Anmodning til den danske regering og Folketinget om yderligere skærpede sanktioner imod de ansvarlige bag undertrykkelsen af menneskerettighederne i Rusland

miting1.jpg

(English below)


Alt for længe har den russiske regering forbrudt sig imod internationale love og forpligtigelser og mod den russiske grundlov, ved at forfølge og myrde aktivister og borgere for deres politiske holdninger.

Dokumentation, som beviser disse forbrydelser, er indleveret til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR).

De seneste begivenheder med forgiftningsforsøget og den senere fængsling af Aleksey Navalnyj har affødt en række første målrettede sanktioner mod et mindre antal personer som er blevet sat på EU’s sanktionsliste. Antallet af personer, som er omfattet af EU's Ministerråds sanktionsliste, er imidlertid endnu ret begrænset. Alt for mange ansvarlige personer er endnu uberørte af sanktionerne.  

Med henvisning til Europa-Parlamentets resolution af 21.01.2021 (*) anmoder vi om en revurdering af Danmarks relationer og politik i forhold til den russiske regering og opfordrer til følgende handlinger:

1.    At den danske regering, med den såkaldte Magnitsky Act som forbillede, på eget initiativ indfører sanktioner mod flere personer end de som p.t. er omfattet af EU’s sanktionsliste, således at flere af de af Vladimir Putins embedsmænd, der bærer et direkte ansvar for brud på menneskerettighederne i Rusland, rammes af personlige sanktioner. For at sanktionerne kan få en effekt, skal de omfatte både de ansvarlige embedsmænd og deres familiemedlemmer. De ansvarlige og deres familiemedlemmer skal ikke have adgang til Danmark eller EU, deres bankkonti skal indefryses og ejendomme beslaglægges. En liste over de 35 personer med det største ansvar for forbrydelser er offentliggjort af Navalnyjs Anti-Korruptions Fond.**  

2.    At Danmark vedholdende og konsekvent kræver, at den russiske regering omgående løslader alle politiske fanger samt alle anholdte under og i forbindelse med de fredelige protester. Listen over politiske fanger i Rusland med deres status, verificeret i overensstemmelse med Den Parlamentariske Forsamlings (PACE) resolution 1900 fra 2012, vedligeholdes af Memorial Center for Menneskerettigheder, og i skrivende stund omfatter listen cirka 400 personer. De fleste (herunder oppositionslederen Aleksey Navalnyj) er i fængsel***, og antallet af politiske fanger stiger dag for dag.

Den opdaterede liste over de politiske fanger kan tilgås via link 

Lad os forsvare de basale menneskerettigheder i vores store naboland mod øst, både i de russiske borgeres og i vores egen interesse. Respekten for menneskerettighederne er et vigtigt grundlag for godt fremtidigt naboskab i fred og gensidig respekt.

Lad de ansvarlige for undertrykkelsen stå personligt til ansvar for deres folkeretsstridige handlinger!  

*) European Parliament resolution of 21 January 2021 on the arrest of Aleksei Navalny

**) List for personal sanctions

***) List of political prisoners sentenced to jail

Sådan videregiver vi underskrifterne  

Denne anmodning vil blive sendt til

1. Udenrigsministeren
2. Folketingets Udenrigsnævn
3. Folketingets Europaudvalg
4. Folketingets partiers udenrigspolitiske ordførere

i form af et hoveddokument og et bilag.  

Hoveddokumentet vil indeholde alle underskrifter fra personer bosiddende i Danmark og danske statsborgere bosat i udlandet – og dermed antyde, hvor stor en opbakning der er blandt danskere og personer bosat i Danmark i dette spørgsmål.

Bilag 1 vil indeholde alle kommentarer fra feltet ”Jeg skriver under, fordi…”.

Både borgere i Danmark og danske stasborgere bosat i udlandet kan derfor skrive under.  

Husk at dele budskabet til jeres venner på Facebook og andre steder. Vi har fortsat brug for mange flere underskrifter!  

https://www.facebook.com/groups/167092451471703


 For far too long, the Russian authorities have violated international laws and obligations and the Russian constitution, by persecuting and murdering activists and citizens for their political views.

Evidence proving these crimes has been submitted to the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and the European Court of Human Rights (ECHR).

Recent events involving the attempted poisoning and the subsequent imprisonment of Alexey Navalny have spawned a series of initial targeted sanctions against a small number of people who have been placed on the EU's sanctions list. However, the number of people covered by the EU Council of Ministers' list of sanctions is still quite limited. Too many responsible people are still unaffected by the sanctions.


With reference to the European Parliament's resolution of 21.01.2021 (*), we demand to reconsider Denmark’s relations with and policies towards Russia and call for the following actions:

 1. That the Danish government, with the so-called European Magnitsky Act as a model, on its own initiative introduces sanctions against more people than those who p.t. is included in the EU sanctions list, so that several of those of Vladimir Putin's officials who bear a direct responsibility for human rights violations in Russia are affected by personal sanctions. For sanctions to have an effect, they must cover both the officials responsible and their family members. Those responsible and their family members must not have access to Denmark or the EU, their bank accounts must be frozen and properties arrested. A list of the 35 people most responsible for crimes has been published by the Navalny Anti - Corruption Foundation. **

 2. That Denmark persistently and consistently demands from the Russian government to release all the political prisoners as well as all detainees during and in connection with the peaceful protests. The list of political prisoners in Russia with their status, verified in accordance with Parliamentary Assembly (PACE) Resolution 1900 of 2012, is maintained by the Memorial Center for Human Rights, and at the time of writing the list includes about 400 people. Most of them (including the opposition leader Alexey Navalny) are in prison*** and the number of political prisoners is rising daily.

The updated list of political prisoners can be accessed via the following link.

Let us defend the basic human rights of our great neighbor to the east, both in the interests of Russian citizens and in our own interests. Respect for human rights is an important basis for good future neighborliness in peace and mutual respect.

Let those responsible for the repression be personally responsible for their actions in violation of international law!

*) European Parliament resolution of 21 January 2021 on the arrest of Aleksei Navalny

**) List for personal sanctions

***) List of political prisoners sentenced to jail

Where do your signatures go

This petition will be sent to:

1. The Minister of Foreign Affairs
2. The Foreign Committee (Udenrigsnævnet) of the Danish Parliament
3. The European Committee (Europaudvalget) of the Danish Parliament
4. The foreign policy rapporteurs of the parliamentary parties

in the form of a main document and an appendix.

The main document will contain all signatures from persons residing in Denmark and Danish citizens residing abroad - and thus indicate how much support there is among Danes and persons residing in Denmark in this matter.

Appendix 1 will contain all comments from the field "I sign because…".

Both citizens in Denmark and Danish citizens living abroad can therefore sign.

Remember to share the message with your friends on Facebook and elsewhere. We still need many more signatures!

https://www.facebook.com/groups/167092451471703


Copenhagen for Navalny / Denmark for Navalny    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Copenhagen for Navalny / Denmark for Navalny tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )