Fælles indsigelse mod dispensation fra byplanvedtægten H9 Hvidovre Sagsnr. : 20/34976

Vi takker hermed for orienteringen om byggeriet på Catherine Boothsvej 18D Matr.nr. 19 ip og for forlængelsen af svarfristen ifm. at det blev tydeligt at der var to forhold, der skal søges om dispensation fra og ikke kun ét som først meddelt os fra kommunen.

Som beboere i området og direkte berørte naboer giver vi med denne underskriftindsamling udtryk for vores klare fælles holdning til planerne om opførelse af 7 rækkehuse på Catherine Boothsvej 18.

Dispensationerne der skal gives er hhv at byplanvedtægt H9 i § 3 stk. anfører, at mindste grundstørrelse ved rækkehusbebyggelse er 350 m². Desuden er det anført i § 8 at der på ejendommene kun må opføres institutionsbyggeri eller parcelhuse.

Det ansøgte kræver dispensation fra to bestemmelser i byplanvedtægten,
da der ansøges om byggeri af rækkehuse og ikke parcelhuse, som vil få en grundstørrelse fra 175 til 192 m² mod de 350m2 vedtægterne foreskriver. Begge forhold afviger i så stort et omfang fra vedtægterne, at gives der dispensation for begge forhold, åbnes op for at alt i princippet vil kunne lade sig gøre - grundene vil få omtrent den halve størrelse og typen af byggeri er underordnet. Vi finder det derfor foruroligende at det overhovedet overvejes at give dispensation.

Vi henstiller til at der IKKE gives dispensation til byggeriet ud fra følgende argumenter:

  • Afvigelserne fra byplansvedtægten er massiv på begge punkter. Det er ikke småting, der søges om dispensation fra og området vil ændre karakter betydeligt. 
  • Der lægges op til en sammenlægning af de fire matrikler 19ip, 19io, 19in og 19im til én stor matrikel på tilsammen 2630 m2 (orienteringsbrevet fra kommunen nævner kun matrikel 19ip, hvilket vi er uforstående overfor). Sammenlægningen af fire matrikler til én er en stor afvigelse fra byplanvedtægten H9, som i sig selv burde føre til udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Vi er bekendt med at kommunen de senere år har moderniseret lokalplanerne, men ikke for netop disse matrikler.  

  • Befæstningsgraden på 19.8% kan kun opnås ved at tælle fællesarealerne med – bebyggelsen er ikke ligeligt spredt ud over den samlede grund, men opdelt i to klynger på hhv 3x65m2 og 4x75 m2. Disse klynger vil qua deres beliggenhed 3 m fra skellinje samt højde på +8 m være meget dominerende og skabe skyggegener for ejendommene beliggende på matriklerne 19eq, 19en og 19eo. Særligt om sommeren vil der være fuld skygge i de tilstødende ejendommes haver og bygningerne vil skabe en ugennetrængelig mur i 8 meters højde i hele matriklens længde.  

  • Naboskabet til 7 frem for 4 familier vil forventeligt give mere støj - og trafik, på en i forvejen trafikeret stikvej (der kommer mange lastbiler med bl.a. madvarer til Solgården) til gene for beboerne af de tilstødende ejendomme.  

  • Sidst, men ikke mindst, vil bygningernes beliggenhed med nær ved fuld udnyttelse af tagetagen til beboelse skabe indkig i de omkringliggende ejendomme. Dette er også lige til grænsen ift §5 stk 1 hvori fastlægges at "Bygningshøjden fastsættes til højst eet beboelseslag med udnyttet tagetage."

De to forhold, der søges dispensation for, er af så grundlæggende karakter at vi ikke er i tvivl om, at det aldrig har været tanken at der skulle bebygges så massivt på grunden. Vi er ligeledes ikke i tvivl om, at byggeriet vil virke dominerende i forhold til det øvrige parcelhusområdes karakter og gøre de omkringliggende boliger mindre attraktive. Kommunen har da også selv i udviklingshæftet ”Byudviklingsområder i Hvidovre” udarbejdet af Planteamet i Center for Plan og Miljø i Marts 2020, peget på at området egner sig til 4 enfamiliehuse på 1-1.5 plan.

Ved at skrive under, erklærer jeg mig enig i ovenstående. Der ønskes kun én underskrift pr. husstand. Vær opmærksom på at underskriften skal bekræftes fra din mail-indbakke.

Man kan uden problemer skrive under på denne underskriftindsamling, selv om man også selv gør indsigelse til kommunen. Direkte bemærkninger til kommunen kan sendes til sagsbehandleren på pom@hvidovre.dk

Hvis du vil skrive under, så gør det venligst hurtigst muligt og senest d. 14. januar 2021. Ønsker du af forskellige grunde ikke at skrive under elektronisk, kan indsigelsen rekvireres i papirform ved henvendelse til Lotte Tøstesen, Catherine Boothsvej 16.