Indsigelse vedr. høring/forslag til lokalplan-282-og-tillæg-2-til-kommuneplan-2021 for DTU Science Park

                                                                                                                                  10.11.2021 Indsigelse vedr. høring/forslag til lokalplan-282-og-tillæg-2-til-kommuneplan-2021 for DTU Science Park (https://dokument.plandata.dk/20_10846924_1633591880698.pdf) 

Punkt 1.Vedr. byggelinjen mod Brådebæksvej (BBV).

Lokalplanen giver en byggelinje mod BBV på 20 meter fra vejmidte. Dvs. 16 meter, hvorfra der kan opføres bygninger 14 meter høje. Derudover 3 meter ekstra, i form af trappehuse installationer mm jvf. side 40 § 6.3.

Dette finder vi helt uacceptabelt, da det vil være svært generende med så høje bygningsmasser så tæt på de private boliger på BBV. Samt det forhold, at der langs BBV ligger Danmarks pilesamling, en løvfældende træsort, som vil være visuelt åbent hele vinteren, hvorved afstanden til byggeriet fornemmes kortere. Vi finder det yderst besynderligt, at man har lavet en så smal byggefrizone mod BBV - som det eneste sted i hele byggeprojektet.  Det er trods alt et kommende industri kvarter med klasse 4 industri.

Vi anmoder derfor om

1)    Hurtigt voksende stedse grønt beplantning af mindst 20 meters brede på indersiden af ovennævnte pilesamling for at bevare skovfornemmelsen og for at dæmpe den negative visuelle effekt af den fremtidige bebyggelsen mod BBV også i vinterhalvåret.  

2)    Desuden har man ikke taget højde for Korea-granbeplantningen. Den ligger i FC forskningscentret sydøstligste hjørne. Alle disse træer er båret ned fra Koreas bjerge og udvalgt af Danmarks førende skovforskere på området. Dvs. det er Danmarks vigtigste Korea-granbeplantning.

Punkt 2.Vedr. modtagelse af urenset tag- og vejspildevand fra fabriksområdet.

Allerede nu har vi store problemer med oversvømmelser af baghaverne pga. det modtagende spildevand, der ledes opstrøms i å-systemet til Brådebæksøen.  Dette gøres i af en forurener, der ellers har matrikel langs å-systemet nedstrøms, hvor i øvrigt oprensningen af vandløbet er stort set ikke eksisterende efter at kommunen overtog oprensningspligten efter amtet. 

Desuden er der ingen måler/batteri/sender, der måler niveauet af de tre grundstoffer der indikerer forureningsgraden. Yderligere gene ved det stigende antal oversvømmelser, pga. den store udledning af spildevand, er at det samlede Ellesumpområde i Brådebæksøen nedenfor BBV 15-17 mm udgør et natur 2000 område. Dette område lider skade grundet det jævnlige og stigende oversvømmelsesniveau. Dvs. træer med hulheder (omfattet af artsbekendtgørelsen) lider skade og vælter, hvorved der mistes habitater for fugle og flagermus. Søens vandplanter er desuden de sidste 30 år helt forsvundet bl.a. pga. den øgede kvælstofstilførelse fra spildevand. Dette er i absolut modstrid med udtalelsen side 30 i lokalplanen:”Lokalplanen muliggør ingen forhold, som vil påvirke de beskyttede søer”.Brådebæksøen er på cirka 40.000 m2. Nuværende modtagelse af tag og vejspildevand giver regnmængde x 2 i vandstandsstigning, dvs. at vi i øjeblikket modtager cirka overfladevand fra 80.000 m2. Efter den nye lokalplan vil det modtagende mængde af spildevand blive fordoblet. Kan man i det hele taget fortsætte udledningen af urenset tag- og vejspildevand fra et klasse 4 industriområde til en privat sø der ligger opstrøms, som derved bruges som spildevandsbassin? Dette er privat sø, hvor børn og unge i øvrigt hele sommeren dyrker vandsport, og hvor der fiskes og krebses. Der fanges et stigende antal af gedder med bylder og kræftsvulster.

Punkt 3.Vedr. borgmesterens inhabilitet

Vi ser det desuden som et yderst kompliceret forhold, at Borgmester Jens Bo Ive, sidder i samtlige bestyrelser i Novafos, Novafos vand, Novafos spildevand i samtlige omgivende kommuner. Og desuden i ”Miljøscreeningsafgørelse af forslag til Lokalplan 282 for DTU Science Park og forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2021 ”beslutter” På baggrund af en screening af planforslagene vurderer Rudersdal Kommune, at de ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering efter lovens § 8”Det er her, vi som beboere i området og borgere i kommunen tænker, at der her ikke tænkes eller handles for miljø og borgerne, men om penge der er stærkere end mennesker og etik. At vi har en borgmester, der på ingen måde handler i de korrekte interesser, som borgmester bør gøre, men handler for egen vindings skyld. Er der tale om inhabilitet og en borgmester, der over-ruler god etik, nedgør en miljøvurdering, der kan beslutte, at det ikke kan få miljømæssige konsekvenser og vurderer forslag ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, at man kan tillade afledning af urenset vand til en privat og fredet badesø, hvor borgerne bor og lever? Hvor børn i vuggestue og børnehave leger og vokser op?  

Jvf. side 5 i afsnit om lokal afledning af regnvand står at ”lokalplanen muliggør, at der kan etableres forskellige typer af LAR-anlæg, som skal reducere afstrømning af regnvand fra befæstede og byggede arealer og dermed mindske risikoen for oversvømmelser både indenfor lokalområder og nedenstrøms”.

Dette mener vi er for svagt da man bør stå for nedsivning af regnvand på egen matrikel fra starten Vi anmoder derfor om

1)    Opsætning af en måleenhed til at monitorere forureningsgraden på spildevandsudløbet til søen fra fabriksområdet. Dette skal opsættes af en neutral aktør som i resten af åløbet. 

2)    Regelmæssig oprensning af brådebækken. 3)    Det skal ikke blot være muligt at etablere LAR anlæg, men derimod en pligt fra starten at nedsive tag- og vejvand på egen matrikel. 

Punkt 4. Vedr. skovområdet 

Vi henstiller til, at man undlader yderligere intervention i den resterende beplantning i skovområdet mellem Dr. Neergaardsvej og Hørsholm Kongevej.  Denne lille skov udgør et helt unikt habitat, fyldt med spændende dyr og planter, en del ganske sjældne. 

Beplantningen består bl.a. af rester af Pharbisangårdens gamle frugtplantage (inkl. stauder og bærbuske), Arboretets efterfølgende beplantning (inkl. en berømt samling af piletræer og, som nævnt, Korea-gran.  Er skoven først væk, vil den ikke kunne genskabes.

Området repræsenterer i dag et meget påskønnet åndehul for alle omkring søen, hvilket det utvivlsomt også vil være for brugere og beboere i de planlagte byggerier.  Vi mener, at en yderligere decimering af beplantningen vil gøre området mindre interessant og påvirke ejendomspriserne negativt.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Richard Sjölin tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...