Alle kvinder har ret til kvindesvømning – også muslimske kvinder!

 

Et flertal i Aarhus Byråd vil lukke den offentlige kvindesvømning i Gellerup. Siden 2003 har der været stor tilslutning og trivsel i Gellerupbadet for både kvinder og børn, der benytter svømmetilbuddet tre timer om ugen på tværs af kultur og religion.  

 

Grundloven § 70: "Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt".

Bekendtgørelse (2007-04-10 nr. 340) om initiativer til fremme af ligestilling §6: ”Det er tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det ene køn inden for idræt, herunder svømning mv. Det gælder både i private foreninger og inden for den offentlige forvaltning". 

Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20835

 

● Kvindesvømning i Aarhus er udviklet i dialog med borgerne for at sikre alle lige adgang til svømmefaciliteter. Sundhedspolitikkens formål er at reducere den sociale ulighed i sundhed.  

● Den offentlige kvindesvømning i Gellerupbadet benyttes af kvinder og børn fra lokalområdet såvel som etnisk danske kvinder og er den mest besøgte svømmetid i Gellerupbadet med over 100 motionister hver uge.

● Den kønsopdelte svømning i de kommunale svømmehaller er med til at skabe sunde og aktive borgere med lige adgang til at dyrke fysisk aktivitet for alle – uanset køn og kulturel baggrund.  

● For kvinder med anden etnisk baggrund kan det være første skridt på vej til motion og et aktivt fritidsliv i det offentlige rum og dermed få kendskab til svømmeaktiviteter og foreningsliv.  

● Kvindesvømning styrker kvindernes netværk, sundhed og aktive deltagelse som medborgere. For mange piger og kvinder med minoritetsbaggrund er alternativet, at de ikke er fysisk aktive.  

● Den kønsopdelte svømning benyttes både af muslimske kvinder og kvinder med anden eller ingen religiøs baggrund.  Dermed anses afskærmningen ikke for at være religiøst betinget. Den er mere et spørgsmål om personlige præferencer. Gardinerne er opsat efter ønske fra både kvindeforeninger og naturister.  

● Kønsopdelt svømning handler desuden om badekultur og blufærdighed. Alle mennesker, uanset kultur og religion, har individuelle blufærdighedsgrænser med ret til selvbestemmelse og valgfrihed. Der er tiltagende blufærdighed i idræt og ikke udelukkende med baggrund i kultur og religion. Motionister deltager i stigende grad i sport med ligesindede såsom overvægtige, handicappede og seniorer. Mænd tilbydes mandesvømning og mandeyoga. -  Ingen kan tvinges til at overskride de personlige grænser.                      

● Udtalelser fra kvindelige brugere: ”Lukning af kvindesvømning er social kontrol af kvinder og forhindrer ligestilling”.  - ”Jeg kan frit vælge mellem forskellige sportsaktiviteter, og har valgt kvindesvømning i Gellerupbadet”.  - Mange kvinder er veluddannede og giver ikke indtryk af undertrykkelse.  

● Det er ikke succesfuld integration, at alle borgere i Danmark skal handle og tro på samme måde.

 

Vi opfordrer Aarhus Byråd til at respektere Aarhus som en multikulturel by med lige rettigheder og muligheder med fortsat opbakning af kvindesvømning i Gellerupbadet.             

Underskrifterne afleveres til borgmester Jakob Bundsgaard.   

 

"Kvindesvømningens Venner i Gellerupbadet"

Facebook: https://www.facebook.com/Kvindesv%C3%B8mningens-Venner-i-Gellerupbadet-1611795195789179/  

 

Anbefalere:

SOS mod Racisme

Integrationsrådet, Aarhus

Aarhus for Mangfoldighed

Antiracismegruppen, Aarhus 

Racismefri by - Odense for Mangfoldighed

Aktionsgruppen mod Diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen, Aarhus    

    

Artikel 2.11.2016 v. Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder:

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9117847/lad-vaere-med-at-forbyde-muslimske-kvinder-at-svoemme-uden-maend/

 

 

 

 


Gellerup Kvindesvømnings Venner    Kontakt forfatteren af dette andragende