Bevar Vangedes ældste hus på Vangede Bygade 52

VB522.jpg

Skal Vangedes ældste og bevaringsværdige hus forsvinde?

Mange tror at Vangedes ældste hus er Charlotteklubben - det er det ikke. Overfor Charlotteklubben ligger der en boligblok, og bag den blok ligger Vangedes ældste hus godt gemt for de fleste. Men ikke for os. For os er det vores idylliske udsigt, der har ligget der i alle de år, vi har boet der. De færreste ved at huset ligger der, men til højre for Today’s Special og bag ved den høje boligblok på Vangede Bygade 46-50 ligger det skønneste lille gule stråtækte hus. Det blev bygget før 1775.

Både i 2015 og i 2020 blev der søgt om tilladelse til nedrivning af huset, og kommunen vedtog den 18. maj 2020 at nedlægge forbud mod nedrivning i henhold til planlovens § 14, på baggrund af bygningens betydning for områdets kulturhistorie og bygningens miljømæssige betydning.

I 2022 blev der på ny ansøgt om tilladelse til nedrivning af huset, og selv om der ikke er ændret i forudsætningerne, har kommunen valgt at udarbejde en nyt forslag til lokalplan for området. Iht. til forslag til lokalplan nr. 441, udlægges et byggefelt, og der gives mulighed for at nedrive det eksisterende hus samt mulighed for opførelse af en ny bolig i form af en villa i 2 etager i maksimalt 7,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Nogle af os har boet ved siden af huset siden 1993, og andre har boet der i endnu flere år. I huset boede flere generationer af den samme familie, indtil 1996, hvorefter der kom flere forskellige ejere. Den nyeste ejer ønsker at rive huset ned, og har i 2020 fået afslag, men har fået tilladelse til at tilbygge. Dette var hun utilfreds med og indsendte klage på klage i årene efter, for så til sidst at få et foreløbigt tilsagn om nedrivning af bygningen, og at bygge i to etager, op til 7,5 m.

Vi vil protestere mod af rive den gamle bygning ned, og er i gang med at lave en underskriftindsamling imod den beslutning som byrådet har taget.

Se byrådets beslutning i Lokalplan forslag nr. 441. Hvis man læser Lokalplan 429 fra 2020, hvor der blev givet afslag på at rive den gamle bygning ned, er det fuldstændig uforståeligt for os, at der efterfølgende er givet tilladelse til nedrivningen. (se, Lokalplan forslag nr. 429) §7 Bebyggelsens udseende 7.1 Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende samt omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.

I Lokalplan nr. 429 står, at forbuddet imod nedrivningen var på trods af, at den forrige ejer havde lavet renoveringer af huset der ikke matchede det oprindelige hus helt. I afgørelsen for, hvorfor huset er skønnet bevaringsværdigt står der:

Udtræk af AFGØRELSE i klagesag om Gentofte Kommunes forbud mod nedrivning af boligbyg­ning på Vangede Bygade 52, Gentofte 1. februar 2021 2.3. Afgørelsen, der er klaget over  Gentofte Kommune nedlagde den 3. juni 2020 et forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af boligbygning på Vangede Bygade 52, 2820 Gentofte.   

Det fremgik af afgørelsen, at ejendommen udgør en af Vangede landsbys gårde fra 1850, og at den bl.a. er omfattet af lokalplan nr. 213 og 364, der rummer udpegning af bevaringsværdige bygninger.   

Det fremgik videre, at bygningen på ejendommen ikke er medtaget i lokalplanerne som bevaringsværdig, da bygningen i SAVE-registreringen fra 2004 blev tildelt bevaringsværdien 5 på baggrund af isætning af nye elementer. 

Side 5 af 16 Bygningen har dog bevaret de bærende elementer fra bondesamfundets byggestil i 1850, og bygningens proportioner og materialer for facaden og taget er fortsat bevaret. Kommunen begrundede forbuddet med, at beboelsesbygningen har en væsentlig kulturhistorisk og miljømæssig værdi for Vangede, samt at bygningens bærende elementer fra datidens byggestil for bondegårde er bevaret. Kommunen uddybede, at ejendommen er en af de sidste bondehuse fra udflytningen af Vangede Landsby og derfor udgør et væsentligt element i opretholdelsen af et kulturhistorisk spor i Vangede fra Vangede Landsby. Det fremgik desuden af afgørelsen, at det er kommunens hensigt at udarbejde et forslag til en lokalplan med bevaringsbestemmelser for ejendommen.  

På side 15 og 16 står afgørelsen: 3.7. Planklagenævnets afgørelse Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Gentofte Kommunes afgørelse af 3. juni 2020 om forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af boligbygning på ejendommen Vangede Bygade 52, 2820 Gentofte.

Efter en masse ualmindeligt trættende klager, som man kan læse i Weblager om alle mulige forskellige ting som tidsfrister der ikke blev overholdt mm, har en enig kommunalbestyrelse overraskende givet lov til nedrivning, på trods af at man et år tidligere sagde nej.

Et er at ejer vil rive huset ned, men at de af en enigt byråd har fået tilladelse til at bygge et nyt hus der fylder det meste af grunden er helt uacceptabelt. Det er planen at bygge i to etager, og de vil derfor have udsigt direkte til vores baghaver. Den smule privatliv vi havde bliver ødelagt af at naboen kommer op i højden, og kan kigge direkte i vores haver så vi ikke har fred til at gøre noget uden at føle os overvåget. For os bliver livet i vores baghaver som at være scene i et amfiteater. Vores nye bagbo kommer til at sidde på første parket til alt hvad vi foretager os i baghaven, og hvad vi foretager os i huset. De kommer også til at skygge for de beboere der bor i lejlighederne bag ved huset, der kun har udkig til bondehuset og ikke udkig til Vangede Bygade. Det sidste landarbejderhus skal forsvinde til fordel for et toetageshus der bliver lagt så tæt ved bebyggelsen på Vangede Bygade nr. 46-50.

I forvejen ligger husene meget tæt i området bag ved Today’s Special. Vi håber at løsningen i Lokalplan nr. 429 kan bibeholdes, så det gamle hus kan bevares, og der stadig kan bygges så ny ejer får større bolig, i en etage.

Nuværende ejer har i øvrigt, overfor en af os givet udtryk for at hun er ret glad for den naturgrund som det gamle hus ligger på, og at hun pt. ikke ved hvad hun skal gøre med ejendommen, da det er for dyrt at bygge nyt. Hvorfor så rive ned og bygge nyt, når man kan renovere det gamle og lave en tilbygning, eller overlade huset til andre der vil gøre en indsats for at bevare huset?

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Stine Lunding tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...