Borgere mod kommunalt forslag "boliger for udsatte og hjemløse" i Højbjerg

Med henvisning til forslag til kommuneplan 2017, som har været behandlet på byrådsmøde den 7. juni 2017 har grundejerne under den fælles grundejerforening ”Holme Syd” følgende indsigelser til forslaget om inddragelse af Nordlige Bjergevej 3, matr. Nr. 40c, Holme By, Skåde i byzonen.

Den fælles grundejerforening ”Holme Syd” består af alle grundejerne på Holme Parkvej og Madsbjergparken.


Grøn Kile
Ovenstående matrikel ligger inden for det område, som er udlagt til grøn kile med bevaringsværdigt landskab.
Det er grundejernes vurdering, at inddragelse af det pågældende område til byzone vil medføre et skred i bevaringen af landskabet.
Det er grundejernes vurdering, at inddragelse af Nordlige Bjergevej 3 under byzonen, blot vil være løftestang til at inddrage mere af det bevaringsværdige landskab over en årrække under byzonen.
Ved gennemgang af byrådets behandling af kommuneplan 2017 kan det konstateres, at der på mødet er blevet behandlet to ansøgninger om inddragelse af en del af den grønne kile til byzone.
Den ene ansøgning med opførelse af beboelsesejendomme, pkt. 50 på mødet, er indstillet til at blive afvist. Den anden ansøgning om opførelse af beboelse for socialt udsatte og hjemløse, pkt. 56 på mødet, er indstillet til at blive godkendt.
Der er ingen saglig begrundelse for den forskellige behandling af de to ansøgninger i forhold til spørgsmålet om bevaring af landskabet.
Det er grundejerne under ”Holme Syds” holdning, at landskabet omfattet af den grønne kile skal bevares. Med henblik på at bevare landskabet gør det efter grundejerne under ”Holme Syd” ingen forskel, om boligerne opføres til brug for socialt udsatte og hjemløse eller øvrige beboer.
Grundejerne under ”Holme Syd” ønsker således, at både forslag 50 og 56 bliver afvist, idet landskabet bør bevares.

Hvilke ønsker har de socialt udsatte og hjemløse
Når der skal opføres boliger til de socialt udsatte og hjemløse, bør denne gruppe endvidere høres.
Der er flere grundejere under ”Holme Syd”, der har været til foredrag i Holme Menighedsråds torsdagsklub.
Torsdag den 24. august 2017 var der bl.a. foredrag med én af de socialt udsatte. På mødet blev opførelse af boliger tæt ved Ringvej Syd bl.a. drøftet.
Der blev på mødet oplyst, at det kan være forskelligt, hvor de hjemløse ønsker at bo. Men tilhørerne fik helt klart indtryk af, at langt de fleste ønsker at opholde sig i områder tættere på genbrugsbutikker, væresteder og andre fællesskaber/aktiviteter.
Det er et vigtigt budskab, som kommer fra de socialt udsatte selv, hvilket der bør henses til efter grundejerne under ”Holme Syds” opfattelse. Man kan ikke gemme socialt udsatte og hjemløse af vejen, hvilket ansøgningen om inddragelse af Nordlige Bjergevej 3 til byzonen bærer præg af, at Aarhus Kommune vil gøre et forsøg på.
Hvis der bliver opført boliger til socialt udsatte og hjemløse ”på landet”, som de socialt udsatte selv udtrykker det, vil det ikke fjerne disse grupper af personer fra centrum. De socialt udsatte vil fortsat opholde sig i centrum og på pladser, hvor der er aktivitet, som de kan følge med i.
For at der ikke skal skabes utryghed i busser og på de forskellige pladser i centrum, er det grundejerne i ”Holme Syds” vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at der i kommuneplanen indrettes bo- og væresteder i de nærmiljøer, hvor de socialt udsatte og hjemløse opholder sig.
Det er et kendt problem, at der ofte er ballade i de busser, som misbrugere og utilpassede unge anvender.
Den uro, som har været i 2017 på bl.a. Kloster Torv skyldes med stor sandsynlighed, at væresteder er blevet lukket i centrum, hvorfor der er blevet kamp om færre pladser og de socialt udsatte bliver unødigt stresset.
Vi må alle respektere, at de socialt udsatte og hjemløse gerne vil være i centrum og iagttage de aktiviteter, som foregår der.
Ved det seneste Folkekirkemøde i Turbinehallerne blev der ligeledes givet udtryk for, at der skal gives mere plads til de socialt udsatte og hjemløse inde i byen. Dette gav stadsarkitekten ligeledes udtryk for på dette møde, hvilket vi håber, at Kommunen vil følge.

Denne underskriftindsamling har til formål at afklare, hvorvidt beboerne i området ønsker at der gøres indsigelse mod forslaget om ændring af arealet til Byzone.  Du kan støtte denne indsigelse ved at underskrive indsamlingen.

På forhånd tak.


Grundejerforeningerne i Højbjerg    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook