Bevar Tulipanen

 

Gør en forskel - red et rekreativt område!

SOLEN skal ikke stå ret højt på himmelen før løbere, børnefamilier, turister og ældre beboere i København tager turen til Kastellet på Østerbro for at nyde naturen med både havudsigt, historiske volde og grønne, åbne områder.

MEN nu er denne rekreative perle atter truet, da det planlægges at opføre 3 punkthuse til boligformål på det sidste åbne område beliggende mellem Indiakaj og Kastellet.  Området rummer blandt mange andre gamle rødstenshuse det gamle Frihavns posthus – nu Trip-Trap, Østasiatisk Kompagnis hovedsæde – Asia House, og kaldes grundet sin form TULIPANEN.

TILMED et byggeri, der er i klar strid med gældende regler!

Det er Lokalplan 197 fra 1992, der gælder for området. Den fastlægger dels et afgrænset byggeområde, dels hvordan en bebyggelse skal fremtræde. Det skal ske med respekt for gældende Sø- og fortidsmindebeskyttelseslinjer, ligesom de fritliggende, bevaringsværdige rødstenshuse skal beskyttes, fordi de tilsammen udgør et enestående fint afstemt og homogent bygningsmiljø.

Det er et krav, at der alene opføres bygninger på maksimalt 3 etager med udnyttet tagetage. De skal placeres under skyldig hensyntagen til både voldterrænet samt den bestående bebyggelse, ligesom regler for bebyggelses- og friarealprocent skal overholdes.

Området ejes af By & Havn, et interessentskab som Københavns Kommune ejer 55 % af og som staten ejer 45 % af. By & Havn ønsker at sælge det til projektmagerne bag Kastelshusene.

Kommunens rolle - 2 kasketter

Københavns Kommune er sagsbehandler, både i forhold til principansøgning om projektet og selve byggeansøgningen. Da det fremlagte projekt er i modstrid med lokalplanens bestemmelser, vil det kræve en dispensation fra lokalplanen for at kunne give en byggetilladelse.

Københavns Kommune har beføjelse til at give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, og dermed sikre at projektet kan gennemføres i strid med lokalplanen, og samtidigt pleje egne økonomiske interesser gennem sit majoritetsejerskab af By & Havn.

Da projektet omfatter eksklusive ejerboliger uden bopælspligt, kan kommunen ikke forvente indkomstskatteindtægter i forbindelse med projektet. Der er ikke mangel på ledige, eksklusive ejerboliger både med og uden bopælspligt i nærområdet, og det kan derfor være svært at se en reel motivation for at gennemføre et projekt, som vil krænke beskyttelsen af Kastellet, begrænse udsigten mellem Kastellets vold og Frihavnen, og ødelægge det åbne miljø i Tulipanen.

Boligerne blev i første omgang annonceret til salg af Nybolig Projekt ved Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig i december 2011, men betydelig lokal modstand mod det planlagte projekt, har resulteret i et bearbejdet projekt uden væsentlige ændringer, udover at bygningshøjden er beskåret med én etage til at være enten 5 +1 etage eller 4+2 etager kælderetage inklusive, alt efter verdenshjørne.

Kommunen har den 23. maj udsendt en naboorientering, hvori Center for Bydesign anbefaler en dispensation fra lokalplanen, samtidigt med at borgerne gives en meget kort frist på under 20 dage til at indsende eventuelle indsigelser mod en dispensation inden mandag d. 11. juni 2012.

Det er stadig uomtvisteligt dels at projektet klart overskrider lokalplanens bestemmelser om bygningshøjde dels at bygningerne klart ligger inden for de fastlagte beskyttelseslinjer af Kastellet. Derfor bør Kommunen afstå fra at give dispensation. Kommunen skal i denne sag være særligt restriktiv, både i forhold til lokalplanens intentioner og til forvaltningen af egne økonomiske interesser.

Derfor: Støt op om arbejdet med at bevare et af byens få rekreative områder

Hvis vi skal nå at gøre en forskel inden projektet behandles, har vi travlt.

Støt op om arbejdet med at forhindre gennemførelsen af et projekt, som er klart i strid med gældende regler, som er ødelæggende for den eksisterende unikke bebyggelse og for den overgang mellem Kastellet og Frihavnen som Tulipanen udgør.

Giv din mening til kende ved at skrive under her!