Til støtte for Ulf Harbo og for ytringsfrihed i og udenfor Enhedslisten

Free-Speech.jpeg

                                                                                    Frederiksberg, 1. oktober 2023

Anmodning til Enhedslistens Hovedbestyrelse

Denne tekst er sammensat af Ulla Binderup Jørgensen. Teksten er en anmodning og en underskriftsindsamling, som har til formål at samle og synliggøre de stemmer, der er enige i de udsagn, som forslag 9.44, 9.45 og 9.46 rummer. Vi anmoder om støtte (via underskrift) både fra medlemmer af Ø, forhenværende medlemmer af Ø, og fra folk, der støtter eller stemmer Ø. Ja, faktisk henvender vi os til alle interesserede, uanset deres politiske ståsted.

Vi mener, at der er brug for en demokratisk revitalisering af Enhedslisten med plads til åben diskussion og uenighed.

Vi mener, at det er en grundlæggende værdi i Enhedslisten, at der er plads til at have forskellige meninger, og at alt kan diskuteres.

Vi mener, at det er en grundlæggende værdi i Enhedslisten, at mennesker skal behandles ordentligt, hvilket selvfølgelig også betyder, at vi internt i vores eget parti skal behandle hinanden ordentligt.

Vi mener, at hovedbestyrelsen (også kaldet HB), som er Enhedslistens øverste ledelse bør slå fast, at der i vores parti er plads til, at vi har forskellige holdninger til køn, kønsidentitet og fysisk køns”skifte” for mindreårige børn og unge under 18 år.

Det betyder konkret, at vi beder hovedbestyrelsen om at slå fast, at de tre forslag 9.44, 9.45 og 9.46 (der som følge af HB’s indstilling ikke blev behandlet til Øs årsmøde 2023) ikke er transfobiske, og at de ikke udgør en hetz mod transpersoner eller andre minoriteter, men blot er udtryk for holdninger, som der er fin plads til blandt Enhedslistens medlemmer.

Årsagen til denne anmodning er dels det ændringsforslag 9.44.1, der blev lavet som reaktion på de tre førnævnte forslag, og dels de forsøg på eksklusion af Ulf Harbo (kommunalbestyrelsesmedlem for Ø i Norddjurs kommune), der igangsattes i marts 2023 og som nu (sept. 23) er taget op af Enhedslistens forretningsudvalg (FU). Ændringsforslag 9.44.1 er forfattet af HB-medlem og byrådsmedlem og tidligere rådmand gennem otte år, Lasse P. N. Olsen. Ændringsforslaget havde 69 medlemmer af Enhedslisten som medstillere.

Ydermere vil vi bede HB om at konkretisere følgende tre ting;

1) Vi har som parti ikke vedtaget, hvad en kvinde er.

Derfor bør der være plads til, at man som medlem af Enhedslisten er af den holdning, at en kvinde er et voksent menneske af hunkøn (ordbogens definition), uden at blive beskyldt for at være transfobisk eller for at bedrive hetz mod transkønnede.

2) Vi har som parti ikke taget stilling til og vedtaget noget om, hvordan det stiller kvinder og deres kønsbaserede rettigheder, når transkvinder bliver opfattet juridisk og praktisk som kvinder, f.eks. hvad angår sport, kvindeherberger for hjemløse kvinder, krisecentre for voldsramte kvinder, kvindefængsler og omklædningsfaciliteter for kvinder.

Derfor bør der være plads til, at man som medlem af Enhedslisten kan have den holdning, at inklusionen af transkvinder i kvinders mandefri rum skaber eller kan skabe problemer for kvinders kønsbaserede rettigheder.

3) Vi har som parti ikke debatteret eller vedtaget noget om den nyligt indførte behandling af mindreårige med kønsligt ubehag.

Derfor bør der være plads til, at man som medlem af Enhedslisten kan være af den opfattelse, at den nyligt indførte behandling af mindreårige med kønsligt ubehag er eksperimentel, og muligvis skader mere end den gavner.

Ligeledes bør der være plads til den holdning, at irreversible behandlinger af mindreårige med kønsligt ubehag bør udsættes, til de ikke længere er mindreårige, altså til de er myndige.

Derudover vil vi opfordre til, at HB tager initiativ til, at Enhedslistens Sundhedspolitiske Udvalg arbejder seriøst og nuanceret med fysisk kønsskifte for mindreårige og med, hvor grænserne bør være for de forskellige former for behandling, samt med hvordan disse ting hænger sammen med Enhedslistens feministiske delprogram (vedtaget i 2017), hvori der bl.a. står således:

"Feminisme er retten til at bestemme over egen krop

Den enkeltes ret til at bestemme over sin egen krop er en af de vigtigste frihedsrettigheder. Denne selvbestemmelse er desværre endnu ikke en selvfølge. På verdensplan kæmpes der stadig for retten til abort, retten til seksuel selvbestemmelse, til at klæde sig som man vil, og til at udtrykke sit køn i overensstemmelse med egen opfattelse. Vi er nået langt i Danmark, men der er fortsat vigtige problemstillinger, hvor retten til egen krop ikke er en selvfølge.

I Enhedslisten ønsker vi gratis og fordomsfri adgang til sundhedsvæsenet. Det betyder blandt andet at vi vil sikre retten til fortsat at kunne starte, gennemføre eller afbryde en graviditet. Det betyder også at vi vil sikre mennesker med handikap adgang til de sundhedsteknologiske redskaber de efterspørger for at de kan udfolde deres liv sådan som de selv vælger. Det betyder at vi vil sikre transpersoners ret til selvbestemmelse over egen krop gennem hele livet. Og det betyder at vi arbejder for at der ikke foretages ensrettende operationer på børns kønsdele før de selv kan træffe et valg.

Retten til at bestemme over egen krop omfatter også hvad man vælger at beklæde den med, uanset om det er bh’er, burkini, jakkesæt eller hijab. Vi er modstandere af alle forsøg på at kontrollere menneskers påklædning, uanset om det kommer fra familier, religiøse ledere, arbejdsgivere eller politikere."

Hvis HB ikke vil imødekomme ovenstående anmodninger, vil vi opfordre HB til at lave urafstemninger om de tre forslag 9.44, 9.45 og 9.46 samt om ændringsforslag 9.44.1. Ligeledes opfordrer vi til en urafstemning om, om der i Enhedslisten bør være plads til, at man som medlem bakker op om de tre forslag (9.44, 9.45 og 9.46) uden at blive beskyldt for at være transfobisk.

 

Nedenfor følger en præcis gengivelse af forslag 9.44, 9.45 og 9.46, samt af ændringsforslag 9.44.1. Ændringsforslag 9.44.1 er placeret lige efter forslag 9.44, fordi det blev lavet som et ændringsforslag til forslag 9.44 og placeret således i årsmødehæftet:

 

9.44 ANERKENDELSE AF BIOLOGISK KØN SOM EN VIGTIG PARAMETER I VORES SAMFUNDSORGANISERING

Vi bør i Enhedslisten anerkende at biologisk køn er en vigtig parameter, vi skal fastholde i vores lovgivning og i vores samfundsorganisering. Dette for i særdeleshed at beskytte kvinders safe spaces, kvindesport og andre områder, hvor vi af gode grunde traditionelt haradskilt de to køn.

Begrundelse: Det er vigtigt, at vi i Enhedslisten giver plads til forskellige holdninger og viser, at vi er et rummeligt parti også i praksis, når vi er uenige om noget.

Nogle holdninger er mere kontroversielle end andre i vores parti, men så meget desto vigtigere er det, at vi giver plads til, at vi kan have forskellige holdninger, og at vi kan se verden på forskellig vis som medlemmer af et grønt, socialistisk parti, der kæmper for naturen, økonomisk lighed og for retfærdighed.

Man kan aldrig være enige om alting, og da slet ikke når det drejer sig om noget så nyt, som at man i forskellige steder i samfundet er begyndt at anse transkvinder for kvinder, hvilket giver nogle problemer de steder, hvor vi af gode grunde traditionelt har adskilt mænd og kvinder, eller hvor vi skelner mellem mænd og kvinder. Det kan fx. være i forhold til registrering af og behandling af sygdomme, altså i sundhedsvæsenet, og det kan være i sport, i fængsler, i herberger for hjemløse kvinder og i krisecentre for voldsramte kvinder.

Forslag 9.44 er stillet af:

Bente Laursen (Holbæk)

Birgitte Poulsen (Norddjurs)

Else-Marie Brøndum (Norddjurs)

Hanne Hjort (Hillerød)

Inky Remy (Norddjurs)

Kis Bøggild Nielsen (Norddjurs)

Lene Leed (Norddjurs)

Marianne Abel (Norddjurs)

Mogens Overballe (Norddjurs)

Randi Thinnesen (Århus Nord)

Sejer Folke (Stevns)

Steen Nymann (Norddjurs)

Tanja Newby (Syddjurs)

Ulf Harbo (Norddjurs)

 

ÆNDRINGSFORSLAG 9.44.1 (Ændringsforslaget har fået nummeret 9.44.1, fordi det vedrører forslag 9.44)

Overskriften og den samlede tekst i 9.44 slettes og erstattes af:

"Enhedslisten fordømmer hetzen mod transpersoner

Det er en grundlæggende værdi for Enhedslisten, at mennesker har ret til selv at bestemme hvilket køn, de definerer sig som, og de har ret til at blive støttet og hjulpet i denne proces. Vi tager alle menneskers - også børns og unges - egne vurderinger og holdninger alvorligt. Det betyder, at vi vil sikre transpersoners ret til selvbestemmelse over egen krop gennem hele livet.

Gennem en årrække er der såvel i udlandet som i Danmark foregået en hetz mod og mistænkeliggørelse af transkønnede og transpersoner. Aktuelt kommer hetzen bl.a. til udtryk med krav om, at transkønnethed igen skal optages på listen over psykiske sygdomme, samt angreb på retten til kønsskifte.

Det er en hetz, som har sit ophav på, men ikke kun er begrænset til, det yderste religiøse højre, og den har tæt sammenhæng med angreb på kvinders reproduktive rettigheder, på homo-rettigheder og på andre minoriteters rettigheder. Et angreb på en gruppes rettigheder er et angreb på alles rettigheder, og i den kamp står Enhedslisten entydigt på transpersoners og transkønnedes side."

Begrundelse: Man kan sikkert argumentere for, at forslagene 9.44, 9.45 og 9.46 ikke skal behandles på årsmødet, fordi dagsordenen er presset, men hvis årsmødet vælger at behandle forslagene, ønsker vi at give årsmødet mulighed for ikke blot at stemme forslagene ned, men for at fordømme den hetz, som foregår imod transkønnede og transpersoner, og for at bekræfte Enhedslistens hidtidige politik, som den er fremført af folketingsgruppen gennem mere end 15 år, og som den er slået fast i det feministiske delprogram fra 2017. Vi kunne have stillet ændringsforslag til 9.45 og 9.46, men i stedet vil vi opfordre årsmødet til at stemme disse forslag ned.

Ændringsforslag 9.44.1 er stillet af: 69 medlemmer af Enhedslisten, hvis navne af fortrolighedshensyn ikke er gengivet her.

 

9.45 BIOLOGISK DEFINITION AF BEGREBERNE MAND, KVINDE, TRANSKVINDE OG TRANSMAND

Vi bør i Enhedslisten anlægge et biologisk syn på køn, der gør, at vi holder fast i, at en kvinde er et voksent menneske af hunkøn, og at en transkvinde er en mand, som identificerer sig som en kvinde, og at en mand er et voksent menneske af hankøn, og aten transmand er en kvinde, som identificerer sig som en mand.

Begrundelse: Det er vigtigt, at vi i Enhedslisten giver plads til forskellige holdninger og viser, at vi er et rummeligt parti også i praksis, når vi er uenige om noget.

Nogle holdninger er mere kontroversielle end andre i vores parti, men desto vigtigere er det, at vi giver plads til, at vi tror på forskellige ting og ser verden forskelligt som medlemmer af etgrønt socialistisk parti, der kæmper for naturen, økonomisk lighed og retfærdighed.

Man kan aldrig være enige om alting, og det er tydeligt, at vi ikke er enige om, hvordan vi definerer noget så grundlæggende som hvad en kvinde og en mand er og hvad en transkvinde og en transmand er.

Dette forslag skal ses som en anerkendelse af, at vi er nogen i Enhedslisten, som ser køn som en biologisk realitet , som ikke kan ændres af ideen om, at køn bestemmes af det, den enkelte selv føler og oplever, også kaldet den enkeltes kønsidentitet.

Forslag 9.45 er stillet af:

Bente Laursen (Holbæk)

Birgitte Poulsen (Norddjurs)

Else-Marie Brøndum (Norddjurs)

Hanne Hjort (Hillerød)

Inky Remy (Norddjurs)

Kis Bøggild Nielsen (Norddjurs)

Lene Leed (Norddjurs)

Marianne Abel (Norddjurs)

Mogens Overballe (Norddjurs)

Randi Thinnesen (Århus Nord)

Sejer Folke (Stevns)

Steen Nymann (Norddjurs)

Tanja Newby (Syddjurs)

Ulf Harbo (Norddjurs)

 

9.46 STOP FOR BRUGEN AF HORMONBLOKKERE OG KRYDSHORMONER I BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE UNDER 18 MED KØNSUBEHAG

Vi vil i Enhedslisten arbejde for, at behandlingen i sundhedsvæsenet af børn med kønsubehag skal anlægge en forsigtig og afventende praksis, hvor man ikke giver hverken hormonblokkere eller krydshormoner til børn og unge under 18 år, fordi børn skalhave lov til at gennemgå deres pubertet og blive nogenlunde voksne og modne både fysisk og kognitivt, før de må få en behandling, som kan gøre dem sterile og resultere i meget voldsomme operationer og livslang behandling med hormoner med betydelige bivirkninger resten af livet.

Begrundelse: Mange lande omkring os, som har behandlet børn og unge med hormonblokkere og krydshormoner i flere år, end vi har, er i gang med at stoppe brugen af hormonblokkere og krydshormoner til børn og unge under 18 år, fordi man er bekymret for, at behandlingen skader mere end den gavner, og fordi man ikke har evidens for, at behandlingen virker efter hensigten.

Børn skal sikres en barndom og pubertet i fred, så de igennem naturlig udvikling kan opdage og siden selv konkludere på, hvem man er, i ro og mag.

De børn, som får pubertetsblokkere og krydshormoner, får permanente skader - både med kroppen og med hjernen; pubertetsblokkere forhindrer kønsorganerne i at modnes, hvilket kan hæmme seksualfunktionen og gøre det umuligt at opnå orgasme.

Efter puberteten vil patienten skulle tage krydshormoner resten af livet.Langvarig brug af krydshormoner giver en øget risiko for slagtilfælde og andre hjertekarsygdomme - bl.a. blodpropper, hjerteanfald, lunge- og leversvigt.

Hvis man som ung under 18 år er påbegyndt behandlingen med først hormonblokkere og siden krydshormoner, er risikoen for et ønske om en “fuldendt“ fysisk transition med fjernelse af kønsorganer og brugen af kompleks kirurgi til fremstilling af neovagina og neopenis stor.

Derfor bør man også inddrage de komplikationer, som er forbundet med kirurgi på de reproduktive organer og urinrøret, som kan have betydelige anatomiske og funktionelle konsekvenser for patientens livskvalitet. Det er voldsomt store konsekvenser ved at være i tvivl om sin kønsidentitet som barn og i de tidlige teenageår.

Vi voksne skal beskytte vores børn, fordi det er os voksne, der kan overskue de langsigtede konsekvenser af børns valg.

Denne kønsskifte-ideologi har haft katastrofale følger, som har gjort, at behandlingen er stoppet i Sverige, Finland og i Storbritannien, der ellers har haft europarekord i at lave kønsskifte på børn.

Der er to biologiske køn. Og så er der ligeså mange måder at være dreng og pige på, som der er drenge og piger. Det er godt - så længe at børnene har det godt med at være dem, de er. Men børn er i stigende grad utrygge og usikre på sig selv og deres seksualitet. Det er der nok mange årsager til, og det er noget, vi skal tage alvorligt og finde de reelle, underliggende årsager til.

De børn, der lider af kønsdysfori, skal vi hjælpe så godt vi kan. Det betyder ikke, at vi bare skal bekræfte børnene i deres opfattelse af at tilhøre det modsatte køn og skubbe dem i retning af irreversible medicinske behandlinger. Tværtimod. Vi skal netop fortælle dem, at det slet ikke er unormalt at have ubehag ved sin krop og at være i tvivl om sin seksualitet i puberteten.

Frem for alt skal børnene oplyses om og forstå, at for langt, langt de fleste går det kønslige ubehag og tvivlen over igen. Det er kun omkring 0,1 % af befolkningen, der som voksne lever med disse kønslige udfordringer. Langt fra alle af disse voksne vælger at lade sig behandle med medicin eller kirurgi, og hvis de gør, skal de være de voksne, færdigudvoksede mennesker, før de træffer beslutningen.

I både Sverige og England er man ved at gå helt væk fra at behandle børn med kønsdysfori medicinsk og kirurgisk. Det er man gået væk fra, fordi det tyder på at skade langt flere børn, end det gavner.

Målet skal ikke være, at flest mulige børn skal i medicinsk og kirurgisk behandling mod kønsdysfori. Målet skal være, at de RIGTIGE skal have det - og det kan først afgøres efter puberteten er tilendebragt i 19-/20-årsalderen.

I England har man succes med en mere positiv og udspørgende tilgang, hvor man møder og bekræfter børn i deres problemer, men også viser dem en vej igennem, blandt andet ved gruppesamtaler og samtaler med unge mennesker - positive rollemodeller - der er kommet igennem deres kønsdysfori. For naturligvis skal vi som samfund lytte til de børn, der har det svært. Og vi skal rumme dem, som børn og som mennesker.

Men vi skal ikke skubbe dem hen imod irreversible medicinske og kirurgiske indgreb, som kan gøre uoprettelig skade på børnenes mulighed for at leve som deres biologiske køn.

Forslag 9.46 er stillet af:

Bente Laursen (Holbæk)

Birgitte Poulsen (Norddjurs)

Else-Marie Brøndum (Norddjurs)

Hanne Hjort (Hillerød)

Inky Remy (Norddjurs)

Kis Bøggild Nielsen (Norddjurs)

Lene Leed (Norddjurs)

Marianne Abel (Norddjurs)

Mogens Overballe (Norddjurs)

Randi Thinnesen (Århus Nord)

Sejer Folke (Stevns)

Steen Nymann (Norddjurs)

Tanja Newby (Syddjurs)

Ulf Harbo (Norddjurs)


Ulla Binderup Jørgensen, Frederiksberg    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Ulla Binderup Jørgensen, Frederiksberg tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...