STØTTEERKLÆRING TIL DE DESIGNSTUDERENDE PÅ DET KONGELIGE AKADEMI / STATEMENT OF SUPPORT FOR THE DESIGN STUDENTS AT THE ROYAL DANISH ACADEMY

[ENGLISH BELOW]

[Fra arkitektstuderende til designstuderende]


STØTTEERKLÆRING TIL DE DESIGNSTUDERENDE PÅ DET KONGELIGE AKADEMI 


Vi, arkitektstuderende, kan grundlæggende genkende de designstuderendes kritikpunkter, og vil meddenne støtteerklæring vise vores forståelse og støtte i deres kamp for en bedre og mere fagligt funderet uddannelse. Vi støtter opråbet om et øget fokus på, hvad vores uddannelser egentligt handler om; ganske enkelt at blive dygtige arkitekter, designere og konservatorer. Dette gør vi ved at være øvende, ved at være undersøgende og ved at udforske vores kernestof, og ikke ved at bruge vores i forvejen forkortede studietid på at efterleve generaliserende formalia bestemt fra politisk hold.


LYT TIL OS. BRUG OS.
Hvad, der sker på Designskolen, har både direkte og indirekte indflydelse på os arkitektstuderende. Vi deler de samme bygninger, vi har til dels samme ledelse, vi er studerende på det samme Akademi. Der er mere, som samler os, end som skiller os.
Derfor ser vi, arkitektstuderende, det som vores ansvar at støtte vores medstuderende på Designskolen. Først og fremmest for at vise vores støtte til de designstuderende, men også for at værne vores arkitektuddannelse mod det skred væk fra fordybelsen og fagligheden, som er sket over de senere år. Afstanden mellem dem med indsigt og dem med indflydelse er tydeligt voksende, og vi, arkitektstuderende, vil klart og tydeligt opfordre til, at dem med indflydelse vil kæmpe til fordel for os, studerende, både arkitekter, designere og konservatorer. Der findes få, som ved mere om vores egen uddannelse, end os studerende. Så lyt til os, brug os, og tag os seriøst, når vi henvender os med kritik i håbet om en bedre og mere relevant uddannelse. Hverken ledelsens evindelige jagt på at efterleve fagligt uholdbare fremdriftsreformer, deres manglende lydhørhed overfor kritik fra studerende eller deres dyrt indkøbte brandingstrategier har i sinde at komme os, studerende, til gavn. Tværtimod smykker man sig med lånte fjer overfor omverdenen, mens vi, studerende, kan se, hvordan grundlaget for vores faglige dannelse svinder ind år for år; bl.a. eksemplificeret i 2019, da den nu tvungne praktik på 6. semester i praksis fratog 10% af vores samlede undervisning. Derudover kan nævnes forsvindende adgang til værksteds- og printfaciliteter samt en bekymring for et faldende antal af undervisningstimer.


ET FORSVAR FOR FAGLIGHEDEN.
På linje med Det Kongelige Akademis designstuderende, ønsker vi, arkitektstuderende, derfor en skole, hvor fagligheden og fordybelsen igen vil være i fokus. Vi ønsker et Akademi, hvor en ledelse vil kæmpe for at være til for dem, som vores uddannelser handler om, nemlig os studerende.

HVEM ER VI?
Vi er en gruppe studerende fra Arkitektskolen, som er fordelt på tværs af skolens fire institutter på både kandidat- og bachelorprogrammer. Vi har med denne støtteerklæring givet vores medstuderende mulighed for at signere og dermed erklære sig enige i vores støtteerklæring.

_________________________________________________
[From architecture students to design students]


STATEMENT OF SUPPORT FOR THE DESIGN STUDENTS AT THE ROYAL DANISH ACADEMY


We, architecture students, do fundamentally recognize the design students’ criticism, and this statement of support will show our empathy and support of their fight for a better and more professionally grounded education. We support the call for an increased focus on what our educations are truly about; simply to become skilled architects, designers, and conservators. We do this by being practicing, by being exploratory, and by studying our core subject matter, and not by spending our already abbreviated time on generalizing formalities determined by political demands.

 


LISTEN TO US. USE US.
What happens at the Design School has both a direct and indirect influence on us architecture students. We share the same buildings and facilities, we have partly the same management, we are students at the same Academy. There is more that unites us than separates us. Therefore, we architecture students see it as our responsibility to support our fellow students at the Design School. Most importantly, to show our support for the design students, but also to defend our architectural education from the slippage away from the immersion and professionalism that has taken place in recent years. The distance between those with insight and those with influence is growing, and we, architecture students, will clearly and distinctly call for those with influence to fight for the benefit of us students, both architects, designers, and conservators. There are hardly any who know more about our education than us students. So, listen to us, use us, and take us seriously when we approach with criticism in the hope of a better and more relevant education. Neither the management’s perpetual pursuit of complying with academically unsustainable progress reforms, the lack of responsiveness to criticism from students, nor their expensively procured branding strategies intend to benefit the students. On the contrary, ‘one adorns oneself with borrowed feathers’ towards the outside world, while we, students, can spectate the shrinking foundation of our professional education year by year; among other things, exemplified in 2019, when the currently forced internship at the 6th semester in practice deprived 10% of our total tuition. In addition, the dissolving access to workshops and printing facilities as well as a concern about a declining number of teaching hours.

 


IN DEFENCE OF OUR EDUCATION
In line with the Royal Danish Academy’s design students, we, architecture students, therefore, want a school where professionalism and immersion will once again be in focus. We want an Academy where management will fight alongside those who our educations are about, namely us students.


WHO ARE WE?
We are a group of students from The Royal Academy, School of Architecture. We represent all four institutes and both the bachelor and master students. With this statement of support, we have given our fellow students an opportunity to sign and thus agree to this statement of support.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Pauline H. Schrøder tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...