Fredning af den grønne kystnære Melbykile

Den grønne, kystnære kile i Melby er udlagt i henhold til planloven som et område med landskabelig værdi og særlig værdifuldt landbrugsområde. Vores område har mange kulturhistoriske vædier som f. eks gravhøje fra bronzealderen, hellekiste, Melby Mølle og kulturbeskyttede (under Slots og kulturstyrelsen) diger fra udskiftningen 1794.

Vi er et værdifuldt naturområde, med et fredet udsigtspunkt (Høje lindebjerg) og et naturbeskyttet overdrev, med nærringsfattige overdrevsplanter, der tiltrækker et rigt antal insekter og sommerfugle, som f. eks blåfugle. Desuden er et engområde og en sø naturbeskyttet. I følge DN er området desuden et vand-indvindingsområde. På en del af kilen har tre gårde dyrket landbrug. 

Den indhegnede del af kilen: 

03.png

Kilde: Opmåling fra Danmarks Arealinformation

 

Et gammelt sommerhusområde omkranser kilen og sommerhusejerne har berettiget forventning til, at herlighedsværdien ikke kan blive forringet i dette område.   

I kommuneplanen betegnes vi som et betydningsfuldt kystnært friluftsområde for indbyggerne i hele Hovedstadsområdet, hvor den (uorganiserede) rekreative anvendelse går forud for andre interesser. Her må ikke opføres bebyggelse, eller anlæg til beboelse, erhverv, eller andre bymæssige aktiviteter, der kan begrænse befolkningens adgang til og benyttelse af kilerne til almene friluftsformål.

Juletræsproduktion er den mest intensive udnyttelse af landbrugsjord overhovedet, men betegnes som kultur (tilladt landbrugsprodukt). En afgrøde, som ligger fjernest fra kommuneplanens formål om benyttelse af kilen, der ikke må anvendes til erhverv. På største delen af kilens landbrugsjord dyrkes her Nordmannsgraner, som er indhegnet af høje vildtdyrehegn ( ialt 6.5 km.hegn), der opdeler det åbne land på kryds og tværs og som er et skæmmende, forstyrrende visuelt anlæg, der reducerer hele kystkilens rekreative værdi. Juletræerne omkranser et vand-indvindingsområde og vandspejlet er højt. Vandboringer i kommunen viser en kraftig stigning af pesticider i drikkevandet.  

En lodsejer (Svend Petersen) har nu opkøbt stort set hele kilen med tre gårde og tilhørende jorde med landbrugspligt.

Han har fjernet et naturbeskyttet dige, tilsået et naturbeskyttet overdrev, tilplantet det og opført et 2.m højt dyrehegn, så de vilde dyr er afskåret fra deres habitat og ændret tilstanden på en naturbeskyttet sø. Han har indhegnet en mark med dyrehegn, som ikke er egnet til kreaturindhegning, hvor der nu går seks kvier. 

Lodsejer har to gange afleveret et prospekt til Halsnæs Kommune. Han vil "udvikle" området til et feriecenter/sommehusområde. Første etape skal, ifølge hans prospekt, være 183 opførte sommerhuse.

Vores eneste mulighed for at beskytte dette enestående områdes natur og biodiversitet er en fredning.

EN FREDNING ER EN REDNING.

Da byrådet og Danmarks Naturfredningsforening har fredningen på deres dagsorden, ønsker vi at vise dem, hvor stor opbakningen er for at frede området og derfor beder vi jer om at skrive under her:  

 

Jeg ønsker, at den grønne kystnære Melbykile fredes

SÅ.....

kilens nuværende monokultur (Nordmannsgraner) afvikles.

Dyrehegnene fjernes, så de vilde dyr igen kan komme ind på deres naturlige habitater.

OG........

udlægning af nye sommerhuse forhindres.