Læg KontiScan-ledningerne tværs over Læsø i jorden

KontiScan-projektets højspændingledeninger mellem Danmark og Sverige blev opsat i 1960'erne og går tværs over Læsø. Trods omfattende protester fra både øens beboere og fredningsmyndighederne valgte Elsam at trække ledningerne over Læsø og opføre skæmmende master til luftledninger over en strækning på knap 20 km.

Linjeføringen tog ikke hensyn til landejendommenes og sommerhusenes beliggenhed, og mange ejendomme ligger derfor i umiddelbar nærhed af ledningerne. Ikke alene er masterne og luftledningerne grimme. De udsender også konstant en enerverende, knitrende lyd, som kan høres op til 200 m væk, og som kan gøre både mennesker og dyr bange for at skyde vej under ledningerne.

Den hensynsløse placering giver desuden mange ejendomme et betragteligt værditab eller gør dem direkte usælgelige.

 En sådan placering af højspændingsledninger ville være klart ulovlig idag. 

 Modsat virkningerne på menneskene tog man et vist hensyn til naturen, men kun fordi tidligere gennemførte fredningsbestemmelser nødvendiggjorde det. Transmissionen blev derfor kabellagt, hvor arealerne var naturfredede (Syren og Sydvesten).   Siden da er langt større arealer på Læsø blevet fredet eller naturbeskyttet, således at Læsø idag er Danmarks mest naturbeskyttede kommune.

To tredjedele af øens samlede areal er nu omfattet af deciderede naturfredninger, Natura2000-arealer, naturbeskyttelseslovens §3, fuglereservater, stats- og fredskove, EU-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-konventionen.

 En betydelig del af luftledningerne går derfor over arealer, som myndighederne senere har beskyttet ved en lang række konkrete begrænsninger i arealanvendelsen, hvorimod myndighederne ikke på Læsø - som på andre af landets naturbeskyttede eller beboede arealer - har foretaget indgreb mod ledningerne.

  Vi ønsker derfor ligestilling med det øvrige Danmark, således at luftledningerne ikke mere skal fremstå som symbol på centrale myndigheders nedværdigelse af befolkningsgruppen længst væk fra hovedstaden.

Både vi 1800 fastboende og øens langt flere tilrejsende gæster og sommerhusejere ønsker, at man kabellægger luftledningerne, så Læsøs internationalt anerkendte natur ikke mere skal skæmmes af dem.

Luftledningerne bør kabellægges, så de mange nu naturbeskyttede arealer kan fremstå, som det har været myndighedernes hensigt med de mange lag af naturbeskyttelse, der ellers håndhæves på Læsø.  

Vi underskrivere støtter derfor Læsø Kommunes bestræbelser for at få KontiScan-projektets luftledninger kabellagt.    


Inger-Lise Grønberg Jensen/ Klaus Munk    Kontakt forfatteren af dette andragende