Syg i sygt system

Vi kræver anstændig sagsbehandling for langtidssyge og kronisk syge. Og vi ønsker ny lovgivning, så følgende punkter bliver inddraget:

  • At kommunerne pålægges tidsgrænser for afklaringsforløb for syge.
  • At afklaringsforløb tilrettelægges i samarbejde og dialog med den syge og på en måde, så sygdommen ikke forværres eller andre sygdomme opstår.
  • At borgeren automatisk får tilkendt midlertidig førtidspension i minimum 2 år, hvis afklaringsforløb ikke holdes inden for tidsgrænsen.
  • Varighedsbegrænsning på sygedagpenge samt den gensidige forsørgelsespligt afskaffes, så den syge ikke kommer til at stå uden egen indtægt.
  • At konklusioner i lægeerklæringer og arbejdsprøvninger respekteres, og det indskærpes over for sagsbehandlere og lægekonsulenter, at de ikke skal hverken diagnosticere eller behandle syge borgere.
  • At syge med varigt og markant nedsat funktionsevne får tilbud om førtidspension og ikke tvinges i en flexordning, der forværrer sygdommen og ødelægger den syges mulighed for, at have et privatliv.
  • At der indføres sanktioner mod kommunerne i form af dagbøder og automatisk erstatning til borgeren for at bryde tidsgrænser, love og regler.
  • At anker over afgørelser behandles uden for kommunen og inden for en fastsat og overskuelig tidsfrist.