Støt op om vores rengøringspersonale på DDSKS! // Support our cleaning staff at DASPA!

Underskriftskampagne:
Støt op om vores rengøringspersonale på DDSKS! 


--- ENGLISH BELOW --- 


Fra og med 6.april 2022 har Rama og Bimala ikke længere noget job på DDSKS København. For de som ikke kender dem: Rama og Bimala er vores fantastiske rengøringspersonale, som har arbejdet på skolen i snart 13 år (Rama) og i 9 år (Bimala). 

Grunden til at de er kommet i denne situation, er følgende:
Den Danske Økonomistyrelse opsagde den 5.april kontrakten med firmaet rengoering.com med øjeblikkelig virkning.
Årsagen til opsigelsen, er at firmaet er mistænkt for at benytte illegal arbejdskraft (ikke på vores skole).
Se detaljer i fællesmail sendt ud fra skolen den 6.april. 

Det opleves dybt uretfærdigt at to kolleger har mistet deres arbejde så pludseligt, specielt i et samfund der værdsætter et retfærdig arbejdsliv. 

Med denne underskriftskampagne ønsker vi at vise vores støtte til to kolleger som mange af os til daglig omgås på DDSKS. Vi ønsker også at opfordre ledelsen for DDSKS til at handle i denne fortvivlende situation. 

Vi vil med dette opfordre til:

  1. at ledelsen ved DDSKS igen vil se på muligheden for faste ansættelser (som er tilfældet på campus Fredericia - se herunder)
  2. at DDSKS vil sikre at Rama og Bimala ikke bliver økonomisk dårligere stillet i den kommende periode, hvor de står uden arbejde.
  3. at ledelsen ved DDSKS vil videreformidle denne udtalelse og lægge yderligere pres på myndighederne for at ændre en politik, der skaber social og økonomisk utryghed for borgere i det danske samfund.  

 

YDERLIGERE INFO OM SITUATIONEN: 

Et usocialt system
I løbet af sine mange år på DDSKS, har Rama og Bimala arbejdet for omkring 4 forskellige firmaer, selv om deres arbejdssted hele tiden har været campus København. Fra og med 1.mai 2022 tager endnu et nyt firma over. 

Hvorfor sker dette?
Fordi DDSKS som statlig institution er pålagt at hyre rengøringstjenester via private udbydere. Med den konsekvens at der jævnligt kommer nye firmaer til, som kan tilbyde tjenester til en lavere pris.
Beslutningen om at skifte firma tages dog på departementsniveau (ikke direkte af skolen) - som eksempel havde Rama og Bimala også rengøringsopgaver på RMC som del af deres stillinger. 

Hvad med menneskene i dette privatiserede system?
Hver gang et nyt firma tager over, mister rengøringspersonalet jobbet, med mindre det nye firmaet ønsker at ansætte dem. Det nye firma har ingen pligt til dette.
Hittil har de fået beholde jobbet, men der er ingen selvfølge.
I tilfælde af at de bliver genansat, skal de alligevel forhandle løn og arbejdsvilkår på ny. De er ikke garanteret hverken at beholde lønnen, at få bedre lønn eller bedre arbejdsvilkår - faktisk kan det modsatte ske. De kan ende med at blive dårligere betalt, eller med flere daglige opgaver indenfor det samme antal arbejdstimer. 

Som nævnt, vores to kolleger har 9 års anciennitet eller mere.  

Vi kan ikke sidde stille og acceptere dette. 

For os som til daglig arbejder og studerer på DDSKS København, opleves Rama og Bimala i lige så stor grad som en del af den faste stab på skolen som de øvrige ansatte.

På Campus Fredericia arbejder der desuden én rengøringsperson på fast basis, direkte ansat af DDSKS. 

At have et fast job gør at du lægger en større kærlighed og ære i arbejdet.
Du får lyst til at yde mere. Du har det bedre.
Du får mulighed for at tage del i et socialt fællesskab, og du er økonomisk sikret.
Du behøver ikke føle dig usikker på om jobbet du har haft i årevis, pludselig forsvinder. 

Vi ønsker også dette for vores to kolleger!

 

 

 

ENGLISH:

 

 

Petition:
Support our cleaning staff at DASPA!

As of April 6th 2022, Rama and Bimala’s jobs at DASPA Copenhagen have been terminated. For those of you that don't know them: Rama and Bimala are our two fantastic cleaners, having worked at the school for approx. 13 years (Rama), and for 9 years (Bimala).  

The reason they've ended up in this situation, is as a direct consequence of the Danish Agency for Governmental Management’s decision to terminate the contract with the cleaning company rengoering.com with immediate effect on 5. April.
The reason for this termination is that this company faces allegations of hiring illegal labor (not in our school).  
See details in email sent out to everyone on April 6th. 

It feels deeply unfair that two colleagues can lose their job in less than one day's notice, especially in a society that values the protection of workers' rights and the right to decent work. 

With this petition, we want to show our support to two colleagues that we meet on a daily basis at DASPA, plus we want to encourage the management at DASPA to take action in this critical situation.  

We want to encourage the following actions:

  1. That the management of DASPA look into the possibilities for permanent employment directly from the school (as is the case at campus Fredericia - see below)
  2. That DASPA will ensure that Rama and Bimala remain having economic stability and wont end up with a lower income the coming time period where they're unemployed.
  3. That the management of DASPA will forward this statement and put further pressure on the goverment to change a political system, that jeopardize the well-being of long-term residents of our country and members of our community.   

 

FURTHER INFORMATION ON THE CASE:  

An anti-social system
During their many years at DASPA, Rama and Bimala have been working for around 4 different companies. Still, their daily work place has been campus Copenhagen the whole time. From May 1th 2022, again a new company will take over.  

Why is this happening?
This is because the school, as a governmental institution, is obliged to hire cleaning services through private companies. Meaning, DASPA is not allowed to employ any cleaning personel permanently.
The decision to change companies is made on a ministery level (not directly by DASPA) - as an example, Rama and Bimala also had cleaning tasks at RMC as part of their position.  

What about the humans in this privatized system?
Everytime a new company takes over, the cleaners will lose their jobs, unless the new company wishes to re-hire them. The new company has no obligations to do so.
Until now they've got re-hired, but this is no guarantee.
Every new company wants to cut costs, meaning that the employees have to negotiate from scratch to keeptheir salary and their working conditions.  It's not a question of whether they will get a higher salary or a fair job contract that does not jeopardize their stability - it's a question of whether they will get less paid or not, or if they get more tasks on their to-do-lists, still within the same amount of working hours as before.  

As mentioned, our colleagues have 9 years of experience or more.  

We cannot sit quiet, accepting this.  

For the ones of us having our daily base at campus Copenhagen, Rama and Bimala feel just as much as a part of the permanent staff at school, as all other employees do.  

Also, at Campus Fredericia there is one cleaning person working at the campus on a permanent contract, directly employed by DASPA.  

Having a permanent job, makes you want to put more love and pride in your work.
You want to give more. You feel better.
You become a part of a community, and you're financially secured.
You don't need to worry about the job you had for years, diasppears from one day to the next.  

We want this also for our two colleagues!


Ingunn Fjellang Sæther (studerende 2.år, DDSKS København)    Kontakt forfatteren af dette andragende