570 af 06/06/2007) ikke indeholder noget krav om specialekontrakter på handicapkompenserende vilkår.
 

Uddannelsesbekendtgørelsen, Eksamensbekendtgørelsen og Kandidatadgangsbekendtgørelsen samt Lov nr. 570 af 06/06/2007 skal ændres i overensstemmelse hermed. 

 ____________________________________________

Links til Lov nr. 570 af 06/06/2007 (om Vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale):

http://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l179/index.htm https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100119 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100470

 _____________________________________

 

Der foreligger nu (fra den 18.1.2018) dokumentation for frafaldet blandt studerende på førtidspension set i forhold til studerende, der modtager anden økonomisk støtte under uddannelsen.

Dokumentationen tyder på alt for utilstrækkelig handicapkompenserende tilpasning til akademisk egnede studerende på førtidspension, der har de allersværeste funktionsnedsættelser, og som har allermest brug for hjælp.
Se http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SOU/spm/136/index.htm

 

 

Dokumentation for den menneskelige og samfundsøkonomiske gevinst ved forslaget:
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/187/index.htm

I aftalen om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser tages der ikke hensyn til studerende på førtidspension (eller revalidering), dvs. til de studerende, der har de allersværeste funktionsnedsættelser, og som har allermest brug for hjælp, støtte, skånehensyn og handicapkompenserende tilpasning.
Se http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ufu/bilag/50/index.htm


Forslaget vil - ud over at styrke de mest funktionsnedsatte studerendes retssikkerhed og sikre reelle muligheder for studiegennemførelse - også mindske bureaukratiet og spare universiteterne for meget administrationsarbejde, som universiteterne i forvejen er voldsomt tynget af, og som bl.a. har betydet, at ikke alle dispensationsansøgninger er blevet eller bliver behandlet, til stor skade for de funktionsnedsatte studerende.

 

Uddybning - hvis du vil vide mere

 

 

Hvis der er stemning for det, opretter jeg gerne forslaget også på Folketingets nye hjemmeside for borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/
Et borgerforslag kræver mindst 3 medstillere og højest 10 medstillere.
Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

 

HUSK! Din underskrift er først gyldig, når du har klikket på det link, som du modtager i din bekræftelsesmail!

Hvis du ikke modtager en e-mail, kan du have registreret dig med en e-mail-adresse, der ikke er gyldig (du kan have skrevet adressen forkert). I så fald må du gerne prøve at underskrive igen med en gyldig e-mail-adresse.

 

 

#diskrimination #handicap #forbud #menneskeret #dkpol #etværdigtliv #dkpol

#uddpol #Handicapkonvention #CRPD #dkudd #tilpasning #menneskeret #konvention #diskriminationsforbud