#Forbud mod #diskrimination pga. #handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i #universitetslovgivningen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Uddybning - hvis du vil vide mere

2018-01-25 15:09:46

NB! Mercados forslag indeholder intet krav om handicapkompenserende tilpasning!

Se mere hér:

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/bilag/326/1782916.pdf

og hér:

https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/09_september_17/hoeringssvar_vedr._forslag_til_lov_om_forbud_mod_forskelsbehandling_paa_grund_af_handicap.pdf

 

Institut for Menneskerettigheder skriver bl.a. i sit høringssvar:

"Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at regeringen vil indføre et forbud mod handicapdiskrimination uden for arbejdsmarkedet. Forbuddet udgør et vigtigt skridt i retningen af at sikre personer med handicaps ret til ligebehandling.
Samtidig finder instituttet det kritisabelt, at udkastet til lovforslag undtager særdeles væsentlige elementer af diskriminationsforbuddet, herunder særligt pligten til rimelig tilpasning. Hvis udkastet gennemføres uændret, er der efter instituttets opfattelse en væsentlig risiko for, at forbuddet ikke vil være et effektivt middel i forhold til at sikre ligebehandling af personer med handicap.
Danmark er i medfør af FN's Handicapkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) retligt forpligtet til at forhindre, at der sker diskrimination af personer med handicap, herunder den diskrimination som består i nægtelse af rimelig tilpasning. Forpligtelsen til at yde tilpasning i rimeligt omfang udgør en del af kernen af beskyttelsen mod diskrimination på grund af handicap, fordi det ofte er i form af manglende rimelig tilpasning, at personer med handicap bliver forskelsbehandlet.
Efter instituttets opfattelse bør pligten til rimelig tilpasning som minimum indføres på skole-og uddannelsesområdet, fordi dette område er særligt vigtigt for personer med handicaps deltagelse i samfundslivet og mulighed for at opnå beskæftigelse. Endvidere finder instituttet, at den pligt, som offentlige myndigheder i kraft af forpligtelsen til at efterleve handicapkonventionen og EMRK er underlagt til at foretage rimelig tilpasning, bør sikres effektiv håndhævelse ved at lade pligten til rimelig tilpasning indgå i diskriminationsforbuddet.
Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor:
*At den kommende lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap kommer til at omfatte en forpligtelse til at yde tilpasning i rimeligt omfang, som minimum gældende for offentlige myndigheder og generelt på skole- og uddannelsesområdet."

 

Alle - også du - kan rammes af handicap og invaliderende sygdom! Vær med til at fortælle Folketinget, at det nye diskriminationsforbud skal indeholde et krav om rimelig tilpasning i universitetslovgivningen, og at FN's Handicapkonvention skal inkorporeres overalt i dansk lovgivning!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

NB!

Jeg vil gerne understrege, at Danske Universiteter, Danske Rektorer og Danske Handicaporganisationer har anbefalet, at studerende med svære funktionsnedsættelser skal fritages for studietidsmodellen, uden at universiteterne straffes økonomisk for dette.

Link: https://uniavisen.dk/rektorkollegiets-formand-reelt-behov-lette-presset-paa-studerende-handicap/

 

Vær opmærksom på, at det IKKE er nok at afskaffe fremdriftsreformen, da også ændrede specialeregler indført i 2007 har medført store forhindringer for studerende med funktionsnedsættelser.

Eksempler på de i 2007 ændrede specialeregler, der spænder ben for studerende med funktionsnedsættelser, og som derfor forhindrer denne gruppe studerende i at færdiggøre uddannelsen:

- regler om standardspecialekontrakter uden mulighed for fleksible studieordninger og uden mulighed for dispensation pga. varige handicap, sygdom og funktionsnedsættelser
- tvangstilmelding til specialet, herunder max. 6 mdr. til 1. forsøg, uanset sygdom, handicap og dødsfald i familien, og herefter automatisk tvangstilmelding til 2., henholdsvis 3. forsøg, hvortil der kun er afsat max. 3 mdr. (uden garanti for vejledning, der på mange fag er blevet sparet væk)
- manglende mulighed for specialeafmelding
- manglende mulighed for sygeorlov under specialeskrivning samt
- fravær af specialekontrakter på handicapkompenserende vilkår.

 

Links til Lov nr. 570 af 06/06/2007( lov om Vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale):

http://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l179/index.htm

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100119

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100470

 -----------------------------------------------

 

Takket være Torsten Gejl (ALT) foreligger der fra den 18.1.2018 en oversigt over frafaldet blandt studerende på førtidspension set i forhold til studerende, der modtager anden økonomisk støtte under uddannelsen, jf. nedenstående link.

Meget tyder på, at den handicapkompenserende tilpasning til akademisk egnede studerende på førtidspension, dvs. til studerende med de allersværeste funktionsnedsættelser, slet ikke er tilstrækkelig.


Der er således god grund til at få ændret universitetslovgivningen som anført i mit forslag.

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sou/spm/136/index.htm

 

 

 

Se også høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder:

https://menneskeret.dk/hoeringssvar/forbud-forskelsbehandling-paa-grund-handicap

 

Du er hjerteligt velkommen til at dele linket til denne underskriftsindsamling, således at så mange som muligt skriver under!

 

Definition: Hvad er handicap og funktionsnedsættelser?

FN's Handicapkonvention bygger på det såkaldte samfundsrelaterede handicapbegreb, hvor fokus flyttes fra individet til samfundets indretning. Handicap opstår i mødet mellem en funktionsnedsættelse og forskellige samfundsskabte barrierer.

Funktionsnedsættelsen er det objektivt konstaterbare hos personen, f.eks. et nedsat syn eller en psykisk lidelse. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk, psykisk, intellektuel (kognitiv) eller sensorisk. Alle former for funktionsnedsættelser er således omfattet af konventionen.

 

Eksempler på funktionsnedsættelser/handicap:

- fysiske funktionsnedsættelser,
fx spastisk lammelse eller lammelse pga. ulykke, gangbesvær, diabetes, forskellige kræftlidelser, hypofyseinsufficiens, hjertelidelser, udtalte smerter i bevægeapparatet, m.fl.

- psykiske funktionsnedsættelser, fx voldsom angst, depression. skizofreni, psykoser, neuroser, anorexia nervosa, m.fl.

- kognitive funktionsnedsættelser, fx epilepsi, autisme, ADHD, m.fl.

- sensoriske funktionsnedsættelser, fx stærkt nedsat syn eller blindhed og stærkt nedsat hørelse eller døvhed.

 

Dette er kun eksempler, der findes mange forskellige funktionsnedsættelser, og en borger kan have flere funktionsnedsættelser samtidig. Se evt. mere herom på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

 

Se også denne underskriftsindsamling:

https://www.skrivunder.net/inkorporering_nu_af_fns_handicapkonvention_i_dansk_lovgivning

samt

ny dansk oversættelse af FN’s Handicapkonvention på
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=194338

 

 

Del gerne linket til underskriftsindsamlingen, så flest mulige mennesker skriver under!

Link: https://www.skrivunder.net/forbud_mod_diskrimination_pga_handicap_sygdom_og_funktionsnedsatt

 

Andre links til uddybning:

https://menneskeret.dk/hoeringssvar/forbud-forskelsbehandling-paa-grund-handicap

https://uniavisen.dk/handicappede-studerende-har-retskrav-paa-ligebehandling/

https://uniavisen.dk/juraprofessorku-handicapstrategi-naar-ikke-i-maal/

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ufu/bilag/9/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/115/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/140/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/107/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/107/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/85/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufu/bilag/121/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/187/index.htm

https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTI0NDg3MTA5MjMxMjE3MToxMTUwNjUxMTg1MDY3NDg2

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6152265/Universiteterne-straffes-med-dummeb%C3%B8der-n%C3%A5r-de-optager-studerende-med-handikap

https://www.sst.dk/da/nyheder/2015/ny-rapport-sygdomsbyrden-i-danmark#

https://uniavisen.dk/juraprofessor-ku-og-minister-er-paa-kant-med-handicapkonvention

https://www.information.dk/indland/2017/07/studerende-handicap-maa-opgive-studierne?lst_artfrnt

http://politiken.dk/indland/art5618558/Forslag-Det-skal-være-strafbart-at-diskriminere-handikappede

https://menneskeret.dk/nyheder/diskriminationsforbud-danmark-halter-nordiske-naboer

https://uniavisen.dk/efter-fremdriftsreformen-studerende-med-handicap-dropper-ud/

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9763771/studerende-med-handicap-presses-ud-af-studiet/

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/187/index.htm

https://www.altinget.dk/social/artikel/centerchef-uddannelsessteder-har-akut-behov-for-handicappolitik

https://www.altinget.dk/social/artikel/dh-lovforslag-om-forskelsbehandling-er-en-ommer

https://www.altinget.dk/social/artikel/institut-for-menneskerettigheder-handicappede-diskrimineres-forsat

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6176418/Regeringen-bør-gøre-mere-for-at-beskytte-handikappede-mod-diskrimination

 

 

 

Der er tale om handicapkompenserende tilpasning, jf. krav i henhold til FN's Handicapkonvention, som skal gives til funktionsnedsatte studerende, der ellers risikerer at komme på - eller forblive på - førtidspension. Der ville være en langt større samfundsmæssig gevinst i at hjælpe disse studerende til at blive selvforsørgende end ved at lade dem sejle deres egen sø.

Dette er fx især gavnligt i forhold til studerende, der kun mangler specialet (Hvorfor bruge en masse penge på den øvrige uddannelse for derefter at forhindre den studerende i at komme i mål?). Både menneskeligt og samfundsøkonomisk ville det være hul i hovedet ikke at hjælpe dem færdige med uddannelsen.

Se fx https://www.information.dk/indland/2017/07/studerende-handicap-maa-opgive-studierne :

"Formand for DH, Thorkild Olesen, mener, at undersøgelsen peger på, at man med det øgede aktivitetskrav »ikke presser de handicappede hurtigere igennem studierne, men helt ud af uddannelsessystemet«. Og det er ikke kun urimeligt, det er også en dårlig forretning for samfundet, vurderer han. For få uger siden udgav SFI en rapport, der konkluderer, at uddannelse er endnu vigtigere for handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet, end det er tilfældet for den øvrige befolkning. »Vi ved, at for mange handicappede er alternativet til at få en uddannelse langvarig offentlig forsørgelse. Det kan simpelthen ikke svare sig for samfundet. Hverken menneskeligt eller økonomisk,« siger Thorkild Olesen."

 


Lisbeth Raun

https://www.borgerforslag.dk/

2018-01-25 12:16:04

Hvis der er stemning for det, vil jeg oprette forslaget også på https://www.borgerforslag.dk/

På den måde vil forslaget få endnu større gennemslagskraft

Synes du, at jeg skal oprette forslaget også op https://www.borgerforslag.dk/ ?


Lisbeth Raun

Frafald for studerende på førtidspension m.v.

2018-01-18 19:38:04

Takket være Torsten Gejl (ALT) foreligger der nu en oversigt over frafaldet blandt studerende på førtidspension set i forhold til studerende, der modtager anden økonomisk støtte under uddannelsen, jf. nedenstående link.

Meget tyder på, at den handicapkompenserende tilpasning til akademisk egnede studerende på førtidspension, dvs. til studerende med de allersværeste funktionsnedsættelser, slet ikke er tilstrækkelig.


Der er således god grund til at få ændret universitetslovgivningensom som anført i mit forslag.

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sou/spm/136/index.htm

 


Lisbeth Raun

FN har kritiseret Danmark for ikke at leve op til FN's Handicapkonvention

2018-01-14 15:17:53
FN har kritiseret Danmark for ikke at leve op til FN's Handicapkonvention. Kritikken ligger nu mere end tre år tilbage, men Danmark har endnu ikke fået rettet op på kritikpunkterne.

 
Uddrag af FN's Handicapkonvention (konvention om rettigheder for personer med handicap):
 
"Artikel 4 (Forpligtelser):

 
1. Deltagerstaterne forpligter sig til at sikre og fremme den fuldstændige virkeliggørelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle personer med handicap uden nogen form for diskrimination på grund af handicap. Med henblik herpå forpligter deltagerstaterne sig til:
 
a) at vedtage alle passende lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til gennemførelse af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention,

b) at træffe alle passende foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe eksisterende love, regler, sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af personer med handicap,

c) at tage hensyn til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for personer med handicap i alle politikker og ordninger,
 
d) at afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig med denne konvention, og at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med denne konvention,
 

e) at træffe alle passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination på grund af handicap fra enhver persons, organisations og privat virksomheds side"

 

 

 

FN's Handicapkomité er bl.a. betænkelig ved
 

 

at FN's Handicapkonvention ikke er udtrykkeligt inkorporeret i lovgivningen i Danmark
 

at Danmark mangler en generel anti-diskriminationslovgivning, der ville give beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

 

 

 

FN's Handicapkomité anbefaler bl.a.

at Danmark sikrer, at FN's Handicapkonvention inkorporeres i den nationale lovgivning, og træffer foranstaltninger til at fremme domstolenes og myndighedernes direkte anvendelse af konventionen
 
at Danmark vedtager en ny generel, tværgående lovgivning mod diskrimination,som udvider beskyttelsen til at gælde uden for arbejdsmarkedet
 

at Danmark bekræfter, at manglende rimelig tilpasning er at betragte som en form for diskrimination på grund af handicap

at Danmark tager skridt til at sikre, at rimelig tilpasning tilvejebringes inden for alle samfundets områder uden undtagelse
 

at Danmark sikrer effektive retsmidler til personer med handicap, herunder mulighed for at indgive klager over diskrimination på grund af handicap til Ligebehandlingsnævnet

at Danmark fremmer bedre kendskab til konventionen blandt rettighedshaverne
 

at Danmark træffer foranstalt­ninger til at øge mulighederne for tilstrækkelig uddannelse og beskæftigelse for kvinder og piger med handicap.

 

 


 

Institut for Menneskerettigheder har uddybet diskriminationsbegrebet:

 
*Direkte diskrimination/ Direkte forskelsbehandling:
Der skal være forbud mod direkte forskelsbehandling på grund af handicap, jf. FN's Handicapkonvention. Det betyder, at det skal være forbudt at stille nogen ringere end en anden i en tilsvarende situation, alene på grund af dennes handicap.
 
*Indirekte diskrimination/ Indirekte forskelsbehandling:
Der sker indirekte forskelsbehandling på grund af handicap, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, som tilsyneladende er neutral, stiller en person med handicap ringere end andre. Indirekte forskelsbehandling på grund af handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.
 

*Instruktion til diskrimination pga. handicap finder sted, når en person giver instrukser til en anden part om at diskriminere nogen på grund af handicap. Instruktion til diskrimination pga. handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.

*Chikane (grov mobning) pga. handicap forekommer, når en person vedvarende og bevidst generer en anden person og derved krænker denne persons værdighed og således skaber et truende, nedværdigende eller ubehageligt klima for den udsatte. Chikane pga. handicap skal være forbudt, jf. FN's Handicapkonvention.
 

*Fordomme er negative forudfattede holdninger, som hverken er baseret på viden eller rationel tankegang, og som kan føre til ulovlig forskelsbehandling. Danmark har ratificeret FN's Handicapkonvention og forpligter sig dermed til at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap (jf. Konventionens artikel 8).

*Stigmatisering. At blive stigmatiseret betyder at blive stemplet. Mennesker, som anses for at være anderledes i samfundet, kan blive stigmatiseret og føle sig stemplede af samfundet. Dette kan medføre, at de føler sig og bliver endnu mere adskilte fra det øvrige samfund. Stigmatisering kan dermed sammenholdes med følgende begreb:
 

*Eksklusion:

Eksklusion betyder udelukkelse og handler direkte eller indirekte om at afvise og fratage nogen deres ret til at deltage. Ofte henvises der til en udelukkelse fra et majoritetsfællesskab. Den eller de, der ekskluderer, bestemmer, at der er nogen, der ’må være med til noget’, mens der er andre, der ikke må være med til dette ’noget’. Eksklusion pga. handicap er forbudt i henhold til FN's Handicapkonvention, artikel 2.

 

Kilde: https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/nyheder/forslag_til_lov_om_forbud_mod_diskrimination_af_personer_paa_grund_af_handicap.pdf


 

 

Se ny dansk oversættelse af FN’s Handicapkonvention på https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=194338

Link til Folketingets enstemmige vedtagelse af V 40 Om diskrimination af personer med handicap: http://www.ft.dk/samling/20161/vedtagelse/v40/index.htm
 

Se regeringens forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap hér: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/bilag/326/1782916.pdf

 

 

 

Andre links om FN's Handicapkonvention:


 
 
 
Se forslag til fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret hér: https://alleos.alternativet.dk/catalog/proposal/view/237

 
 
 
 

Med inkorporering af konventionen i dansk lovgivning skal alle love, regler, sædvaner og praksis, der er i strid med konventionen, ændres eller helt afskaffes (eksempler: universitetslovgivningen, sociallovgivningen, arbejdsmarkedslovgivningen og lovgivning om bolig og nybyggeri).

Lisbeth Raun

Hvorfor skal Danmark acceptere diskrimination pga. handicap, når Danmark ikke vil acceptere diskrimination pga. køn og etnisk tilhørsforhold?

2018-01-14 12:22:08
Hvorfor skal Danmark acceptere diskrimination pga. handicap, når Danmark ikke vil acceptere diskrimination pga. køn og etnisk tilhørsforhold?
 
Der er i Danmark for længst blevet indført love om forbud mod diskrimination pga. køn og etnisk tilhørsforhold. For mange danskere opfattes det som en naturlig og uomtvistelig ret, at der ikke må diskrimineres pga. køn. Hvis der alligevel diskrimineres, er reaktionen ofte voldsom - og med rette. Det er efterhånden indkodet i dansk kultur, at sådan skal det være, og mange faglige organisationer stiller gerne op, hvis der sker diskrimination, og taler de forurettedes sag, for at der kan opnås retfærdighed. Der skal således stadig kæmpes for disse rettigheder, men lovene er der, og det gør det langt nemmere at retsforfølge fx staten, virksomheder, offentlige myndigheder eller privatpersoner, der diskriminerer pga. køn eller etnisk tilhørsforhold.
 
Anderledes forholder det sig med diskrimination pga. handicap. Mange danskere ved faktisk ikke, hvad handicap er, og har derfor også et stereotypt billede af handicap. Måske føler man sig helt sund og rask og har ingen begrænsninger i sin daglige udfoldelse - og regner heller ikke med, at dette nogensinde vil ændre sig. Det kan gøre det svært at se, at det er vigtigt også for én selv, at Danmark har en lov om forbud mod diskrimination pga. handicap. Det er også en udbredt opfattelse, at en sådan lov allerede eksisterer i Danmark.
 
Men faktisk har Danmark endnu ingen lov, der generelt forbyder diskrimination pga. handicap, og derfor er det langt sværere at gøre menneskerettighederne gældende for borgere med handicap. Vi har alene et forbud mod diskrimination på grund af handicap inden for arbejdsmarkedet.
 
Danmark har så langt tilbage som i 2006 underskrevet FN's Handicapkonvention (FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap/ CRPD) og har også ratificeret konventionen i 2009. Alligevel er konventionen stadig ikke blevet inkorporeret i dansk lov og ret, og selv om regeringen i 2017 har præsenteret et forslag til lov om forbud mod diskrimination pga. handicap, er der stadig ingen lov i Danmark, der forbyder diskrimination pga. handicap. Den manglende inkorporering af konventionen i dansk lovgivning, den manglende bevidstgørelse af befolkningen og retssystemet om konventionen og den manglende lov om forbud mod diskrimnation pga. handicap i Danmark gør det meget svært at håndhæve konventionen i Danmark og meget svært at gøre konventionens rettigheder for mennesker med handicap gældende i Danmark.
 
FN har kritiseret Danmark for ikke at leve op til konventionen. Centralt i FN’s kritik af Danmark er - ud over det manglende diskriminationsforbud - den manglende inkorporering af konventionen i dansk lov og ret (og et diskriminationsforbud gør det ikke alene!) samt det manglende krav om handicapkompenserende tilpasning.
 
Regeringens forslag til lov om forbud mod diskrimination pga. handicap indeholder i skrivende stund ikke noget krav om handicapkompenserende tilpasning - til trods for at dette krav er et helt afgørende element i FN’s Handicapkonvention (CRPD). I den forbindelse skal det understreges, at enhver form for diskrimination pga. handicap ifølge konventionen skal være forbudt, og at både nægtelse og undladelse af handicapkompenserende tilpasning ifølge konventionen skal opfattes som diskrimination pga. handicap.
 
Uden for arbejdsmarkedet er det i Danmark desværre stadig sådan, at kun klager over diskrimination pga. køn og etnisk oprindelse (herunder race) kan påklages til Ligebehandlingsnævnet:
 
 
Inden for arbejdsmarkedet:
*Køn
*Race
*Hudfarve
*Religion eller tro
*Politisk anskuelse
*Seksuel orientering
*Alder
*Handicap
*National oprindelse
*Social oprindelse
*Etnisk oprindelse
 
Uden for arbejdsmarkedet:
*Køn
*Race
*Etnisk oprindelse
 
 
Uden for arbejdsmarkedet kan der således ikke klages over diskrimination pga. fx alder og handicap. Er dette rimeligt?
 
 
Om forskelsbehandling pga. handicap inden for arbejdsmarkedet:
 
 
(I et enkelt tilfælde har en studerende fået medhold i en klage, men lovgivningen er utilstrækkelig, og afgørelsen har ingen retsvirkning med tilbagevirkende kraft: https://uniavisen.dk/jurastuderende-med-handicap-vandt-sag-om-diskrimination/)
 
 
 
 
Se ny dansk oversættelse af FN’s Handicapkonvention på https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=194338
 
 
 
 
Se regeringens forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap hér: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/SOU/bilag/326/1782916.pdf
 
 
Se høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder hér:
 
Se forslag til fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret hér:
 
 
 
 
Definition: Hvad er handicap og funktionsnedsættelser?
 
FN's Handicapkonvention bygger på det såkaldte samfundsrelaterede handicapbegreb, hvor fokus flyttes fra individet til samfundets indretning. Handicap opstår i mødet mellem en funktionsnedsættelse og forskellige samfundsskabte barrierer.
 
Funktionsnedsættelsen er det objektivt konstaterbare hos personen, f.eks. et nedsat syn eller en psykisk lidelse. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk, psykisk, intellektuel (kognitiv) eller sensorisk. Alle former for funktionsnedsættelser er således omfattet af konventionen.
 

 


Lisbeth Raun

Ny dansk oversættelse af FN's Handicapkonvention

2017-11-22 16:47:33

Se også ny dansk oversættelse af FN’s Handicapkonvention på
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=194338


Lisbeth RaunDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling

Hvordan promoverer man en underskriftsindsamling?

  • Del andragendet på din Facebook-væg og i grupper relateret til emnet.
  • Kontakt dine venner
    1. Skriv en besked, hvor du forklarer hvorfor du har skrevet under på denne underskriftindsamling, da folk vil være mere tilbøjelige til at skrive under, hvis de forstår, hvor vigtigt et emne det er.
    2. Kopier og indsæt webadressen for din underskriftindsamling i din besked.
    3. Send beskeden vha. e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.