Høringssvar til forslag til lokalplan 240

Indsigelse

Indsigelse mod differentiering af bebyggelsesprocent inden for delområde 1 på hhv. 30% for 2 og 1,5 plans bebyggelse og 25% for 1 plan.Argumenterne for differentieringen strider imod reglerne for borgerens afledningsret i Hvidovres spildevandsplan 2023, som alle borgere har uanset antal bebyggede etager.

Differentieringen af byggeprocent stiller borgerne ulige sammenlignet med omkringliggende lokalplaner, og begrænser mulighederne for ny-, om- eller tilbyg for de borgere, som skal holde sig på en bebyggelsesprocent inden for 25. Dette er en begrænsning set ud fra, at  der har været reel praksis med standarddispensationer på op til 30% de sidste 10-20 år.Begrænsningen kan potentielt få negativ betydning for den bevaringsværdige kulturarv af Risbjergkvarteret, som netop ligger i diversiteten af bygninger og den kontinuerlige forandring af kvarteret. I stedet favoriseres de borgere, der ønsker at bygge 2 plan eller 1 etage med udnyttet tagetage, hvilket sandsynligvis er med til at trække byggestil i én bestemt retning, da det giver flest m2 for pengene. Differentieringen af byggeprocent strider derfor ud fra et kulturhistorisk synspunkt også mod den Bevarings- og udviklingsstrategi for Risbjergkvarteret som er beskrevet i ’Kulturarv 2650’ – et projekt udvalgt af Kulturarvsstyrelsen og Realdania i 2006.

Ændringsforslag

Byggeprocenten skal sættes til 30% generelt og dermed også omfatte bebyggelse i 1 plan.Byggeprocenten vil dermed reflektere byggeprocent i BR18 (seneste bygningsreglement) og på tilsvarende vis omkringliggende parcelhusområder inden for lokalplan 237 (den nordlige ende af kvarteret), lokalplan 339 (Svendebjergkvarteret) og den nyligt vedtagne lokalplan 340 for Grækerkvarteret. Desuden lokalplan 231 som ligger midt i kvarteret (grunden ved siden af Risbjerskolen).Der bør i byggeansøgninger stilles krav om udregning af matriklens afløbskoeficient som anført i spildevandsplanen. Overstiges borgerens afledningsret uanset antal bebyggede etager, skal borgerens tiltag for tilbageholdelse af vand på egen grund indgå i ansøgningen f.eks. regnbede, nedgravet vandtank mv. 

Argumenter og kommentarer for ændringsforslag

Nedsivning og overfladevand

Argumentet for at differentiere bebyggelsesprocenten begrundes med at sikre friareal til nedsivning og tilbageholdelse af regnvand.Hvis ikke belægning på grunden (befæstelsesgrad) tælles med, holder argumentet ikke, at et mindre fodaftryk er nødvendig af hensyn til klimatilpasning i form af mindre overfladevand. Differentiering af byggeprocent for hhv. 1 og 2 plan vil i praksis ikke nødvendigvis gøre en forskel for potentielt overfladevand på grunden, hvis ikke afløbskoefficienten medregnes (hvor meget spildevand og regnvand som samlet set afledes til offentlig kloak.) Man kunne forestille sig, at et 2planshus med stor flise- eller betonbelægning kunne aflede mere overfladevand end et 1 planshus med grønt udtryk omkring.På borgermødet blev der spurgt ind til, hvorfor befæstelsesgrad ikke blev taget med i betragtning. Administrationens svar var meget teknisk, men blev bl.a. begrundet med, at afledning er en del af spildvandsplanen. Vi har i Hvidovre fået en ny spildevandsplan i 2023. I den er der et ganske udmærket regneeksempel til, hvordan både samlet befæstelse og afløbskoefficient udregnes.I den foreslåede lokalplan 240 (s. 14) står følgende: ”Afløbskoefficienten for området fastsætter krav om, hvor stor en del af det regnvand, der falder på en matrikel, som må ledes væk fra arealet og direkte i spildevandsledningen”.Som husejer i Hvidovre skal man overholde spildevandsplanen, og borgeren har ret til at have en afløbskoeficient på 0.3 (for lav bebyggelse). Kan borgeren overholde sin afløbskoeficient, så bør antallet af bebyggede etager være underordnet. Reglerne og rettighederne for afløb eksisterer i spildevandsplanen, og det bør være den, som er retvisende i forhold til overfladevand og ikke forsøgt yderligere reguleret i lokalplanen.Den foreslåede lokalplan bør med andre ord overholde de rettigheder som borgeren har i spildevandsplanen. Argumentet for differentiering af bebyggelsesprocent for antal etager er derfor uholdbart, og kravet bør således bortfalde.

Spildevandsplanen 2023 ses her: https://www.hvidovre.dk/media/qsvfkuzu/spildevandsplan-tilg%C3%A6ngelig-sep-2023.pdf

Overskrider man sin afløbskoeficient giver spilevandsplanen god vejledning til, hvordan vand tilbageholdes eller forsinkes på egen matrikel. Er kloaksystemet udfordret som det er i Risbjergkvarteret, er det ifølge spildevandsplanen kommunens opgave at sikre borgernes afledningsret. I spildevandsplanen bilag 11 ”HOFORS anbefalinger til kloaksystem i Risbjergkvarteret”, ses hvilke tiltag som HOFOR har anbefalet kommunen som virkemiddel til bl.a. denne sikring i Risbjergkvarteret.

At kommunen har vanskeligt ved at kontrollere afløbskoeficienten, fordi den generelt i Hvidovre ikke har mulighed for at ”tælle fliser” bør ikke kanaliseres over i en skærpelse af regler for specifikke boliger i et bestemt område som Rigsbjergkvarteret, der opføres i én etage med en bebyggelsesprocent på 25. I stedet kunne der i byggeansøgninger stilles krav om udregning af matriklens afløbskoeficient. I dokumentet for spildevandsplanen 2023, findes der som nævnt en udmærket vejledning (s. 36). Overstiges borgerens afledningsret uanset antal bebyggede etager, bør borgerens tiltag for tilbageholdelse af vand på egen grund indgå i ansøgningen f.eks. regnvandsbede og lignende.

Det skal naturligvis være et fælles ansvar at sikre mindst muligt overfladevand, og dermed potentiel overbelastning af kloaksystemet ved øgede regnmængder og skybrud. Det fælles ansvar har borgerne tidligere vist i ”Konkretiseringsplan - Skybrudshåndtering omkring Risbjerg – Svendebjerg” fra 2019, at de er klar til at løfte og hvor der i fællesskab blev fundet rigtig mange ideer for tilbageholdelse af vand. Center for Plan og Miljø stod bag denne konkretiseringsplan, og kunne måske opfordres til at påminde borgerne i Risbjergkvarteret om de mange gode forslag.

Konkretiseringsplan ses her: https://www.hvidovre.dk/media/jhcaokfe/strategi-for-klimatilpasning-risbjerg-konkretiseringsplan-skybrud-12.pdf?la=da 

Ulighed ved sammenligning af omkringliggende lokalplaner

Ser man på risiko for stormflod og vand på terræn ved 100-årshændelse, kan de viste scenarier i lokalplan 340 for Grækerkvarteret (desværre) betragtes som tæt på identiske som de viste scenarier for vores lokalplansområde, hvis områdernes størrelse tages i betragtning. I det hele taget er afsnittet i Grækerkvarterets lokalplan 340 om Klimatilpasning ord for ord stort set identisk med samme afsnit i Risbjergkvarterets foreslåede lokalplan 240, bortset fra at man i Risbjergkvarteret tilføjer de indskrænkende regler for boliger, der opføres i én etage med en bebyggelsesprocent på 25.Denne ”tilføjelse” er i denne kontekst også meget uforståelig, når de 2 kvarterers klimasituationer ligner hinanden så meget, og når man i Grækerkvarteret kan ”nøjes” med en anbefaling om at bidrage til kommunens klimatilpasning mens selve bebyggelsesprocenten differentieres i Risbjergkvarteret. Det stiller ikke borgerne i de to sammenlignelige kvarterer lige. Et andet eksempel på ”ulighed” kan fremhæves ud fra, at kommunen i 2016 vedtog lokalplan 231 (grunden ved siden af Risbjerskolen) med byggeprocent på 30 og maks 2 plan, da de skulle sælge grunden – dvs. køberne havde frit valg i forhold til at vælge 1 plan, 1,5 plan, eller 2 plan. 1 plan blev i øvrigt valgt af bygherre.

Hvorfor kan denne lokalplan have byggeprocent på 30 og maks 2 plan, hvis resten af kvarteret ikke kan? Argumenterne og principperne herfor bør vel være de samme som den foreslåede lokalplan 240? Man kunne fristes til at tænke, grunden ville være mere attraktiv med ”frit valg” og dermed lettere for kommunen at sælge. Det er ikke rimeligt at resten af kvarteret stilles anderledes. 

Kulturhistorie

På området for kulturhistorie, kan den bærende fortælling om diversiteten og foranderligheden af bygningerne direkte sammenlignes med nabokvartererne Svendebjerg (lokalplan 339) og Risbjerg nord (lokalplan 237) samt Grækerkvarteret (lokalplan 340). Alle kvarterer med bebyggelsesprocent på 30 generelt. Kulturhistorien for Risbjergkvarteret skal bevares, og som skrevet i dokumentet for udviklingsprojektet ’Kulturarv 2650”, hvor fem områder i Hvidovre er udvalgt, heriblandt Risbjergkvarteret.

”Det særlige ved Risbjergkvarteret er diversiteten og foranderligheden i husenes udtryk. Hver enkelt husejer har ud- og ombygget sit hus, så det har passet til drømme og økonomisk formåen.”

”Historien om parcelhuset og selvbyggerdrømme bevares ikke ved at fastholde husenes nuværende udseende. I stedet bør man sikre muligheden for fortsat ombygning”.

Det harmonerer ikke med at begrænse bebyggelsesprocent til 25 for 1 planshuse. Og idet dispensation på op til 30% er blevet givet i de sidste 10-20 år, må der nødvendigvis findes en hel del 1 planshuse i kvarteret, som har en byggeprocent på mellem 25 og 30. Eksempelvis vil en borger med eksisterende byggeprocent på 25 her ikke kunne bygge en tilbygning efterhånden som behov, drømme og økonomisk situation ændrer sig. Eller en borger med en byggeprocent på mindre, vil ikke kunne planlægge en tilbygning der overstiger 25%. Disse borgere vil ikke kunne bidrage til kulturhistorien og en del af den historie, som specifikt er beskrevet som bevaringsværdig, vil dermed gå tabt. Også af den årsag bør bebyggelsesprocent på 25 for 1 planshuse udgå af lokalplanen og i stedet sættes til 30.

Kulturarv 2650 ses her: https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fysisk_planlaegning/dokumenter/hvidovre_kommune_velfaerdsdroemme.pdf

 

Det er tankevækkende, at den forslåede lokalplan er den største i administrationens historie, og påvirker tæt på 1000 husstande i Risbjergkvarteret. Og at der foreslås så uholdbart et forslag fra politisk side med den viden om klimatilpasning, rettigheder og kulturhistorie, der burde være til stede, med konsekvens af, at nogle af borgerne i Risbjergkvarteret vil blive stillet så ulige sammenlignet med omkringliggende kvarterer (og generelt resten af Danmark jf. BR18). 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Line Abildgren Fell vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...