Gevninge Grusgrav NEJ TAK!

Indsigelse mod Region Sjællands Råstofplan 2012-2023

Giv din underskrift for at modarbejde Grusgrav i Gevning. Vi skal have din underskrift senest 17. marts 2012. DVS. DER SENDES IKKE FLERE UNDERSKRIFTER FRA DENNE SIDE. DU KAN SELV KOPIERE TEKSTEN OG INDSENDE INDSIGELSEN FRA DIN EGEN E-MAIL TIL OG MED MANDAG DEN 19. MARTS. 

Alle beboere på en matrikel skal så vidt muligt skrive under

I Region Sjællands Råstofplan 2012-2023 ønskes et areal ved Gevninge i Lejre Kommune udlagt som interesseområde for fremtidig råstofudvinding. Dette areal ligger klods op ad flere beboelsesområder, to skoler og i et såkaldt kystnært område. De vedlagte underskrifter til denne indsigelse repræsenterer en lang række borgere der er enige om at protestere imod disse planer.

Se kort på dette link: http://www.xager.mono.net/

Det pågældende område der ønskes udlagt som interesseområde, er vist på kortet som linket ovenover henviser til. Det er dette område der refereres til i følgende indsigelse.

Vi ønsker at fremføre følgende argumenter imod planerne:

Naturinteresser og kystområde

  1. Midt i det udpegede område findes en fredet sø (jf. Danmarks Miljøportal) hvor der findes fredet dyreliv, og Gevninge å bevæger sig igennem en væsentlig del af området.
  2. Interesseområdet er i den såkaldte kystnærhedszone på 3 km og desuden en del af et kommende nationalpark (jf. Nationalparkprojektet Roskilde-Lejre) med betydelige naturinteresser, og en anvendelse af interesseområdet som grusgrav er helt ulogisk i den sammenhæng. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten, og da Borrevejle Vig er for lavvandet til skibstransport og i øvrigt fredet på grund af fuglelivet, er der intet der taler for at en grusgrav i dette område er afhængigt af en placering tæt på kysten.
  3. Efter en eventuel udgravning er der krav om at området skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand på grund af dets status som kommende nationalpark, men da beskyttelse af grundvandsressourcerne forbyder påfyldning af grusgrave, vil grusgraven stå som et åbent sår i området efterfølgende. Vi ser det som meget utiltalende for hele området som nationalpark.

Trafik

Kørsel til og fra interesseområdet kan primært foregå ad Borrevejlevej som er eneste vej til efterskolen ved det tidligere Borrevejlecenter,  og som desuden er eneste skolevej for børn til Trællerupskolen fra Lindenborg. Vælges i stedet Gevninge Vestvej og Oldvejen som tilkørsel rammes skolevejen for selvsamme børn  foruden alle skolebørn fra området omkring Gevninge Vestvej. Samlet set giver det en øget risiko for farlige trafikale situationer for mange børn og unge i området. Derudover vil den øgede tunge trafik udgøre en markant miljøbelastning samt give væsentlige støjgener for hele området.

Beboere og tilflyttere

  1. Interesseområdet grænser helt op til Trællerupskolen og og den nyetablerede efterskole ved det tidligere Borrevejlecenteret. Derudover findes en børneinstitution inden for 300 meters afstand. Interesseområdet er desuden placeret helt op til byzone i lav boligbebyggelse med mange børnefamilier. Vi finder det meget utryg at placere en grusgrav i et område hvor der færdes så mange børn.
  2. Interesseområdet inkluderer desuden private jordbesiddelser og grænser som nævnt op til private ejendomme. Da grusgravning i området vil give betydelige støv- og støjgener for beboere i nærheden, vil det medføre markante devalueringer af de private ejendomme. Det vil reelt medføre en stavnsbinding af boligejere i området hvoraf et område er etableret inden for de sidste 5 år. Derudover vil det gøre hele Gevninge, samt Lindenborg og Trællerup uattraktivt at bosætte sig i hvilket strider imod kommunens planer om at holde egnen i vækst. Da vi som naboer til området ikke har nogen økonomisk interesse i  grusgravningen, er udlægningen af området som interesseområde meget ugunstig for os. Vi er bekymrede for fremtiden i Gevninge, herunder for beboere, foreningsliv og det lokale forretningsliv.  

Vandindvindingsinteresser

Interesseområdet er af kommunen udpeget som et område med vandindvindingsinteresser jf. lokalplanen, blandt andet er der to vigtige vandforsyningsboringer netop i interesseområdet. Ved sænkning af grundvandet vil vandtilførelsen til beboere på Borrevejlevej blive ødelagt, og Gevninge vandværk er bekymret for konsekvenserne for drikkevand i forbindelse med fjernelse af dæklaget i forbindelse med anlæg af grusgrav.

 

Derudover vil vi nævne at vi finder det mærkværdigt at området er udvidet fra 1. til 2. høring, og vi kritiserer den manglende information der har været om planerne til de berørte borgere.

Med venlig hilsen

på vegne af borgere i Gevninge og omegn.