Stop uhensigtsmæssige beslutninger for Askov-Malt Børnehave

Kære byrådsmedlemmer og Økonomiudvalg,


Vi henvender os til jer alle i et fortvivlet forsøg på at få jeres opmærksomhed i forbindelse med afgørelsen om,
at der skal etableres en såkaldt ”udegruppe” i Askov-Malt børnehaven i perioden Jan-Marts 2020 og igen i
2021 for at tilgodese de manglende pladser i børnehaven. Herudover er der indstillet forslag om daglige ture
for 12 børn i hele november og december måned for at tilgodese pladsproblemerne nu og her.


Som beboere I Askov har vi efterhånden nået vores grænse for, hvad der synes rimeligt på pasningsordninger
(0-6 år) i Askov, og vi bliver nødt til at råbe højt for at få jer til at indse, hvilke konsekvenser jeres beslutninger
har for vores børn! Vi håber meget, at I vil tage jer tid til at læse denne skrivelse og tage vores bekymring meget
alvorligt!


Vi er udmærket klar over, at denne udegruppe-løsning udspringer af et forsøg på at tilgodese den kritiske situation med manglende daginstitutionspladser i Askov. Vi er derfor som udgangspunkt enige i byrådets beslutning
om at behovet for flere dagtilbudspladser i Askov skal tilgodeses, og vi anerkender og påskønner, at der bliver set på løsninger hertil. Dette KAN og MÅ dog ikke være på bekostning af børnenes trivsel og udvikling. At tilgodese nogle børns behov bør aldrig være på bekostning af andres!


Forsøgsordning med en udegruppe i Askov-Malt børnehave
Som I er bekendt med, er det besluttet at Askov-Malt børnehave i en (for nu) 2-årig periode skal have en forsøgsordning med en udegruppe. Denne udegruppe skal finde sted på Askov-Malt skole, og betyder helt konkret,
at dele af børnene i Askov-Malt børnehave pr. den 1. januar 2020 til den 31. marts 2020 skal flyttes dagligt til lokalerne på Askov-Malt Skole i tidsrummet 8:00 til 15:30 hver eneste dag. Børnehaven har af logistiske årsager valgt, at det er de kommende skolebørn (i år årgang 2014 og næste år årgang 2015), der hver dag skal gå
til og fra dette lokale på skolen.
Der er således tale om, at de pågældende 20 børn skal isoleres fra resten af børnehaven i ovenstående tidsrum, og at de derfor bliver frataget deres sædvanlige og trygge rammer i en kort periode (3 måneder) blot for efterfølgende at skulle påbegynde førskolen den 1. april 2020.

I denne forbindelse vil vi også gerne gøre opmærksom på, at flere af disse børn, som nu skal i den såkaldte udegruppe, i forvejen har været i 2 børnehaver, grundet de pladsproblemerne i Askov-Malt børnehave, hvorfor de allerede har oplevet flere skift.

Da der forefindes begrænset information om denne store beslutning på vores børns vegne, kender vi ikke til de faglige beslutninger bag, men vi antager at en sådan beslutning er drøftet med andre fagpersoner end personer med en økonomisk målsætning, så som børnepsykologer, trivselsvejledere og andet øvrig kvalificeret personale, der har speciale inden for børnehavebørn.

Som borgere i Askov og med børn i Askov-Malt børnehave, oplever vi en stor bekymring på børnenes vegne over denne, i vores øjne yderst uhensigtsmæssige lappeløsning. Da en så omfattende rokering har en ualmindelig uhensigtsmæssig påvirkning på vores børns trivsel og fremtidige skolestart. Vi håber derfor inderligt at I vil hører vores opråb og revurder og finde en anden løsning på pladsproblemerne.

Lappeløsning med store konsekvenser for børnene
Faktum er at årgang 2014, som skal flyttes fysisk væk fra børnehaven skal påbegynde førskolen allerede 3 måneder efter. En almindelig skolestart for alle børn er meget udforende og svær, hvorfor det er alt afgørende, at
disse børn bliver hjulpet godt igennem skiftet fra børnehave til førskole/skole. En forudsætning for dette er ro, genkendelighed og gennemgående voksne, der er en tryg relation til og tillid til.

Nedenstående indeholder en række punkter vedrørende konsekvenserne af ovenstående beslutning, set ud fra børnenes perspektiv:


 Endnu et skift: Ét af de absolut vigtigste udviklingsvilkår for børn og deres udvikling er tryghed og genkendelighed. Grundet pasningssituationen i Askov oplever rigtig mange børn i byen (og omegn) et skifte fra én børnehave til en anden. Samtidig oplever de et skift fra én stue til en anden i Askov-Malt børnehave. Nu oplever de også et skifte til førskole (april-juni) inden skolestart. Med nuværende lappeløsning oplever disse børn endnu et skifte (januar-marts). Endda et skifte, der ligesom førskolen kun har en varighed på 3 måneder, og som bestemt kan karakteriseres mere skadende for børnenes trivsel end udviklende. Børnene når knap nok at falde til, før endnu et nyt skifte kommer. Der kommer endnu en udskiftning i lokaler, omsorgspersoner og børn. Det vil medføre skift i rammer, regler og hierarkisk inddeling børnene imellem mv. Skift i struktur, legetøj og grupperinger. Al sammen noget, der kræver overskud og energi fra børnene, og som vil være på bekostning at overskud til udvikling og læring.
Et nyt sted, nye omgivelser med ”forhåbentligt kun delvis” nyt personale er uvant, og dermed per definition ikke et trygt sted at være. Det betyder ikke, at det ikke kan blive trygt og godt, men tryghed tager tid, og det er lige netop det børnene ikke få.


 Fjernes fra det trygge og velkendte miljø: Ét andet vigtigt udviklingsvilkår for børn, er deres relationelle forhold til velkendte og dermed trygge omsorgspersoner. Børn er ofte i daginstitution 8 timer om dagen, hvor de omgås voksne, der skal fungere som disse trygge omsorgspersoner. Med skift både ved den såkaldte lappeløsning og efterfølgende førskole, er der tale om 2x3 måneder, hvor børnene tages væk fra deres velkendte voksne. Bevares, der kommer en velkendt voksen med dem, men ikke alle har
et tæt bånd til denne, da de kommer fra forskellige stuer i børnehaven. Samtidig skal de med stor sandsynlighed forholde sig til nye voksne, og opbygge en tryg relation til disse – alt sammen for kun få måneder efter at denne voksne forsvinder fra deres liv igen. Dette er stærkt bekymrende. Børn i vores samfund oplever i forvejen bekymrende mange skift i omsorgspersoner, og det er de voksnes ansvar at begrænse dette – ikke at udsætte dem for flere. Også politikernes!


 Isoleret fra de øvrige kammerater: I den tid, hvor disse børn tages væk fra børnehaven, tages de også væk fra deres andre relationer til andre børn. Dette gælder både søskende og venner. Det ender med at blive 6 måneder, som disse børn kommer til at være væk fra børnehaven, som de vel reelt har krav på som børnehavebørn.


 Hektisk hverdag med mange afbrydelser: I en i forvejen hektisk hverdag med mange timer i institution, delefamilier, fritidsinteresser mv., skal disse børn endnu en gang opleve en hektisk hverdag, hvor deres dag brydes op. Børn der afleveres før kl. 8 (hvilket er en stor andel) skal bryde deres leg/aktivitet, for at tage overtøj på, slæbe på en taske med udetøj, skiftetøj, madpakke, drikkedunk, flyverdragt, regntøj mv. og gå over på lokalet på skolen. Når klokken igen rammer klokken 15.30, skal børnene igen afbryde
en leg/aktivitet, samle alle tingene sammen endnu en gang, og gå tilbage. Og her er der tale om hver evig eneste dag i tre måneder. Kommer børnene 7.50, skal de så overhovedet have overtøjet af? Og hvem tager imod disse børn? Hentes de på forskellige tidspunkter, er det også forskelligt, i hvilken kontekst, de afhentes. Der er altså tale om, at en ellers tryg og genkendelig struktur med aflevering og afhentning brydes. Dette er kaos uden lige for børn, der ikke kan overskue, hvornår og på hvilken dag, hvad sker. Dette er dybt bekymrende.


 Lappeløsning betyder uforberedte handlinger: Historien tager næppe fejl. Sådanne politiske beslutninger, med så kort varsel, betyder unægtelig, at der ’på gulvet’ kommer til at være tale om ufærdige løsninger. Hvilket lokale kommer de til? Har denne et puderum, hyggekroge, gemmesteder, dukkekrog, legetøj til alderen? Hvordan er lydforholdene, garderoben og ikke mindst strukturen? Når de at få skabt
en rolig og genkendelig hverdag på så kort tid? Og bliver denne svarende til børnehavebørn? Med en beslutning, der i forvejen resulterer i kaos for børnene, er dette punkt ekstra vigtigt, og vi har stor tillid til personalet. Dog er der i vores optik tale om en situation, der er umulig at løfte, og konsekvensen lander derfor uigenkaldeligt hos vores børn.


Lappeløsning med store konsekvenser for personalet
Med denne beslutning om en ’udegruppe’ placeret på Askov-Malt skole, er der ligeledes en stor bekymring for børnehavens personale. Personalets arbejdsmiljø og –trivsel er af allerhøjeste prioritering, da den direkte vil påvirke vores børn. Askov-Malt børnehave er en lille, tryg enhed (måske derfor også dens popularitet), hvilket fordrer, at der er tale om en meget lille kerne af det faste, uddannede og erfarne personale. Ved sidste års førskole-periode på tre måneder, oplevede vi på egen hånd konsekvensen af, at tage én af disse voksne væk fra børnehaven. Med denne lappeløsning vil denne periode strække sig over 6 måneder. Altså, halvdelen af et årshjul. For at give de børn, der placeres på Askov-Malt skole en så skånsom periode som mulig, er de nødt til at prioritere, at der er velkendte voksne med. Dette efterlader børnehaven tilbage med en meget lille kerne af uddannede, velkendte og trygge voksne. Dette har negative konsekvenser for de resterende børn. Samtidig er der tale om, at man splitter et arbejdsteam i mere end 6 måneder. Dette vil unægtelig have meget store konsekvenser for sammenhængskraften personalet imellem, men allermest børnegruppen.
Hertil skal noteres, at de to personer, der går fra med førskolebørnene januar-marts, begge bør være uddannet pædagoger. Dette for at leve op til BUPL’s anbefalinger om min 80% uddannet personale. I et isoleret rum på skolen er det ikke muligt for uddannet personale fra andre stuer at træde til ved personalesygdom, ferie eller lignende, hvormed normeringen med uddannet personale er yderst sårbar.


Lappeløsning med stor konsekvens for Askovs ry
Som tilflytter til kommunen er Askov generelt en bydel, der tillokker mange mennesker. Her er et foreningsliv, dagplejere, børnehave og skole. Her er fællesskab, sociale arrangementer mv. Dette tiltrækker tilflyttere, og med de mange boligudstykninger forventes det af være kommunens ønske, at øge denne tilflytning yderligere.
Grundet det massive pres, der er på pasningsordninger i hele kommunen, men også Askov, florerer der efterhånden et negativt omtale. ”Ja, her er alt, men man kan ikke få adgang til noget af det”. Det er meget positivt, at der nu kommer flere pladser i børnehaven, men børnene får uhensigtsmæssigt mange skift og intet stabilt.
Ressourcestærke familier, der flytter hertil, ønsker at give deres børn et godt børneliv med stabilitet. Ikke mange skift og politiske lappeløsninger. Dette ry vil have store konsekvenser for antallet af tilflyttere. Kære Vejen Kommune – I bliver simpelthen nødt til at stramme gevaldigt an på dette område! Det er det allerførste tilflyttere undersøger!
Tilføjelse d 25.10.19: Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 22. oktober 2019 at Udvalget for skoler og børn har indstillet mulighed 1, vedrørende daglige gruppeture for 12 børn hver eneste dag i hele november og december måned, til godkendelse i økonomiudvalget og Byrådet. Det bliver blandt andet forslået at børnene skal besøge andre intuitioner, idrætscentre, Museer mv.)


Vi må igen konkludere, at der er tale om lappeløsninger! Det er dybt uacceptabelt at tilbyde personalet i børnehaven de vilkår, der følger med jeres hurtige beslutninger, og taberne i spillet er igen børnene. ”… udforsker det fleksible uderum og nærområde i og omkring Askov-Malt” skrives der. Har dette uderum toiletfaciliteter? Hvor skal børnene skiftes? Hvem skal bære på deres tre måltider til dagen? Hvad med skiftetøj og overtøj? Igen, en uigennemtænkt lappeløsning. Personalet har ingen reel mulighed for at løfte denne opgave. Såfremt alternativ 2 eller 3 anvendes betyder dette, at de kommende skolebørn reelt set allerede fra november fratages deres børnehavemiljø.

Det vurderes, at der skal ansættes personale i de to måneder, udegruppen i november og december skal foregå.
Dette tydeliggør beslutningstagernes manglende fokus på børnenes behov for genkendelige og trygge voksne – især på ture ud af et velkendt miljø.

 

Anerkendelse og løsningsforslag:

Som nævnt tidligere er vi udmærket klar over, at denne udegruppe-løsning udspringer af et forsøg på at tilgodese den kritiske situation med manglende daginstitutionspladser i Askov og vi anerkender og påskønner, at der bliver set på løsninger hertil, men som ovenstående argumentere for, er en sådan lappeløsning, med negative konsekvenser for de nuværende børn (og personalet) i institutionen ikke en holdbar løsning på problemet.
Det er lappeløsninger vel sjældent, og der er simpelthen behov for en bedre og en permanent løsning. Med Vejen Kommunes interesse i at udvide Askov skoles distrikt med mange nye boligudstykninger og dermed boliger med børn, er det på tide for politikerne i Vejen Kommune at træffe nogle langtidsholdbare løsninger. Har man sagt A, må man også sige B. Vi forslår derfor, at der bliver taget hul på den tidligere drøftelse af en ny opbygget institution ved Askov, hvor der kan være pladser til børn fra 0-6 år, for at lette presset på både dagplejen og Askov-Malt børnehave.
Vi ved, at en sådan løsning økonomisk er omfattende, men vi ved også, at den er med til at lokke endnu flere tilflyttere til byen og at de nuværende borgere oplever større tilfredshed med pasningsordningen i kommunen, hvilket giver et meget bedre ry, end hvad der nu er tilfældet.


Alternativt; I forbindelse med ovenstående beslutning var det ligeledes på tale, at der kunne opsættes en pavillon på børnehavens grund. Med denne pavillon ville der være tale om en ekstra stue i børnehaven. Børnene vil være i en genkendelig kontekst, kan fortsat indgå i læringsgrupper, personalegruppen splittes ikke, børnene vil fortsat have et tilhørsforhold til det øvrige personale og området. De kan lege med deres velkendte legetøj, de kan have en fast garderobeplads og de hentes og afleveres samme sted hver dag. Denne løsning er i et børneperspektiv langt mindre intimiderende i deres liv, trivsel og udvikling.


Afsluttende:


Kære Byrådsmedlemmer og Økonomiudvalg. Det er simpelthen på tide at tænke langsigtet. At investere i et børneliv, i tilflyttere og i at børn starter i skole og kan begynde deres mangeårige skoleliv til august som robuste, harmoniske og rolige individer. Ikke børn, der har været igennem uhensigtsmæssige mange skift i både kontekster og omsorgspersoner. Grænsen er nået. Disse lappeløsninger skal stoppes NU! Lad nu de børn, der har stået på venteliste til Askov-malt Børnehave få deres sidste tid i børnehaven, med ro, harmoni og tryghed. Ovenover nævnte beslutninger fratager reelt børnene deres plads i børnehaven og tvinger dem ud i en kaotisk, usammenhængende og utryg dagligdag/periode, som kan have voldsomme udviklingsmæssige konsekvenser for de enkelte børn. Invester nu i os – tilflyttere og børnefamilie!


Med venlig hilsen,


nogle MEGET bekymrede forældre og kommende forældre til børnehavebørnene i Askov-Malt børnehave

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Lene Villaume Meyer tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...