Genindfør tilskuddet til pasning af egne børn i Allerød kommune

Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Allerøds kommune mulighed for at tilbyde forældre, der ønsker at hjemmepasse deres barn.

Flere og flere familier ønsker at give barnet en rolig og blid start på livet, og vælger derfor at holde barnet hjemme efter endt barsel. Tilskud til pasning af egne børn vil give flere familier mulighed for at føre dette ud i livet. Tilskuddet vil give mulighed, for at vælge at lade den primære omsorgsgiver passe barnet i eget hjem uden, at det skal være en uoverskuelig stor økonomisk udfordring. Vi opfatter barnets første tre leveår som en meget vigtig tid i barnets psykologiske udvikling, og derfor ønsker vi at være der for og med vores barn så meget som muligt i disse særligt vigtige år. Dette ønske bliver understøttet af flere fagpersoner, bl.a. den danske børnepsykolog Jesper Juul og canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld, som begge er fortalere for at holde småbørn ude af institutionslivet de første år og give dem en blid start i familiens trygge omgivelser.

Der er andre nærtliggende kommuner, som har valgt at give tilskuddet, herunder Egedal, Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Rudersdal. Allerød kommune har tidligere haft dette tilbud til hjemmegående forældre, hvor pengene følger barnet. At (gen-)indføre tilskuddet, vil være et tilbud fra kommunen til alle børnefamilier, som derved giver den enkelte familie valget og muligheden for at vælge til eller fra. Vi undrer os over, at kommunen har valgt at afskaffe denne mulighed, og ønsker at gøre opmærksom på behovet for igen at tilbyde muligheden.

Det er vores indtryk at det pt. ikke er muligt at opfylde alle familiers ønsker om institutions- og dagplejepladser i kommunen og derfor ville dette tilskud løse en del af kommunens udfordringer, mens de samtidig giver kommunens børnefamilier et større udvalg af pasningsmuligheder. En sådan investering i denne vigtige tid i barnets liv kan også betale sig rent økonomisk for vores kommune:

"Vi besidder som samfund en omfattende viden om vigtigheden af, at barnets udvikling de første tre leveår former sig rundt om den nære tilknytning til de primære omsorgspersoner. Vi ved at følelsesregulering (som det lille barn ikke selv er i stand til) indlæres igennem den nære, lydhøre og omsorgsfulde kontakt til voksne, som de er tæt knyttet til. Vi ved at der er signifikante sammenhænge mellem forstyrrelser i tilknytningen hos det lille barn og senere vanskeligheder med følelsesregulering. Og afledt heraf mange fysiske, psykologiske og sociale problematikker.
      Vi ser i denne tid en eksponentiel stigning i mistrivslen hos børn og unge. Flere og flere børn og unge indlægges på psykiatriske afdelinger, eller bliver henvist til psykologer og psykiatere. Flere og flere børn og unge får stillet diagnoser, som er forbundet med vanskeligheder med at følelsesregulere: ADHD, ADD, autisme, selvskade, spiseforstyrrelser, depression, angst mf.                      
      James Heckman, som er økonom og nobelpristager, har forsket og vist at de tidlige interventioner i barnets liv er en af det mest rentable investeringer samfundsøkonomisk. “Heckmans kurve”."
(Nynne Marie Gjerlang, Verden ved siden af, https://www.facebook.com/verdenvedsidenaf/posts/2013339052211941)    

Vi håber meget, at I vil hjælpe os med at få genindført dette tilskud ved at give jeres underskrift til sagen her!  

Mvh. Sarah Hagedal Estrup, Jakob Hagedal Estrup, Sóldís Sigurdardóttir, Ulf Heile Bolgann, Katrine Mollerup Birch, Kenneth Mollerup Birch, Sandra Firla-Holme, Rasmus O. Firla-Holme, Sanne Drensholt Kornum, Janne Amorsen, Christian Raad Lilliedal, Sus Sloth Berthelsen, Gerth Sloth Berthelsen, Matilde Danvad, Niki Danvad, Evan Charlton og Kristine Charlton      

 

 

*Kapitel 16
Tilskud til pasning af egne børn

§ 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

§ 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren 1) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt og 2) har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år. Stk. 2. Kravet om ophold efter stk. 1, nr. 2, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

§ 88. Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Stk. 2. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Stk. 3. Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode.

§ 89. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

§ 90. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældrene om retningslinjerne for optagelse i dagtilbud efter tilskudsperiodens udløb og ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode.

§ 91. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter § 86, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.  

Underskriv denne indsamling


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook