NEJ til kæmpevindmøller i Vålse Vig

Guldborgsund Kommune har udsendt et forslag til vindmølleplan for kommunen. Man vil opstille vindmøller på op til 150 m i højden i 6 områder i kommunen. Planen kan ses her:

http://www.guldborgsund.dk/~/media/Borger/Teknik_og_Miljoe/Afgoerlser_og_hoeringer/2015/Uge_7_8_9_10/5117.ashx

 

Et af områderne er det inddæmmede areal Vålse Vig, bag ved Kippinge Kirke.

 

Møllerne vil skulle stå umiddelbart bag ved kirken, set sydfra. De vil dermed drukne den smukke landsbykirke i bevægelse, lys og lyd.

 

Der ligger mange ejendomme rundt om vigen: landsbyerne Øster Kippinge, Vester Kippinge, Nr. Vedby, Vålse og Egense. Dertil kommer de spredte ejendomme mellem landsbyerne.

 

Vindmøller på op til 150 m vil udsende støj, både høje pibelyde og lavfrekvente brummelyde, der kan høres over 1 km væk i vindretningen.

 

Grænserne for vindmøllestøj er teoretisk beregnede oplevelser af, hvilke lydgener møllen vil give i et topisoleret, moderne hus (med lukkede vinduer) i en given afstand ved en vindhastighed på 8 m/s. Virkeligheden er, at meget få ejendomme i de berørte områder vil være så godt isolerede, som beregningerne siger. Desuden blæser det ofte kraftigere end 8 m/s – det svarer til grænsen mellem ”jævn vind”, hvor mindre grene bevæger sig, og ”frisk vind”, hvor mindre træer svajer lidt.

 

Lysgener i form af reflekser fra møllens vingespidser, når de drejer rundt, vil i solskin kunne ses langt væk. Møllerne bliver netop placeret i åbne områder, hvor der ikke er noget til at dække for vinden – og dermed heller ikke til at skygge for reflekserne.

 

Vindmøller på land vil betyde yderligere fald i boligpriserne, måske endda ”stavnsbinding” af ejerne af de ejendomme, der ligger inden for 2-3 km afstand. Ingen flytter jo på landet og ud i naturen for at få lyd- og lysgener.

 

Alle interesserede opfordres også til at skrive under på ”NEJ til kæmpevindmøller i Guldborgsund Kommune”, da et nej til kæmpevindmøller i Vålse Vig blot kan flytte dem andre steder hen i kommunen. 
Facebook