Nej til 35 t/u for indskolingsbørn

Høringssvar vedr. 35 timers arbejdsuge til indskolingsbørnene i Rebild kommune.

Vi er en gruppe af forældre til børn i indskoling, på vej i indskoling og på vej ud af indskoling, som er bekymrede for det nye tiltag, om at indskolingsbørnene skal gå i skole 35 timer om ugen.

Bemærk venligst, vi forholder os i det nedenstående IKKE til Helhedsmodellen eller Heldagsskolen, vi argumenterer alene for, at de 35 timer ganske enkelt er for stor en belastning for de små børn. Vi er alvorligt bekymrede for, at den lange skoledag risikerer at give anledning til tidlig skoletræthed frem for skoleglæde.

Fri leg

Det er problematisk, at børnenes tid til fri leg bliver beskåret, når SFO’en forsvinder for dels at blive en del af skoledagen og dels at blive til et pasningstilbud. I skolen skal der være læring i alle aktiviteter jf. høringsbrevet. Det er vores opfattelse, at børns egen frie leg er utrolig vigtig for børnenes udvikling både fysisk og mentalt.  At der er sammenhæng mellem børns sansemotoriske parathed og deres evne til indlæring og koncentration er vel-dokumenteret. Et normalt fungerende barn vil i den fri leg naturligt vælge aktiviteter, der stimulerer deres sansemotoriske udvikling. Vi oplever, at vores børn kan koble af i SFO’en efter skoledagen, og at SFO’en er en væsentlig grund til, at de trives og glædes i hverdagen.

Kilde: http://www.denintelligentekrop.dk/artikler/article/vidste-du-dette-om-boern

Kilde: http://videnskab.dk/krop-sundhed/fri-leg-er-vigtigere-end-organiseret-idraet

Syv timer er mange timer om dagen, hvor børnene skal være underlagt voksenstyrede aktiviteter. Om det hedder undervisning, bevægelse eller andet vil der i dette tidsrum være krav og rammer som børnene skal indordne sig under. 
Det vil for nogle børn være et stort pres og give en stressende hverdag, hvor man hele tiden skal leve op til krav. De vil mangle den frie leg, den frie vilje, korte dage, fritidsaktiviteter og legeaftaler i rolige hjemlige omgivelser.

Voksenstyrede aktiviteter vil skabe et pres om at opfylde de voksnes krav og aktiviteter dagen lang. Utrolig mange børn vil have svært ved at opfylde de krav og blive stressede.

Vi frygter, at dette forventningspres vil give anledning til følelsen af nederlag hos mange børn. Nederlagsfølelse er ganske alvorlig og skaber mistrivsel. Mistrivsel giver lavt selvværd, skænderier og mobning, dårlige resultater, pjækkeri (selvbestaltet frihed). Altså lige det modsatte af regeringens intention om at skabe glæde, motivation og engagement i skolen.

Sociale relationer

I SFO kan børnene selv vælge deres sociale relationer. Hvem vil jeg lege med, hvad vil jeg lege, hvor, og hvordan. Vi bryder os ikke om, at de sociale relationer bliver styret ovenfra. Frihed, herunder den frie leg, det frie valg og selvbestemmelse, skaber kreativitet og evnen til at tænke selvstændigt. Det giver muligheden for at teste gode og dårlige sociale relationer, samtidig med dannelse af egen personlighed.

Familietid

7 timer om dagen er et voldsomt indhug i familiens egen tid med egne børn.

Vi mener overordnet set, at man i kommunen overser det faktum, at SFO ikke er obligatorisk, men et tilbud til de familier, der har brug for det. Så det er ikke tid, man uden videre kan disponere over. Endsige inddrage. Mange bruger SFO, uden nødvendigvis hver dag, andre familier bruger den ikke. Disse familier får ret beset stjålet – med den nye lov – minimum 5 timers samvær med sine børn på ugebasis.

Ligeledes de familier, hvor mor og far arbejder på skiftende tider. Indtil nu har den ene kunnet hente tidligt og dermed have samvær med sine børn. Med de 35 timer for indskolingen fratages denne mulighed, og der er forældre, som ret beset ikke ser deres børn i en hel uge – f.eks. sygeplejersken med skiftevis dag- aften- og nattevagt).

Denne lange skoletid begrænser desuden familiernes mulighed for at tilrettelægge og prioritere i egen hverdag.

Indskolingsbørn har stadig brug for 10-12 timers søvn – en sengetid kl. 19 eller lidt tidligere er helt normalt. Det er altså en meget stor del af børnenes vågne tid, skolen lægger beslag på. Når man medregner, at de yngste skolebørn også er i gang med at lære mange dagligdagsrutiner og dermed har brug for mere tid til disse end et større barn eller voksent menneske, så er der ikke meget familietid - eller fri tid i det hele taget - tilbage i hverdagene.

Forskellige miljøer

Den lange skoledag vil i højere grad begrænse børnene til ét miljø. Det er problematisk, fordi det er meget sundt og lærerigt for børn at begå sig i forskellige miljøer og blandt forskellige mennesker. I dag er SFO og skole forskellige miljøer, præget af forskellige værdisæt – også selv om SFO’en er på skolen. Helt konkret vil den lange skoledag beskære bl.a.: forældre og børns samvær, at bedsteforældre kan hente tidligt, børnefødselsdage i hverdagene, legegrupper og legeaftaler på hverdage samt efterlade et begrænset overskud til fritidsaktiviteter.

”Helhedsskolen eksproprierer børnenes fritid. Og der er grund til at være betænkelig ved det. For læring foregår i brud. Det er dårligt at være i det samme miljø hele tiden, læring befordres ved, at man er flere forskellige steder og blandt forskellige mennesker” professor Lars Henrik Schmidt

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning og ”anderledes aktiviteter” har ingen bevislig effekt på børns udbytte af undervisningen. Så det kan være svært at se rimeligheden i at påtvinge børnene og familier en længere skoledag med ønsket om at lave mere understøttende undervisning og anderledes aktiviteter. Vi ville foretrække, at man afventede resultaterne af den understøttende undervisning, der skal finde sted ifølge reformen, og på den baggrund vurdere, om det var et område, der skulle satses yderligere på.

Innovation

I dag taler alle om nødvendigheden af innovation. Innovation er med meget få ord evnen til at tænke ud af boksen. Denne evne fordrer selvværd, overskud, kreativitet og tankens frie spil.

For at skabe et så godt fundament for fremtidens innovation som muligt handler det altså om at skabe grobund for børns evne til at være kreativ, selvstændig og modig. At indgyde dem mod til senere i livet at eksperimentere, udstille sine tanker for andre, fordrer elastiske rammer, som rummer det enkelte individ og dets behov. At være vokset op i et miljø med åbenhed mod andre kulturer og optikker, og forskellige personligheder vil til gengæld være et rigtig godt afsæt.

På forskningsniveau opererer man med netværksdrevet innovation som eneste vej frem for reel innovation. Derfor er evnen til at etablere netværk, og evnen til at vedligeholde og udnytte disse netværk helt og aldeles en afgørende kompetence for fremtidens unge. Åbenhed mod andres faglighed og personlighed, giver evnen til tværfagligt samarbejde.

Vi tror på, at risikoen for at tabe fremtidens innovatører og iværksættere er øget ved at modarbejde tidens trend om at sætte sindet fri og derimod styre de indre processer og de sociale relationer, hvor netop indsigt i andre kulturer og personligheder opnås. Det er ikke en kompetence, som kan indlæres, og sættes på et skema, den må opleves.

Timetal og læring

Vi ønsker at” understøtte udviklingen af den kompetente pædagogiske praksis, der i forvejen fungerer godt, og får både livsduelige, sociale børn, der kan tilegne sig skolekundskaber, og bryde den negative sociale arv," Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden

Indskolingen klarer sig rigtig flot i de internationale tests og målinger. Hvorfor så ramme den gruppe, som faktisk viser sig i forvejen at præstere og fungere? Det er vi uforstående overfor og har ikke lykkedes med at finde argumentation for, hvorfor man egentlig har taget dette drastiske skridt?

Må vi minde om, at det for kun fem år siden, også var de mindste, som stod for skud, da der blev tilføjet et ekstra undervisningsår, 0. klasserne.

Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, er en af de mest kendte fortalere for vigtigheden af fri leg for børns læring: »Det er helt oppe i tiden, at globaliseringen presser på og skærper konkurrencen om kvalifikationer. Det har ført til ideen om, at jo tidligere man starter med indlæring desto længere kan man nå. Det ironiske er så, at man i virkeligheden opnår det modsatte, da undersøgelser gentagne gange har påvist, at tidlig ABC- og skolastisk indlæring på længere sigt fører til dårligere resultater også i de klassiske fag som sprog, matematik, regning, fysik med videre,« siger han og støttes af bl.a. Jan Kampmann

 

  • Så kort og godt, vi ønsker og tror på kvalitet frem for kvantitet!

Vi mener at have argumenteret og så vidt muligt dokumenteret: Drop de 35 timer for indskolingen, bevar SFO’erne, følg regeringens anbefaling om 30 timer for denne elevgruppe.

 

Vi vil gerne slutte med et citat, af den amerikanske udviklingspsykolog Peter Gray, som rammer og rummer det helt centrale:

”Fri leg og udforskning er måden, hvorpå børn lærer at løse deres egne problemer, kontrollere deres egne liv, udvikle og forfølge deres egne interesser. Ved at frarøve børn muligheden for at lege selv, væk fra voksen supervison og kontrol, så frarøver vi dem muligheden for at lære at tage kontrol over deres egne liv. Vi synes måske, vi beskytter dem, men det, vi gør, er at formindske deres glæde og følelse af selvkontrol, og vi forhindrer dem i på egen hånd at opdage de ting, der kan give dem størst glæde. ”