Nej tak til indhegning af hele Husby Klitplantage

Kommentarer vedr. forslag om etablering af naturnationalpark i Husby Klitplantage

Undertegnede repræsenterer et stort antal lokale hesteejere/ryttere, der hyppigt færdes i terrænet i Ulfborg-området, herunder Husby Klitplantage og Stråsø Plantage. Vi har derfor har en interesse i at bidrage til de bedst mulige løsninger særligt mht. til opretholdelse af gode muligheder for at ride i området i lyset af de forskellige naturprojekter, der er under opstart og overvejelse i området. Aktuelt er situationen i Ulfborg-området den, at:

  • Stråsø Plantage er udpeget til naturnationalpark
  • Der er stillet forslag om at udpege hele Husby Klitplantage (960 ha) til naturnationalpark
  • Et videnskabeligt forsøg med indhegning og helårsgræsning er under opstart i knap halvdelen af Husby Klitplantage (400 ha)

Generelle Kommentarer

Behandling af forslag vedr. naturnationalpark i Husby Klitplantage bør afvente, at forsøgsresultater foreligger.  

400 ha – svarende til knap halvdelen af det foreslåede naturnationalparkområde - er udpeget til et videnskabeligt forsøg, der bl.a. har til formål at bidrage til evidensen ift. effekt af helårsgræsning og betydningen af typen og antallet af ”græssere” for de forskellige sårbare plante- og dyrearter i området.  Dette på baggrund af den aktuelt utilstrækkelige effektdokumentation på feltet. Forsøgsområdet er aktuelt ved at blive indhegnet, og der forventes udsat ”græssere” i foråret 2022.  

Husby Klitplantage indgår samtidigt i den bruttoliste af forslag til naturnationalparkområder, som danner grundlag for endelig politisk beslutning (i december) om udpegning af ti områder i landet – foruden de fem, der allerede er besluttet.  

I lyset af det allerede igangsatte forsøg i Husby Klitplantage forekommer det at være en helt forkert timing, hvis hele skoven – samtidigt med at forsøget pågår – gøres til naturnationalpark. Det er jo helt oplagt, at lade beslutning desangående afvente den større viden, der vil foreligge, når forsøget med helårsgræsning i knap halvdelen af plantagen er afsluttet. (De plante- og dyrearter der evt. påvirkes af græsningen vil vel være nogle af de samme i hele plantagen - både indenfor og udenfor forsøgsområdet).

Som nævnt er der allerede udpeget én naturnationalpark i Ulfborg-området, nemlig Stråsø Plantage. En udsættelse af en beslutning vedr. Husby Klitplantage vil således ydermere give mulighed for, at erfaringer fra Stråsø Naturnationalpark vil kunne indgå i et beslutningsgrundlag, herunder også erfaringer med lokalbefolkningens oplevelse af initiativets betydning for friluftslivet.    

Kommentarer fra et bruger-/rytterperspektiv

Kompenserende tiltag i form af stier udenfor parkområdet er et ”must” - men ikke en mulighed i Husby-området.

Miljøministeriet har jo i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening og Friluftsrådet opstillet ”Principper for natur og friluftsliv i nationalparker”, herunder bl.a. et princip om Kompenserende tiltag i naturnationalparkers nærområde i tilfælde hvor en park begrænser fritidsaktiviteter for brugere.

I et rytterperspektiv udgør de indhegnede ”græssere” i naturnationalparkerne et aspekt, der i allerhøjeste grad begrænser/hindrer rideaktiviteten.

Som det også fremgår af tidligere generelle høringssvar fra Dansk Rideforbund (DRF) og Dansk Islandshesteforening (DI), så er afgræsning med heste ”no go” i et rytterperspektiv. Hestenes naturlige adfærd gør det for farligt at færdes blandt dem som ekvipage (hest m. rytter) – uanset om der er tale om kun flokke af vallakker og uanset hvor rolig en hest, rytteren måtte have. DRF og DI nævner, at stude i givet fald vil være at foretrække. Der er dog ingen erfaringer, der understøtter, at det skulle være sikkert at færdes til hest blandt kvæg. Uanset om der bliver tale om vallakker eller stude (begge dele har været nævnt af styrelsen ift. både Stråsø og Husby), vil ryttere i stort omfang fravælge (læs: ikke turde) at ride i det indhegnede område. Vi vil derfor efterspørge kompenserende tiltag i form af alternative ridestier i nærområdet.  

Selvom der umiddelbart måske kan synes at være en del ligheder mellem Stråsø og Husby plantagerne, så er der store forskelle bl.a. mht. de arealer, der omgiver parken / den potentielle park:

Omkring Stråsø forekommer der at være plads til / muligheder for at etablere et vist omfang af kompenserende tiltag i form af nye stier og ruter på tilgrænsende arealer. Dette ses ikke at være en mulighed i Husby.

Dersom hele Husby Klitplantage gøres til Naturnationalpark, er der her absolut ingen oplagte ”omgivende arealer” til etablering af kompenserende faciliteter til friluftsaktiviteter (hverken ridning eller andre former for friluftsliv).  Dette forhold er da også nævnt i Miljøministeriets fakta-ark ”Mulig Naturnationalpark Husby Klitplantage” og bør i sig selv være et stærkt argument for ikke at udpege hele den lille plantage til naturnationalpark.

Ift. det forsøgsområde, der aktuelt er ved at blive indhegnet i plantagen, vil det være muligt i et vist omfang at lave kompenserende ruter i den resterende del af plantagen (selvsagt forudsat at området ikke udpeges til naturnationalpark). Der har da også allerede været en konstruktiv lokal drøftelse med Naturstyrelsen Vestjylland om mulighederne. 

Afslutningsvist vil vi gerne tilkendegive vores interesse i fortsat at indgå i et samarbejde om at skabe gode løsninger vedrørende balancen mellem natur og friluftsliv i Ulfborgområdet.

Vi håber, at såvel vores argument vedr.  det logiske i som minimum at afvente resultaterne af det videnskabelige forsøg i Husby Klitplantage som det forhold, at der ikke er mulighed for kompenserende friluftsfaciliteter (herunder ridestier) i Husby-området, vil blive bragt tydeligt frem i det beslutningsgrundlag, der lægges op til politisk behandling i december.              


Annebeth Abrahamsen og Dorte Eastwood    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Annebeth Abrahamsen og Dorte Eastwood tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...