Skal køer fra Slagelse græsse på Helsingørs marker?

Køer_2-2.jpg

Måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men det er yderst relevant lige nu, da Helsingør Kommune har opsagt den lokale landmand Lars Wichmands tilladelse til at græsse i Den Grønne Vestkile, et fredet naturskønt område placeret imellem Esrumvej og Klostermosevej.

Området blev fredet i 2011. Fredningsområdet indgår som en del af et større område, som det tidligere Frederiksborg Amt i 1990´erne registrerede som "beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne land". Området har landskabelige værdier, der er karakteriseret ved et bakket skov- og sølandskab, hvor skove opdeler agerlandskabet i en række landskabsrum, og løvtræsskovbryn omkranser søer og agre.

Vi blev involveret da vi er aktive brugere af både Den Grønne Vestkile, som vi synes er et fantastisk sted – og er kunder i Lars Wichmands gårdbutik. Her nyder vi at købe æg fra høns der går frit og har det dejligt – og kød fra køer der går på den anden side af vejen.

Lars fortæller om baggrunden for at han er blevet opsagt af Helsingør Kommune. Han modtog først et brev 01/08/2017. I brevet kunne han læse at kommunen ønskede at nedsætte græsningstrykket, stoppe vinterfodring og komplet stop for høslet (høste græs om efteråret for at fodre dyrene med det om vinteren). Formålet skulle efter sigende være ”At fremme biodiversiteten”.

Lars har pt. Ca. 40 køer på græs i omårdet og med den nye beslutning skulle han reducere sin bestand med 27 køer – på 1-2 mdr. Det ville effektivt betyde et øjeblikkeligt tab på over 500.000 kr. da køerne skulle afsættes til en kreaturhandler i stedet for i gårdbutikken – samt et tab på ca. 62.000 kr. per år i landbrugsstøtte. Dette tal er beregnet af specialkonsulent Andreas Hüll fra Agrovi (tidl. Nordsjællands landbrugsforening) som Lars henvendte sig til da han fik det første brev.

Efterfølgende modtog Lars en opringning fra Andreas Hüll om at nu var han hyret som kommunen rådgiver i sagen og han ikke mere kunne hjælpe Lars – han blev henvist til sin sædvanlige planteavlskonsulent.

Lars kontakter derefter Jan Ryberg gentagne gange, han svarer med en SMS at han vil ringe tilbage – men det gør han aldrig. Lars kontakter så Anders Drachmann i sin egenskab som lokalpolitiker og Anders går ind i sagen.

Efterfølgende d. 10/10 modtager Lars så et kryptisk brev, fra kommunen, der nu skriver at komunen efter rådgivning har ændret tallet således at Lars må have 25 kreaturer gående, vinterfordring er ikke nævnt men høslet er stadigt ikke tilladt – og så runder kommunen lige af med at opsige Lars´s forpagtning af arealerne pr. 01/04/2019.

Begrundelsen er at kommunen ønsker en anden drift.

Da kommunen udbød arealerne i første omgang tilbage i 2013, fik Lars faktisk et afslag. Kommunen begrundede afslaget med at kommunen ønskede ”publikumsvenlige” dyr, som blev tilbudt af en landmand fra Slagelse.

Lars gik dengang direkte til borgmesteren og afslaget blev omstødt og han fik den nuværende forpagtningsaftale.

Vi bruger området jævnligt

Vi er daglige brugere af Vestkilen og vi nyder de flotte køer som absolut ikke fylder meget på det forholdsvis store område. Vi ser meget sjældent andre mennesker der – men støder ofte på Lars, som er dybt engageret i sin drift. Fra sit hus på den anden side af vejen kan han hele tiden holde øje med området og han har ikke blot sine dyr der – men sørger også for at der er ro og orden. Lars giver os mulighed for at spise kød fra kreaturer der ikke har stået i en stald hele livet. Hans kalve er tre år før de slagtes – hvor normen er 8 mdr. og den eneste grund til at han ikke kan kalde sit kød økologisk er at de spiser brød der smides ud fra lokale bagere – brød der måske ellers var røget i skraldespanden.

Baggrund

I Helsingør Kommunes Plejeplan for området kan man læse: ” Græsning, især med kvæg eller ”naturheste”, er også en god pleje af en blandet natur med overdrev, krat, søer og moser. Der skal blot sikres, at dyretrykket er så lavt, at der ikke græsses helt ned, eller at der bliver for mange bare jordpletter.” endvidere kan man læse: ” Der har været høslet gennem mange år på den sydlige del, der er det mest kuperede område. Den sydlige del er begyndt at få karakter af biologisk overdrev.” samt ” Til trods for områdets bynære beliggenhed og de stærkt trafikerede veje, Esrumvej og Klostermosevej, opleves især den sydlige del af området som et meget stille område med mulighed for ro og fordybelse. Et så fredeligt, bynært rekreativt område er enestående, især så tæt på en stor by som Helsingør.”

På vores tur 16/10 gik vi igennem området og det kan godt ses at der er græssende køer. Hvor området fremstod ufremkommeligt med store tuer, er der nu gnavet ned så man rent faktisk kan gå rundt på området. Der er ingen bare jodpletter – bortset fra de sirlige stier som køerne benytter når de går rundt på området. Da vi også er aktive brugere af Kohaven ved Nygård, virker det meget underligt på os at græsningen skulle være et problem, da disse arealer er præcist lige så nedgnavede. At græsset spises er rent faktisk en god ting.

I folderen kan man også læse:

”Dyrene skal så vidt muligt være publikumsvenlige – hvis der accepteres mindre publikumsvenlige dyr, f.eks. nogle typer heste og kvæg, skal denne indhegning være lagt et hensigtsmæssigt sted i fredningen, så den generer adgangen og oplevelsen af fredningen i øvrigt mindst muligt. Der skal stadig være adgang til denne indhegning. Tyre og ungtyre er ikke egnet til publikum og bør derfor helt undgås. ”

§ 5 i fredningsbestemmelserne siger: De kommunalt ejede arealer skal henligge som vedvarende græsarealer · For at opretholde helårsgræsning kan det være nødvendigt at tilskudsfodre.

§ 8 i fredningsbestemmelserne siger bl.a.: Plejen kan bl.a. bestå i fjernelse af trævækst, ekstensiv græsning eller høslet. I forbindelse med høslet skal høet ligge ca. 1 uge på arealet (indtil det er tørt), inden det fjernes. ”

Center for Teknik og Miljø har fået støtte fra NaturErhvervstyrelsen til at lave vandhuller til gavn for de særligt fredede paddearter, løgfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø, alle omfattet af EU-Habitatdirektivets bilag for særligt beskyttede arter.”

Vores synspunkt:

Vi er publikum. Vi går tæt på kreaturer af begge køn og vi har aldrig selv oplevet nogen problemer i dette. Vi tager vores forholdsregler – selvfølgeligt skal man ikke gå imellem en kalv og dens mor, hunden skal være i snor og skal ikke gø – men ellers er det vores holdning at Lars´s køer er meget publikumsvenlige – præcis som køerne i Kohaven. De er rigtig flotte at se på – og vi ville være kede af at bestanden blev reduceret kraftigt. Vi er ret overbeviste om at frøerne og salamanderne ikke tager skade af kreaturer. Støt Lars: Hvis du ligesom os nyder at se på kreaturene når du kører forbi eller går en tur, hvis du synes at det er fint at vi stadigt har en lokal bondemand i Helsingør – og hvis du synes at det er skørt at køre køer fra Slagelse til Helsingør – så brug lige 1 minut på vores underskriftsindsamling.