Høringssvar: Nej til besparelser på børneområdet i Dragør

Med min underskrift erklærer jeg mig hermed enig i følgende høringssvar, som er et svar til Dragør Kommunes forslag om besparelser på børneområdet.

Skrevet 11/3-20 af Sanne Rossen (mor og bosat i Dragør kommune)

Til Kommunalbestyrelsen Høringssvar vedrørende budget 2020 - 2023

Forældrene i Dragør er bekymrede over den udvikling, vi ser på børneområdet i Dragør Kommune, og mener, at de foreslåede besparelser vil ramme børnefamilierne hårdt.

Vi ved, at der pålægger kommunen en stor og vanskelig opgave med at prioritere midlerne, men finder, at det på mange måder er kontraproduktivt at gennemføre de foreslåede besparelser:

R-Skema nr. 11 (aflyse Børne- og Ungetopmødet)

R-Skema nr. 16 (To eller tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet)

R-Skema nr. 17 (Børnehavealderen sættes ned med én måned)

R-Skema nr. 18 (Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2%)

R-Skema nr. 19 (Lukning af Dragør Kommunes billede- og dramaskole)

R-Skema nr. 20 (Reduceret åbningstid i Hollænderhallen inkl. svømmehallen)

R-skema nr. 22 (Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet) 

I det følgende gennemgås spareforslagene et efter et, men først nogle overordnede betragtninger:

 

Overordnede betragtninger - derfor er det kontraproduktivt at spare på børneområdet i Dragør

Der er to hovedårsager til, at det er kontraproduktivt at spare på børneområdet i Dragør:

1. Dragør Kommune bliver mindre attraktiv for børnefamilier 

Overordnet set vil forringelser på børnepasningsområdet gøre Dragør Kommune mindre attraktiv for nye familier. Men vi har brug for familierne for at opretholde et godt skattegrundlag. I en rundspørge blandt forældrene i facebookgruppen Momunity - Mor i Dragør tilkendegiver flere, at de netop har valgt at bosætte sig i Dragør på grund af de gode institutioner (se evt. https://www.facebook.com/groups/2415137688566544/2864918526921789/?comment_id=2865127846900857&notif_id=1583923803266657&notif_t=group_comment) 

Hvis Dragør Kommune gennemfører forringelserne på børneområdet, risikerer vi, at familierne vælger os fra, hvilket på sigt underminerer skattegrundlaget. Vi risikerer således en demografisk udvikling, som vi ser i andre små lokalsamfund med en voksende andel af ældre med plejebehov og en svindende andel arbejdende familier. 

2. Det bliver sværere at fastholde og tiltrække dygtige pædagoger og lærere

Gennemføres besparelserne, vil det betyde en forringelse af arbejdsvilkårene for de dygtige medarbejdere i Dragørs institutioner og skoler. Dermed bliver det sværere at tiltrække nye medarbejdere og at holde fast på de nuværende.

Vi ser i øjeblikket en landsdækkende pædagogmangel, så vi må gøre en indsats for at skabe et attraktivt arbejdsmiljø for pædagoger og lærere – vi tror nemlig på, at glade pædagoger og lærere = børn, der trives.

I det følgende afsnit uddybes høringssvaret til hvert punkt i spareplanen:  

R-Skema nr. 11 (aflyse Børne- og Ungetopmødet)I slutningen af 2019 så vi en kriminalitetsbølge blandt unge i Dragør (hærværk, hash, vold osv.). På baggrund af denne udvikling mener vi, at det er vigtigt at have et godt samarbejde på børne- og ungeområdet. Børne- og Ungetopmødet aktualiserer problemstillinger på børne- og ungeområdet og er som sådan den eneste chance for at gøre det i en større sammenhæng.  

R-Skema nr. 16 (To eller tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet)

Der er flere negative konsekvenser forbundet med at holde to eller tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet:

1. Det er uklart, om der er en reel besparelse forbundet med dette, da personalet stadig får løn under ferien. Hvis institutionerne således kun får tilskud fra kommunen til 47 åbningsuger, men betaler løn for 52, vil det betyde forringelser i institutionerne.

2. Forældre, som ikke selv kan tilrettelægge deres ferie, vil have svært ved at finde børnepasning.

3. Det kan have negative konsekvenser for familier med lavere indkomster, som ikke har råd til at rejse på ferie i industriferien. Børnene i disse familier vil i højere grad mærke de sociale skel, når de ikke har mulighed for at komme på ferie.

4. Mange forældre arbejder i Kastrup Lufthavn. Her er industriferien en travl periode, og det kan være svært for dem at holde fri i disse uger.

5. Det forringer arbejdsvilkårene for medarbejdere på dagtilbudsområdet, hvis de tvinges til at bruge tre af deres ferieuger i sommerferiens højsæson. Da området i forvejen er præget af pædagogmangel, kan det blive svært at tiltrække (dygtige) pædagoger til Dragørs institutioner. 

R-Skema nr. 17 (Børnehavealderen sættes ned med én måned)

I januar 2020 advarer to eksperter i Jyllandsposten mod for tidlig børnehavestart (under tre år): https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11816203/eksperter-advarer-mod-tidlig-boernehavestart-for-toaarige/?fbclid=IwAR2cZC5NEnZE6nhr7I6YK0iFc815nB7MJ2bMWNQB3yZy2h2ia6Y6kFC4elU

De fremhæver, at det er forbundet med utryghed for de to-årige at starte i børnehave, hvor der er mindre voksenkontakt end i vuggestue/dagpleje. Det kan derfor have utilsigtede konsekvenser for børnefamilierne i Dragør Kommune, hvis børnehavealderen sættes ned. Samtidig øger det presset på børnehaverne og risikoen for, at de nystartede børnehavebørn ”sidder for sig i et hjørne”.

Vi hæfter os ved, at flere partier i Folketinget ligefrem vil lovgive mod tidlig børnehavestart. Hvis denne besparelse gennemføres, risikerer Dragør Kommune således at skulle trække den tilbage inden for kort tid. 

R-Skema nr. 18 (Besparelse på normeringen på dagtilbudsområdet, 2%)

En lavere normering vil alt andet lige betyde forringelser i det pædagogiske niveau i institutionerne. Dermed risikerer vi, at børnene ikke trives og udvikler sig, hvilket kan have konsekvenser for børnehavestarten. I en tid, hvor andre kommuner laver opnormerer og laver minimumsnormeringer, er det ikke hensigtsmæssigt for Dragør Kommune at skære yderligere i normeringerne. Det gør kommunen mindre attraktiv for børnefamilier og personalet i institutionerne. 

R-Skema nr. 19 (Lukning af Dragør Kommunes billede- og dramaskole)

Mange familier vælger at bosætte sig (og betale skat i) Dragør Kommune, fordi det er en attraktiv børnekommune (gode skoler, institutioner, osv.). En del af dette er, at børnene har mulighed for at vælge mellem forskellige fritidsaktiviteter, heriblandt muligheden for kreative udfoldelser. Dragør Kommunes billede- og dramaskole er børnenes eneste mulighed for at lære at udtrykke sig gennem billedkunst eller drama, og en nedlukning af denne vil derfor betyde en væsentlig forringelse i børnenes muligheder i kommunen. 

Dragør er en kommune med mange kreative ressourcer (kunstnere, en lokalrevy osv.), og hvis vi vil holde fast i det, er det vigtigt at lære vores børn at være kreative. 

R-Skema nr. 20 (Reduceret åbningstid i Hollænderhallen inkl. svømmehallen) 

Dragørs nyåbnede svømmehal har i forvejen meget begrænsede åbningstider, for eksempel i ferierne, hvor en tur i svømmehallen ville være en attraktiv aktivitet for børnefamilierne. Reduceres åbningstiden yderligere, risikerer vi, at endnu færre vil gøre brug af svømmehallen og at indtægterne fra den falder.  

Hollænderhallen har desuden allerede skåret ned på åbningstiden, og da denne bruges flittigt af foreningslivet, vil en yderligere reduktion i åbningstiden betyde en forringelse, den enkelte borger i høj grad vil kunne mærke. Det er en kerneopgave for kommunen at kunne understøtte et sundt foreningsliv og at kunne tilbyde aktiviteter, som gør kommunen attraktiv for børnefamilier. Således kan en forholdsvis lille besparelse opfattes som en stor forringelse af serviceniveauet i kommunen. 

R-skema nr. 22 (Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet) 

Dragør Kommune foreslår at reducere åbningstiden i samtlige dagtilbud med en halv time om dagen, således at de mandag-torsdag lukker kl. 16.30 i stedet for kl. 17. Dette vil gøre det meget svært for forældre, der arbejder uden for kommunen, at nå at hente deres børn. Der er derfor risiko for, at nogle familier må vælge kommunen fra eller ligefrem flytte for at få logistikken til at gå op.

Dragør kommune er en pendlerkommune, og med den tiltagende myldretidstrafik og dårlige forbindelser med offentlig transport kan det blive en stor udfordring for forældrene at nå at hente deres børn.

Desuden vil det betyde, at dagtilbuddene bliver ekstra belastet i tidsrummet 16-16.30, da en stor del af børnene vil skulle hentes i dette tidsrum. Det vil betyde forringelser i serviceniveauet i den enkelte institution.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Sanne Rossen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...