Farlige udkørselsforhold til Nakkedamsvej fra Røgerup landsby, 4050 Skibby  

Til: vejogtrafik@frederikssund.dk  

Farlige udkørselsforhold til Nakkedamsvej fra Røgerup landsby, 4050 Skibby
Da trafiksikkerhed er en mærkesag for Frederikssund kommune, vil vi gerne henlede kommunens opmærksomhed på en række trafikalt farlige forhold i Røgerup landsby.
Det drejer sig især om de farlige udkørselsforhold dels fra Oldvejen og fra stikvejene, samt fra ejendomme med direkte udkørsel til Nakkedamsvej.  

1) Hastigheden af den gennemkørende trafik er alt for høj
Nakkedamsvej, som udgør den gennemkørende strækning gennem Røgerup, er meget trafikeret også med utrolig megen tung trafik, hvoraf de fleste ikke overholder hastighedsbegrænsningerne for bymæssig bebyggelse. De gennemkørende bilister på Nakkedamsvej virker generelt meget overraskede, og nu og da endog chokerede over, at der overhovedet kan forekomme trafik fra sideveje og udkørsler.  

2) Dårligt udsyn
Der køres generelt alt for stærkt gennem landsbyen, hvilket gør det livsnødvendigt at alle udkørsler til Nakkedamsvej kan ske med frit udsyn i begge færdselsretninger. Oversigtsforholdene er alt for dårlige i begge færdselsretninger fra især Oldvejen. Der kan derfor meget ofte være tale om rent lotteri, om man kan nå at køre ud på Nakkedamsvej, uden at blive torpederet fra enten højre eller venstre.  

Især disse to forhold gør udkørsel fra landsbyen specielt farligt, og det er beboernes ønske, at der hurtigst muligt foretages foranstaltninger til effektiv hastighedsbegrænsning ved gennemkørsel, gerne helt ned til 30 km i timen.
I nabolandsbyen, Ferslev, er der f.eks. allerede opsat chikaner ved ind/udkørsel af landsbyen. Noget tilsvarende kan let etableres ved Røgerup.  

3) Niveauforskel i belægning ved udkørsel
Den efterhånden store niveauforskel på belægningen i overgangen mellem Oldvejen og Nakkedamsvej udgør ligeledes et faremoment ved udkørsel til Nakkedamsvej, særligt i vådt og glat føre. Vi anmoder ligeledes om udbedring af dette forhold.  

4) Renovering af belægning på Oldvejen
Oldvejen afvikler dagligt megen personbilstrafik, både fra beboere og besøgende til området, men udsættes også for hård slitage fra mange tunge køretøjer og landbrugsmaskiner. Vi skal derfor minde om, at Oldvejen er delvist offentlig vej og at kommunen bærer ansvar for vedligeholdelse af de første 150 meter af Oldvejens belægning, og vi anmoder om at kommunen tager hånd om, at den meget tiltrængte, og nu pga. mangeårig forsømmelse efterhånden gennemgribende renovering, bliver udført snarest.  

Røgerup skal opprioriteres
Det er langt fra første gang beboerne i Røgerup har gjort kommunen opmærksom på de farlige udkørselsforhold dels fra Oldvejen og fra stikvejene, samt fra ejendomme med direkte udkørsel til Nakkedamsvej. Det er dokumenteret, at beboerne siden midten af 1950’erne og hen over de efterfølgende 70 år, jævnligt har anmodet om kommunens hjælp og fremsat utallige løsningsforslag samt ønske om få forbedret de farlige udkørselsforhold. Dette gælder også opfordringer til udførelse af den almene vedligeholdelse af vejbelægningen på Oldvejen.  

Desværre ser det ud til at Røgerup af uvisse årsager altid bliver nedprioriteret og syltet i forhold til de omkringliggende landsbyer, ligesom kommunen i alt for mange år har sparet på vedligeholdelsen af belægningen på Oldvejen.  

Tiden er kommet til, at kommunen nu tager hånd om de efterhånden antikvariske problemer, der ikke ser ud til at forsvinde af sig selv, men tværtimod øges pga. af den stadigt stigende trafikmængde. Vi synes faktisk, at det kun er rimeligt at kommunen indfrier sine forpligtelser og nu tilgodeser Røgerup, især set i lyset af de mange tidligere afslag på henvendelser, og beboernes efterhånden urimeligt mange års tålmodige venten på, at det kan blive Røgerups tur.  

Vi modtager jævnligt klager over ovennævnte forhold fra gæster, leverandører, håndværkere, servicefolk og andre besøgende til vores område, og har derfor også tilladt os at invitere dem til at underskrive denne opfordring sammen med os.  

Vi ser frem til at modtage et positivt svar.  

Med venlig hilsen
Beboerne i Røgerup      
Facebook