Grønt Danmarkskort - Indsigelse mod udstykning af Ingridvej 6 i Slangerup til boligbyggeri

I henhold til  notat af d. 25 Juni 2019 "Notater med mulig konkretisering af ønsker fra PMU-drøftelse juni 2019" (sags nr. 01.02.03-P-3-18) er der fremlagt forslag om at udstykke en stor del af den unikke grønne kile omkring Ingridvej 6 i Slangerup  til boligbyggeri.

Som beboer i Slangerup vil vi hermed gøre indsigelse mod denne plan.

Man kan alternativt også gøre indsigelse ved at sende en e-mail senest d. 25-10-2019 til planteamet@frederikssund.dk

Hvis dette areal udstykkes som foreslået, vil det have mange forskellige negative konsekvenser herunder:
 1. Kilen der går fra Kirkeengen til Slotsmosen vil blive ødelagt for altid med store konsekvenser for det rige dyreliv der er i området herunder råvildt, mange forskellige fugle, padder, insekter m.v.

 2. Et unikt naturområde, der er enestående for Slangerup vil blive ødelagt.
  Der er ikke mange byer der har en grøn kile helt ind til centrum, og Slangerups borgere vil med dette forslag miste en stor del af det der gør byen unik ift. andre byer i regionen nemlig den tætte tilknytning og adgang til naturen. Det gælder ikke mindst for beboerne i den nordøstlige del af Slangerup.

 3. Området har  i mange år været forpagtet af vandværket på Nybrovej med henblik på at undgå pesticider i vandboringerne i området. Nyere undersøgelser tyder på at pesticidforbruget er højt i parcelhusområder og planen vil dermed kunne have en negativ påvirkning på vandkvaliteten til skade for Slangerups borgere.

 4. Der mangler ikke arealer til boligbyggeri i hverken Slangerup eller Frederikssund kommune for den sags skyld og slet ikke med de store planer for Vinge.
  Desuden er der allerede i den eksisterende kommuneplan udpeget andre områder i Slangerup til boligbyggeri, der burde dække behovet mange år frem. 

 5. Denne plan strider imod de tidligere ønsker om at byerne i kommunen skal bevare deres særpræg og specielt følgende der står i den eksisterende kommunalplan 2013-2015 omkring Slangerup (side 31)

  "Den gode adgang til naturen skal understøttes og udbygges. Boligudbygningen vil foregå i nordlig retning suppleret med enkelte udlæg, der afrunder Slangerups byrand mod landskabet."

  Dette forslag vil ødelægge noget at Slangerups særpræg, og dermed gøre byen mindre unik og attraktiv.

 6. Store dele af området ligger i en lavning hvor grundvandsspejlet står højt. Prognoserne ift. fremtiden med større og mere kraftigt nedbør vil kun forværre dette. Bebyggelse af store dele af Ingridvej 6 vil medføre et meget større vandafløb mod de lavest liggende områder herunder Kirkeengen ikke mindst ifm. kraftige regnskyl/skybrud. Dette vil med stor sandsynlighed resultere i at de lavest liggende områder vil blive oversvømmet og sumpet. Dermed vil Kirkeengen ikke kunne anvendes af borgerne og det vil givetvis også medføre en stor negativ påvirkning af biodiversiteten i området.

 7. Flere udstykninger vil gøre det vanskeligere for eksisterende borgere i Slangerup af få solgt deres huse, da udbuddet af boliger vil stige. Dette vil få en negativ påvirkning på huspriserne for de borgere der ønsker at sælge deres huse. Det må forventes, at en stor del af husene i de gamle store udstykninger fra 1975-1995 vil blive sat til salg indenfor det kommende årti. Planen vil også medføre et betydeligt værditab for eksisterende boliger i nærområdet.

 8. Markant øget trafik på de blinde veje Ingridvej og Fredensgade
Med udgangspunkt i ovenstående punkter vil vi gøre indsigelse for planen vedrørende udstykning af dele af Ingridvej 6 til boligbyggeri.

Vi håber kommunen vil genoverveje dette nøje og at forslaget forkastes, da der er mange negative konsekvenser af forslaget ikke mindst i forhold til naturen og adgang til denne.
 
Istedet opfordres kommunen til at sikre at den unikke grønne kile bevares ved evt. at købe arealet fra ejerne af Ingridvej 6 og gøre det til et grønt centralt rekreativt omåde til gavn for dyrelivet samt hele Slangerup med stisystemer der forbinder Kirkeengen direkte med Slotsmosen. Dette vil være en Win-Win situation og et kæmpe asset for byen og kommunen.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Tage S. Rasmussen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook