Nej til udvidet bebyggelse i Hjerting/Sjelborg (Udviklingsområde A i Kommuneplanstrategi)

Følgende høringssvar bliver sendt til kommunen - og du kan med din underskrift bakke op omkring netop disse argumenter. Del gerne med din nabo, lokale og andre interesserede. Frist for underskrift er 10. Oktober 2019

På billedet her ses Udviklingsområde A:

Skærmbillede_2019-09-08_kl._18_.05_.37_.png

Høringssvar – forslag til Kommuneplanstrategi - Udviklingsområde A

Høringsperiode: 22. august til 17. Oktober 2019.

”Ambitiøse mål om vækst i Vision 2025” er argumentet for bl.a. Udviklingsområde A – men skal disse ambitiøse mål virkelig være på bekostning af grønne åndehuller, fredskov og biodiversitet? Attraktive boliger kan bygges mange andre steder end kystnær zone og i UNESCO-nationalpark Vadehavet. Som beboere i og naboer til Udviklingsområde A, håber vi at respekt for bevarings- og beskyttelseshensyn kan sikre, at vi fortsat har vores grønne områder og åndehuller. Vi tilkendegiver hermed, at vi er imod planen for udviklingsområde A i kommuneplanstrategien.  

Vi er en række beboere i det berørte område, som er gået sammen for at belyse sagen fra vores side. Vi håber, at dette samlede høringssvar, med en lang række afsendere, kan understrege, hvor vigtigt denne sag er for os.

Sammen har vi formuleret 4 emner som, vi mener, kræver særlig opmærksomhed i forhold til Udviklingsområde A i Kommuneplanlægningsstrategien. 

1.     Bevaring af attraktiviteten i de allerede eksisterende udstykninger

I de ny-udstykkede områder, f.eks. Kløvholmparken, Marbækparken, Myrtueparken og Kravnsøparken, er der masser af attraktive boliger, kun en kort gåtur fra vandet eller skoven. Området er attraktivt netop fordi der er grønne områder omkring boligerne og mulighed for en tur i naturen lige i baghaven. Lysstien fra Kløvholmparken og til vandet gennem Strandparken er særligt værdsat. En yderligere udstykning af dette område (syd for Sjelborgvej) vil være katastrofal for områdets nærhed til naturen. Der er brug for åbne grønne områder – og ikke et nyt boligkvarter så tæt på de eksisterende. Det er for os helt essentielt at området syd for Sjelborgvej ikke udstykkes eller bebygges. Det har en helt unik natur og hænger i vores øjne sammen med Strandparken på den anden side af Sanatorievej. Den anden del af Udviklingsområde A, på ydersiden af fredskovbæltet vest for Kløvholmparken og nord for Sjelborgvej kan være aktuel til udstykning under visse forudsætninger. Vi forventer, naturligvis, at fredskoven består, som beskrevet i lokalplan 05-010-0005. Yderligere skal der udstykkes med stor respekt for fredskoven og behørig afstand til denne, så eventuelle nye grundejere ikke fristes til at fælde træer og buske til fordel for udsyn. Nærheden til naturen skal bevares, så det attraktive i området ikke udvandes med gentagne udvidelser af udstykninger. 

2.     Trivsel

Hjerting har efterhånden kun beskedne grønne områder som nu yderligere vil begrænses. Det anførte område er kystnært og i/nær UNESCOs naturarv. En beskyttelse som man bør værne om, og som ikke harmonerer med udstykning af nye boligområder – helårs- såvel som fritidsboliger. Området omkring Lysstien er et meget benyttet areal, hvor der er frit udsyn over marker og hav, og netop dette har stor værdi. Så en kraftig reduktion som foreslået, vil klart påvirke lokalbefolkningens og besøgendes glæde og trivsel.  

3.     Infrastruktur

De trafikale forhold lider allerede. Yderligere trafik (folk har oftest to biler) skaber mere kaos, dels ind ad Strandvejen, men også langs Strandpromenaden. Der er allerede langsom kørsel og ofte kaotiske parkeringsforhold, som skaber trafikpropper og forringer herlighedsværdien af området. Omlægning af trafikken via Guldager-Tarphagevej er ikke relevant pga. en også betydelig trafikal belastning her. Sjelborgvej vil også blive yderligere belastet, og vejen er allerede nu en stor barriere for sikker skoletrafik, da hastigheden er høj til trods for bump og byzone. Ved udvidelse af området, vil det kræve f.eks. en tunnel under vejen for at sikre de små trafikanter.  

4.     Biodiversitet

Dyrelivet i området er unikt. Vi har harer, fasaner, ræve, rådyr – vi har sågar set ”ulven” i Kløvholmparken, da ”den” var på disse kanter. Dyrene færdes dog mindre og mindre mellem husene i takt med at bebyggelsen er blevet tættere. De holder nu til i fredsskoven, der markerer grænsen imellem område A og Kløvholmparken, og yderligere længere vest på. Bebyggelse af dette område, vil påvirke dyrelivet og dermed områdets nærhed til den vilde natur. Vi har bygget og købt huse/grunde her i området, fordi naturen er helt unik og det er den vi ønsker at være tæt på. Men vi kan vi ikke fortsætte med at bo tæt på naturen, hvis byen vokser sammen omkring os og Marbæk Plantage bliver en slags reservat. Vi har brug for de grønne bånd, der forbinder området til Marbæk og stranden. Området syd for Sjelborgvej er hjemsted for den meget sjældne rødlistede snylteplante lyngsilke (rødlistet natur er særligt udrydningstruet – som f.eks. Great Barrier Reef). Ifølge skiltene (som Esbjerg Kommune selv har sat op) arbejder man desuden allerede ud fra en plan om at bevare og sikre en varieret flora og høj biodiversitet i netop dette område. Hvordan kan nye byggegrunde vægtes højere end sjælden og tydeligvis bevaringsværdig natur?

 

På baggrund af ovenstående fokuspunkter og argumenter, håber vi at belyse sagen på en måde der oplyser og bidrager til beslutning om at fjerne Udviklingsområde A fra Kommuneplanstrategien.


Christina Kjær Jørgensen Habekost    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook