Brev til BFKU og KB i Dragørvvedr. 9. spor for årgang 2016

Kære BFKU og KB

Vi, forældrebestyrelserne i Dragørs børnehaver, herunder forældre til børn fra årgang 2016, kvitterer hermed for modtagelsen af ”Vigtig information vedrørende brev om skoleplacering og indskrivning” af 1. februar 2022 samt offentliggørelsen af dagsorden for BFKU-mødet d. 10. februar 2022 og vil med dette brev fremføre vores holdning til spørgsmålet om, hvorvidt højere klassekvotient eller et 9. spor er den rette vej at gå, idet vi må anses for at have en væsentlig interesse heri.

Forskning og erfaring peger på, at det optimale antal elever i en klasse er mellem 20-22 elever. Med det antal vil læreren både have tid til den enkelte elev og stadig have overblikket over klassens faglighed og trivsel, ligesom klassen kan fungere som et samlende fællesskab, en af de værdier, der blev lagt vægt på i forbindelse med introduktionsmødet i november 2021. Det står klart for os, at 20-22 elever i klasserne er urealistisk, men med 9. spor kommer det så tæt på, som muligt. Vi forstår også, at loven pt tilsiger maksimalt 28 børn pr. klasse, men des flere børn i en klasse des dårligere arbejdsmiljø for læreren og dårligere mulighed for at skabe det bedst muligt læringsmiljø for børnene. Derfor mener vi, at BFKU/KB skal holde fast i flere års politisk målsætning om maksimalt 24 børn pr. klasse alternativt tage højde for, at Finansloven for 2022 anerkender behovet for mindre klasser og derfor har sænket loftet fra de nuværende 28 elever til 26 elever. Det er en skam for årgang 2016, at dette dog først vil gælde for næste år.

Det er vores forståelse, at hvis man følger indstillingen om kun at have 8 spor, vil det betyde, at der fra skoleårets start vil være 26 elever pr. klasse på Dragør Skole og 26,33 i de øvrige klasser. Således vil man allerede, når årgang 2016 starter i 1. klasse overskride den formentlig til den tid lovfæstede grænse på 26 elever pr. klasse. Hvis det antages, at kommunalbestyrelsen kan dispensere til max 28 elever (ligesom der pt kan dispenseres til max 30) i samtlige klasser, vil man være 14 elever fra at være tvunget til at oprette yderligere et spor.

Som vi forstår det, er der maksimalt plads til 26 elever pr. klasse på Dragør Skole for at overholde de arealmæssige krav. Det betyder, at der kun kan tilflytte 10 børn fra årgang 2016 førend man vil være nødsaget til at splitte de etablerede klasser og alligevel oprette et 9. spor. Når man er så tæt på grænsen, bør man overveje, hvorledes tilflyttere skal håndteres? Skal de ind i den klasse på den skole, hvor der tilfældigvis er færrest uden hensyntagen til afstand, og på den måde også gå på kompromis med principper for skoleindskrivningen?

Vi forstår, at Dragør står overfor en stor udfordring, som går længere end klassekvotienter. Der skal blandt andet også tages hensyn til økonomi og fysiske rammer både i klasserne og i SFO’erne. Ikke desto mindre vil det efter vores opfattelse være ødelæggende for årgangen, hvis de skal være det maksimalt tilladelige antal elever i en klasse i en længere periode – men måske endnu mere, hvis de skal deles op som følge af yderligere tilflytning til kommunen. Med tanke på kommunalbestyrelsens forslag til Kommuneplan 2022, hvor der i forbindelse med byfortætning i visse boligområder, foreslås mulighed for ca. 350 nye husstande, er det ikke utænkeligt, at der vil komme flere børnefamilier til kommunen – også med børn fra årgang 2016.

Årgang 2016 har været ramt af corona-restriktioner mere end halvdelen af deres børnehavetid. Det har begrænset deres muligheder for at skabe sociale relationer på tværs af børnegruppen både i børnehaven og i forbindelse med fritidsinteresser, ligesom de har skullet forholde sig til skiftende voksne og vikarer pga. personalets sygefravær. Årgang 2016 er en årgang der holder for og som lige nu risikerer at tabe spillet om at få stillet de bedst mulige rammer til rådighed for trivsel, læring og relationsdannelse, som skal præge de næste 10 år af deres liv.

Sidst men ikke mindst vil vi opfordre til, at man i BFKU/KB benytter lejligheden til at tænke længere frem. Allerede nu ved vi, at de yngre årgange er mange, og at der er problemer med at finde pladser nok i 0-6 årsområdet. Derfor må man antage, at dette problem ikke forsvinder med årgang 2016. Til gengæld vil måden, hvorpå denne udfordring løses, danne præcedens for, hvordan den løses de næste mange år.

Venlig hilsen

Forældrebestyrelserne i Sansehuset, Dragør Menigheds Børnehave, Harevænget, Halvejen, Sølyst, Køjevænget og Eventyrhuset  


Daniella Skovsted på vegne forældrebestyrelserne i Dragørs børnehaver    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Daniella Skovsted på vegne forældrebestyrelserne i Dragørs børnehaver tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...