Jordhotellet i Aalestrup

Underskriftsindsamling  

for prøvetagning lokalt af jord, der tilkøres Jordhotellet i Aalestrup og som allerede er placeret der.

Vi ønsker, at Aalestrup også fremover skal være et trygt sted at bo.

Undertegnede, der er borger i Aalestrup By eller i øvrigt berørt af den virksomhed, der er tilladt udført af Jordhotel Himmerland i Aalestrup By, ønsker hermed at rette indsigelse mod virksomhedens form og indhold.

Som følge af jordskredet i Ølst By ved Randers omkring årsskiftet, hvor ca. 7.000.000 tons forurenet jord blev sat i bevægelse med mulige, alvorlige miljømæssige skader til følge, og med henvisning til, at en del af jorden er tilladt kørt til det af A/S Gunnar Nielsen, Aars, drevne jordhotel i Aalestrup, ønsker vi at påpege følgende:

Det lægges til grund, at der til nu er anbragt ca. 20.000 tons mere eller mindre forurenet jord på virksomheden i Aalestrup.

På et borgermøde i Aalestrup er det af de ansvarlige myndigheder oplyst, at A/S Gunnar Nielsen ikke har tegnet nogen forsikring eller stillet nogen garanti for de eventuelle miljømæssige skader, der kan blive påført undergrunden og området som følge af denne aktivitet.

Det er endvidere oplyst, at der ikke er truffet foranstaltninger af mekanisk art mod nedsivning af forurenet vand.

Af Dagspressen er det fremgået, at bortfjernelsen af jord fra Ølst midlertidigt er bremset. Men det kan lægges til grund, at der fortsat er meget betydelige mængder forurenet jord, der kan forventes placeret på oplagspladser i Jylland, herunder på Jordhotellet i Aalestrup på Toftegårdsvej.

Det er oplyst, at den udskredne jord indeholder forurenet oliejord fra Norge, PFAS-stoffer, pesticider og biologiske spor fra opgravede minkgrave i Jylland.

Andre steder i landet, for eksempel i Silkeborg, har borgerne her kunnet konstatere, at man ikke længere ønskede at borttage jord fra Nordic Waste på grund af forurening, der oversteg det lovede.

Det er glædeligt, at Vesthimmerlands Kommune har vist åbenhed og lagt resultatet af alle hidtil tagne jordprøver ud på Kommunens hjemmeside. Blot er det oplyst, at det er prøver, udvirket fra Randers Kommune, hvis sagsbehandling har været udsat for betydelig kritik i sagens forløb.

Endelig fremtræder prøverne med teknisk sprogbrug, der ikke tillader lægmand at forstå indholdet. Vi ønsker derfor, at der til stadighed tages prøver såvel af kommende jordpålæg til jordhotellet og af de oplagrede jorder.

Endelig ønsker vi orientering om fremtidsplanerne med den indtil nu oplagrede, forurenede jord. Vi er dybt bekymrede for jordhotellets miljømæssige, skadelige påvirkninger af grundvandet og af miljøet som sådan.

Vi er overrasket over, at Aalestrup af Vesthimmerlands Kommune på denne måde er udset til en ”affaldsby”, der synes ubegrundet.

Vi er et samfund, hvor vi ønsker, at småbørnsfamilier skal kunne finde sig til rette, og at befolkningen trygt skal kunne åbne vandhanen og gå ture i naturen uden risiko for at blive påført alvorlige skader.

Vi er bekendte med, at de lokale vandløb i Aalestrup og Omegn før Anden Verdenskrig blev udsat for cyankalium-udslip fra Cykelfabrikken Jyden, så fiskene i Simested Å skyllede døde op. Dengang vidste samfundet ikke bedre.

Det gør vi nu, og derfor har vi alle pligt til at handle.

Vi ønsker omgående prøveudtagning gennemført af hvert tilkørt læs jord, jf. ovenfor, og på sigt, at jordhotellets aktiviteter begrænses, alt med henblik på at blive bragt til ophør i den nuværende udformning.


Henrik Jensen på vegne af initiativgruppen for et bedre Aalestrup    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Henrik Jensen på vegne af initiativgruppen for et bedre Aalestrup vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...