Hundelegeplads på Stenlængegård 4700 Næstved

HUNDELEGEPLADS PÅ STENLÆNGEGÅRD – NU!

Den oprindelige argumentation for denne underskriftindsamling er ændret 28-1-2020, da Stenlængegård befinder sig inden for det område, der nu er omfattet af Rammelokalplan 083 for et by- og boligkvarter, syd for Holsted Nord.

Rammelokalplan 083 har OFFENTLIGHEDSPERIODE: 20.12.2019 – 02.03.2020 Der er BORGERMØDE torsdag den 6. februar 2020 kl. 16.00 – 17.30. Mødet finder sted hos Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Vi opfordrer alle jer, der har skrevet under / vil skrive under, og som støtter op om ønsket om en hundelegeplads på Stenlængegård, til at møde op på borgermødet og give jeres ønsker og holdninger til kende.

Nedenstående tekst bliver afleveret personligt ved BORGERMØDET og er også sendt som mail til blivhoert@naestved.dk Hvis du bakker op om nedenstående, så skriv under – TAK !      

****************************************************************

 

Vedrørende: Indsigelse mod - og forslag til ændring af: ”Rammelokalplan 083 for et by- og boligkvarter, syd for Holsted Nord”.     Til:

Center for plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Rådmandshaven 20 4700 Næstved   blivhoert@naestved.dk    

Tilsyneladende har Rammelokalplan 083 ikke tænkt på hundeluftning og hundelegepladser i det nye boligkvarter, syd for Holsted Nord. Det mener vi er en kæmpe fejl, som vi hermed gør indsigelse imod.  

Derfor stiller vi, samtidig med vores indsigelse, også et forslag om placering af en hundelegeplads inde på Stenlængegårds areal.  

Begrundelse:  

Hundeejerne i Kalbyriskvarteret og Markkvarteret (nordøst byen) mangler desperat en hundelegeplads i gå-afstand fra vores boliger, hvor vi kan slippe vores firbenede venner løs. Problemet vil blive endnu større med et nyt boligkvarter i området syd for Holsted Nord, for med et nyt boligkvarter dér, så mister vi også alternativet, - et skønt rekreativt naturområde, - som vi går tur i dagligt. Og med det nye boligkvarter, så vil der tillige komme endnu flere hunde og hundeejere til området.  

Det er så vigtigt, at en hundelegeplads er i gåafstand fra vores hjem, da det ikke er alle hundeejere som har bil og nogle hundeejere er tillige begrænsede af handicap. Vi (forslagsstillerne) tager ind i mellem bussen ud til Sydbyens Hundelegeplads ved Kobberbakkeskolen (som er en helt fantastisk godt fungerende hundelegeplads), men det er ikke holdbart, hverken økonomisk eller praktisk, dagligt at skulle køre i bus for at lufte hund uden snor. Selv i Kalbyrisskoven må vi ikke slippe hundene løs. Der er simpelthen ingen brugbare steder i vores lokalområde, hvor vi må, og forsvarligt kan, slippe vores hunde løs.  

Vores firbenede venner bliver mere og mere populære. Flere kilder 1) anslår at andelen af husstande med hund i dag ligger i størrelsesordenen 23% – 25%. Det er lige omkring hver 4. husstand. Derfor antager vi, at der i det nye boligområde, med planlagt ca. 800 boliger, vil blive i omegnen af 200+ ekstra hunde, der dagligt skal ud flere gange og luftes i området.  

Det er rigtig mange, både nuværende og kommende Næstved borgeres interesser, som bliver overset i Rammelokalplan 083. Vi håber, at Center for Plan og Miljø vil genoverveje Rammelokalplan 083 med henblik på at skabe gode fysiske rammer for alle hundeejerne og deres vovser. Gerne så hurtigt som muligt, - optimalt allerede inden byggeriet går i gang eller i 1. fase af byggeprojektet.  

Der er så mange gode grunde til, at der skal være en hundelegeplads i området.   Den vigtigste grund, er det sociale aspekt for den store andel af borgere, der holder hund:  

-          En hundelegeplads giver en fantastisk mulighed for at hundeejere kan mødes og lære hinanden at kende omkring den fælles interesse i hundenes trivsel

-          Venskaber og sociale relationer opstår gennem den regelmæssige kontakt der opstår hundeejere imellem, når vi mødes på pladsen

-          Ensomhed forebygges. Mange mennesker anskaffer netop hund, for at forebygge ensomhed og fordi hunde er fantastiske til at skabe kontant med andre hunde og deres mennesker. Et sted at mødes, hvor man bliver hængende i noget tid, er helt optimalt i forhold til at etablere kontakt med andre.

-          Netværk bygges op. Og da hundelegepladser selvfølgelig er offentligt tilgængelige for alle, vil alle andre med interesse i hunde, eller som bare holder af dyr, selvfølgelig også kunne gøre brug af pladsen.  

Det kunne f.eks. være mennesker med handicap eller ældre, der tidligere i livet har holdt hund, men som ikke længere selv magter opgaven. De kan komme forbi og nyde samværet med andres vovser. Familier, der overvejer at anskaffe hund kan besøge pladsen og iagttage de forskellige hunderacer og deres forskelligartede aktivitetsniveau og adfærd. Børn og voksne, der bare elsker hunde, men som ikke selv har mulighed for at holde hund, kan kigge forbi. Det er simpelthen så fornøjeligt for enhver der holder af dyr, at se en flok glade hunde, der løber rundt og leger.  

For hundene i området betyder en hundelegeplads:  

-          At der er plads til at de kan løbe fri så de kan lege og motioneres uden snorens begrænsninger

-          At hundene kan socialiseres sammen med andre hunde. 

-          At hundene lærer de andre hunde i området at kende, hvilket fører til mindre støjgener (hundene gør ikke af de hunde, de kender)

-          Det fremmer hundenes lydighed at være fri under opsyn af hundeførerne  

For omgivelserne – (dem der ikke nødvendigvis elsker hunde):  

-          Hundene er ikke til gene for andre mennesker, når de er på hundelegepladsen

-          Hundeejere fristes ikke til at slippe hundene fri på steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, når der er et rigtig godt alternativ. Dette kommer alle – mennesker såvel som naturen i området - til gode.

-          Ud fra vores egne erfaringer så giver det mere rolige hunde i dagligdagen, når hundene er godt socialiserede og får afløb for deres energi og trang til at løbe og lege. Det gør mødet med andre hundeejere og deres vovser mere behageligt for alle parter, der færdes (uden for hundelegepladsen) i lokalområdet.  

For miljøet og naturen i området  

-          En hundelegeplads vil gøre, at hundeejere ikke fristes til at slippen hunden løs andre steder, hvor hundene kan være til gene for mennesker og kan gøre skade på vildt og fugle.

-          De allerede eksisterende store gamle træer omkring Stenlængegård kan bevares til gavn og glæde for fugle, flagermus og andre smådyr i området.    

Vi har kigget nøje på Rammelokalplan 083, og de muligheder vi ser for placering af en hundelegeplads, - og i vores øjne vil: et afgrænset område på Stenlængegårds arealer – på bagsiden af gården være fuldkommen perfekt til formålet. (se luftfoto nedenfor)    

Stenlængegård_forklaring_udkast_med_sand.jpg

kort-snit.jpg

 

Da Rammelokalplan 083, i alle delområder markeret ”G” i oplæget, forhindrer opsætning af hegn med henblik på at forbeholde det indhegnede til bestemte formål / brugere, så er det ikke muligt at placere hundelegeplads nogen steder i alle disse delområder. Samtidig er det vores opfattelse, at resten af rammelokalplanens arealer allerede er disponeret til andre formål, - lige bortset fra beplantningen rundt om selve Stenlængegårds grund.    

Delområde_G.jpg

Den allerede eksisterende beplantning (de høje træer), udgør en naturlig og helt perfekt afgrænsning af en kommende hundelegeplads. Det er ikke nødvendigt at investere i, og vente på, at nye levende hegn gror op på en eventuel alternativ placering.  

Stenlængegård er placeret centralt i forhold til de tre store boligkvarterer omkring Stenlængegård – de to allerede eksisterende boligkvarterer (Kalbyriskvarteret og Markkvarteret) – og det kommende nye boligkvarter Syd for Holsted Nord. En hundelegeplads netop der, vil dække hundeejernes behov for en hundelegeplads i gå-afstand fra hjemmet for et rigtig stort område i byen. Der er i forvejen hundeejere fra de to eksisterende kvarterer, der dagligt lufter hund i naturområdet omkring Ellebækken og ud over markerne ved stien forbi Stenlængegård og ude på Skov Allé.  

De eneste gamle etablerede høje træer i Rammelokalplan 083´s område er netop træerne omkring Stenlængegård, (og ved de eksisterende boliger på Skov Alle), – resten af området er åbne bare marker.  De smukke høje gamle træer ved Stenlængegård kan bevares og tjene et godt formål, og samtidig kan eksisterende bo- og levesteder for en masse fugle, flagermus og andre smådyr fastholdes, - hvis man altså lader være med at fælde træerne.  

Arealet bag Stenlængegård benyttes ikke af de foreninger, der holder til på Stenlængegård i dag. Og det ser ikke ud til, at Rammelokalplan 083 har ”øremærket” området til andet formål. Til gengæld kunne det se ud som om Rammelokalplan 083 tiltænker at fælde træerne. Det vil da være frygteligt trist og uhensigtsmæssigt, hvis man rent faktisk har til hensigt, at gøre hvad man kan for at bevare Stenlængegård som den er i dag, og lade gården blive en naturlig del af det nye boligområde, – og ikke mindst bevare bare lidt af det fantastiske fugle- og dyreliv som området byder på i dag.  

Stenlængegård er i dag samlingssted for en masse borgere i Næstved qua de foreninger, der holder til på gården – og en hundelegeplads vil yderligere styrke dette, allerede eksisterende lokale sociale netværk, og bidrage til at bevare Stenlængegård som attraktivt samlingssted, - også til glæde for de 800 nye familier, der skal bebo det nye boligområde i fremtiden.  

Træerne i hegnet vil, ud over at afgrænse hundelegepladsen visuelt og fastholde allerede eksisterende levested for fugle, flagermus og smådyr, også fungere som en ”lydmur”, der vil begrænse eventuelle støjgener fra legende hunde. Og træerne vil give læ for vinden, ly for regn og skygge for solen for alle dem, der vil komme til at bruge hundelegepladsen.  

Endelig, så vil etablering af en hundelegeplads ikke gribe nævneværdigt ind i naturen i området. Beslutter man på et tidspunkt i fremtiden, at nedlægge hundelegepladsen, så vil området, næsten af sig selv, kunne blive til naturområde igen. Det er blot at fjerne et skur og et hegn og lade naturen klare resten selv …  

Vores ønsker:  

Vi ønsker en hundelegeplads, som er en indhegnet, åben ”græsplæne” – ikke en ”hundeskov”.  

Alle vores personlige erfaringer, høstet ved at sammenligne oplevelser fra Sydbyens Hundelegeplads og fra Hundeskoven ved Herlufsholm, viser, at træerne i hundeskoven forstyrrer mere end de gavner. Der er simpelthen flere hundekonflikter i skoven, end der er på en åben græsplæne, fordi det er sværere for hundeejerne, at opdage konflikter mellem hundene, og at opdrage på hundene ved at gribe rettidigt ind. Hundene fungerer kort og godt bedre sammen på Sydbyens Hundelegeplads.  

En anden af vores personlige erfaringer fra Sydbyens Hundelegeplads viser, at larm faktisk forekommer sjældent. Der er højest et par enkelte glade bjæf, når nye hunde dukker op. Dette bekræftes også af naboer til Sydbyens Hundelegeplads.  

Bedst af alt, er det vores oplevelse, at Sydbyens Hundelegeplads på den forholdsvis korte tid den har eksisteret (lige knap 7 år), er kommet til at fungere fantastisk godt i forhold til det sociale samvær og netværk, der er opstået der mellem de hundeejere, der benytter den plads. Den regelmæssige (ofte daglige) kontakt mellem hundeejerne på Sydbyens Hundelegeplads har ført til alt fra et nyt parforhold til hundepasningsordninger, daglig social kontakt med andre mennesker på pladsen og socialt netværk, hvor hundeejerne hjælper hinanden ved sygdom og andre udfordringer i tilværelsen.  

En af de tiltag, som Sydbyens Hundelegeplads har haft stor succes med, er den facebookgruppe brugerne har oprettet. Sydbyens Hundelegeplad´s brugere benytter facebookgruppen til at træffe legeaftaler indbyrdes (og selvfølgelig også alt muligt andet som er relevant for hundeejere i deres område) og det fungerer rigtig godt, - også for os der kommer fra andre bydele. Vi er blevet modtaget så fint der nede og har god kontakt med dem, - og vi vil gøre alt hvad vi kan, for at skabe samme gode stemning på en for os ny lokal hundelegeplads.  

Og det er lige netop sådan en vidunderlig mulighed for socialt samvær og netværk, som vi ønsker for hundeejerne og deres vovser i vores lokale område af Næstved.  

Hvad skal der til, for at arealet på Stenlængegård, kan blive en fantastisk og velfungerende hundelegeplads:  

-          Et hegn (ca. 1,25 m højt – og L: ca. 70 meter x B: ca. 30 meter)ydersiden af den eksisterende beplantning. De allerede eksisterende store smukke træer og krattet omkring dem kommer på den måde til at fungere som en naturlig del af hundelegepladsen, der både rammer pladsen ind, giver lydmur for omgivelserne, giver ly og læ for brugerne og legemuligheder for hundene. Og de smukke gamle træer kan redde livet og bevares.  

-          En sluse-låge ved den planlagte sydvestvendte sti. Ved at placere indgangen til hundelegepladsen netop der – ved den sti der er planlagt i rammelokalplanen, - så ledes trafikken af hundeejere og hunde uden om selve gårdspladsen inde på Stenlængegård. Dette kan være hensigtsmæssigt, da ikke alle mennesker er lige begejstrede for hunde. Vi mener det er vigtigt at vi alle kan være her – og helst uden at genere hinanden. Vi har erfaret fra Sydbyens Hundelegeplads, at der altid er kaos ved lågerne når nye hunde dukker op og skal ind, og en hel flok løse hunde inde på pladsen kommer løbende, for at hilse på, - derfor vil en sluse, hvor man kan gå ind og tage snor og halsbånd af hunden i fred og ro inden man slipper den ind på pladsen (og ligeledes når man skal ud derfra igen) være optimalt. Og med en sluse, er der helt sikkert ingen hunde der slipper fri, når man lukker den inderste låge op for at komme ind og ud fra pladsen.  

-          En stor låge, ud for gårdspladsen på Stenlængegård, hvor kommunens græsslåmaskine kan komme ind for at slå græs og tømme skraldespande. (Den kan eventuelt være aflåst, så ingen brugere fristes til at skyde genvej over gårdspladsen for at benytte den).  

-          Et læskur, hvor hundeejere kan søge ly mod regn og vind. Vi er ude med vores hunde i al slags vejr og nogle hunde har brug for mange timers motion dagligt, så et læskur er af uvurderlig værdi for brugerne. Vi tænker, at et træskur udført, så det visuelt minder om et shelter, vil falde smukt ind i området og ikke mindst i de visioner, der er for områdets visuelle udtryk i Rammelokalplan 083. Vi vil rigtig gerne have et ”trekantet” skur med faste bænke på de to lukkede sider (eller et firkantet med to åbne sider i – ligeledes med faste bænke på de lukkede sider) så der på den måde vil være udsyn ud over hele pladsen inde fra skuret – og der er siddepladser, som det er let at komme til og fra. Skuret skal placeres længst muligt væk fra sluse-lågen, da det giver tid og plads til at nye brugere kan komme ind på pladsen inden hele flokken af hunde samles omkring lågen og ”den nye legekammerat”.  

-          Et par borde/bænke, der kan flyttes rundt på pladsen efter behov.  

-          Et par skraldespande til høm-poserne og andet affald (gerne placeret ved slusen og ved skuret). Samt tømningsordning på disse.  

-          En ”sandkasse” som hundene kan grave i. Arealet har et fald i det nordvestligste hjørne (ved den grå trekant på luftfotoet) som i dag er lidt sumpet og vådt. Det vil være perfekt at fylde sand i der for at gøre pladsen mere plan. Og hundene vil elske at have et sted hvor de kan og må grave.  

-          Et ”saml op efter din hund” skilt. Eller et skilt med regler jv.f. Næstved kommune´ krav til sådan et område.  

Området bag Stenlængegård har ligget brak i årevis og der er lidt ujævnt (der er tuer og huller). Det er nok for ujævnt til at en græsslåmaskine kan køre der uden videre, så en blid udjævning af overfladen vil nok være nødvendig, før der er jævnt nok til almindelig vedligeholdelse af en ”naturplæne” med regelmæssig græsslåning. Desuden vil der blive behov for noget oprydning efter de aktiviteter, den tidligere skole på Stenlængegård, har haft på arealet.  

Endelig vil der, ud fra vores erfaringer fra andre hundeskove og hundelegepladser, kunne blive behov for et par p-pladser i nærheden af hundelegepladsen, til folk der kommer udefra i bil og ønsker at benytte ”Stenlængegård Hundelegeplads”, hvilket vi ser som en naturlig udvikling for en velfungerende hundelegeplads med et godt ry.  

Der er opbakning til vores ønske om en hundelegeplads på Stenlængegård  

Vi har haft ønsket om en lokal hundelegeplads i lang tid – også inden vi fik kendskab til Rammelokalplan 083. Den 18. august 2019 startede vi en underskriftsindsamling for ”oprettelse af hundelegeplads på Stenlængegård” på www.skrivunder.net https://www.skrivunder.net/hundelegeplads_pa_stenlangegard_4700_nastved 

Der er i skrivende stund 76 underskrifter Det syner måske ikke af så mange, men underskrifterne er indhentet uden betalt annoncering, blot med en minimal indsats for at sprede kendskabet til underskriftsindsamlingen via de sociale medier, så vi er meget langt fra at være nået ud til alle indenfor målgruppen.   Vi er slet ikke i tvivl om at behovet for, og opbakningen til, vores ønske om en hundelegeplads på Stenlængegårds areal, er betragteligt større end de 75 personer, der allerede har skrevet under.  

Afsluttende bemærkning:  

Hvis vores meget specifikke ønske om en hundelegeplads på Stenlængegårds areal skulle gå hen og blive afvist, så vil en alternativ placering på adressen: Østre Ringvej nr. 72 og 72A også være interessant til brug for en hundelegeplads. Men det vil bl.a. kræve, at Lokalrammeplan 083 ændrer denne grund til ikke at være placeret i et ”G” område, - altså naturområde, hvor der ikke må sættes hegn op. En naturlig afgrænsning - langs Østre Ringvej, indkørslen til Stenlængegård, stien på bagsiden af grunden og Ellebækkens forløb på grunden - vil give en naturlig afgrænsning af en hundelegeplads på denne beliggenhed.  

Vi vil allerhelst have hundelegeplads på Stenlængegårds areal (så hurtigt som muligt), men en hvilken som helst alternativ placering indenfor Rammelokalplan 083 vil være bedre end ”ingen hundelegeplads”.        

Kilde: 1) Danmarks Statistiks seneste opgørelse af ”andele af husstande med hund”, er helt tilbage fra år 2000, så disse tal er forældede. Nyere opgørelser offentliggjort af Ritzau.dk fra Den internationale Sammenslutning af Foderproducenter, når frem til at det i dag er ca. 24 % af alle husstande i Danmark der holder hund. Andre kilder på nettet fra de sidste par år støtter dette tal, som vi bl.a. har set i artikler på Avisen.dk (hver 4. husstand, 25. oktober 2019), Findartikler.dk (23 %), berlingske.dk (23 % 17. januar 2020).    


Rene Buch Gjøransson    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Rene Buch Gjøransson tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...