Fælles Klimahandling i Roskilde Kommune

Kære kandidater, indbyggere og embedsfolk i Roskilde Kommune,

Klimaet har brug for vores hjælp. Vi kan hjælpe ved at omstille vores samfund. Når vi hjælper klimaet hjælper vi os selv, hinanden og fremtidens indbyggere. Det kræver ambitioner, drømme og mod. Noget som mange har, men som man ikke kan eller skal stå alene med. Klimaet er et fælles ansvar, der kræver fælles handlinger.  

Denne liste med anbefalinger er lavet af en håndfuld aktive medborgere, som har researchet og spurgt omkring sig. Punkterne på listen er områder, hvor det vil gøre en forskel for klimaet, hvis Roskilde Kommune omstiller sig. Der er områder, som ikke er nævnt. Det er enten, fordi Roskilde er godt i gang fx på natur- og genbrugsområdet, eller fordi gruppen ikke har viden nok på området. Hvis du har viden om et område, hvor Roskilde Kommune kan og bør omstille sig af hensyn til klimaet, så sig det højt.  

Tiltagene på listen kan kun gennemføres i et tæt samarbejde mellem politikere, embedsfolk og indbyggere i Roskilde Kommune. Men ved at samarbejde kan de gennemføres allerede i næste valgperiode 2022-2025. Hvis vi vil.  

Skriv under – bak op – hjælp klimaet

Ved at skrive under tilkendegiver du, at du bakker op om andre borgere, politikere og embedsfolk, der vil gøre en aktiv indsats for at omstille Roskilde Kommune til fordel for klimaet. Du behøver ikke være 100% enig i anbefalingerne, og rækkefølgen er ikke en prioriteringsliste. Så længe du er enige i, at vi i Roskilde kommune skal være ambitiøse, modige og have drømme, når det kommer til vores fælles ansvar for klimaet.

Anbefalingerne vil blive delt med alle kandidaterne til kommunalvalget i Roskilde, og vi opfordrer dem til også at skrive under her.

KOMMUNALE INDKØB

  1: Roskilde Kommune skal (med Middelfart Kommune som foregangseksempel) indføre en intern CO2-pris, der indregner de indkøbte produkters klimaaftryk. Det betyder, at indkøbsafdelingen skal kræve et CO2-regnskab fra deres leverandører. I 2022 skal prisen per ton udledt CO2 være 850 kr., som tillægges varens pris. Byrådet kan vælge at indføre en bagatelgrænse, sådan at udregningen kun kræves, hvis varens pris er højere end 50.000 kroner.  

2: Kommunes kødforbrug skal mindskes. De kommunale madordninger skal omlægges gradvist, så maden i 2025 er 50% plantebaseret. Oksekød udfases helt frem mod 2026. Der skal til alle måltider være en 100% plantebaseret mulighed. Roskilde kan med fordel søge inspiration i  Københavns Kommunes måltidsstrategi   

VEDVARENDE ENERGI

  1: Roskilde Kommune skal ikke længere indregne ’førstegenerationsbiobrændstoffer’ (fx halm og træpiller) eller importeret biomasse (fx træer) som vedvarende energiproduktion i CO2-regnskaberne.  

2: Roskilde Kommune skal i videst muligt omfang sikre, at elproduktionen ikke kommer fra biomasse (træ, halm og haveaffald).  

BYGGERI

  1: Roskilde Kommunes nuværende krav til bæredygtighed ved eget byggeri skal overføres til developer ved ejendomssalg eller grundsalg. Fremtidige lokalplaner skal indeholde krav, der står mål med udviklingen.  

2: Roskilde Kommune skal være mere ambitiøs end staten og sikre, at den samlede klimabelastning ved udbud af kommunalt byggeri ikke overstiger 8,5 kg CO2/m2. Dette skal dog justeres løbende i takt med hvad markedet kan levere. Det er vigtigt, at også byggematerialernes indlejrede klimabelastning medregnes, fordi mere end halvdelen af en bygnings samlede klimabelastning over 50 år stammer fra produktionen af byggematerialer som beton og stål.   

3: Cirkulær økonomi skal indgå fra start i alle kommunale projekter. Cirkulært byggeri kan opdeles i tre hovedkategorier: Genbrug, hvor man bevarer enten bygningen helt eller delvist. Genanvendelse, hvor materialerne fra nedrevet byggeri bruges igen efter nødvendig forarbejdning. Og ’design for adskillelse’, hvor nyt byggeri er forberedt for fremtidigt genbrug eller genanvendelse. Der spares meget CO2 ved ikke at producere nye byggematerialer.  

TRANSPORT

  1: Roskilde Kommune skal sikre ladestandere til el-biler overalt, hvor det er muligt. Det vil sige alt nybyggeri både bolig og erhverv, som ikke er enfamilieshuse, skal fødes med ladestandere. Desuden skal kommunen sikre opførelse af ladestandere ved alle eksisterende udlejnings- og etageejendomme inden 2025 – herunder også almene boliger og privatejede udlejningsejendomme.  

2: Roskilde Kommunen skal arbejde aktivt imod at Kattegatforbindelsen bliver en realitet. Skulle forbindelsen trods Roskilde Kommunes ihærdige indsats alligevel blive vedtaget, skal Roskilde Kommune arbejde for at det udelukkende bliver en jernbaneforbindelse.    

BRANCHE- OG BORGERDIALOG

  1: Roskilde Kommune skal tage initiativ til at nedsætte branchearbejdsgrupper, hvor man sammen med branchen finder metoder og løsninger for at sænke udledningen af CO2 i kommunens geografiske område. Det skal i første omgang ske indenfor erhvervsliv, handel og offentlige ikke kommunale institutioner og virksomheder med adresse i Roskilde Kommune. Kommunen indgår som aktiv og løsningsorienteret samarbejdspartner i arbejdsgrupperne. 

2: Roskilde Kommune skal afholde en Borgersamling som giver øvrige anbefalinger til hvilke klimaløsninger byrådet bør arbejde på at gennemføre. Byrådet skal formulere spørgsmålet og mandatet til Borgersamlingen og efterfølgende behandle anbefalingerne struktureret og grundigt. Der skal tages beslutning om hvilke anbefalinger, som byrådet ønsker at gennemføre. Der skal desuden gives en tilbagemelding om, hvilke anbefalinger byrådet ikke vil eller kan gennemføre samt en begrundelse herfor. Hvis anbefalingerne overskrider byrådets beføjelser skal byrådet videregive anbefalingerne til den rette modtager og følge op på hvordan modtageren forholder sig til anbefalingen.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Sascha Faxe tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...