Nej tak til 148 meter høje vindmøller på Kalvebod Syd

Nej tak til 148 meter høje vindmøller på Kalvebod Syd

  • Du kan skrive under - se nederst på denne side og udfylde formularen
  • Husk at bekræfte din underskrift via link i den email, du efterfølgende modtager

Københavns Kommune (KK) planlægger opstilling af 130 havvindmøller, hovedsageligt på havet eller som kystnære vindmøller. Men 4 ud af disse gigantiske møller vil KK nu opstille i et smukt og fredet fuglebeskyttelsesområde lige ud for Hvidovre Kommunes nyanlagte badestrand og et af de få rekreative områder, der er tilbage i Hvidovre.

De 4 møller vil man opstille i fjorden i Kalveboderne, således at Københavns Kommunes politikere kan profilere sig som en grøn kommune og fremvise deres visioner.

Grøn vedvarende energi går alle ind for, ligesom det er både forståeligt og legitimt at vise, at man er i front på området. Men i dette tilfælde strider det udover lovgivningen mod al sund fornuft, at udtage 4 ud af 130 havvindmøller og placere dem:

-        hvor vindforholdene er dårlige

-        hvor samtlige naturbeskyttelser siger det må man ikke

-        hvor de ikke generer KK borgere (der bor ingen i området) men nabokommunens

-        hvor de vil omdanne et af de få rekreative åndehuller, der er tilbage i Hvidovre kommune, til endnu et industriområde

Dette for at signalere man er grøn og i front. Vi siger nej tak. Tag dog hensyn til mennesker og natur og placer møllerne på havet sammen med den overvejende del af de øvrige møller, hvor det iøvrigt også er langt mere rentabelt.

Havvindmøller ved Kalveboderne vil i henhold til Naturstyrelsen være dominerende i en afstand af op til 4,5 km. I dette område bor mere end 7.000 personer i Hvidovre, med en del beboelser helt ud til den smalle fjord, hvor man på den modsatte side vil opsætte vindmøllerne. Dominansen forstærkes yderligere af at møllerne placeres ved selve fjordbredden og indenfor strandbeskyttelseslinjen, et landskab som af NST betegnes som særligt følsomt.

Placeringen af møllerne har også betydning for støjudbredelsen, herunder også den lavfrekvente støj. Da der kun er en smal fjord mellem møllerne og borgerne i Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune vil støjen brede sig næsten udæmpet over vandet. Det vil sige, at beboerne i området og besøgende i parkerne udsættes for en konstant støjbelastning lige på den tilladelige grænse eller over – i et rekreativt område, som ellers for en stor dels vedkommende er udlagt som stilleområde.

Placering af møllerne vil fratage Hvidovre Kommune og borgerne dette smukke fredede rekreative område, som benyttes af mange borgere, et af de få attraktive områder, der er tilbage i denne forstadskommune, kun 11 minutters S-togskørsel fra Københavns centrum. Et område med parker, badestrand, bådehavn, som er så vigtige at bibeholde for sundheden og trivslen for borgerne i kommunen.

Folketinget har i august 2012 vedtaget et forlig, som skulle beskytte områder som Kalveboderne. Således må kystnære vindmøller ikke placeres tættere end 4 km fra kysten, ikke i fredede områder og ikke i fjorde.

Men naturområdet ved Kalveboderne er allerede beskyttet af:

-        Fingerplan 2007 (de grønne fingre)

-        Kalvebod-fredningen

-        Natura 2000 EU-fuglebeskyttelsesområde og vildtreservat

-        Kystnærhedszonen samt af strandbeskyttelseslinjen, der skal beskytte vores kyster og strande mod byggeri

Alle disse naturbeskyttelser vil KK nu se stort på (man forvalter selv en del af dem) eller forsøge at dispensere sig fra.

Dette på trods af at:

-        Hvidovre Kommune (HK) i enstemmighed har nedlagt et veto mod projektet, da det strider mod kommunens planer for området og vil spolere de rekreative oplevelsesmuligheder. HK mener projektet kan betragtes som et ”signal projekt”. Samarbejde mellem kommunerne finder, trods henstilling fra Ida Auken, ikke sted. Politikere fra HK har tilbudt alternative løsninger, men uden resultat.

-        Det Grønne Råd i HK er imod projektet

-        DOF er imod projektet

-        DN er imod projektet

-        Naturstyrelsen, som administrerer en række naturbeskyttelser som Fingerplanen, Natura 2000 området og strandbeskyttelseslinjen er skeptiske

-        Projektet har i høring i starten af 2012 mødt massiv modstand.

Københavns Kommune forsøger nu ufortrødent via dispensationer fra planlov, ophævning af fredning mm. at tvinge planen og projektet igennem.

Paradoksalt er det, at miljøborgmesteren i KK nu går imod en havnetunnel, der skal lede trafikken udenom København - med begrundelsen om, at det vil gå ud over selvsamme fredede natur, nu blot længere inde ved Amagerfælled, hvor KK's egne borgere bor, selvom konsekvenserne for naturen ved havnetunnelen reelt er mindre i forhold til en opførelse af havvindmøller ved Kalveboderne.

For billeder, støjforhold og yderligere oplysninger, se hjemmesiden: http://www.stopkalvebodmoller.dk/


Jørn Uffe Christiansen    Kontakt forfatteren af dette andragende