Høringssvar vedrørende 2+1 vej - strækningen mellem Gl. Landevej til Brejning Kryds

Høringssvar vedrørende udbygning af Rute 15 Ringkøbing – Herning, Etape 2: Strækningen mellem Brejning Kryds og Bredgade 126, samt etape 1: Gl. Landevej til Bredgade 126

Udfordringer ved den nuværende linjeføring

Den nuværende linjeføring Vejdirektoratet har udarbejdet, vil medføre nogle væsentlige udfordringer for private lodsejere og erhvervslivet på den pågældende strækning. Dette gælder både for en 2+1 løsning og en 0+ løsning. Da arbejdsgruppen som udgangspunkt kan tilslutte sig, at en 2+1 løsning generelt vil medføre en merværdi for området, vedrører vores høringssvar både løsningsforslag til de udfordringer den nuværende linjeføring medfører, så en 2+1 løsning kan tilpasses lokalområdet på strækningen mellem Gl. Landevej og Brejning Kryds, og en 0+ løsning.

De væsentligste udfordringen på strækningen er:

  • Væsentlig øget driftsomkostningen for landbrugserhverv omkring Opsund blandt andet pga. merudgift til brændstof i forhold til omkørsel, vedligehold samt timeløn.
  • Markant omvejskørsel for både private og erhvervsdrivende langs hovedvej 15.
  • Øget udgifter i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af erstatningsveje.
  • Ejendomsværditab for private uden mulighed for kompensation.
  • Trafik betjening i området vest for Videbæk særligt omkring Adelvej/Væggerskildevej og Fuglehøjvej/Ladegårdsvej.
  • Øget støjgener for private lodsejere i Videbæk samt området omkring Rute 15.
  • Trafiksikkerhed omkring Videbæk skole og hal forringes pga. omvendt trafik flow af både privat trafik samt tung landbrugstrafik. Det samme gør sig gældende omkring Herborg by og friskole.

Løsningsforslag

På de ovennævnte udfordringer, er der arbejdet med følgende løsningsforslag, som står i prioriteret rækkefølge, og som uddybes i det følgende:

1)   Passage ved Ladegårdsvej/Fuglehøjvej

2a) Linjeføring nord om Opsund

2b) Linjeføring gennem Opsund

3)   Erstatningsveje på strækningen fra Fuglehøjvej til Brejning Kryds

4)   Ny placering af hankeanlæg

 

1)   Passage ved Ladegårdsvej/Fuglehøjvej

Vi undrer os meget over, at Vejdirektoratet på strækningen mellem Gl. Landevej til Brejning Kryds er kommet med en løsning, hvor vejen ikke kan passeres nord/syd på en strækning på næsten 7 km. Når vi sammenligner udbygningen af Rute 15 med lignende vejprojekter i Danmark indenfor de sidste år, er der netop prioriteret krydsningsmulighed typisk for hver 1-3,5 km (Eksempler på dette kan blandt andet ses ved Haderup Omfartsvej og Messemotorvejen).

Uanset hvilken linjeføring der kommer på en kommende 2+1 vej eller en 0+ løsning, er det helt afgørende for området, at der etableres en nord/syd passage (tunnel eller bro) ved Ladegårdsvej sammenhængende med Fuglehøjvej, som kan benyttes af både private og landbruget (Se bilag 1). Passagen er helt afgørende, for at sikre en sikker krydsningsmulighed, for de bløde trafikanter til skole/ungdomsskole samt buskørsel blandt andet til Spjald Skoledistrikt. Dertil vil det også være nødvendigt for, men i særdeleshed også for de landbrug, som er placeret i området. Det vil få meget store konsekvenser for driften af landbrugene, hvis ikke der er en passage nord/syd sammenhængende med Fuglehøjvej. Ifølge Landbrugforeningen vil et overslag på omkostningerne for de tre store landbrug i området minimum være 2,5 millioner årligt, hvoraf det ene vil være lukningstruet.  

Med den nuværende løsning, vil alt offentlig kørsel transport særligt syd for vejen være udfordret herunder bustrafik, hjemmepleje, brand- og redning, ambulance, renovation mm. Det kan begrænses med en passage nord/syd ved Ladegårdsvej sammenhængende med Fuglehøjvej.

Bilag_1_passage_ved_Ladegårdsvej_Fuglehøjvej.png

2a) Linjeføring nord om Opsund

Jævnfør Vejdirektoratets vejtekniske rapport side 72 er det undersøgt, hvorvidt strækningen på etape 2 kunne have en linjeføring nord om Opsund. Vejdirektoratet har valgt ikke at arbejde videre med denne linjeføring, selvom den omkostningsmæssig er neutral ift. den nuværende løsning. Deres vurdering er, at der ikke kan påvises en bedre lønsomhed ved en omfartsvej nord om Opsund – men den har utrolig stor værdi for de private lodsejere i og omkring Opsund, da den vil betyde at vi kan bevare vores lille bysamfund.

Da Vejdirektoratet argumenterer for, at en sådan linjeføring flytter de negative konsekvenser over på andre private lodsejere, har vi været i dialog med både private lodsejere og erhverv, som påvirkes af denne løsning. Der er generelt en stor opbakning til en ny linjeføring både blandt private lodsejere, men også blandt erhvervsdrivende, som er indstillet på at ekspropriere jord til en ny linjeføring.

En nordgående linjeføring vil begrænse ekspropriering af jord til etablering af erstatningsveje i området mellem Bredgade 103 og Fuglehøjvej eftersom den gamle rute 15 kan benyttes som landevej til Bredgade. Endvidere vil det begrænse antallet af eksproprierede ejendomme langs den eksisterende hovedvej, særligt Opsund by. Ringkøbingvej 24, 33 og 46 er indstillet på at blive eksproprieret (Se bilag 2a).

Bilag_2a_Linjeføring_nord_om_Opsund_inkl._hankeanlæg_Væggerskildevej_Adelvej_.png

2b) Linjeføring gennem Opsund

Hvis den nuværende linjeføring bibeholdes enten ved en 2+1 vej eller ved en 0+ løsning, vil det være en mulighed, at lave passagen nord/syd ved Ladegårdsvej. Der er et flertal af private lodsejere i Opsund by, som foretrækker ekspropriering frem for en 5 meter høj støjmur. Dermed vil der være plads til etablering af en passage. På sydsiden vil grusvejene kunne samlets overfor Ladegårdsvej, og dermed begrænse mængden af erstatningsveje for de private lodsejere syd for 2+1 vejen (Se bilag 2b).

Bilag_2a_Linjeføring_gennem_Opsund.png

3) Erstatningsveje på strækningen øst for Brejning Kryds

På strækningen syd for 2+1 vejen er det nødvendigt, at der anlægges erstatningsvej mod vest til Brejningvej i stedet for mod øst til Fuglehøjvej (Se bilag 3). Dette vil begrænse lange omkørsler for disse ejendomme. Ejendommene får 6-7 km omkørsel hvoraf ca. 4 km vil være på grusvej. Dertil har denne del af strækningen , som har et meget stærkt tilknytningsforhold til Spjald og er tilknyttet Spjald Skoledistrikt. Dertil vil det begrænse mængden af erstatningsveje samt øget trafik til Fuglehøjvej både ift. renovation, traktorer og privat trafik.

Vi forslår, at det fredsskov som skal fjernes i forbindelse med hankeanlægget ved Brejning Kryds, med fordel kan genplantes 1 til 2 øst for hankeanlægget langs erstatningsvejene for Ringkøbingvej 37, 43, 45, 47 og 51. Hvis erstatningsvejen placeres som en tilkørsel til rundkørslen ved hankeanlægget, kan der desuden etableres en sammenføring med den private grusvej fra Brejningvej 27, så man fjerner to tilkørsler til hovedvej 11.

På strækningen nord for 2+1 vejen drives der et stort landbrug på Ringkøbingvej 62, som trækker meget tung landbrugstrafik og lastbiler. Trafikmængden vil betyde meget slitage på vejen, dertil vil det give omfattende støj-, vibrations- og støvgener hele døgnet rundt for de private lodsejere. Det er derfor nødvendigt, at erstatningsvejen fra Ringkøbingvej 62, 64, 66, 68 og 70 mod Brejningkryds asfalteres.

Bilag_3_Erstatningsveje_på_strækningen_øst_for_Brejning_Kryds.png

4) Hankeanlægget flyttes fra Gl. Landevej til Væggerskildevej/Adelvej

Flytning af hankeanlægget fremgår af bilag 2a. Fordele ved at flytte hankeanlægget ved Gl. Landevej til området ved  Væggerskildevej/Adelvej er følgende:

Området ved Væggerskildevej/ Adelvej er et område, hvor flere ejendomme allerede er eksproprieret på baggrund af linjeføring af højspænding mellem Emdrup og Idumlund. Det øvrige område er landbrugsjord, hvor hovedparten af lodsejerne er indforstået med, at få eksproprieret jord til projektet. Dermed imødekommes det ønske, som Videbæks borgere har, om at højne trafiksikkerheden på Højbovej, som er tilkørselsvej til skole, hal og boligområde. Flytningen af hankeanlægget vil modvirke et omvendt trafik flow med blandt andet landbrugsmaskiner og lastbiler tæt på skole- og boligområde. Dertil imødekommer det også ønsket om, at begrænse støjgener fra hankeanlægget tæt ved bebyggelse.

Jævnfør de allerede vedtagne lokalplaner for Videbæk, vil en flytning af hankeanlægget desuden sikre den fremtidige byudvikling vestpå. Ligesom det jævnfør kommuneplanen for Videbæk vil give en mere hensigtsmæssig tilslutning til en fremtidig omfartsvej sydvest om byen (https://dokument.plandata.dk/11_9752564_1620655704591.pdf). 

Et hankeanlæg ved Adelvej/Væggerskildevej vil desuden medføre til en bedre håndtering af trafik i og omkring Herborg, hvor området får lettere adgang til 2+1 vejen herunder også tung trafik fra Herborg Maskinforretning på den trafik, som skal mod nord og vest. Dertil vil områderne syd for Herborg herunder Sædding og Rækkemølle ligeledes får lette adgang til 2+1 vejen udenom byerne.

Løsningen forudsætter, at  Væggerskildevej sammenføres med Gl. Landevej således, at trafikken fra Gl. Landevej kan ledes via Væggerskildevej til hank anlægget. Gl. Landevejs tilkørsel til 2+1 vejen kan dermed fjernes. Dog anbefaler vi, at cykelstien under den nuværende Rute 15 bibeholdes således, at der fortsat er en sikker krydsmulighed af vejen for de bløde trafikanter (Se bilag 4).

Bilag_4_sammenføring_af_Væggerskildevej_og_Gl._Landevej_.jpgHvis hankeanlægget flyttes fra Gl. Landevej til Væggerskildevej/Adelvej vil det kunne medføre en stigning af den private trafik i byen, ligesom øget afstand mellem de to hankeanlæg omkring Videbæk vil kunne medføre, at lokal trafik på 2+1 vejen bliver lidt mindre. Vi vil dog argumentere for, at det er vigtigere for trafiksikkerheden at få ledt tung erhvervstrafik ud fra byen, da det samlet set har en større betydning for trafiksikkerheden end øget privat kørsel.

Afslutning

Vi ser frem til at høre Vejdirektoratets kommentarer til vores høringssvar, og håber på en god løsning for hele området. Vi håber, at mange har lyst til at tilslutte sig vores høringssvar. Ved behov for uddybning, er I velkomne til at kontakte Joan Nørremark, tlf.: 26133474, Niels Peder Storbjerg, tlf.: 61168929 og Børge Kassentoft tlf.: 25381359.