Viby-borgere for støjværn langs Aarhus Syd Motorvejen

Vi vil indledningsvist gerne kvittere for et flot Forslag til helhedsplan for et bedre Viby.  

Udkastet til helhedsplan indeholder efter vores mening rigtig mange gode forslag til, hvordan vi som borgere kan få en bedre by at bo i.   Dog efterlyser vi forslag til hvordan støjproblemerne fra Aarhus Syd Motorvejen skal reduceres.

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre Aarhus Kommune til evt. efter dialog med Vejdirektoratet,

  • at etablere støjværn langs sydsiden af Aarhus Syd Motorvejen fra bebyggelsen ved Onsholtvej forbi Høskoven til og med Damagervej, så den nuværende støjbelastningen af beboelsesområderne reduceres, og så områdets rekreative værdi som en grøn korridor fra Viby C til Brabrand Sø med tilhørende skovstræk bliver reel.

Baggrund
Ifølge vejdirektoratets støjkort fra 2017 er vi rigtig mange husstande i den Nord-Nord vestlige del af Viby som dagligt udsættes for et støjniveau, der langt overstiger den af myndighederne vejledende støjgrænse (se kort næste side).

Siden 2017 er der sket en stigning i trafikmængden. Dette sammenholdt med yderligere nedslidning af køreunderlaget gør, at støjen fra Aarhus Syd Motorvejen i dag befinder sig på et væsentlig højere niveau end for 3 år siden.

Med flytning af Molslinjens Havneterminal til Sydhavnen og etablering af koncertplads ved Eskelund forventes en øget trafikmængde på Aarhus Syd Motorvejen. En forøget trafikmængde som vil give endnu mere støj.

I helhedsplanen indgår området langs Døde Å i en grøn korridor, som skal anvendes rekreativt. Herunder planlægges området ved Viby Renseanlæg anvendt rekreativt i forbindelse med at det nedlægges indenfor en ti-årig periode. I rekreative områder er de vejledende støjgrænser lavere end i boligområder. De gode intentioner om en grøn korridor kolliderer derfor med de nuværende støjforhold, hvor Aarhus Syd Motorvejen passerer langs Bøgeskov Bæk og hvor den krydser Døde Å og Høskoven.

Et hovedelement i Helhedsplanen om et bedre Viby er at reducere trafikmængden på Viby Torv. Helhedsplanen forslår det løst ved at etablere tilkørselsramper til og fra Aarhus Syd Motorvejen ved Ravnsbjerg/Ormslevvej. Vælges denne løsning, forværres støjproblemerne yderligt i området omkring motorvejen, da trafikken vil blive mere end fordoblet.

I den forbindelse undrer det os, at der ikke er foretaget vurdering af den støjmæssige betydning af Aarhus Syd Motorvejen i forbindelse med udpegningen af den grønne korridor, og herunder konsekvenserne af at lede en del af trafikken fra Viby C til ramperne ved Ravnsbjerg/Ormslevvej. Da omledning af trafikken er et meget væsentlig element i helhedsplanen, burde konsekvenserne heraf også som minimum have været behandlet i miljørapporten.

Støjkkort.jpg


Lars K. Knudsen tlf. 42209980    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Lars K. Knudsen tlf. 42209980 vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...